image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                         ZAGREB, 6. RUJNA 2019./ 6 SEPTEMBER, 2019                                  BROJ/ NUMBER: 4.3.5/3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
u razdoblju od siječnja do srpnja 2019.

FOREIGN VESSELS ON CRUISE IN THE REPUBLIC OF CROATIA

January – July 2019

 

Ukupno ostvareno 368 kružnih putovanja stranih brodova

 

A total of 368 realised journeys of foreign vessels on cruise

 

 

 

U razdoblju od siječnja do srpnja 2019. u hrvatske morske luke uplovilo je 57 stranih brodova za kružna putovanja, koji su ostvarili 368 kružnih putovanja. Na tim brodovima bilo je 565 tisuća putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 749 dana.

 

In the period from January to July 2019, there were 57 foreign vessels on cruise that arrived in Croatian seaports, which realised 368 journeys. There were 565 thousand passengers on board who stayed for 749 days in Croatia.

 

 

 

Najveći broj putovanja ostvarili su brodovi pod zastavama Malte
(106 putovanja) i Bahama (62 putovanja), dok je najveći broj putnika pristigao brodovima pod zastavama Paname (134 tisuće putnika) i Malte (132 tisuće putnika).

 

The highest number of cruises was realised by vessels under the flags of Malta (106 cruises) and Bahamas (62 cruises), while the highest number of passengers on board the arrived vessels were under the flags of Panama (134 thousand passengers) and Malta (132 thousand passengers).

 

 

 

Od ukupno 368 kružnih putovanja, najviše putovanja ostvareno je u Dubrovačko-neretvanskoj (59,0%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (25,5%), što je ukupno 84,5%. Ostalih 15,5% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Zadarskoj (6,5%), Istarskoj (4,3%), Primorsko-goranskoj (3,3%) i Šibensko-kninskoj (1,4%).

 

Out of the total of 368 journeys of foreign vessels on cruise, the majority was realised in the County of Dubrovnik-Neretva (59.0%) and the County of Split-Dalmatia (25.5%), which makes up the total of 84.5%. The remaining 15.5% of journeys were realised in the following counties: Zadar (6.5%), Istria (4.3%), Primorje-Gorski kotar (3.3%) and Šibenik-Knin (1.4%).

 

 

 

Najposjećenija je luka Dubrovnik, slijede luke Split i Zadar

 

The most visited seaport was the seaport of Dubrovnik, followed by the seaports of Split and Zadar

 

 

 

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (267 posjeta), slijede luke Split (140 posjeta) i Zadar
(62 posjeta).

 

The majority of visits of foreign vessels on cruise were realised in the seaport of Dubrovnik (267 visits), followed by the seaports of Split (140 visits) and Zadar (62 visits).

 

 

 

 

 

 

Porast broja putovanja, putnika i dana boravka stranih brodova za kružna putovanja

 

Increase in the number of journeys, passengers and sojourns of foreign vessels on cruise

 

 

 

U razdoblju od siječnja do srpnja 2019. broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja veći je za 7,0%, a ukupan broj dana boravka brodova veći je za 6,4% u odnosu na isto razdoblje 2018. Broj putnika na tim brodovima u spomenutom razdoblju 2019. veći je za 8,9% u odnosu na 2018.             

 

In the period from January to July 2019, the number of journeys of foreign vessels on cruise increased by 7.0% and the total number of sojourns by 6.4%, as compared to the same period of 2018. In the aforementioned period of 2019, the number of passengers on board increased by 8.9%, as compared to 2018.

 

 

 

1.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

                                FOREIGN VESSELS ON CRUISE

 

I. – VII. 2018.

I. – VII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VII. 2019.

I. – VII. 2018.

 

 

 

 

Strani brodovi za kružna putovanja
Foreign vessels on cruise

60

57

95,0

Putovanja

Cruises

344

368

107,0

Dani boravka brodova

Sojourns

704

749

106,4

Putnici na brodu

Passengers on board

518 773

565 082

108,9

 

 

 

 

2.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU
      OD SIJEČNJA DO SRPNJA 2019.

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE, SOJOURNS AND PASSENGERS, BY FLAG OF VESSEL, JANUARY – JULY 2019

Zastava broda

Putovanja

Cruises

Dani boravka brodova

Sojourns

Putnici na brodu

Passengers on board

Flag of vessel

VII.

I. – VII.

VII.

I. – VII.

VII.

I. – VII.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

96

368

195

749

155 844

565 082

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahami

21

62

49

109

27 100

80 879

Bahamas

Belgija

5

24

29

121

760

3 858

Belgium

Bermudi

4

16

6

23

8 212

31 303

Bermuda

Francuska

4

12

12

34

884

2 609

France

Italija

8

53

12

74

21 316

129 191

Italy

Malta

34

106

65

272

53 319

132 261

Malta

Maršalovi Otoci

1

9

1

9

1 276

8 926

Marshall Islands

Nizozemska

3

14

3

20

5 816

27 224

Netherlands

Norveška

3

16

5

31

2 781

14 468

Norway

Panama

13

56

13

56

34 380

134 363

Panama

 

 

 

3.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2018. I 2019.

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE, SOJOURNS AND PASSENGERS, BY MONTHS, 2018 AND 2019

 

Putovanja

Cruises

Dani boravka brodova

Sojourns

Putnici na brodu

Passengers on board

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

   344

   368

107,0

   704

   749

106,4

  518 773

  565 082

108,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

   4

   5

125,0

   13

   12

92,3

  2 867

  2 702

94,2

II.

   9

   11

122,2

   46

   49

106,5

   442

  1 243

281,2

III.

   14

   18

128,6

   24

   71

295,8

  16 198

  19 518

120,5

IV.

   33

   49

148,5

   53

   97

183,0

  59 644

  82 924

139,0

V.

   85

   88

103,5

   172

   157

91,3

  128 712

  141 183

109,7

VI.

   101

   101

100,0

   214

   168

78,5

  148 744

  161 668

108,7

VII.

   98

   96

98,0

   182

   195

107,1

  162 166

  155 844

96,1

 

 

 

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

 

The statistical survey is aimed at monitoring the entries of foreign vessels on cruise in the internal sea waters of the Republic of Croatia, the number of passengers aboard and the days in which a ship stays in the internal sea waters of the Republic of Croatia. The results of this survey provide indicators used in the analysis of tourism in the Republic of Croatia.

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal basis

 

 

 

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. − pročišćeni tekst) i Godišnjemu provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine (NN, br. 19/19.).

 

The survey is carried out on the basis of the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13 ‒ consolidated text) and the Annual Implementation Plan of Statistical Activities of the Republic of Croatia 2019 (NN, No. 19/19).

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS).

 

The data source for the statistical survey on cruises of foreign vessels in the Republic of Croatia is the Croatian Integrated Maritime Information System (CIMIS).

 

 

 

Od 1. srpnja 2013. u skladu s Pravilnikom o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN, br. 70/13.), stupila je na snagu obveza elektroničkog poslovanja u službenim postupcima najave i prijave dolazaka i odlazaka brodova u međunarodnoj plovidbi uporabom informacijskog sustava CIMIS. U taj sustav brodovi putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

 

Since 1 July 2013, in accordance with the Ordinance on Documents and Data on Maritime Transport, their Delivery, Collection and Exchange as well as Terms and Methods of Issuing Permits for Free Use of Inshore Traffic Zone (NN, No. 70/13), the obligation of
e-business in official procedures of the announcement and registration of arrivals and departures of ships in international navigation by applying the CIMIS information system has entered into force. Among other data, ships submit information on the ship, journey and passengers to this system through authorised maritime agents and shippers. Accuracy and completeness of data in the official proceedings of registration is verified by harbour master’s offices.


 

 

 

Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

 

The Croatian Bureau of Statistics takes over a part of the database from the Ministry of Sea, Transport and Infrastructure, after which it performs further processing.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

 

Observation unit for this survey is a foreign vessel on a tourist cruise that enters the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske (tablica 1., tablica 2. i tablica 3.).

 

Data on foreign vessels on cruise cover only seaports of the first entry of a foreign vessel into the internal sea waters of the Republic of Croatia (table 1, table 2 and table 3).

 

 

 

U grafikonu G-2. prikazane su najposjećenije morske luke koje su  strani brodovi za kružna putovanja posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

 

Data on the most visited seaports cover all seaports visited by foreign vessels on cruise during their sojourn in the Republic of Croatia
(graph G-2.).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja pristaje na svojem putu u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

 

Foreign vessel on cruise means a passenger ship intended rather to provide passengers with a pleasure of a journey and facilities for entertainment aboard (luxurious atmosphere, adventures, education, culture, entertainment, sports activities, wellness or recreation) than the transport of persons from one seaport to another. It is equipped for a multi-day stay of passengers aboard and must provide food, drinks and accommodation services. On its journey, a foreign vessel on cruise stops in seaports of several interesting destinations.

 

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

 

A journey is an entry of a foreign vessel on cruise into the first seaport of the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

 

Passengers on board are any persons who arrived by ship irrespective of age, providing that he/she is not a crew member.

 

 

 

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

 

Sojourns represent a total number of days a ship spends in the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

 

Flag of vessel represents the country in which a ship is registered, that is, entered into the ship registry and is bound by its laws.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Darko Jukić, načelnik Sektora poslovnih statistika

Darko Jukić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Ivana Brozović i Suzana Nujić

Prepared by: Ivana Brozović and Suzana Nujić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148