image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                         ZAGREB, 7. VELJAČE 2020./ 7 FEBRUARY, 2020                                 BROJ/ NUMBER: 4.3.5/8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
u razdoblju od siječnja do prosinca 2019.

FOREIGN VESSELS ON CRUISE IN THE REPUBLIC OF CROATIA

January – December 2019

 

 

Ukupno ostvareno 726 kružnih putovanja stranih brodova

 

Foreign vessels on cruise realised the total of 726 journeys

 

 

 

U razdoblju od siječnja do prosinca 2019. u hrvatske morske luke uplovilo je 75 stranih brodova za kružna putovanja, s ostvarenih 726 kružnih putovanja. Na tim brodovima bio je 1,1 milijun putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 1 466 dana.

 

In the period from January to December 2019, there were 75 foreign vessels on cruise that arrived in Croatian seaports, which realised 726 journeys. There were 1.1 million passengers on board who stayed for 1 466 days in Croatia.

 

 

 

Najveći broj putovanja ostvarili su brodovi pod zastavama Malte
(208 putovanja) i Bahama (132 putovanja), dok je najveći broj putnika pristigao brodovima pod zastavama Paname (287 tisuća putnika) i Malte (258 tisuća putnika).

 

The highest number of cruises was realised by vessels under the flags of Malta (208 cruises) and Bahamas (132 cruises), while the highest number of passengers on board the arrived vessels were under the flags of Panama (287 thousand passengers) and Malta (258 thousand passengers).

 

 

 

Od ukupno 726 kružnih putovanja, najviše putovanja ostvareno je u Dubrovačko-neretvanskoj (59,6%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (25,1%), što je ukupno 84,7%. Ostalih 15,3% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Zadarskoj (6,5%), Istarskoj (4,3%), Primorsko-goranskoj (3,0%) i Šibensko-kninskoj (1,5%).

 

Out of the total of 726 journeys of foreign vessels on cruise, the majority was realised in the County of Dubrovnik-Neretva (59.6%) and the County of Split-Dalmatia (25.1%), which makes up the total of 84.7%. The remaining 15.3% of journeys were realised in the following counties: Zadar (6.5%), Istria (4.3%), Primorje-Gorski kotar (3.0%) and Šibenik-Knin (1.5%).

 

 

 

 

 

 

Najposjećenije morske luke bile su Dubrovnik, Split i Zadar

 

The most visited seaports were Dubrovnik, Split and Zadar

 

 

 

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (530 posjeta), slijede luke Split (273 posjeta) i Zadar
(124 posjeta).

 

The most visits of foreign vessels on cruise were realised in the seaport of Dubrovnik (530 visits), followed by the seaports of Split (273 visits) and Zadar (124 visits).

 

 

 

 

 

 

Porastao broj putovanja, putnika i dana boravka stranih brodova za kružna putovanja

 

Increase in the number of journeys, passengers and sojourns of foreign vessels on cruise

 

 

 

U razdoblju od siječnja do prosinca 2019. broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja bio je veći za 4,8%, a ukupan broj dana boravka brodova bio je veći za 3,2% u odnosu na isto razdoblje 2018. Broj putnika na tim brodovima u spomenutom razdoblju 2019. bio je veći za 8,4% u odnosu na 2018.

 

In the period from January to December 2019, the number of journeys of foreign vessels on cruise increased by 4.8% and the total number of sojourns by 3.2%, as compared to the same period of 2018. In the aforementioned period of 2019, the number of passengers on board increased by 8.4%, as compared to 2018.

 

 

 

1.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE

 

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

 

 

 

 

Strani brodovi za kružna putovanja
Foreign vessels on cruise

75

75

100,0

Putovanja
Cruises

693

726

104,8

Dani boravka brodova
Sojourns

1 421

1 466

103,2

Putnici na brodu
Passengers on board

1 033 885

1 120 727

108,4

 

 

 

 

2.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU
      OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2019.

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE, SOJOURNS AND PASSENGERS, BY FLAG OF VESSEL, JANUARY – DECEMBER 2019

Zastava broda

Putovanja

Cruises

Dani boravka brodova

Sojourns

Putnici na brodu

Passengers on board

Flag of vessel

XII.

I. – XII.

XII.

I. – XII.

XII.

I. – XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

   16

   726

   53

  1 466

  11 328

 1 120 727

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahami

   5

   132

   5

   230

  5 609

  171 452

Bahamas

Belgija

-

   36

-

   196

-

  5 785

Belgium

Bermudi

-

   32

-

   44

-

  60 314

Bermuda

Francuska

-

   23

-

   60

-

  4 881

France

Italija

   2

   92

   4

   130

  5 378

  227 764

Italy

Malta

   9

   208

   44

   562

   341

  258 040

Malta

Maršalovi Otoci

-

   20

-

   20

-

  17 893

Marshall Islands

Nizozemska

-

   27

-

   35

-

  59 870

Netherlands

Norveška

-

   29

-

   55

-

  26 459

Norway

Panama

-

   123

-

   127

-

  287 111

Panama

Portugal

-

   3

-

   5

-

  1 062

Portugal

Sveti Vincent i Grenadini

-

   1

-

   2

-

   96

Saint Vincent and the Grenadines

 

 

 

3.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2018. I 2019.

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE, SOJOURNS AND PASSENGERS, BY MONTHS, 2018 AND 2019

 

Putovanja

Cruises

Dani boravka brodova

Sojourns

Putnici na brodu

Passengers on board

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

   693

   726

104,8

  1 421

  1 466

103,2

 1 033 885

 1 120 727

108,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

   4

   5

125,0

   13

   12

92,3

  2 867

  2 702

94,2

II.

   9

   11

122,2

   46

   49

106,5

   442

  1 243

281,2

III.

   14

   18

128,6

   24

   71

295,8

  16 198

  19 518

120,5

IV.

   33

   49

148,5

   53

   97

183,0

  59 644

  82 924

139,0

V.

   85

   88

103,5

   172

   157

91,3

  128 712

  141 183

109,7

VI.

   101

   101

100,0

   214

   168

78,5

  148 744

  161 668

108,7

VII.

   98

   96

98,0

   182

   195

107,1

  162 166

  155 844

96,1

VIII.

   107

   98

91,6

   223

   180

80,7

  167 061

  167 744

100,4

IX.

103

101

98,1

196

208

106,1

148 638

152 539

102,6

X.

   90

   105

116,7

   144

   185

128,5

  141 988

  170 765

120,3

XI.

   33

   38

115,2

   77

   91

118,2

  44 945

  53 269

118,5

XII.

16

16

100,0

77

53

68,8

12 480

11 328

90,8

 

 

 

 

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

 

The statistical survey is aimed at monitoring the entries of foreign vessels on cruise in the internal sea waters of the Republic of Croatia, the number of passengers aboard and the days in which a ship stays in the internal sea waters of the Republic of Croatia. The results of this survey provide indicators used in the analysis of tourism in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal basis

 

 

 

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. − pročišćeni tekst) i Godišnjemu provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine (NN, br. 19/19.).

 

The survey is carried out on the basis of the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13 ‒ consolidated text) and the Annual Implementation Plan of Statistical Activities of the Republic of Croatia 2019 (NN, No. 19/19).

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS).

 

The data source for the statistical survey on cruises of foreign vessels in the Republic of Croatia is the Croatian Integrated Maritime Information System (CIMIS).

 

 

 

Od 1. srpnja 2013. u skladu s Pravilnikom o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN, br. 70/13.), stupila je na snagu obveza elektroničkog poslovanja u službenim postupcima najave i prijave dolazaka i odlazaka brodova u međunarodnoj plovidbi uporabom informacijskog sustava CIMIS. U taj sustav brodovi putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

 

Since 1 July 2013, in accordance with the Ordinance on Documents and Data on Maritime Transport, their Delivery, Collection and Exchange as well as Terms and Methods of Issuing Permits for Free Use of Inshore Traffic Zone (NN, No. 70/13), the obligation of e-business in official procedures of the announcement and registration of arrivals and departures of ships in international navigation by applying the CIMIS information system has entered into force. Among other data, ships submit information on the ship, journey and passengers to this system through authorised maritime agents and shippers. Accuracy and completeness of data in the official proceedings of registration is verified by harbour master’s offices.


 

 

 

Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

 

The Croatian Bureau of Statistics takes over a part of the database from the Ministry of Sea, Transport and Infrastructure, after which it performs further processing.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

 

Observation unit for this survey is a foreign vessel on a tourist cruise that enters the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske (tablica 1., tablica 2. i tablica 3.).

 

Data on foreign vessels on cruise cover only seaports of the first entry of a foreign vessel into the internal sea waters of the Republic of Croatia (table 1, table 2 and table 3).

 

 

 

U grafikonu G-2. prikazane su najposjećenije morske luke koje su  strani brodovi za kružna putovanja posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

 

Data on the most visited seaports cover all seaports visited by foreign vessels on cruise during their sojourn in the Republic of Croatia (graph G-2.).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja pristaje na svojem putu u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

 

Foreign vessel on cruise means a passenger ship intended rather to provide passengers with a pleasure of a journey and facilities for entertainment aboard (luxurious atmosphere, adventures, education, culture, entertainment, sports activities, wellness or recreation) than the transport of persons from one seaport to another. It is equipped for a multi-day stay of passengers aboard and must provide food, drinks and accommodation services. On its journey, a foreign vessel on cruise stops in seaports of several interesting destinations.

 

 

 

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

 

A journey is an entry of a foreign vessel on cruise into the first seaport of the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

 

Passengers on board are any persons who arrived by ship irrespective of age, providing that he/she is not a crew member.

 

 

 

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

 

Sojourns represent a total number of days a ship spends in the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

 

Flag of vessel represents the country in which a ship is registered, that is, entered into the ship registry and is bound by its laws.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Ivana Brozović i Gordana Šiklić

Prepared by: Ivana Brozović and Gordana Šiklić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148