image description

 

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                     ZAGREB, 31. LISTOPADA 2019./ 31 OCTOBER, 2019                                 BROJ/ NUMBER: 2.1.5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PROIZVODNJA I PRODAJA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA (PRODCOM) U 2018.
Privremeni podaci

PRODUCTION AND SALE OF INDUSTRIAL PRODUCTS (PRODCOM), 2018
Provisional Data

 

 

U 2018. ukupna vrijednost industrijskih proizvoda koju su prodala poduzeća što su se bavila industrijskom proizvodnjom (bez obzira na to gdje je poduzeće registrirano) u Republici Hrvatskoj iznosi 140 825 milijuna kuna. U usporedbi s prethodnom godinom, vrijednost prodaje veća je za 5 984 milijuna kuna, što iznosi 4,4%. Vrijednost prodaje na inozemno tržište iznosi 59 747 milijuna kuna, što je 42,4% od ukupne vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda.

 

In 2018, the total value of industrial products sold by enterprises engaged in the production of industrial products in the Republic of Croatia (irrespective of where those enterprises were registered) amounted to 140 825 million kuna. As compared to the previous year, the value of industrial products sold increased by 5 984 million kuna, or by 4.4%. The value of the sale to external markets amounted to 59 747 million kuna, which accounts for 42.4% of the total value of industrial products sold.

 

 

 

Prema industrijskim područjima NKD-a 2007. vrijednost prodanih industrijskih proizvoda razvrstanih prema djelatnostima proizvoda najveća je u području C Prerađivačka industrija i iznosi 112 934 milijuna kuna, u području D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija iznosi 23 380 milijuna kuna, u području B Rudarstvo i vađenje iznosi 2 998 milijuna kuna, a najmanja je u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (samo odjeljak 36) i iznosi 1 513 milijuna kuna. Vrijednost prodaje industrijskih proizvoda najveća je u odjeljku 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda (21 789 milijuna kuna), a najmanja je u odjeljku 12 Proizvodnja duhanskih proizvoda (298 milijuna kuna).

 

According to the NKD 2007. industrial sections, the value of industrial products sold, according to the product activity, was the highest in section C Manufacturing, 112 934 million kuna, D Electricity, gas, steam and air conditioning supply, 23 380 million kuna, and B Mining and quarrying, 2 998 million kuna, while in section E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36), it was the lowest, 1 513 million kuna. The value of industrial products sold was the highest in division 10 Food products (21 789 million kuna) and the lowest in division 12 Tobacco products (298 million kuna).

 

 

 

 

 

 

Udio prodaje industrijskih proizvoda koja se obavljala za vlastiti račun proizvođača prema djelatnostima proizvoda još je dominantan u Republici Hrvatskoj i iznosi 98,0% ukupne vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda, dok udio vrijednosti industrijskih proizvoda koja se obavljala prema ugovoru s naručiteljem (za tuđi račun) iznosi samo 2,0% u 2018. Najveći udio proizvodnje za tuđi račun zabilježen je u odjeljcima 14 (19,7%), 15 (18,3%), 28 (11,0%), 25 (9,6%) i u području C Prerađivačka industrija.

 

In the Republic of Croatia, the share of industrial products sold on producers’ own account, according to product activity, was still dominant in 2018 and amounted to 98.0% of the total value of industrial products sold, while the share of the value of industrial products sold under contract with the principal (for third parties) amounted to only 2.0%. The highest share of industrial products sold under contract was recorded in divisions 14 (19.7%), 15 (18.3%), 28 (11.0%) and 25 (9.6%) of section C Manufacturing.

 

 

 

Ako usporedimo industrijsku prodaju 21 županije Republike Hrvatske (tablica 2. i grafikon G-6.), najveći udio u vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda mjerene prema djelatnosti proizvoda ostvarili su Grad Zagreb, u iznosu od 22 463 milijuna kuna (19,4%) i Primorsko-goranska županija, u iznosu od 15 906 milijuna kuna (13,7%). Najmanju vrijednost prodaje industrijskih proizvoda ostvarila je Dubrovačko-neretvanska županija, samo 324 milijuna kuna (0,3%).

 

The comparison of industrial products sold in 21 counties of the Republic of Croatia (see table 2. and graph G-6.) shows that the highest share in the value of industrial products sold according to the product activity was recorded in the City of Zagreb, 22 463 million kuna (19.4%) and in the County of Primorje-Gorski kotar, 15 906 million kuna (13.7%), while the lowest value of industrial products sold was recorded in the County of Dubrovnik-Neretva, only 324 million kuna (0.3%).

 

 

 

Podaci o vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda dobiveni su obradom istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2018.,  kojim su obuhvaćene 3 202 industrijske lokalne jedinice od pravnih osoba i obrtnika s 10 i više zaposlenih. Struktura obuhvata u 2018. pravnih osoba i obrtnika prema djelatnostima proizvoda po područjima NKD-a 2007. jest sljedeća: u području B obuhvaćeno je 2,1%, u području C 80,2%, u području D 16,6% i u području E 1,1% (samo odjeljak 36).

 

Data on the value of industrial products sold were obtained by the processing of the PRODCOM Survey on Industrial Production in 2018, which covered 3 202 industrial local units belonging to legal entities and tradesmen employing 10 and more persons. The structure of the coverage of legal entities and tradesmen by product activity in 2018, according to the NKD 2007. activity sections, was the following: 2.1% of them were covered by section B, 80.2% by section C, 16.6% by section D and 1.1% by section E (only division 36).

 

 

 

 

 

 

1.   VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. 
      PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2018.

      VALUE OF INDUSTRIAL PRODUCTS SOLD AND EXPORT, ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS,
      BY PRODUCT ACTIVITY,
2018

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda prema NIP-u 2018.

Value of industrial products sold, according to NIP 2018. 

 

 

 

 

ukupno

Total

od toga u inozemstvo (izvoz)

Of that, abroad (export)

 

 

 

 

ukupno

Total

za

vlastiti račun

On own

account

prema

ugovoru s

naručiteljem

Under

contract with principal

ukupno

Total

za

vlastiti račun

On own

account

prema

 ugovoru s

naručiteljem

Under

 contract with principal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

140 824 778

137 954 459

2 870 319

59 746 591

57 594 476

2 152 115

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

2 997 557

2 997 557

-

91 566

91 566

-

 B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

1 634 618

1 634 618

-

-

-

-

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

814 308

814 308

-

91 566

91 566

-

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

548 631

548 631

-

-

-

-

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

112 933 948

110 096 299

2 837 649

58 866 875

56 714 760

2 152 115

 C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

21 789 207

21 683 800

105 407

4 651 771

4 618 334

33 437

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

5 825 059

5 815 630

9 429

925 190

925 190

-

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

298 298

97 782

200 516

84 453

84 453

-

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

1 027 656

949 149

78 507

772 501

703 649

68 852

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

2 515 363

1 950 727

564 636

1 960 482

1 478 702

481 780

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

2 040 902

1 514 726

526 176

1 755 187

1 280 045

475 142

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i  pluta, 
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

4 806 980

4 766 504

40 476

3 096 297

3 094 549

1 748

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

3 382 607

3 382 063

544

1 682 524

1 682 524

-

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

2 821 366

2 785 534

35 832

1 049 781

1 044 244

5 537

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

14 617 156

14 617 156

-

7 773 604

7 773 604

-

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

4 830 132

4 814 064

16 068

2 929 422

2 925 976

3 446

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

4 546 825

4 546 825

-

3 890 301

3 890 301

-

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

4 374 332

4 349 274

25 058

2 424 333

2 419 860

4 473

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

7 070 016

7 063 385

6 631

3 802 155

3 802 132

23

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

2 198 110

1 949 775

248 335

1 890 243

1 643 196

247 047

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,  osim strojeva i opreme

8 226 849

7 951 528

275 321

4 937 462

4 776 607

160 855

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

1 650 593

1 584 290

66 303

1 015 322

949 370

65 952

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

4 894 209

4 752 640

141 569

3 756 323

3 625 380

130 943

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n. 

4 933 404

4 618 646

314 758

4 214 121

3 919 906

294 215

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c. 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

1 273 485

1 223 179

50 306

1 138 579

1 088 273

50 306

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and
semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

2 128 585

2 036 567

92 018

1 650 832

1 558 814

92 018

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

2 854 276

2 815 081

39 195

1 810 367

1 774 590

35 777

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

907 906

907 342

564

306 392

305 828

564

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

3 920 632

3 920 632

-

1 349 233

1 349 233

-

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

23 380 206

23 347 536

32 670

786 259

786 259

-

 D

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, 
parom i klimatizacija

23 380 206

23 347 536

32 670

786 259

786 259

-

35

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,  gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (samo odjeljak 36)

1 513 067

1 513 067

-

1 891

1 891

-

 E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36)

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

1 513 067

1 513 067

-

1 891

1 891

-

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

 

 

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Manufacture of food products

 

Proizvodnja pića
Manufacture of beverages

 

Proizvodnja duhanskih proizvoda
Manufacture of tobacco products

 

Proizvodnja tekstila
Manufacture of textiles

 

Proizvodnja odjeće
Manufacture of wearing apparel

 

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Manufacture of leather and related products

 

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

Manufacture of wood and of products of wood and cork,
except furniture; manufacture of articles of straw
and plaiting materials

 

Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Manufacture of paper and paper products

18

 

19

 

20

 

21 

22

 

23

 

24

 

25

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
Printing and reproduction of recorded media

 

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Manufacture of coke and refined petroleum products

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
Manufacture of chemicals and chemical products

 

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda                   
i farmaceutskih pripravaka

Manufacture of basic pharmaceutical products
and pharmaceutical preparations

 

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Manufacture of rubber and plastic products

 

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Manufacture of other non-metallic mineral products

 

Proizvodnja metala
Manufacture of basic metals

 

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment

26

 

27

 

28

 

29

 

30


31

 

32

 

33

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
Manufacture of computer, electronic and optical products

 

Proizvodnja električne opreme
Manufacture of electrical equipment

 

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
Manufacture of other transport equipment

 

Proizvodnja namještaja
Manufacture of furniture

 

Ostala prerađivačka industrija
Other manufacturing

 

Popravak i instaliranje strojeva i opreme
Repair and installation of machinery and equipment

 

 

2.   VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA
      I PO ŽUPANIJAMA U 2018. 

      VALUE OF INDUSTRIAL PRODUCTS SOLD AND EXPORT, ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS, BY PRODUCT ACTIVITY
      AND BY COUNTIES,
2018

 

Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda prema NIP-u 2018. 

Value of industrial products sold, according to NIP 2018. 

 

 

ukupno

Total

od toga u inozemstvo (izvoz)

Of that, abroad (export)

 

 

ukupno

Total

za

vlastiti račun

On own

account

prema

 ugovoru s

 naručiteljem

Under

contract with principal

ukupno

Total

za

vlastiti račun

On own

account

prema

ugovoru s

naručiteljem

Under

contract with principal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska − područja B i C1)

115 929 800

113 092 151

2 837 649

58 958 441

56 806 326

2 152 115

Republic of Croatia – sections B and C1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

9 748 174

9 610 340

137 834

3 423 381

3 322 003

101 378

County of Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

536 400

536 400

-

-

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

9 211 774

9 073 940

137 834

3 423 381

3 322 003

101 378

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija

4 594 801

4 388 759

206 042

3 109 033

2 943 739

165 294

County of Krapina-Zagorje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

86 967

86 967

-

16 595

16 595

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

4 507 834

4 301 792

206 042

3 092 438

2 927 144

165 294

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

6 922 221

6 773 070

149 151

4 062 511

3 923 935

138 576

County of Sisak-Moslavina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

62 787

62 787

-

2 753

2 753

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

6 859 434

6 710 283

149 151

4 059 758

3 921 182

138 576

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

3 645 778

3 350 503

295 275

1 748 939

1 459 448

289 491

County of Karlovac

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

12 790

12 790

-

-

-

-

B

 Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

3 632 988

3 337 713

295 275

1 748 939

1 459 448

289 491

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

10 114 125

9 511 490

602 635

6 121 503

5 601 765

519 738

County of Varaždin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

170 409

170 409

-

28 251

28 251

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

9 943 716

9 341 081

602 635

6 093 252

5 573 514

519 738

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija

4 445 560

4 426 338

19 222

1 944 900

1 926 590

18 310

County of Koprivnica-Križevci

 

 

 

 

 

 

 

 

   B

  Rudarstvo i vađenje

675 259

675 259

-

15

15

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

3 770 301

3 751 079

19 222

1 944 885

1 926 575

18 310

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

2 473 610

2 417 251

56 359

706 295

679 240

27 055

County of Bjelovar-Bilogora

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

36 873

36 873

-

-

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

2 436 737

2 380 378

56 359

706 295

679 240

27 055

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

15 905 924

15 895 250

10 674

8 474 873

8 470 078

4 795

County of Primorje-Gorski kotar

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

31 437

31 437

-

-

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

15 874 487

15 863 813

10 674

8 474 858

8 470 063

4 795

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

611 013

599 480

11 533

403 086

403 086

-

County of Lika-Senj

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

4 290

4 290

-

-

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

606 723

595 190

11 533

403 086

403 086

-

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija

1 289 959

1 249 728

40 231

669 137

659 492

9 645

County of Virovitica-Podravina

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

89 017

89 017

-

2 583

2 583

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

1 200 942

1 160 711

40 231

666 554

656 909

9 645

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska županija

1 031 316

993 976

37 340

641 226

605 089

36 137

County of Požega-Slavonia

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

54 062

54 062

-

-

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

977 254

939 914

37 340

641 226

605 089

36 137

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija

3 287 191

3 215 623

71 568

1 876 294

1 823 271

53 023

County of Slavonski Brod-Posavina

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

8 416

8 416

-

-

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

3 278 775

3 207 207

71 568

1 876 294

1 823 271

53 023

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

1 678 143

1 678 143

-

815 583

815 583

-

County of Zadar

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

25 747

25 747

-

2 735

2 735

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

1 652 396

1 652 396

-

812 848

812 848

-

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

6 962 479

6 915 896

46 583

3 488 114

3 480 398

7 716

County of Osijek-Baranja

 

 

 

 

 

 

 

 

B

  Rudarstvo i vađenje

546

546

-

-

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

6 961 933

6 915 350

46 583

3 488 114

3 480 398

7 716

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska  županija

1 318 725

1 090 630

228 095

698 331

470 236

228 095

County of Šibenik-Knin

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

12 828

12 828

-

2 301

2 301

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

1 305 897

1 077 802

228 095

696 030

467 935

228 095

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

1 973 879

1 872 027

101 852

1 130 162

1 068 146

62 016

County of Vukovar-Sirmium

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

1 147

1 147

-

-

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

1 972 732

1 870 880

101 852

1 130 162

1 068 146

62 016

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

4 247 174

4 236 200

10 974

1 757 459

1 748 418

9 041

County of Split-Dalmatia

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

116 169

116 169

-

15 510

15 510

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

4 131 005

4 120 031

10 974

1 741 949

1 732 908

9 041

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

5 923 921

5 677 230

246 691

3 482 429

3 456 765

25 664

County of Istria

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

115 821

115 821

-

20 805

20 805

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

5 808 100

5 561 409

246 691

3 461 624

3 435 960

25 664

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska  županija

323 953

323 028

925

68 019

67 197

822

County of Dubrovnik-Neretva

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

12 291

12 291

-

3

3

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

311 662

310 737

925

68 016

67 194

822

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska  županija

6 138 763

5 754 580

384 183

3 801 489

3 439 642

361 847

County of Međimurje

 

 

 

 

 

 

 

 

B

  Rudarstvo i vađenje

179 004

179 004

-

-

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

5 959 759

5 575 576

384 183

3 801 489

3 439 642

361 847

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

22 462 862

22 320 016

142 846

10 421 694

10 356 483

65 211

City of Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

73 246

73 246

-

-

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

22 389 616

22 246 770

142 846

10 421 694

10 356 483

65 211

C

Manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slobodne zone

830 229

792 593

37 636

113 983

85 722

28 261

 

Free zones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

692 051

692 051

-

-

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

138 178

100 542

37 636

113 983

85 722

28 261

C

Manufacturing

 

 

1)

2018. Nomenklatura industrijskih proizvoda za opskrbu električnom energijom vrlo je razrađena radi izračuna indeksa proizvođačkih cijena industrije. Distributivna područja električnom energijom znatno se razlikuju od županijskih područja pa bi opskrbljivačima električnom energijom iskazivanje opskrbe prema novoj nomenklaturi po županijama predstavljalo veliko opterećenje. Stoga su podaci za 2018. prikupljeni samo na razini Republike Hrvatske. Zbog navedenog u tablici 2. Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda i izvoza po područjima NKD-a 2007., prema djelatnostima proizvoda i po županijama u 2018. ne mogu se iskazati podaci za područje D. Podaci za područje E nisu iskazani zbog malog udjela u vrijednosti prodanih industrijskih proizvoda.

1)

In 2018, in order to calculate industrial producer price indices, the Nomenclature of Industrial Products was highly elaborated in the part pertaining to electricity supply. However, since electricity distribution areas significantly differ from county areas, presenting data on electricity supply by counties, according to the new Nomenclature, would heavily burden the electricity suppliers. Hence, data for 2018 have been collected only at the level of the Republic of Croatia. Consequently, in table 2. Value of Industrial Products Sold and Export, According to NKD 2007. Sections, by Product Activity and by Counties, 2018, data for section D cannot be presented. Data for section E are not presented due to a small share in the value of industrial products sold.

 

 

 

 

Županije

Counties

01

Zagrebačka županija

County of Zagreb

08

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

15

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

 

 

 

 

 

 

02

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

09

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

16

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

 

 

 

 

 

 

03

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

10

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

17

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

 

 

 

 

 

 

04

Karlovačka županija

County of Karlovac

11

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonija

18

Istarska županija

County of Istria

 

 

 

 

 

 

05

Varaždinska županija

County of Varaždin

12

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

19

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

 

 

 

 

 

 

06

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

13

Zadarska županija

County of Zadar

20

Međimurska županija

County of Međimurje

 

 

 

 

 

 

07

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

14

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

21

Grad Zagreb

City of Zagreb

 

 

3.   PROIZVODNJA I VIDLJIVA DOMAĆA POTROŠNJA IZABRANIH NAJVAŽNIJIH PROIZVODA PRODCOM-a PREMA VRIJEDNOSTI
      PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U 2018.1)

      PRODUCTION AND APPARENT DOMESTIC CONSUMPTION OF SELECTED MOST IMPORTANT PRODCOM PRODUCTS,
      BY VALUE OF INDUSTRIAL PRODUCTS SOLD, 20181)

 

Šifre i nazivi PRODCOM-a 2018.

PRODCOM 2018 codes and headings

Mjerna
jedinica

Unit of
measure

Prodaja
industrijskih proizvoda

Industrial products sale

Uvoz

Imports

Izvoz

Exports

Vidljiva domaća potrošnja

Apparent domestic consumption

 

količina

Volume

vrijednost,
tis. kuna

Value,
thousand
kuna

količina

Volume

vrijednost,
tis. kuna

Value,
thousand
kuna

količina

Volume

vrijednost,
tis. kuna

Value,
thousand
kuna

količina

Volume

vrijednost,
tis. kuna

Value,

thousand
kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.20.13.80

Ostali lijekovi koji sadrže pomiješane i nepomiješane proizvode, pakirani za maloprodaju, d. n.
Other medicaments of mixed or unmixed products,
p. r. s., n. e. c.

kg

3 795 823

2 930 786

11 911 622

4 293 161

6 398 307

3 436 929

9 309 138

3 787 018

11.05.10.00

Pivo od slada (isključujući bezalkoholno pivo, pivo s volumnim udjelom alkohola
≤ 0,5%, trošarine na alkoholna pića)
Beer made from malt (excluding non-alcoholic beer,
beer containing ≤ 0.5%
by volume of alcohol, alcohol duty)

hl

3 389 626

2 234 481

917 410

323 291

663 341

301 522

3 643 695

2 256 250

10.71.11.00

Svježi kruh s masenim udjelom u suhoj tvari ≤ 5 %
šećera i ≤ 5 % masnoće (isključujući s dodatkom
meda, jaja, sira ili voća)
Fresh bread containing by weight in the dry matter
state
 5 % of sugars and  5 % of fat (excluding
with added honey; eggs; cheese or fruit)

t

171 533

1 845 536

10 918

101 405

1 901

18 473

180 550

1 928 468

10.13.14.60

Kobasice i slični proizvodi od mesa, otpadaka i
ostataka i krvi i pripravci hrane na njihovoj bazi
(isključujući kobasice od jetre i pripremljena gotova
jela od jetre)
Sausages and similar products of meat, offal or blood and food preparations based thereon (excluding liver sausages and prepared meals and dishes)

t

56 595

1 521 862

11 562

178 195

5 610

143 710

62 547

1 556 347

16.10.12.50

Drvo; po dužini piljeno ili glodano; rezano ili
ljušteno; debljine > 6 mm (isključujući crnogorična i tropska drva te hrastove blokove, trake i frize)
Wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled,
of a thickness > 6 mm (excluding coniferous and
tropical woods and oak blocks, strips and friezes
)

m3

786 814

1 464 229

69 604

268 823

1 761 243

2 328 644

-904 825

-595 592

23.51.12.10

Portland-cement
Portland cement

t

2 608 306

1 302 588

465 219

193 670

1 177 287

516 933

1 896 238

979 325

11.07.19.30

Vode s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane, npr. bezalkoholna osvježavajuća
pića (uključujući mineralne i gazirane)
Waters, with added suga, other sweetening
matter or flavoured, i.e. soft drinks (including mineral and aerated)

hl

2 598 421

1 220 153

1 194 808

364 333

1 039 855

316 747

2 753 374

1 267 739

27.11.41.80

Transformatori s tekućim dielektrikom, kapaciteta snage > 10 000 kVA
Liquid dielectric transformers having a power
handling capacity > 10 000 kVA

t

257

1 150 717

6

1 815

194

950 900

69

201 632

10.51.11.42

Mlijeko i vrhnje sa sadržajem > 1%, ali ≤ 6% mliječne
masti, nekoncentrirano ili nezaslađeno, u izvornom
pakiranju neto sadržaja ≤ 2 l
Milk and cream of a fat content by weight of
> 1% but ≤ 6%, not concentrated nor containing
added sugar or other sweetening matter,
in immediate packings of a net content
2 l

t

234 472

1 080 400

32 991

116 456

15 696

61 248

251 767

1 135 608

15.12.19.60

Proizvodi od kože ili od umjetne (rekonstituirane)
kože, d. n.
Articles of leather or of composition leather,
n. e. c.

t

2 136

911 589

271

101 984

1 426

989 402

981

24 171

 

 

1)

Izvor podataka jesu rezultati godišnjeg istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji. Vidljiva domaća potrošnja izračunava se primjenom formule: proizvodnja + uvoz – izvoz. Negativna vidljiva domaća potrošnja rezultat je različitog obuhvata i različitoga metodološkog pristupa tim dvjema vrstama podataka. 

1)

Data sources are the results of the annual PRODCOM Survey on Industrial Production. The apparent domestic consumption is calculated by using the formula: Production + Imports – Exports. The negative apparent domestic consumption is the result of a difference in the coverage and methodological approach to these two kinds of data.

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Ovo Priopćenje sadržava privremene podatke istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM) za 2018. Proveo ga je Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici
(NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst)
i Statističkih standarda za istraživanje PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2018., čiji je sastavni dio i Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2018. Pojam "industrija" u cijelom Priopćenju definiran je proizvodima (i uslugama) područja djelatnosti B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007. Ta definicija industrije šira je od definicije industrije koja se primjenjuje za istraživanje PRODCOM Europske unije (u nastavku teksta: EU-a).

 

This First Release contains the provisional data of the PRODCOM Survey on Industrial Production (IND-21/PRODCOM form) in 2018. It was carried out by the Croatian Bureau of Statistics on the basis of the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13 – consolidated text) and the Statistical Standards for the PRODCOM Survey on Industrial Production in 2018, the integral part of which is also the Nomenclature of Industrial Products − NIP 2018. The term "industry" used in this First Release is defined by products (and services) within the NKD 2007. sections B, C, D and E (only division 36). This definition of industry is wider than the definition used in the EU PRODCOM Survey. 

 

 

 

 

 

 

Pokazatelji istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji

 

PRODCOM indicators of industrial production

 

 

 

Privremeni podaci odnose se na najnovije podatke proizvodnih statistika industrije, a izvedeni su iz godišnjih rezultata istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji. Rezultati istraživanja PRODCOM osiguravaju detaljne informacije o nacionalnom tržištu i njegovoj konkurentnosti na međunarodnim tržištima na razini pojedinačnih proizvoda/roba jer su povezani s podacima statistike vanjske trgovine preko veza s CT-om, kao i rezultati PRODCOM-a EU-a, s kojim su harmonizirani. Svi podaci na razini pojedinačnih proizvoda prikupljeni su na temelju Nomenklature industrijskih proizvoda (NIP 2018.), izvedene iz PRODCOM Lista 2017. – 2018. EU-a, koji je sastavni dio harmoniziranih Statističkih standarda za istraživanje PRODCOM u Republici Hrvatskoj. U tablici 1. prikazani su agregirani rezultati raščlambe prema djelatnosti proizvoda, a slijede je grafikoni s podacima o vrijednosti prodanih proizvoda i izvoza, u tisućama kuna, raščlanjeni prema industrijskim područjima i odjeljcima NKD-a 2007. U tablici 2. prikazani su agregirani rezultati za županije razvrstani prema djelatnosti prodanih proizvoda iz NIP-a 2018. Tablica 3. prikazuje količine i vrijednosti prodaje 10 selektiranih najvažnijih proizvoda u Republici Hrvatskoj definiranih prema PRODCOM Listu 2017. – 2018. (agregati proizvoda iz NIP-a 2018.) za posljednju raspoloživu godinu, zajedno s podacima izvoza i uvoza roba (podaci vanjske trgovine izvedeni iz CT-a 2018.) i izračunanom vidljivom domaćom potrošnjom za svaki selektirani proizvod/robu dodavanjem uvoza ukupnoj proizvodnji te oduzimanjem izvoza. Selekcija 10 proizvoda izvršena je na temelju njihova udjela u ukupnoj vrijednosti prodanih proizvoda i izvoza u Republici Hrvatskoj prema rezultatima istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2018.

 

The provisional data refer to the most recent data related to industrial production statistics, which are derived from the annual results of the PRODCOM Survey on Industrial Production. The PRODCOM results provide detailed information about a national market and its competitiveness on international markets at the individual product/commodity level, because they are linked with foreign trade data via CT in the same way as the EU PRODCOM results with which they are harmonised. All data at the individual product level are collected on the basis of the Nomenclature of Industrial Products – NIP 2018., which was derived from the PRODCOM List 2017 – 2018, which is an integral part of the harmonised Statistical Standards for the PRODCOM Survey in the Republic of Croatia. Table 1 presents aggregated results of the breakdown according to product activities, followed by graphs containing data on the value of industrial products sold and export, expressed in thousands of kuna and broken down according to the NKD 2007. sections and divisions. Table 2 presents aggregated results for counties, broken down by product activities according to the NIP 2018. Finally, table 3 shows industrial products sold in volume and value terms of the 10 most important selected individual products in the Republic of Croatia according to the PRODCOM List 2017 – 2018 (aggregates of the NIP 2018. products) for the most recent available year, combined with data on imports and exports (external trade data derived from CT 2018) and calculated values of apparent domestic consumption for each selected product/commodity by adding imports to production and deducting exports. The 10 products were selected on the basis of their share in the total value of industrial products sold and export in the Republic of Croatia according to the results of the PRODCOM Survey on Industrial Production in 2018.

 

 

 

Obuhvat PRODCOM-a i jedinice. Izvještajne jedinice istraživanja PRODCOM jesu sva trgovačka društva i druge pravne osobe i obrtnici te njihovi dijelovi s više od 10 zaposlenika koji su se bavili industrijskom proizvodnjom ili uslugama (vlastitima ili prema ugovoru) definiranima područjima B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007. u izvještajnome godišnjem razdoblju. Ciljne statističke jedinice jesu industrijska poduzeća i lokalne jedinice industrijskih i neindustrijskih poduzeća koja proizvode proizvode iz NIP-a (u skladu s PRODCOM Listom).

 

PRODCOM coverage and units. Reporting units in the PRODCOM Survey on Industrial Production are all trade companies and other legal entities and natural persons and parts thereof employing 10 and more persons that were engaged in industrial production and/or services (production on own account or on contract basis) in reference annual period, as defined in the NKD 2007. sections B, C, D and E (only division 36). Target statistical units are industrial enterprises and local units of industrial and non-industrial enterprises that produce products defined by the NIP (in line with the PRODCOM List). 

 

 

 

Ovim istraživanjem nisu obuhvaćene statističke jedinice ili njihovi dijelovi koji su "fizički" izvan teritorija Republike Hrvatske. U profiliranju statističkih jedinica – lokalnih jedinica – uzima se u obzir načelo županije. U slučajevima kada promatrana jedinica obavlja industrijsku proizvodnju na području nekoliko različitih županija, npr. u pet županija, jedinica je dodatno raščlanjena na pet lokalnih jedinica. Radi održavanja usklađenosti s PRODCOM propisima EU-a, proizvodnja namijenjena daljnjoj preradi u istoj ili drugim lokalnim jedinicama istog poduzeća ne smatra se njezinim outputom. Obuhvat izvještajnih i statističkih jedinica određen je Adresarom statističkih jedinica industrije, koji je izradila Služba statistike industrije i energije i ažurira ga svake godine.

 

Statistical units or parts thereof that are “physically” situated outside of the territory of the Republic of Croatia are not covered. In profiling of statistical units – local units, the county principle is taken into account.    In cases where an observation unit is engaged in industrial production on the territory of several different counties, e.g. in five counties, it is further divided into five local units. In order to stay in line with the EU PRODCOM regulations, the production intended for further processing in the same or in other legal units of the same enterprise is not considered its output. The coverage of reporting and statistical units is defined in the Address Book of Industrial Statistical Units, which was established and is regularly maintained by the Industry and Energy Statistics Department.

 

 

 

Izvori podataka za ažuriranje Adresara jesu podaci Statističkoga poslovnog registra, ostalih poslovnih istraživanja industrije te drugih sekundarnih izvora. Poseban kriterij obuhvata statističkih jedinica u PRODCOM-u jest da se za svaki pojedinačni razred industrije (od 05.10 do 36.00) iz NKD-a 2007. osigura dovoljan obuhvat statističkih jedinica tako da zajedno sudjeluju s najmanje 90% u bruto dodanoj vrijednosti odgovarajućeg razreda NKD-a 2007. Ako uvjet nije zadovoljen, za određene razrede industrije iz NKD-a 2007. obuhvat se proširuje i na statističke jedinice s manje od 10 zaposlenih, npr. male industrije kao što su industrija kruha, tiskanje i slično.

 

Data sources used in the annual updating of the Address Book are those of the Statistical Business Register, of other business statistics surveys on industry as well as other available information and data sources. A special criterion applied to the coverage of activities is the so-called 90% rule, which means that a share of at least 90% of gross value added must be achieved for each 4-digit group activity of the NKD 2007. (05.10 to 36.00). If this criterion is not met, the coverage of particular NKD 2007. 4-digit groups is extended to statistical units employing less than 10 persons, e.g. small industries such as baking or printing industries and the like. 

 

 

 

U istraživanju PRODCOM-a za 2018. obuhvaćeno je 3 036 poduzeća (pravnih osoba i obrtnika) sa stopom odgovora od 97,36%, a procijenjenih obrazaca je 2,64%.

 

The PRODCOM Survey for 2018 covered 3 036 enterprises (legal entities and tradesmen) with a response rate of 97.36% while the non-response estimate was 2.64%.

 

 

 

 

 

 

Koncepti istraživanja PRODCOM i definicije

 

PRODCOM concepts and definitions 

 

 

 

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju PRODCOM Republike Hrvatske usklađeni su s istraživanjem PRODCOM unutar EU-a. Ti pojmovi osiguravaju dodatna objašnjenja koja služe za iskazivanje rezultata istraživanja PRODCOM i nemaju smisao definitivnih značenja ovih riječi jer u drugim kontekstima (npr. u različitim poglavljima Ljetopisa) mogu imati drugačije značenje. Namijenjeni su korisnicima rezultata istraživanja PRODCOM kako bi ih ispravno interpretirali, a usklađeni su s konceptima i definicijama PRODCOM istraživanja EU-a.

 

Concepts and definitions used in the PRODCOM Survey of the Republic of Croatia are harmonised with those used in the PRODCOM Survey carried out within the EU. They provide further explanations used in the presentation of PRODCOM results, though it should be taken into account that in other contexts these concepts and definitions may have different meanings. They are intended only for the correct interpretation of the PRODCOM results and are harmonised with the concepts and definitions of the PRODCOM EU Survey. 

 

 

 

PRODCOM proizvod jest posljedica neke industrijske djelatnosti, upotrebljava se kao opći naziv za proizvode koji imaju fizičku dimenziju i za industrijske usluge. Prema konceptu istraživanja PRODCOM, definiran je Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIP), koja je nacionalna verzija PRODCOM Lista EU-a. Pod pojmom gotov proizvod smatra se svaki proizvod koji je u procesu proizvodnje dosegao odgovarajući stupanj prerade ili dorade tako da je u NIP-u naveden pod posebnom šifrom i nazivom. Pojam tako definiranoga gotovog proizvoda obuhvaća i sve radove dovršavanja proizvoda, kao što su čišćenje, pakiranje, ispitivanje kvalitete, kasiranje i slično.  

 

PRODCOM product is an outcome of a certain economic activity. It is a generic term applied to products that have a physical dimension as well as for industrial services. According to the concept of the PRODCOM Survey, it is defined by the headings of the Nomenclature of Industrial Products – NIP, which is a national version of the EU PRODCOM List. A finished product is any product that has reached a certain stage of treatment or further processing in the production process, so that it is listed under a separate NIP heading. This term also covers all stages of finishing the product, such as cleaning, packing, dyeing, quality testing, sorting and the like. 

 

 

 

Industrijske usluge. Pod tim se pojmom podrazumijevaju usluge dorade, popravaka i održavanja te sastavljanja (montaže, odnosno instaliranja). Industrijske usluge iskazuju se u pravilu po svakoj pojedinačnoj vrsti izvršene usluge iz NIP-a, a vrijednost industrijskih usluga iskazuje se u tisućama kuna, uglavnom kao naknada za izvršenu industrijsku uslugu. Bilježe se samo industrijske usluge za koje je izdana posebna faktura. Posebna pravila iskazivanja podataka postoje za određenu vrstu industrijskih usluga u već spomenutim standardima PRODCOM-a. Neke industrijske usluge razvrstane su prema NKD-u 2007. u neindustrijske usluge, npr. Održavanje i popravak motornih vozila (područje G, razred 45.20), Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo (područje S, odjeljak 95), Izdavačke djelatnosti, uključujući izdavanje softvera (područje J, odjeljak 58), Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (područje J, odjeljak 59), Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (područje J, odjeljak 62) te Informacijske uslužne djelatnosti, uključujući obradu podataka (područje J, odjeljak 63) te nisu predmet istraživanja IND-21/PRODCOM-a za 2018.

 

Industrial services. This term covers treatment, repairs and maintenance services as well as assembly work. Industrial services are normally recorded for each service listed in the NIP and their value is expressed in thousands of kuna, mainly as a provision for the rendered service. Only separately invoiced services are recorded. There are special rules for presenting data on each industrial service in the previously mentioned PRODCOM standards. On the other hand, some industrial services are classified according to the NKD 2007. as non-industrial services, e.g. Maintenance and repair of motor vehicles (section G, class 45.20), Repair of computers and personal and household goods (section S, division 95), Publishing activities, including software publishing (section J, division 58), Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities (section J, division 59), Computer programming, consultancies and related activities (section J, division 62) and Information service activities, including data processing (section J, division 63) and, therefore, they were not a subject of the 2018 IND-21/PRODCOM Survey.

 

 

 

NIP 2018. jest hijerarhijski strukturirana Nomenklatura industrijskih proizvoda (i usluga) namijenjena mjerenju količine i vrijednosti godišnje industrijske proizvodnje. Ona je verzija PRODCOM Lista detaljno razrađena na nacionalnoj razini. Obuhvaća sve proizvode i usluge koje su rezultat obavljanja djelatnosti iz područja B, C, D i E (samo odjeljak 36) NKD-a 2007. Struktura NIP-a odgovara svim razinama NKD-a 2007., KPD-a 2015. i PRODCOM Lista 2017. – 2018., s dodatnom detaljnijom nacionalnom raščlambom.  

 

NIP 2018. is the hierarchically structured Nomenclature of Industrial Products (and services), created for measuring the annual industrial production in volume and value terms. It is a more detailed national version of the PRODCOM List. It covers all products and services resulting from performing activities of the NKD 2007. sections B, C, D and E (only division 36). The NIP structure corresponds at all levels to that of the NKD 2007., KPD 2015. as well as of the PRODCOM List 2017 ‒- 2018, with a further detailed national breakdown. 

 

 

 

NIP 2018. povezan je s Carinskom tarifom (CT) Republike Hrvatske na isti način kao što je PRODCOM List povezan s Kombiniranom nomenklaturom (CN) EU-a. Redovito se ažurira početkom svake godine prema ažuriranju PRODCOM Lista EU-a. 

 

The NIP 2018. is linked with the Customs Tariff (CT) of the Republic of Croatia in the same way as the PRODCOM List is linked with the EU Combined Nomenclature (CN). It is regularly updated at the beginning of each year according to the updates of the PRODCOM List. 

 

 

 

PRODCOM je kratica za proizvodne statistike Europske unije za industrijsku proizvodnju koje su određene Uredbom EU-a br. 3924/91. Kratica je izvedena iz francuskog naziva "Production Communautaire" (Proizvodnja u Zajednici). Istraživanje PRODCOM osmišljeno je da osigura informacije o nacionalnim i tržištima EU-a i međunarodnim tržištima. Predmet istraživanja jesu industrijski proizvodi definirani PRODCOM Listom koji se ažurira svake godine. Kako bi se zabilježila međunarodna dimenzija tih tržišta, izrađena je veza proizvodnih statistika i statistika vanjske trgovine tako da je PRODCOM List EU-a usklađen s Kombiniranom nomenklaturom (CN) EU-a za odgovarajuću izvještajnu godinu da bi podaci proizvodnih statistika bili usporedivi s podacima vanjske trgovine na razini proizvoda/roba. To je omogućilo izračunavanje vidljive potrošnje.

 

PRODCOM is an acronym that stands for the production statistics of the European Union of industrial production that are defined by the EU Regulation No. 3924/91. The acronym was derived from the French title "PRODuction COMmunautaire" (Community Production). The PRODCOM Survey is designed to provide for information on national, European and international markets. It monitors industrial products defined by the PRODCOM List, which is updated every year. In order to reflect the international dimension of these markets, there is a link between production statistics and foreign trade statistics established in such a way that the EU PRODCOM List was harmonised with the EU Combined Nomenclature (CN) for the reference year in question, so that production statistics data can be comparable with foreign trade data on the detailed product/commodity level. It enabled the calculation of apparent consumption.

 

 

 

PRODCOM List jest popis proizvoda, dobara i usluga navedenih u nazivima istraživanja PRODCOM. PRODCOM List 2017. – 2018.1) sadržava 3 800 obveznih šifara i naziva koji se u načelu upotrebljavaju za kompilaciju detaljnih proizvodnih statistika EU-a. PRODCOM List 2017. – 2018.1) temelji se na CPA-u v.2.12) (= KPD 2015.3)) i povezan je s Kombiniranom nomenklaturom za 2018. (CN 2018.) EU-a preko referentnih oznaka. Nije strukturirana kao hijerarhijska klasifikacija te je zbog toga dobila naziv "popis" iako su proizvodi podijeljeni u "odjeljke" koji se podudaraju s odjeljcima NACE-a Rev. 2 i pokrivaju gotovo sve proizvode i usluge iz područja B i C prema NACE-u. Nazivi istraživanja PRODCOM načelno sadržavaju stavke ili skupine stavaka iz CN-a kako bi omogućili usporedivost podataka vanjske trgovine i proizvodnje te se iz tog razloga ažuriraju na početku svake godine prema promjenama CN-a.

 

PRODCOM List is a list of products, goods and industrial services listed under the PRODCOM headings. The PRODCOM List for 2017 ‒ 20181) includes 3 800 compulsory codes and headings that are mainly used in the compilation of detailed product statistics of the EU. The PRODCOM List for 2017 ‒ 20181) is based on the version 2.12) (= KPD 2015.3)) and is linked with the Combined Nomenclature for 2018 (CN 2018) of the EU via reference notes. It is not structured as a hierarchical classification and that is why it is a "list", although products are divided into "divisions" that correspond to the divisions of the NACE Rev. 2 and cover almost all products and services of the NACE sections B and C. In principle, the PRODCOM headings consist of items or groups of items taken over from the CN in order to allow the comparability of foreign trade and production data and, therefore, they have to be updated at the beginning of each year according to changes in the Combined Nomenclature (CN).

 

 

 

Prodana proizvodnja u PRODCOM-u. Pod pojmom "prodana proizvodnja" podrazumijeva se proizvodnja koju su neko vrijeme obavljale statističke jedinice i koja je prodana (fakturirana) u izvještajnoj godini. Količine i vrijednosti prodane proizvodnje na razini proizvoda iz NIP-a obično se bilježe ako su proizvodi isporučeni drugim poduzećima na domaćem tržištu, prodani u vlastitim prodavaonicama ili izvezeni na strana tržišta. Tu se ubrajaju i vlastito proizvedeni proizvodi dani u zakup ili leasing trećim osobama (npr. računalna oprema, telefonske instalacije, perilice). U prodanu proizvodnju uključeni su vlastito proizvedeni gotovi proizvodi (ili usluge) i gotovi proizvodi koje je statistička jedinica proizvela odnosno preradila na temelju ugovora s naručiteljem za treće osobe i obavljala na teritoriju Republike Hrvatske. Nisu uključeni gotovi proizvodi koji su se upotrebljavali (ili su namijenjeni) daljnjoj preradi u lokalnim jedinicama istog poduzeća ni zalihe gotovih proizvoda namijenjenih prodaji.  

 

Industrial products sold in PRODCOM.  The term "industrial products sold" refers to the production done by statistical units over a period of time that was sold (invoiced) in the reference year. The physical volume and value of industrial products sold are normally recorded for products listed in the NIP if they were sold to other entities on the domestic market, in own shops or exported to international markets. This also includes own-produced products hired out or leased to third parties (e.g. computer equipment, telephone installations, washing machines). Industrial products sold also include finished products (or services) that a statistical unit produced on own account as well as those produced or further processed on a fee or a contract basis for a principal (contract processing) if such production took place on the territory of the Republic of Croatia. It does not include finished products used, or to be used, in further processing in local units of the same enterprise or finished products put on stock to be sold later. 

 

 

 

Vrijednost prodane PRODCOM proizvodnje obračunava se na temelju prodajne cijene koju je ostvario ili će ostvariti proizvođač u izvještajnom razdoblju (fakturirane vrijednosti). U vrijednost prodaje uključeni su i troškovi pakiranja i kada su obračunani (naplaćeni) posebno, a isključeni su sljedeći izdaci: bilo koji obračun poreza na promet i potrošnju (PDV i trošarine), troškovi otpreme kada su obračunani posebno ili bilo koji popusti potrošačima. Za proizvode koji su dani u zakup ili leasing trećim osobama određene su cijene koje su se za njih mogle postići na tržištu kao procijenjene vrijednosti.  

 

The value of PRODCOM industrial products sold is calculated on the basis of the selling price a producer obtained/will obtain during the reporting period (invoiced values). The value of production includes packaging costs even if they are charged separately, but the following costs are excluded: any turnover tax and consumer tax charged (VAT and excises), separately charged freight costs and any discounts granted to customers. If finished products are hired out or leased to third parties, then prices obtainable on the market for the product in question are defined as estimated values. 

 

 

 

Prerada na temelju ugovora (prema ugovoru s naručiteljem) u smislu PRODCOM-a postoji kada statistička jedinica na temelju ugovora s naručiteljem proizvodi odnosno prerađuje određene proizvode iz
NIP-a i kada naručitelj osigurava sirovine i drugi materijal potreban za tu proizvodnju ili preradu (bez naplate/kupnje). Proizvodnja, odnosno prerada na temelju ugovora jest proizvodnja prema posebnom ugovoru između naručitelja i proizvođača. Za takvu proizvodnju samo proizvođač iskazuje količine ostvarene proizvodnje industrijskih proizvoda prema ugovoru, tj. u zemlji gdje se proizvodnja stvarno obavljala kako bi se izbjeglo dvostruko iskazivanje podataka. U tim slučajevima proizvođač prikazuje proizvodnju pod istom šifrom proizvoda iz NIP-a kao i vlastitu proizvodnju, a za vrijednost prodane proizvodnje iskazuje samo vrijednost naknade za izvršenu uslugu proizvodnje koju je stvarno naplatio od naručitelja. U svakom aranžmanu o proizvodnji odnosno preradi na temelju ugovora naručitelj i proizvođač odnosno prerađivač trebaju pripadati različitim poduzećima (poslovnim subjektima) jer proizvodnja odnosno prerada na temelju ugovora između lokalnih jedinica koje pripadaju istom poduzeću nije moguća prema definicijama Statističkih standarda PRODCOM-a.

 

Contract processing (contract work). In the PRODCOM sense, the production on a fee or contract basis exists if a statistical unit (contractor) produces or processes particular NIP products ordered by a principal who also supplies, free of charge, the material necessary for that production or processing. The production on a fee or a contract basis is the production carried out under special arrangements between an ordering unit (principal) and a producing unit (contractor). In such a production, only the contractor must report the value of the actual production of industrial products according to the contract, that is, in the country where the production actually took place, in order to avoid double presentation of data. In these cases, the contractor reports the production under the same codes of NIP products as for the production on own account, while, concerning the industrial products sold, he presents only the value of the fee actually paid by a principal for a service of production. In any arrangement for the production or processing on the contract basis, the principal and the producer must belong to different enterprises (business entities), for, according to the definitions of the PRODCOM Statistical Standards, the production or processing on a contract basis between local units belonging to the same enterprise is not possible.

 

 

 

Vidljiva domaća potrošnja izvedeni je pokazatelj izračunan bilanciranjem podataka o prodanim količinama i vrijednostima za 10 najvažnijih pojedinačnih proizvoda iz NIP-a 2018. s podacima o količinama i vrijednostima izvoza/uvoza istih pojedinačnih proizvoda/roba ili agregiranih na razinu istih proizvoda PRODCOM Lista 2017. – 2018. (izvorno podaci vanjske trgovine agregirani iz Carinske tarife 2018. na razinu Kombinirane nomenklature 2018.). Za potrebe obračuna primijenjena je formula: proizvodnja + uvoz – izvoz. Kriterij važnosti proizvoda NIP-a 2018. s gledišta Republike Hrvatske određen je prema vrijednosti prodaje i izvoza. Podaci su iskazani u fizičkim mjernim jedinicama (količine) i u tisućama kuna (vrijednosno).  

 

Apparent domestic consumption is a derived indicator calculated by balancing data on industrial products sold in volumes and values for
10 most important NIP 2018. individual products with comparable exports/imports volume and value data for the same products/commodities or their aggregates at the PRODCOM List 2017 ‒ 2018 level (originally foreign trade data aggregated at the CN 2018 levels using Customs Tariff 2018). The following formula was used in the calculation: production + imports – exports. The importance criterion of the NIP 2018. products for the Republic of Croatia has been defined according to the value of industrial products sold and export. Data are presented in physical measurement units (volume) and in thousands of kuna (value). 

 

 

 

1)

Uredba Komisije (EU) br. 2017/2119 od 22. studenoga 2017. o utvrđivanju ''popisa PRODCOM'' industrijskih proizvoda za 2017. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (SL L 325 od 8. prosinca 2017.)

2)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (NN, br. 157/14.). KPD 2015. identičan je na svim razinama s CPA-om v. 2.1 EU-a.

3)

Uredba Komisije  (EU) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove Statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336 od 22. studenoga 2014.)

 

 

1)

Commission Regulation (EU) 2017/2119 of 22 November 2017 establishing the "Prodcom list" of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91 (OJ L 325 of 8 December 2017).

2)

Classification of products by activity of the Republic of Croatia 2015 (NN, No. 157/14). KPD 2015 is identicall on all hierarchical levels with CPA version 2.1 of the  EU.

3)

Commission Regulation (EU) No 1209/2014 of 29 October 2014 amending Regulation (EC) No 451/2008 of the European Parliament and of the Council establishing a new statistical classification of products by activity (CPA) and repealing Council Regulation (EEC) No 3696/93 (OJ L 336, 22 November 2014).

 

Napomena. Detaljne tablice rezultata PRODCOM-a za 2018. bit će raspoložive u predviđenome Statističkom izvješću pod naslovom Industrijska proizvodnja u 2018. Godišnji izvještaj – PRODCOM rezultati, br. 1635. koje će biti objavljeno do kraja ožujka 2020. 

 

Notice. Detailed tables of the PRODCOM results for 2018 will be available in the forecoming Statistical Report entitled Industrial Production in 2018 – PRODCOM Annual Results, No. 1635, which is planned to be issued by the end of March 2020. 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

CPA

Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnostima

 

CPA

Classification of Products by Activity

 

Europske ekonomske zajednice

 

CT

Customs Tariff

CN

Kombinirana nomenklatura

 

EU

European Union

CT

Carinska tarifa

 

hl

hectolitre

d. n.

drugdje nespomenuto

 

kg

kilogram

EU

Europska unija

 

KPD 2015.

Classification of Products by Activity, 2015 national version

hl

hektolitar

 

kVA

kilovolt-ampere

kg

kilogram

 

l

litre

kom.

komad

 

m3

cubic metre

KPD 2015.

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima, verzija 2015.

 

mm

millimetre

kVA

kilovoltamper

 

N

nitrogen

l

litra

 

n. e. c.

not elsewhere classified

m3

kubični metar

 

NACE

Classification of Economic Activities in the European

mm

milimetar

 

 

Community

NACE

Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u

 

NIP 2018.

Nomenclature of Industrial Products, 2017 version

 

Europskoj zajednici

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NIP 2018.

Nomenklatura industrijskih proizvoda, verzija 2017.

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

p. r. s.

put up for retail sale

NN

Narodne novine

 

p/st

pieces/sticks

PRODCOM

Proizvodnja u Zajednici

 

PRODCOM

PRODuction in the COMmunity

PDV

porez na dodanu vrijednost

 

VAT

value added tax

t

tona

 

 

 

tis.

tisuća

 

 

 

uklj.

uključujući

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

manje

 

less than

manje ili jednako

 

less than or equal to

više

 

more than

=

jednako

 

=

equal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Realese has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika 

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Ivana Zoroja Milić i Goran Dolšak

Prepared by: Ivana Zoroja Milić and Goran Dolšak

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148