image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                         ZAGREB, 2. RUJNA 2019./ 2 SEPTEMBER, 2019                                  BROJ/ NUMBER: 2.1.3/7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE TE INDEKSI ZALIHA,
ZAPOSLENIH OSOBA I PROIZVODNOSTI RADA U INDUSTRIJI
U SRPNJU 2019.

INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDEX AND INDICES OF STOCKS,
PERSONS EMPLOYED AND LABOUR PRODUCTIVITY IN INDUSTRY,
JULY 2019

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje – ukupno

 

Industrial production volume index – total

 

 

 

Ukupna sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj u srpnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2019. porasla je za 4,8%.

 

The total seasonally and working-day adjusted industrial production in the Republic of Croatia in July 2019, as compared to June 2019, increased by 4.8%.

 

 

 

U srpnju 2019. u usporedbi sa srpnjem 2018. industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj, kalendarski prilagođena, porasla je za 3,0%.

 

In July 2019, as compared to July 2018, the industrial production in the Republic of Croatia, working-day adjusted, increased by 3.0%.

 

 

 

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema agregatima
GIG-a 2009.

 

Industrial production volume index, according to the MIGs 2009. aggregates

 

 

 

Mjesečna usporedba1)

 

Monthly comparison1)

 

 

 

U srpnju 2019. u odnosu na lipanj 2019. Intermedijarni proizvodi veći su za 11,0%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 9,0% i Energija za 1,7%, a Kapitalni proizvodi manji su za 3,5% i Trajni proizvodi za široku potrošnju za 2,9%.

 

In July 2019, as compared to June 2019, Intermediate goods increased by 11.0%, Non-durable consumer goods by 9.0% and Energy by 1.7%, while Capital goods decreased by 3.5% and Durable consumer goods by 2.9%.

 

 

 

Godišnja usporedba2)

 

Annual comparison2)

 

 

 

U srpnju 2019. u odnosu na srpanj 2018. Intermedijarni proizvodi veći su za 7,1%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 6,6%, Energija za 3,6% i Trajni proizvodi za široku potrošnju za 3,4%, a Kapitalni proizvodi manji su za 15,6%.

 

In July 2019, as compared to July 2018, Intermediate goods increased by 7.1%, Non-durable consumer goods by 6.6%, Energy by 3.6% and Durable consumer goods by 3.4%, while Capital goods decreased by 15.6%.

 

 

 

 

 

 

1)

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi. Vidi Metodološka objašnjenja.

 

1)

Seasonally and working-day adjusted indices. See Notes on Methodology.

2)

Kalendarski prilagođeni indeksi. Vidi Metodološka objašnjenja.

 

2)

Working-day adjusted indices. See Notes on Methodology.

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima
NKD-a 2007. – prilagođeni indeksi

 

Industrial production volume index, according to the
NKD 2007. sections – adjusted indices

 

 

 

Mjesečna usporedba1)

 

Monthly comparison1)

 

 

 

Prema područjima NKD-a 2007., sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u srpnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2019. porasla je u Prerađivačkoj industriji za 6,9%, u Rudarstvu i vađenju za 5,5% te u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 2,5%.

 

According to the NKD 2007. sections, seasonally and working-day adjusted industrial production in July 2019, as compared to June 2019, increased in Manufacturing by 6.9%, in Mining and quarrying by 5.5% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 2.5%.

 

 

 

Godišnja usporedba2)

 

Annual comparison2)

 

 

 

U srpnju 2019. u usporedbi sa srpnjem 2018. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, porasla je u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 5,3% te u Prerađivačkoj industriji za 3,1%, a u Rudarstvu i vađenju pala je za 3,9%.

 

In July 2019, as compared to July 2018, the industrial production, working-day adjusted, increased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 5.3% and in Manufacturing by 3.1%, while in Mining and quarrying it decreased by 3.9%.

 

 

 

Indeks zaliha gotovih industrijskih proizvoda pri proizvođačima –
izvorni indeksi

 

Producers’ stock index of industrial finished products –
gross indices

 

 

 

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Republici Hrvatskoj na kraju srpnja 2019. u usporedbi sa zalihama na kraju lipnja 2019. manje su za 1,6%, a u usporedbi sa zalihama na kraju srpnja 2018. veće su za 1,9%.

 

At the end of July 2019, the total stocks of industrial finished products in the Republic of Croatia were 1.6% lower than the stocks at the end of June 2019 and 1.9% higher than the stocks at the end of July 2018.

 

 

 

Indeks zaposlenih osoba u industriji – izvorni indeksi

 

Index of persons employed  in industry – gross indices

 

 

 

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u srpnju 2019. manji je za 0,1% u usporedbi s lipnjem 2019., a u usporedbi sa srpnjem 2018. manji je za 3,5%.

 

The total number of persons employed in industry in July 2019 was 0.1% lower than in June 2019 and 3.5% lower than in July 2018.

 

 

 

Indeks proizvodnosti rada u industriji – izvorni indeksi

 

Labour productivity index in industry – gross indices

 

 

 

Ukupna proizvodnost rada u industriji od siječnja do srpnja 2019. u usporedbi s istim razdobljem 2018. veća je za 4,1%.

 

In the period from January to July 2019, the total labour productivity in industry increased by 4.1%, as compared to the same period of 2018.

 

 

I.    SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI POKAZATELJI

      SEASONALLY ADJUSTED AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICATORS

 

1.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA
      U SRPNJU 2019.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – MONTH-ON-MONTH GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF SEASONALLY AND WORKING-DAY ADJUSTED
      INDICES, JULY 2019

%

 

 

II. 2019.

 I. 2019.

III. 2019.

 II. 2019.

IV. 2019.

 III. 2019.

V. 2019.

 IV. 2019.

VI. 2019.

 V. 2019.

VII. 2019.

 VI. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

-2,5

0,0

-0,2

-1,7

-2,2

4,8

 

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

-1,8

0,2

-2,3

-3,6

-4,2

11,0

AI

Intermediate goods

AE

Energija

-2,2

-0,5

0,2

4,1

2,4

1,7

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

-2,5

0,6

3,4

-3,5

-5,5

-3,5

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

1,7

2,9

-4,3

0,4

2,1

-2,9

CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

-3,4

0,2

2,5

-2,5

-4,5

9,0

CN

Consumer non-durables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

-0,2

-3,7

-0,3

-3,5

-3,4

5,5

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

-1,8

-1,4

-0,6

-4,0

0,4

0,4

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

9,6

-14,5

-2,3

-6,6

-11,6

23,2

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

-3,6

-1,9

4,6

3,1

-9,5

9,7

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

-1,0

-0,7

-0,7

-2,8

-2,3

6,9

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

-0,2

0,8

0,3

1,8

-7,5

5,6

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

-1,3

1,1

-1,4

-11,1

10,7

0,5

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

12,5

-2,4

-2,9

-12,9

-34,7

31,4

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

-0,2

3,8

-0,8

-6,7

-6,5

-4,5

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

2,6

3,3

-2,0

3,2

-6,4

7,5

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

-1,1

-5,7

11,2

-5,4

-5,6

8,1

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

3,0

-0,1

-6,7

-0,8

-4,1

11,9

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

-5,7

2,5

1,4

-2,2

-9,7

8,7

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

4,9

-1,1

-2,6

-1,8

-4,7

6,2

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

135,9

-55,8

-57,5

25,4

410,8

17,1

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

3,4

13,7

-12,4

5,9

-12,5

14,9

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

-9,8

3,3

-8,1

1,5

6,2

4,4

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

-3,9

-0,3

-0,9

6,2

-8,3

7,4

22

Manufacture of rubber and plastic products

  23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

4,4

-4,9

-3,4

-2,5

2,9

-1,4

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

-9,4

2,1

-7,6

-7,0

-1,7

3,5

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

-1,4

5,7

-5,3

-5,9

2,1

-4,4

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

0,7

5,9

-10,4

7,2

-8,0

8,9

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

-15,8

6,0

-1,6

-6,3

-10,3

41,2

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

-9,9

-1,5

6,6

-17,7

-4,4

27,5

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

2,9

1,6

0,7

-12,1

-4,6

10,8

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

19,2

-29,0

5,8

-20,7

46,6

0,5

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

-0,3

1,5

-2,0

-1,0

2,6

-5,1

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,1

-11,9

13,5

11,7

-6,8

-14,3

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

5,7

0,8

9,7

-4,0

-11,3

-18,9

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

-5,8

1,9

4,8

11,8

-8,5

2,5

 D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

-5,8

1,9

4,8

11,8

-8,5

2,5

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

2.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA
      U SRPNJU 2019.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – YEAR-ON-YEAR GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF WORKING-DAY ADJUSTED INDICES,
      JULY 2019

%

 

 

II. 2019.

II. 2018.

III. 2019.

III. 2018.

IV. 2019.

IV 2018.

V. 2019.

V 2018.

VI. 2019.

VI 2018.

VII. 2019.

VII 2018.

I. − VII. 2019.

I. − VII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

0,6

3,0

3,0

0,2

-5,6

3,0

1,2

 

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

7,5

9,2

4,7

0,3

-3,7

7,1

4,9

AI

Intermediate goods

AE

Energija

-5,3

-4,6

-4,2

1,2

-1,8

3,6

-1,4

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

-6,9

4,7

0,5

-4,8

-19,1

-15,6

-6,8

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

7,1

-0,9

1,7

5,6

7,8

3,4

2,7

CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

2,7

0,7

6,9

0,7

-3,8

6,6

3,2

CN

Consumer non-durable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

0,6

-4,9

-3,5

-7,5

-10,8

-3,9

-5,0

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

-9,3

-10,4

-9,9

-11,7

-10,7

-9,5

-10,0

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

60,9

21,1

20,0

7,6

-7,3

18,0

16,3

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

-8,4

-10,9

4,4

-1,0

-13,3

-1,7

-5,9

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

2,6

5,0

1,6

-2,3

-6,8

3,1

0,8

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

3,8

5,8

7,4

7,4

-2,8

7,2

4,8

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

-8,3

24,2

5,0

-16,8

4,5

3,8

-0,1

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

24,9

21,0

9,7

0,7

-30,3

-11,4

3,4

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

2,0

6,0

1,8

-5,3

-5,9

-12,4

-1,8

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

1,0

6,8

-5,2

0,2

-8,5

3,5

-0,3

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

6,5

-4,8

17,1

3,4

19,0

-3,2

4,7

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

8,3

8,7

-1,9

-3,3

-6,0

-1,0

-0,4

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

-2,0

3,6

-5,6

-3,6

-7,7

0,5

-1,8

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

19,7

1,2

4,4

-0,7

-2,8

7,0

4,8

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

35,2

11,4

-89,9

-71,4

-9,3

15,9

-44,2

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

-3,2

17,0

6,8

11,0

-17,7

49,6

6,4

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

5,6

-7,9

-3,5

-3,0

-16,8

3,1

2,0

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

4,3

1,0

5,9

6,3

-0,7

3,6

5,0

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

17,0

13,2

3,4

0,5

4,5

1,7

6,6

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

30,1

7,3

-2,6

-9,3

-11,8

-13,6

2,6

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

-7,8

10,3

-3,3

2,6

-22,3

-8,7

-5,4

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

42,4

38,4

9,5

-5,7

6,6

14,7

18,1

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

-10,0

11,8

14,8

-9,9

-8,5

32,2

6,2

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

-11,9

-2,5

3,9

-19,5

-23,2

-11,9

-10,1

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

10,8

20,8

-2,8

-5,2

-11,6

18,1

3,4

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

-30,1

-47,0

-40,4

-38,3

-48,7

-23,6

-42,3

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

9,6

1,0

5,3

7,4

10,6

4,7

5,0

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

1,4

-13,9

-1,4

13,7

15,8

-13,1

0,2

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

2,6

6,8

21,4

8,3

1,0

-22,5

2,9

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

-5,7

-4,5

14,5

20,4

1,9

5,3

5,5

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

-5,7

-4,5

14,5

20,4

1,9

5,3

5,5

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

II.   IZVORNI INDEKSI

      GROSS INDICES

 

1.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – IZVORNI INDEKSI OBUJMA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA
      NKD-a 2007. U SRPNJU 2019.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND
      DIVISIONS, JULY 2019

 

 

Struktura

Structure

VII. 2019.

Æ 2018.

VII. 2019.

VII. 2018.

I. – VII. 2019.

I. – VII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

108,3

105,1

101,3

 

Total industry

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

31,68

114,2

109,0

105,0

AI

Intermediate goods

AE

Energija

19,79

96,6

103,5

98,6

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

15,24

84,7

86,8

93,3

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

3,12

105,8

105,8

102,8

CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

30,17

122,0

109,1

103,3

CN

Consumer non-durables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

4,93

99,6

96,2

95,1

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

3,60

92,0

90,5

90,0

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

0,88

131,6

118,0

116,3

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

0,45

98,1

98,3

94,2

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

80,80

111,5

105,1

100,9

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

14,07

120,8

109,8

105,0

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

5,17

144,3

106,1

100,0

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

0,61

89,1

93,8

103,7

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

0,97

97,7

90,3

98,3

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

2,07

117,1

106,8

99,9

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1,34

101,7

96,9

104,7

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

3,51

112,6

101,3

99,7

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

2,19

110,4

100,5

98,2

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1,31

105,0

108,8

104,8

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

1,92

127,1

116,0

55,8

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

2,37

102,7

151,5

106,5

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

5,56

120,7

109,8

102,7

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

5,47

116,2

104,8

105,2

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

5,97

110,9

103,0

106,7

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

1,86

94,0

89,7

102,8

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

8,03

98,1

94,4

94,8

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

1,49

110,0

121,1

118,8

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

3,74

140,4

135,3

106,3

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

3,12

87,2

88,2

89,9

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

0,99

103,0

118,1

103,4

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

0,85

67,2

83,4

57,9

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

2,78

107,0

107,2

105,0

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

1,10

88,5

86,8

100,1

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

4,31

75,1

77,5

102,9

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

14,27

93,7

105,3

105,5

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

14,27

93,7

105,3

105,5

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

2.   ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA PRI PROIZVOĐAČIMA – IZVORNI INDEKSI VOLUMENA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE
      PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U SRPNJU 2019.

      PRODUCERS’ STOCK OF FINISHED PRODUCTS – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD
      2007. SECTIONS AND DIVISIONS, JULY 2019

 

 

Struktura

Structure

VII. 2019.

Æ 2018.

VII. 2019.

VI. 2019.

VII. 2019.

VII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

97,1

98,4

101,9

 

Total industry

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

According to main industrial groupings − MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

36,49

93,3

97,3

98,1

AI

Intermediate goods

AE

Energija

8,90

103,6

105,1

124,3

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

3,79

127,1

103,1

135,0

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

2,65

106,7

102,6

97,8

CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

48,17

95,8

97,2

98,8

CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

4,75

99,8

102,0

104,0

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

2,28

100,4

103,1

106,7

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

2,47

99,2

101,0

101,6

08

Other mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

95,25

96,9

98,2

101,8

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

21,69

81,0

96,3

88,5

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

9,29

103,2

93,3

108,2

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

2,38

88,5

89,5

85,8

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

1,99

87,6

95,8

88,4

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

2,29

102,9

99,9

107,4

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

0,88

137,1

98,9

107,4

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

6,02

103,2

104,6

106,9

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1,41

107,2

98,1

102,7

17

Manufacture of paper and paper products

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

6,62

105,0

105,8

131,6

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

8,04

80,8

94,6

92,3

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

9,55

116,9

99,8

109,9

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

1,49

114,7

90,9

119,1

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

10,80

88,4

93,2

91,2

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

1,92

103,7

99,1

118,2

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

3,23

113,3

104,6

119,1

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

0,45

108,6

104,2

124,9

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

2,89

113,6

110,3

101,5

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

1,59

126,1

102,5

138,4

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

0,26

91,3

100,4

95,0

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

0,01

17,7

57,1

18,9

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

1,73

94,1

104,8

98,1

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,72

111,1

106,6

97,8

32

Other manufacturing

 

 

 

 

3.   ZAPOSLENE OSOBE I PROIZVODNOST RADA U INDUSTRIJI – IZVORNI INDEKSI VOLUMENA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009.
      TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. KRAJEM SRPNJA 2019.

      PERSONS EMPLOYED AND LABOUR PRODUCTIVITY IN INDUSTRY – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO

      MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS, END OF JULY 2019

 

 

Struktura

Structure

Zaposlene osobe

Persons employed

Proizvodnost rada

Labour

productivity

 

 

 

 

VII. 2019.

Æ 2018.

VII. 2019.

VI. 2019.

VII. 2019.

VII. 2018.

I.–VII. 2019.

I.–VII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

97,0

99,9

96,5

97,3

104,1

 

Industry – total

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

32,72

99,1

99,7

98,7

99,7

105,3

AI

Intermediate goods

AE

Energija

6,84

99,6

99,5

100,8

99,2

99,4

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

20,61

89,7

99,9

89,0

92,1

101,3

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

4,60

94,9

100,1

95,0

94,5

108,8

CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

35,23

99,1

100,2

98,2

98,1

105,3

CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima
NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

2,06

97,4

99,7

98,1

98,1

96,9

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

0,63

89,9

100,3

89,9

92,5

97,3

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

0,87

105,1

100,8

106,1

104,3

111,5

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

0,56

93,8

97,1

95,0

95,0

99,2

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

92,34

96,7

99,9

96,0

97,1

103,9

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

15,42

101,3

100,9

100,2

99,2

105,8

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

2,41

109,3

99,6

100,3

102,1

97,9

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

0,49

96,5

99,6

110,0

108,4

95,7

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

1,50

95,5

97,1

94,1

96,0

102,4

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

6,57

94,9

99,1

94,9

95,4

104,7

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

4,36

96,5

99,7

96,7

96,6

108,4

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

6,68

100,8

99,9

100,5

100,9

98,8

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

2,28

101,9

100,7

101,4

100,1

98,1

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

2,38

96,3

100,0

96,2

96,2

108,9

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

0,61

90,9

95,9

91,5

96,5

57,8

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

2,72

96,7

97,5

95,6

100,0

106,5

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

2,17

103,3

100,1

104,2

103,4

99,3

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

3,76

102,1

100,5

101,9

101,5

103,6

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

4,02

102,0

99,7

100,9

102,7

103,9

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

2,02

98,7

98,8

100,4

101,4

101,4

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

9,20

94,4

100,3

94,0

95,7

99,1

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

2,39

96,7

100,2

95,4

98,0

121,2

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

4,60

99,7

100,2

100,4

100,2

106,1

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

4,69

91,9

98,0

90,8

95,1

94,5

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

0,96

89,4

99,0

86,0

89,6

115,4

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

4,60

70,4

101,9

69,7

77,8

74,4

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

4,27

93,6

100,1

92,9

92,7

113,3

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,96

92,8

100,2

93,2

93,5

107,1

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

3,28

94,3

100,0

93,9

94,6

108,8

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

5,60

101,7

99,9

103,1

100,2

105,3

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

5,60

101,7

99,9

103,1

100,2

105,3

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

III.  DODATAK – INDEKSI OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE – VREMENSKE SERIJE

      ANNEX – INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDICES – TIME SERIES

 

1.   UKUPNO INDUSTRIJA I PREMA GIG-u 2009. – IZVORNI INDEKSI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI

      TOTAL INDUSTRY AND ACCORDING TO MIGs 2009. – GROSS AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICES

Æ 2015. = 100

 

Izvorni indeksi

Gross indices

Kalendarski prilagođeni indeksi

Working-day adjusted indices

 

ukupno

Total

Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods

Energija

Energy

Kapitalni proizvodi

Capital

goods

Trajni proizvodi

za široku potrošnju

Durable consumer goods

Netrajni proizvodi

za široku potrošnju Non-durable consumer goods

ukupno

Total

Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods

Energija

Energy

Kapitalni proizvodi

Capital

goods

Trajni proizvodi

za široku potrošnju

Durable consumer goods

Netrajni proizvodi

za široku potrošnju Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

108,0

116,7

94,5

92,3

100,1

118,4

110,3

118,8

94,5

94,8

102,7

121,4

VIII.

97,7

99,0

99,0

89,9

85,9

101,3

95,2

96,0

99,0

86,9

82,7

97,6

IX.

108,9

119,2

95,9

100,6

111,9

111,4

109,6

119,8

95,9

101,4

112,8

112,4

X.

114,7

119,3

104,0

113,3

118,1

117,7

114,8

119,3

104,0

113,5

118,3

118,0

XI.

114,3

117,4

116,1

109,6

113,8

112,7

113,6

116,5

116,1

108,8

113,0

111,8

XII.

108,8

103,9

132,2

102,7

92,8

102,6

112,2

107,2

132,2

106,5

96,8

107,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

99,2

100,8

118,9

83,6

100,4

92,2

96,6

97,7

118,9

80,6

97,2

88,5

II.

101,7

106,6

110,7

96,6

98,1

93,6

102,7

108,6

110,7

96,5

98,0

93,5

III.

110,6

119,8

109,9

96,4

121,8

109,6

110,4

119,4

109,9

96,2

121,6

109,3

IV.

101,6

114,1

95,2

91,2

104,9

100,6

102,7

115,1

95,2

92,5

106,3

102,1

V.

109,9

126,1

93,2

100,8

106,7

113,0

110,1

126,0

93,2

101,1

107,0

113,4

VI.

108,9

115,1

96,4

107,1

102,2

114,0

109,3

115,4

96,4

107,5

102,7

114,6

VII.

109,0

119,5

97,9

91,0

100,3

119,6

109,2

119,4

97,9

91,2

100,6

119,8

VIII.

95,3

102,4

102,2

76,5

76,3

97,3

94,2

100,9

102,2

75,2

74,8

95,6

IX.

104,1

119,6

95,2

88,8

97,7

106,3

106,8

122,3

95,2

91,9

101,0

110,2

X.

113,3

126,3

107,4

93,7

108,5

118,3

111,9

124,7

107,4

92,3

107,0

116,6

XI.

113,4

120,7

111,5

109,0

101,6

112,4

112,6

119,8

111,5

108,3

100,8

111,5

XII.

101,5

96,8

120,9

84,0

85,3

104,6

104,8

100,2

120,9

87,8

89,3

109,2

 

 

 

 

 

2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

102,3

109,1

120,5

78,3

93,4

99,1

101,1

107,5

120,5

76,9

91,9

97,4

II.

102,3

114,7

104,8

89,9

105,0

96,2

103,3

116,7

104,8

89,9

104,9

96,1

III.

111,7

128,7

104,8

98,6

118,4

107,5

113,7

130,3

104,8

100,7

120,5

110,0

IV.

106,8

121,7

91,2

93,9

109,2

110,4

105,8

120,6

91,2

92,9

108,1

109,2

V.

112,2

128,6

94,3

98,2

115,1

116,6

110,2

126,4

94,3

96,2

112,9

114,1

VI.

100,9

108,7

94,7

84,3

107,8

106,9

103,2

111,1

94,7

87,0

110,8

110,3

VII.

114,5

130,2

101,4

78,9

106,1

130,3

112,5

128,0

101,4

76,9

104,0

127,7

 

 

2.   INDEKSI OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. – SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI
      TE TREND

      INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDICES, TOTAL AND ACCORDING TO MIGs 2009. – SEASONALLY AND WORKING-DAY ADJUSTED
      INDICES AND TREND

Æ 2015. = 100

 

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi

Seasonally and working-day adjusted indices

Trend

Trend

 

ukupno

Total

Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods

Energija

Energy

Kapitalni proizvodi

Capital

goods

Trajni proizvodi

za široku potrošnju

Durable consumer goods

Netrajni proizvodi

za široku potrošnju Non-durable consumer goods

ukupno

Total

Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods

Energija

Energy

Kapitalni proizvodi

Capital

goods

Trajni proizvodi

za široku potrošnju

Durable consumer goods

Netrajni proizvodi

za široku potrošnju Non-durable consumer goods

 

 

 

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

106,6

111,9

102,8

100,5

101,5

108,6

107,2

112,0

102,9

104,0

105,3

105,4

VIII.

107,3

111,1

104,8

105,0

106,3

105,9

107,6

112,3

103,7

103,0

106,4

105,8

IX.

108,1

113,7

105,5

99,6

106,5

107,4

107,9

112,9

104,3

102,1

107,2

106,2

X.

109,0

113,1

103,4

104,7

109,7

111,4

108,0

113,4

104,9

101,3

108,0

106,5

XI.

106,8

113,6

106,4

99,4

107,9

105,3

108,0

113,8

105,2

100,4

108,6

106,8

XII.

110,2

118,8

112,0

99,6

107,9

106,4

107,7

113,9

105,2

99,2

108,9

106,9