GODINA/ YEAR: LVI.

ZAGREB, 19. LIPNJA 2020./ 19 JUNE, 2020

BROJ/ NUMBER: 1.3.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ŠUMARSTVO U 2019.

FORESTRY, 2019

 

 

 

Ukupna površina šumskog zemljišta u 2019. u odnosu na 2018. ostala je na približno istoj razini i iznosi oko 2,8 milijuna hektara.

 

The total forest land area in 2019 remained at approximately the same level as in 2018 and amounted to about 2.8 million hectares.

 

 

 

Količina ukupno posječenog drva u državnim i privatnim šumama u 2019. u odnosu na 2018. neznatno je veća, za 0,2%. Izraženo u drvnoj masi, to je povećanje za oko 10 tisuća m3.

 

The total logging in both state-owned and privately-owned forests in 2019, as compared to 2018, slightly increased, by 0.2%. Expressed in the quantity of roundwood, it was an increase of about 10 thousand m3.

 

 

 

Ukupna sječa četinjača manja je za 9,0%, dok je sječa listača veća za 2,4% u odnosu na prethodnu godinu.

 

The total production of coniferous wood decreased by 9.0%, while the production of non-coniferous wood increased by 2.4%, as compared to the previous year.

 

 

 

U 2019. proizvodnja ogrjevnog drva veća je za 1,3%, dok je proizvodnja industrijskoga grubo obrađenog drva manja za 0,6%, odnosno za oko 19 tisuća m3 u odnosu na 2018.

 

In 2019, the production of fuel wood increased by 1.3%, while that of industrial roundwood (wood in the rough) decreased by 0.6%, i.e. by about 19 thousand m3, as compared to 2018.

 

 

 

Ukupna vrijednost prodanog drva u 2019. u odnosu na 2018. porasla je za 11,5%, dok su prosječne cijene porasle za 13,1%. Rast ukupne vrijednosti prodanog drva u 2019. u odnosu na 2018. rezultat je rasta vrijednosti industrijskog drva za 16,4%.

 

The total value of wood sold increased in 2019, as compared to 2018, by 11.5%, while the average prices increased by 13.1%. The increase in the total value of wood sold in 2019, as compared to 2018, was caused by an increase in the value of industrial roundwood (wood in the rough) of 16.4%.

 

 

 

U ukupnoj vrijednosti prodanog drva u 2019. listače sudjeluju s 86,0%, a četinjače s 14,0%. Prosječna cijena četinjača u 2019. u odnosu na 2018. smanjena je za 3,2%, a cijena listača porasla je za 16,4%, što je rezultiralo spomenutim rastom prosječnih cijena za 13,1%.

 

Non-coniferous wood had a share of 86.0% in the total value of sold wood in 2019, while a share of coniferous wood was 14.0%. The average price of coniferous wood in 2019, as compared to 2018, decreased by 3.2%, while the price of non-coniferous wood increased by 16.4%, which led to the aforementioned increase of 13.1% in average prices.

 

 

 

U 2019. u odnosu na 2018. vrijednost utrošenog sjemena i sadnog materijala u šumarstvu veća je za 20,1%, dok je ukupna vrijednost sredstava utrošenih za zaštitu šuma manja za 4,4%. Izraženo u kunama, povećan je trošak sadnog materijala za oko 7,5 milijuna kuna, dok je smanjen trošak sredstava za zaštitu šuma za 330 tisuća kuna.

 

In 2019, as compared to 2018, the value of seeds and sowing material used in forestry increased by 20.1%, while the total value of forest protection agents used decreased by 4.4%. Expressed in kuna, expenses for seeds and sowing material grew by about 7.5 million kuna, while expenses for forest protection agents fell by 330 thousand kuna.

 

 

 

Trošak električne energije vrijednosno je veći za 105 tisuća kuna (2,2%), dok je istodobno trošak motornih goriva veći za 470 tisuća kuna (0,6%). Vrijednost utrošenog plina manja je za 23 tisuće kuna (1,2%). Ukupna vrijednost obavljenih usluga u šumarstvu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veća je za 11,0%.

 

The consumption of energy increased in value terms by 105 thousand kuna (2.2%), while at the same time, the consumption of motor fuels increased by 470 thousand kuna (0.6%). The consumption of gas decreased in value terms by 23 thousand kuna (1.2%). The total value of services done in forestry increased in value terms compared to the same period of the previous year by 11.0%.

 

 

 

Ukupne štete u šumarstvu u 2019. u odnosu na 2018. porasle su za 30,8%. U pojedinačnim vrstama šteta najveće povećanje jest kod šteta nastalih kao posljedica požara (150,0%).

 

The total damages in forestry in 2019, as compared to 2018, increased by 30.8%. Concerning individual types of damages, the highest increase was recorded for damages caused by fire (150.0%).

 

 

 

1.   POVRŠINA ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA

      FOREST LAND AREAS

 

Površina šumskog zemljišta, ha

Forest land area, ha

Indeksi

Indices

2019.

2018.

 

2018.

2019.

 

 

 

 

 

Ukupno

2 751 842

2 750 237

99,9

Total

 

 

 

 

 

Šume

2 500 560

2 507 746

100,3

Forests

Gospodarske šume

1 455 390

1 474 215

101,3

Production forests

Zaštitne šume

626 449

589 903

94,2

Protective forests

Šume s posebnom namjenom

418 721

443 628

105,9

Special-purpose forests

Ostalo šumsko zemljište

210 775

201 633

95,7

Other forest land

Neplodno zemljište

40 507

40 858

100,9

Arid land

 

 

 

2.   PROIZVODNJA PROIZVODA ŠUMARSTVA

      COMMERCIAL TIMBER PRODUCTION

 

Proizvedene količine, tis. m3

Manufactured quantities, ‘000 m3

Indeksi

Indices

2019.

2018.

 

 

2018.

2019.

 

 

 

 

 

 

Ukupno posječeno drvo

5 390

 5 400

100,2

Roundwood

Četinjače

1 060

  965

91,0

Coniferous

Listače

4 330

 4 435

102,4

Non-coniferous

Ogrjevno drvo (uključujući drvo za drveni ugljen)

2 176

 2 205

101,3

Fuel wood, including wood for charcoal

Četinjače

67

  54

80,6

Coniferous

Listače

2 109

 2 151

102,0

Non-coniferous

Industrijsko drvo (grubo obrađeno drvo)

3 214

 3 195

99,4

Industrial roundwood (wood in the rough)

Četinjače

993

  911

91,7

Coniferous

Listače

2 221

 2 284

102,8

Non-coniferous

Trupci (pilanski i furnirski)

2 675

 2 628

98,2

Sawlogs and veneer logs

Četinjače

719

  624

86,8

Coniferous

Listače

1 956

 2 004

102,5

Non-coniferous

Celulozno drvo

533

  562

105,4

Pulpwood

Četinjače

270

  283

104,8

Coniferous

Listače

263

  279

106,1

Non-coniferous

Ostalo industrijsko drvo

6

  5

83,3

Other industrial roundwood

Četinjače

4

  4

100,0

Coniferous

Listače

2

  1

50,0

Non-coniferous

 

 

 

 

 

 

3.   VRIJEDNOST I CIJENE PRODANIH PROIZVODA ŠUMARSTVA

      VALUE AND PRICES OF FORESTRY PRODUCTS SOLD

 

2018.

2019.

Indeksi

Indices

2019.

2018.

 

vrijednost,
tis. kuna

Value,
thousand
kuna

prosječna cijena,
kuna/m3

Average
price,
kuna/m3

vrijednost,
tis. kuna

Value,
thousand
kuna

prosječna cijena,
kuna/m3

Average
price,
kuna/m3

vrijednost

Value

prosječna cijena

Average
prices

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna vrijednost prodaje

1 810 741

337,46

2 019 447

381,62

111,5

113,1

Total sale value

Četinjače

284 820

310,92

282 059

300,82

99,0

96,8

Coniferous

Listače

1 525 922

342,93

1 737 388

399,02

113,9

116,4

Non-coniferous

Ogrjevno drvo (uključujući drvo za
drveni ugljen)

435 191

178,71

418.808

191,22

96,2

107,0

Fuel wood, including wood for charcoal

Četinjače

8 060

117,22

7 985

139,32

99,1

118,9

Coniferous

Listače

427 131

180,50

410 823

192,61

96,2

106,7

Non-coniferous

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijsko drvo (grubo obrađeno drvo)

1 375 550

469,37

 1 600 640

516,08

116,4

110,0

Industrial roundwood (wood in the rough)

Četinjače

276 759

326,63

274 075

311,34

99,0

95,3

Coniferous

Listače

1 098 791

527,43

1 326 565

597,23

120,7

113,2

Non-coniferous

Trupci (pilanski i furnirski)

1 279 853

534,19

1 494 444

588,51

116,8

110,2

Sawlogs and veneer logs

Četinjače

236 281

398,43

225 665

385,11

95,5

96,7

Coniferous

Listače

1 043 572

578,85

1 268 779

649,52

121,6

112,2

Non-coniferous

Celulozno drvo

8 800

191,14

9 242

216,17

105,0

113,1

Pulpwood

Četinjače

6 818

212,48

4 609

201,89

67,6

95,0

Coniferous

Listače

1 981

142,05

4 633

232,53

233,9

163,7

Non-coniferous

Ostalo industrijsko drvo

86 897

177,81

96 953

186,68

111,6

105,0

Other industrial roundwood

Četinjače

33 660

151,49

43 801

161,32

130,1

106,5

Coniferous

Listače

53 237

199,76

53 152

214,45

99,8

107,4

Non-coniferous

 

 

 

4.   VRIJEDNOST OBAVLJENIH USLUGA U ŠUMARSTVU

      VALUE OF SERVICES DONE IN FORESTRY

 

Vrijednost obavljenih usluga, tis. kuna

Value of services, thousand kuna

Indeksi

Indices

2019.

2018.

 

2018.

2019.

 

 

 

 

 

Ukupno

347 823

386 110

111,0

Total

 

 

 

 

 

Usluge sječe i privlačenja

229 286

 261 856

114,2

Logging and drawing services

Usluge uzgajanja šumskog drveća

50 288

 54 231

107,8

Arboriculture services

Usluge održavanja u šumarstvu

43 883

 42 990

98,0

Services of maintenance and repairs in forestry

Ostale proizvodne usluge

24 366

 27 033

110,9

Other production services

 

 

 

5.   VRIJEDNOST UTROŠENOG SJEMENA I SADNOG MATERIJALA

      VALUE OF SEEDS AND SOWING MATERIAL USED

 

Vrijednost utrošenog sjemena i sadnog materijala, tis. kuna

Value of seeds and sowing material used, thousand kuna

Indeksi

Indices

2019.

2018.

 

2018.

2019.

 

 

 

 

 

Ukupno

37 040

44 495

120,1

Total

 

 

 

 

 

Sjeme

11 183

 14 498

129,6

Seed

Sadnice i podanci

25 857

 29 997

116,0

Seedlings and rhizomes

 

 

 

6.   VRIJEDNOST UTROŠENIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ŠUMA

      VALUE OF FOREST PROTECTION AGENTS USED

 

Vrijednost utrošenih sredstava za zaštitu šuma, tis. kuna

Quantity of forest protection agents used, thousand kuna

Indeksi

Indices

2019.

2018.

 

2018.

2019.

 

 

 

 

 

Ukupno

7 539

7 209

95,6

Total

 

 

 

 

 

Fungicidi

1 655

 1 794

108,4

Fungicides

Insekticidi

4 857

 4 047

83,3

Insecticides

Herbicidi

439

  851

193,8

Herbicides

Ostala sredstva

588

  517

87,9

Other agents

 

 

 

7.   VRIJEDNOST UTROŠENE ENERGIJE I GORIVA

      VALUE OF CONSUMED ENERGY AND FUEL

 

Vrijednost utrošene energije i goriva, tis. kuna

Value of consumed energy and fuel, thousand kuna

Indeksi

Indices

2019.

2018.

 

2018.

2019.

 

 

 

 

 

Električna energija

4 788

 4 893

102,2

Electricity

Goriva za grijanje (plin)

1 914

 1 891

98,8

Fuel for warming (gas)

Motorna goriva

81 853

 82 323

100,6

Motor fuel

Benzin

5 919

 5 189

87,7

Petrol

Dizel

75 934

 77 134

101,6

Diesel

 

 

 

8.   ŠTETE U ŠUMARSTVU

      DAMAGES IN FORESTRY

 

Količina drvne mase, tis. m3

Quantity of roundwood, ‘000 m3

Indeksi
Indices

2019.

2018.

 

 

2018.

2019.

 

 

 

 

 

 

Ukupne štete

617

  807

130,8

Total damages

 

 

 

 

 

Štete od požara

4

  10

250,0

Damages caused by fire

Štete od štetočina

51

117

229,4

Damages caused by pests

Štete od vremenskih nepogoda

562

  680

121,0

Damages caused by weather conditions

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Podaci o proizvodnji šumarstva i sječi drva do 2013. dobiveni su prikupljanjem i obradom podataka od izvještajnih jedinica koje se bave djelatnošću šumarstva i sječe drva definirane područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, odjeljkom 02 Šumarstvo i sječa drva, prema NKD-u 2007.

 

Data on forestry products and felled timber until 2013 were obtained by collection and processing of data on reporting units engaged in the forestry and timber felling activity as defined in the NKD 2007. section A Agriculture, Forestry and Fishing, division 02 Forestry and logging.

 

 

 

Od 2014. podaci vezani za šumarstvo preuzimaju se od Ministarstva poljoprivrede – Uprave za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, odnosno Hrvatskih šuma d.o.o. kao administrativnog izvora podataka.

 

Since 2014, data related to forestry have been taken over from the Directorate for Forestry, Hunting and Wood Industry of the Ministry of Agriculture, as well as from the limited liability company Hrvatske šume as an administrative data source.

 

 

 

Podaci o proizvodnji šumarskih proizvoda od 2014. usklađeni su s međunarodnim Upitnikom o šumarstvu, JFSQ (Joint Forest Sector Questionnaire), koji se na godišnjoj razini dostavlja u Eurostat i ostale relevantne institucije.

 

Data on production of forestry products have been harmonised since 2014 with the international Joint Forest Sector Questionnaire (JFSQ), which is submitted to Eurostat and other relevant institutions at the annual level.

 

 

 

Od 2014. podaci o prodaji proizvoda šumarstva preuzimaju se od Hrvatskih šuma d.o.o. kao administrativnog izvora podataka na tromjesečnoj razini, a od 2015. na godišnjoj razini.

 

Since 2014, data on products sold in forestry have been taken over at the quarterly level from the limited liability company Hrvatske šume as an administrative data source and at the annual level since 2015.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice na koje se odnose podaci jesu uprave šuma javnog poduzeća Hrvatske šume d.o.o. i druge pravne osobe koje su razvrstane u djelatnosti definirane područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, odjeljkom 02 Šumarstvo i sječa drva, te one pravne osobe koje su razvrstane u druge djelatnosti, a obavljaju djelatnosti šumarstva i sječe drva te usluga povezanih s njima.

 

Reporting units referred to in the data are forest management offices of the limited liability company Hrvatske šume and of other legal entities classified into activities defined in section A Agriculture, forestry and fishing, division 02 Forestry and logging, as well as legal entities classified into other activities but engaged in the forestry, logging and related service activities.

 

 

 

Podaci su generirani u obliku baza podataka koje su pripremile Hrvatske šume d.o.o. i proslijedile u Državni zavod za statistiku u obliku prilagođenom za daljnju obradu.

 

Reporting units referred to in the data are forest management offices of the limited liability company Hrvatske šume, whose data have been generated in the form of data bases prepared by Hrvatske šume and submitted to the Croatian Bureau of Statistics in the form adjusted for further processing.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Šuma je, prema članku 4. Zakona o šumama (NN, br. 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.), zemljište obraslo šumskim drvećem u obliku sastojine na površini većoj od 10 ari. Šumom se smatraju i: šumski rasadnici i sjemenske plantaže koje su sastavni dio šume, šumska infrastruktura, protupožarni prosjeci te ostala manja otvorena područja unutar šume, šume u zaštićenim područjima prema posebnom propisu, šume od posebnog ekološkog, znanstvenog, povijesnog ili duhovnog interesa, vjetrobrani i zaštitne zone – zaštitni pojasevi drveća površine veće od 10 ari i širine veće od 20 metara.

 

Forest is considered, as defined in Article 4 of the Forests Act (NN, Nos 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 and 94/14), a land overgrown with forest stand on the area of more than 10 ares. Forest is also considered: forest nurseries and seed plantations as integrated part of the forest, forest infrastructure, fire lanes and other small open spaces within the forest, forests in protected areas according to a special law, forests of special ecological, scientific, historical or spiritual importance, forest windscreens and protection zones – protection belts of trees with a surface of more than 10 ares and 20 m width.

 

 

 

Prema članku 14. Zakona o šumama (NN, br. 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.), šume se prema namjeni dijele na:

 

According to Article 14 of the Forests Act (NN, Nos 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 and 94/14), forests are divided by purpose as follows:

 

 

 

Gospodarske šume uz očuvanje i unaprjeđenje njihovih općekorisnih funkcija koriste se za proizvodnju šumskih proizvoda.

 

Production forests are used for the production of forestry products, providing that their universally useful functions are preserved and improved

 

 

 

Zaštitne šume prvenstveno služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja, objekata i druge imovine.

 

Protective forests are primarily used for the protection of soil, water, settlements, establishments and other property.

 

 

 

Šume s posebnom namjenom jesu:

 

Special-purpose forests are

1.     šumski sjemenski objekti sukladno propisanom zakonu

 

1.   Forest seed establishments in line with the law,

2.                šume unutar zaštićenih područja ili prirodnih vrijednosti                zaštićene na temelju propisa o zaštiti prirode

 

2.   Forests within protected areas or natural values protected       according to nature protection legislation,

3.                šume namijenjene znanstvenim istraživanjima, nastavi,     potrebama obrane Republike Hrvatske te potrebama utvrđenim              posebnim propisima.

 

3.   Forests intended for scientific researches, education, defence of   the Republic of Croatia and for purposes prescribed by special       legislation.

 

 

 

Ostalo šumsko zemljište obuhvaća neobraslo neproizvodno zemljište (prosjeke, svijetle pruge uz prometnice, trase dalekovoda, naftovoda i sl.) te neobraslo proizvodno zemljište (čistine, blagi kamenjari, tršćaci i sl.).

 

Other forest land encompasses non-overgrown non-production land (lanes, light lanes near roads, power-transmission lines, pipelines etc.) as well as non-overgrown production land (clearings, smooth rocky grounds, reed patches etc.).

 

 

 

Neplodno zemljište obuhvaća šumske prometnice šire od 5 metara, vodotoke, kanale, močvare, ljuti krš, površine pod građevinskim objektima, šljunčare, kamenolome i sl.

 

Arid land encompasses forest roads of more than 5 meters width, water paths, channels, swamps, harsh karst, areas under construction establishments, gravel pits, stone pits etc.

 

 

 

Trupci (listača i četinjača) jesu dijelovi debla koji su namijenjeni daljnjem prerađivanju piljenjem, katkad rezanjem ili ljuštenjem, jer imaju povoljna fizička i kemijska svojstva te su namijenjeni industrijskoj preradi. To su trupci za rezanje te trupci za furnir i ljuštenje.

 

Logs (of non-coniferous and coniferous wood) are parts of timber intended for further processing by sawing, sometimes by cutting and peeling, as they have good physical and chemical characteristics, so they are intended to be industrially processed. It includes logs for cutting and logs for veneer and peeling.

 

 

 

Industrijsko drvo (listača i četinjača) obuhvaća sve vrste drva pogodne za mehaničku preradu, kao što su trupci (pilanski i furnirski), jamsko drvo, stupovi za elektrovodove i TT vodove, ostalo dugo drvo, sječenica i dr.

 

Industrial roundwood (non-coniferous and coniferous) includes all kinds of wood suitable for mechanical processing, such as sawlogs and veneer logs, mining timber, transmission-line and telephone-line pylons as well as other oval timber.

 

 

 

Drvo za celulozu jest oblo i cijepano drvo četinjača, bukve i mekih listača. Namijenjeno je proizvodnji celuloze i umjetnih vlakana.

 

Pulpwood is round and chopped wood of conifers, beech and soft non-coniferous wood. It is used in the production of cellulose and artificial fibres.

 

 

 

Ogrjevno drvo (listača i četinjača) namijenjeno je neposredno za ogrjev ili za proizvodnju drvenog ugljena. To je drvo kojem se iskorištava njegova snaga grijanja. Zato je vrlo važan stupanj suhoće, dimenzije i način slaganja. Prema vrsti drva, razlikujemo tvrdo ogrjevno drvo (bukovina, grabovina, cerovina, hrastovina) i meko ogrjevno drvo (brezovina, topolovina, vrbovina, johovina).

 

Fuel wood (of non-coniferous and coniferous wood) is intended either to be used directly as fuel or for the production of charcoal. It is a kind of wood whose worming capacity is exploited. Therefore, their level of dryness, dimensions and the way how they are arranged are very important characteristics. According to the type of wood, there is a hard fuel wood (beech wood, hornbeam wood, Turkey oak wood and oak wood) and soft fuel wood (birch wood, poplar-wood, willow wood, alder
wood).

 

 

 

Ostalo industrijsko drvo (grubo obrađeno drvo) obuhvaća sitno tehničko drvo pogodno za izradu drvenih motki i kolja, raznih letvi i stupova za ogradu, ručica za alat i sl. Izrađuju se od izbojaka iz panja, pitomoga kestena, hrasta, jasena, drena, trešnje, višnje i dr. Sijeku se zimi.

 

Other industrial roundwood (wood in the rough) includes small technical wood suitable for the production of wooden props, poles, various laths and pillars for fences, handles for various tools and similar. They are made of stump flanges, sweet chestnut, ash-tree, cornelian cherry, sweet and sour cherry etc. They are chopped in winter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

ha

hektar

 

ha

hectare

m3

kubični metar

 

m3

cubic metre

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

tis.

tisuća

 

p/st

number of items (pieces/sticks)

TT

telegrafski i telefonski

 

'000

thousand

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika i Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate, and Suzana Šamec, Director of Macroeconimic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Mario Valentić, Ana Pavetić, Matej Pejković i Kristina Baluban

Prepared by: Mario Valentić, Ana Pavetić, Matej Pejković and Kristina Baluban

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148