GODINA/ YEAR: LVI.                                       ZAGREB, 30. SIJEČNJA 2020./ 30 JANUARY, 2020              BROJ/ NUMBER: 2.1.3/12. − CORR.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

 

 

INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE TE INDEKSI ZALIHA,
ZAPOSLENIH OSOBA I PROIZVODNOSTI RADA U INDUSTRIJI
U PROSINCU 2019
.

INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDEX AND INDICES OF STOCKS,
PERSONS EMPLOYED AND LABOUR PRODUCTIVITY IN INDUSTRY,
DECEMBER 2019

 

 

2.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA U PROSINCU 2019.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – YEAR-ON-YEAR GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF WORKING-DAY ADJUSTED INDICES,
      DECEMBER 2019

%

 

 

VII. 2019.

VII. 2018.

VIII. 2019.

VIII. 2018.

IX. 2019.

IX. 2018.

X. 2019.

X. 2018.

XI. 2019.

XI. 2018.

XII. 2019.

XII. 2018.

I. − XII. 2019.

I. − XII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

3,0

-1,7

2,0

0,3

-0,4

-2,2

0,5

 

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

7,1

-5,1

0,5

-2,6

-0,4

-2,9

2,0

AI

Intermediate goods

AE

Energija

3,6

3,5

3,4

6,4

8,3

2,6

1,2

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

-15,7

-12,9

-7,1

0,1

-18,8

-0,1

-7,3

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

3,5

9,5

19,1

8,1

17,5

16,3

7,2

CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

6,6

2,9

4,4

-1,7

1,4

-6,2

1,9

CN

Consumer non-durable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

-3,9

-5,1

4,6

-10,9

-11,5

-10,7

-5,8

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

-9,5

-8,8

3,6

-15,2

-13,9

-15,5

-10,2

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

18,0

12,4

15,9

5,1

0,2

0,8

12,1

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

-1,7

-11,0

-4,8

-6,1

-12,3

5,7

-5,9

09

Mining support service activities

 

 

 


ISPRAVAK

 

U priopćenju 2.1.3/12. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji od 30. siječnja 2020. pri prijenosu podataka došlo je do tehničke pogreške kod oblikovanja zaglavlja tablice 2. Industrijska proizvodnja – godišnje stope promjena izračunane iz kalendarski prilagođenih indeksa u prosincu 2019.

 

Stoga molimo korisnike da se koriste ispravljenom tablicom koju ovdje prilažemo.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

CORRECTION

 

In the First Release 2.1.3/12. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry of 30 January 2020, during the transfer of data, a technical error occurred in forming the header of table 2. Industrial Production – Year-on-Year Growth Rates Calculated on Basis of Working-Day Adjusted Indices, December 2019.

 

Users are therefore kindly asked to use the corrected table attached here.

 

Thank you for your understanding.

 

 


2.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA U PROSINCU 2019.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – YEAR-ON-YEAR GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF WORKING-DAY ADJUSTED INDICES,
      DECEMBER 2019

(nastavak)

(continued)                                                                                                                                                                                                                          %

 

 

VII. 2019.

VII. 2018.

VIII. 2019.

VIII. 2018.

IX. 2019.

IX. 2018.

X. 2019.

X. 2018.

XI. 2019.

XI. 2018.

XII. 2019.

XII. 2018.

I. − XII. 2019.

I. − XII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

3,1

-2,7

0,6

-1,5

-3,1

-2,7

-0,3

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

7,2

2,6

3,5

2,1

4,6

-2,5

3,7

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

3,9

-0,3

-2,4

-8,5

7,6

-7,1

-1,2

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

-11,5

-18,5

-3,8

-15,1

13,9

4,7

0,4

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

-12,4

-1,5

2,8

-1,9

-5,5

-22,0

-3,1

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

3,0

-23,7

-11,1

-7,0

-9,9

-15,6

-5,1

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

-3,2

15,6

-6,3

-23,2

-19,0

-10,4

-2,4

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

-1,1

-0,1

-5,0

-8,9

-2,2

-2,3

-1,8

16

Manufacture of wood and of products
of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

0,5

-4,6

-1,0

4,8

2,1

13,7

-0,1

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

7,0

13,0

19,3

15,6

1,5

-14,7

5,3

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

15,9

12,5

-23,0

-5,6

-6,0

11,2

-23,8

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

49,2

-4,5

2,5

-16,9

6,8

-0,3

2,3

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

3,1

30,3

18,4

2,7

12,3

-11,1

4,1

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

3,5

-4,1

4,0

0,1

4,0

1,5

3,5

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

1,7

-2,9

-2,6

-2,2

-2,4

-4,6

2,5

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

-13,6

-5,0

-19,3

-13,1

-23,8

-13,5

-5,3

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

-8,7

-15,3

-10,0

5,3

-16,7

1,2

-6,2

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

16,0

-8,0

-11,4

-3,4

-56,4

-1,5

-3,6

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

32,1

-21,4

10,9

3,2

10,4

2,2

4,6

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

-11,9

-21,5

-8,6

-10,7

-5,9

-15,0

-10,8

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

18,1

-26,7

32,8

-10,5

8,4

38,9

4,9

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

-23,6

-32,6

-32,6

5,9

-2,0

-1,0

-32,6

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

4,8

8,0

20,2

9,9

17,0

17,2

8,8

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

-13,1

-11,7

-2,9

-0,1

-25,9

-30,8

-6,3

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

-22,5

10,4

12,4

3,8

-4,4

-0,5

3,3

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

5,3

5,4

9,6

14,7

16,0

5,9

7,5

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

5,3

5,4

9,6

14,7

16,0

5,9

7,5

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika 

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Ivana Zoroja Milić i Slavica Rogar

Prepared by: Ivana Zoroja Milić and Slavica Rogar

 

Sezonska i kalendarska prilagodba – priredio: Mladen Krulik

Seasonal and working-day adjustment – prepared by: Mladen Krulik

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148