image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.

ZAGREB, 11. OŽUJKA 2020./ 11 MARCH, 2020

BROJ/ NUMBER: 3.1.5/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA U DRUGOM POLUGODIŠTU 2019.

PRICES OF NEW DWELLINGS SOLD, SECOND HALF-YEAR OF 2019

 

 

U drugom polugodištu 2019. prosječna cijena 1 m2 novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a1), iznosila je 12 662 kune. Ta cijena veća je za 3,7% u odnosu na drugo  polugodište 2018.

 

In the second half-year of 2019, the average price per 1 m2 of new dwellings sold by trade companies and other legal entities, excluding POS1), was 12 662 kuna. It was 3.7% higher than the price per 1m2 in the second half-year of 2018.

 

 

 

Prosječna cijena 1 m2 stanova POS-a (na temelju Programa društveno poticane stanogradnje) u drugom polugodištu 2019. iznosila je 7 921 kunu.

 

The average price per 1 m2 of dwellings sold according to POS (based on the Programme of Subsidised Residential Construction) amounted to 7 921 kuna in the second half-year of 2019.

 

 

 

U istom razdoblju ukupna prosječna cijena po 1 m2 svih prodanih stanova (bez obzira na prodavatelja) iznosila je 12 493 kune.

 

In the same period, the total average price per 1 m2 of all sold dwellings (irrespective of the seller) was 12 493 kuna.

 

 

 

U izračunu ukupne prosječne cijene 1 m2 stana u drugom polugodištu 2019. stanovi POS-a sudjelovali su s 3,6% u ukupnom obujmu praćenih prodanih m2, a ostali prodavatelji s 96,4%.

 

As regards the calculation of the total average price per 1 m2 of a dwelling in the second half-year of 2019, dwellings sold according to POS participated with 3.6% in the total volume of monitored m2 sold and other sellers with 96.4%.

 

 

1.   INDEKSI CIJENA PRODANIH NOVIH STANOVA U DRUGOM POLUGODIŠTU 2019.

                PRICE INDICES OF NEW DWELLINGS SOLD, SECOND HALF-YEAR OF 2019

 

Indeksi

Indices

 

VII. – XII. 2019.

  I. – VI. 2019.

VII. – XII. 2019.

VII. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

102,9

104,2

107,6

Republic of Croatia

Zagreb

106,8

102,1

100,7

Zagreb

Ostala naselja

99,7

107,8

113,8

Other settlements

 

 

 

 

 

Prema prodavatelju stanova

 

 

 

Dwellings sold by sellers

 

 

 

 

 

Trgovačka društva i druge pravne osobe,
bez POS-a

 

 

 

Trade companies and other legal entities, excluding POS

Republika Hrvatska

102,3

103,7

106,1

Republic of Croatia

Zagreb

105,2

102,4

101,9

Zagreb

Ostala naselja

100,2

106,8

110,4

Other settlements

 

 

 

 

 

POS

 

 

 

POS

Republika Hrvatska

105,6

101,0

100,4

Republic of Croatia

Zagreb

106,6

107,9

102,4

Zagreb

Ostala naselja

104,4

98,9

101,2

Other settlements

 

 

1)

Prodavatelji koji prodaju stanove na temelju Programa društveno poticane stanogradnje – POS-a (Zakon o društveno poticanoj stanogradnji; NN, br. 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13., 26/15., 57/18. i 66/19.)

1)

Sellers who sell dwellings on the basis of the Programme of Subsidised Residential Construction – POS (the Act on Subsidised Residential Construction, NN, Nos 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 and 66/19).

 

 

2.   PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2

      AVERAGE PRICES OF NEW DWELLINGS SOLD, PER 1 m2

kune

Kuna

 

2017.

2018.

2019.

 

I. – XII.

I. – VI.

VII. – XII.

I. – XII.

I. – VI.

VII. – XII.

I. – XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

10 734

10 829

11 986

11 466

12 142

12 493

12 338

Republic of Croatia

Zagreb

12 098

12 397

12 964

12 749

12 400

13 239

12 834

Zagreb

Ostala naselja

9 679

9 785

10 863

10 310

11 755

11 716

11 732

Other settlements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema prodavatelju stanova

 

 

 

 

 

 

 

Dwellings sold by sellers

Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a

 

 

 

 

 

 

 

Trade companies and other legal
entities, excluding POS

Republika Hrvatska

11 128

11 301

12 209

11 819

12 375

12 662

12 536

Republic of Croatia

Zagreb

12 164

12 429

13 081

12 831

12 725

13 393

13 077

Zagreb

Ostala naselja

10 117

10 360

11 136

10 765

11 868

11 889

11 881

Other settlements

POS

 

 

 

 

 

 

 

POS

Republika Hrvatska

8 132

7 584

7 844

7 670

7 501

7 921

7 704

Republic of Croatia

Zagreb

8 143

7 813

7 403

7 473

7 490

7 986

7 653

Zagreb

Ostala naselja

8 131

7 579

7 965

7 688

7 543

7 876

7 782

Other settlements

 

 

 

3.   Broj I površina NOVIH STANOVA I STRUKTURA CIJENE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2019. I CIJELOJ 2019.

      AVERAGE PRICES OF NEW DWELLINGS SOLD AND PRICE STRUCTURE, SECOND HALF-YEAR OF 2019 AND WHOLE 2019

 

Prodani stanovi

Dwellings sold

Prosječna cijena po 1 m2, kune

Average price per 1 m2, kuna

 

 

broj

Number

korisna površina, m2

Useful floor area, m2

ukupno

Total

troškovi građevinskog
zemljišta

Costs of building sites

troškovi građenja i dobit izvođača

Construction costs and constructor's profit margins

ostali troškovi

Other costs

 

 

 

 

 

VII. – XII. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

1 885

131 631

12 493

2 149

7 258

3 086

Republic of Croatia

Zagreb

932

67 145

13 239

2 131

7 659

3 449

Zagreb

Ostala naselja

953

64 486

11 716

2 168

6 840

2 708

Other settlements

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema prodavatelju stanova

 

 

 

 

 

 

Dwellings sold by sellers

Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a

 

 

 

 

 

 

Trade companies and other legal entities, excluding  POS

Republika Hrvatska

1 821

126 948

12 662

2 178

7 314

3 170

Republic of Croatia

Zagreb

907

65 234

13 393

2 152

7 718

3 523

Zagreb

Ostala naselja

914

61 714

11 889

2 206

6 887

2 796

Other settlements

POS

 

 

 

 

 

 

POS

Republika Hrvatska

64

4 683

7 921

1 373

5 721

827

Republic of Croatia

Zagreb

25

1 911

7 986

1 428

5 614

944

Zagreb

Ostala naselja

39

2 772

7 876

1 334

5 796

746

Other settlements

 

 

 

 

 

 

 

I. – XII. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

3 458

236 076

12 338

2 139

7 132

3 067

Republic of Croatia

Zagreb

1 886

129 814

12 834

2 097

7 395

3 342

Zagreb

Ostala naselja

1 572

106 262

11 732

2 190

6 811

2 731

Other settlements

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema prodavatelju stanova

 

 

 

 

 

 

Dwellings sold by sellers

Trgovačka društva i druge pravne
osobe, bez POS-a

 

 

 

 

 

 

Trade companies and other legal
entities, excluding POS

Republika Hrvatska

3 323

226 404

12 536

2 174

7 196

3 166

Republic of Croatia

Zagreb

1 807

124 005

13 077

2 132

7 481

3 464

Zagreb

Ostala naselja

1 516

102 399

11 881

2 227

6 850

2 804

Other settlements

POS

 

 

 

 

 

 

POS

Republika Hrvatska

135

9 672

7 704

1 293

5 647

764

Republic of Croatia

Zagreb

79

5 809

7 653

1 347

5 565

741

Zagreb

Ostala naselja

56

3 863

7 782

1 212

5 771

799

Other settlements

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (GRAĐ-41).

 

This First Release presents the data collected by a reporting method using the Quarterly Report on Prices of Sold New Dwellings (GRAĐ-41 form).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova ispunjavaju  pravne osobe, koje su ujedno nositelji cjelokupne gradnje zgrada sa stanovima, odnosno koje se bave prodajom stanova bez obzira na to izvode li te radove preko vlastitih pogona ili specijaliziranih poduzeća. Ne obuhvaćaju se one pravne osobe koje se bave isključivo posredništvom u prodaji postojećega stambenog fonda, tj. starih stanova.

 

The Quarterly Report is filled in by legal entities that are also contractors of construction works, that is, who are engaged in the sale of dwellings, regardless of whether they carry out construction works with own facilities or through specialised companies. Excluded are those legal entities that solely intermediate in the sale of the existing dwelling stock, that is, "old dwellings".

 

 

 

Podaci se daju na temelju realiziranih ugovora u izvještajnom tromjesečju. Ugovori se smatraju realiziranima ako je kupac u roku koji je odredio prodavatelj stana uplatio cijeli iznos cijene stana ili barem dio iznosa.

 

The data are collected on the basis of contracts carried out in the reporting quarter. A contract is considered carried out if the buyer, in terms defined by the seller, paid, in whole or partly, the price of the dwelling.

 

 

 

Ne obuhvaćaju se cijene novih stanova na kojima su izvedeni samo grubi građevinski radovi (tzv. Rohbau) ni stanova koje je gradila/prodala izvještajna jedinica, a nije pribavljala građevinsko zemljište, odnosno zemljište je pribavio naručitelj gradnje i sl.

 

Excluded are prices of new dwellings on which only rough construction works were conducted (the so called "Rohbau") as well as those of dwellings constructed/sold by a reporting unit, if it did not provide for a building site, that is, if the building site was provided by the client.

 

 

 

Pri upotrebi podataka objavljenih u ovom Priopćenju treba uzeti u obzir sljedeće:

 

When using the data published in this First Release it should be kept in mind that:

 

 

 

-    zbog nedostupnosti ažurnih informacija o svim pravnim osobama – prodavateljima novih stanova u nekom razdoblju, ovo statističko istraživanje provodi se na ograničenom obuhvatu pravnih osoba/trgovačkih društava, a selekcija je izvršena prema njihovoj djelatnosti u Registru poslovnih subjekata, broju zaposlenih i/ili neto prometu (ukupno oko 1 000 potencijalnih izvještajnih jedinica).  Stoga podaci o broju i površini stanova ne iskazuju obujam prodaje svih novih stanova u izvještajnom razdoblju. Taj podatak objavljuje se samo zato da bi korisnici mogli, ovisno o svojim potrebama, ocijeniti analitičku vrijednost podataka o prosječnim cijenama s obzirom na obuhvat jedinica promatranja.

 

-    due to the unavailability of up-to-date information on all legal entities engaged in selling dwellings in a particular period, this statistical survey covers a limited number of legal entities/trade companies. Their selection is based on their activity as recorded in the Register of Business Entities, number of persons in employment and/or net turnover (the total of approximately 1 000 potential reporting units). Therefore, the data on the number and useful floor area of dwellings do not cover the volume of all sold new dwellings in a reporting period, but this figure is published only to help users to asses, according to their needs, the analytical value of the data on average prices regarding the coverage of the monitored units.

 

 

 

-    od 2004. u izračun ukupne prosječne cijene uključeni su i podaci o cijenama novih stanova koji se prodaju preko POS-a pa su    prosječne cijene za 2003. i prethodne godine usporedive samo s onim cijenama stanova za 2004. i sljedeće godine kojima su prodavatelji trgovačka društva i druge pravne osobe, bez stanova POS-a.

 

-    since 2004, the calculation of the total average price has included the data on the prices of new dwellings sold according to POS. Therefore, the average prices in 2003 and previous years are comparable only to the prices in 2004 and later years for dwellings sold by trade companies and other legal entities, excluding POS.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Cijena 1 m2 prodanog stana obuhvaća sljedeće:

 

The price of 1 m2 of a dwelling sold includes the following:

 

 

 

-    troškove građevinskog zemljišta (pribavljanje zemljišta te eventualne troškove raseljavanja stanara iz postojećih stambenih zgrada ako nije kupljeno prazno zemljište)

 

-    costs of building sites (price of land and costs of displacing of residents or owners of the existing facilities if the land is not empty)

 

 

 

-    troškove građenja (građenje zgrade uključuje rušenje postojećih građevina, čišćenje gradilišta, zemljane radove, podizanje zgrada, podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija, instalacijske i završne radove na zgradi i stanovima) te dobit izvođača radova

 

-    construction costs (demolition of the existing facilities, cleaning of a construction site, excavation works, erection of a building, erection of a roof covering and frames, installation and final works) as well as constructor’s profit margins

 

 

 

-    ostale troškove (pribavljanje odobrenja za građenje, projektiranje, premjeravanje zemljišta, stručni nadzor, različite pristojbe i poreze, osiguranja, kamate na kredit, PDV, troškove i dobit poslovnog subjekta koji je naručio gradnju radi daljnje prodaje na tržištu).

 

-    other costs (fees on acquiring building permits, building design and drafting, land surveying activities, supervision of construction, different taxes, insurance costs, interests on loans, VAT, expenses and profit of the business entity which ordered the construction for further sale on the market).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

PDV

porez na dodanu vrijednost

 

m2

square meter

POS

stanovi prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

m2

četvorni metar

 

POS

Programme of Subsidised Residential Construction

NN

Narodne novine

 

VAT

value added tax

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Blanka Pađen i Srećko Palej

Prepared by: Blanka Pađen and Srećko Palej

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148