GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                       ZAGREB, 12. RUJNA 2019./ 12 SEPTEMBER, 2019                                 BROJ/ NUMBER: 5.1.3/7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

U SRPNJU 2019.

TRAFFIC IN AIRPORTS

JULY 2019

 

 

 

U srpnju 2019. hrvatske zračne luke zabilježile su 1 975 tisuća putnika ili 5,1% više nego u istome mjesecu prošle godine.

 

The total traffic of passengers in airports amounted to 1 975 thousand in July 2019, which was 5.1% more than in July 2018.

 

 

 

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Split sa 720 tisuća putnika (porast od 4,0% u odnosu na srpanj 2018.), slijedi zračna luka  Dubrovnik s 511 tisuća putnika (porast od 8,6% u odnosu na srpanj 2018.) i zračna luka Zagreb s 364 tisuće putnika (pad od 3,8% u odnosu na srpanj 2018.).

 

The largest traffic of passengers was recorded in the Split Airport with 720 thousand passengers (an increase of 4.0% compared to July 2018), followed by the Dubrovnik Airport with 511 thousand passengers (an increase of 8.6% compared to July 2018) and the Zagreb Airport with 364 thousand passengers (a decrease of 3.8% compared to July 2018).

 

 

 

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 342 tisuće putnika, što je porast od 8,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

 

The most significant international traffic was realised with German airports, 342 thousand passengers, which was an increase of 8.7% compared to the same period in the previous year.

 

 

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u srpnju 2019. iznosio je 19 739, što je u usporedbi sa srpnjem 2018. porast od 0,9%.

 

The total number of landings and take-offs in airports in July 2019 amounted to 19 739 movements, which was 0.9% more than in July 2018.

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u srpnju 2019. iznosio
je 1 089 tona, što je u usporedbi sa srpnjem 2018. pad od 5,9%.

 

The total traffic of freight in airports in July 2019 amounted to 1 089 tonnes, which was a decrease of 5.9% compared to July 2018.

 

 

 

 

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna
jedinica

2018.

2019.

Indeksi

Indices

Unit of
measure

 

VII.

I. – VII.

VII.

I. – VII.

VII. 2019.
VII. 2018.

I. VII. 2019.
I.
– VII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

broj

19 564

69 383

19 739

73 419

100,9

105,8

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

1 880

5 752

1 975

6 257

105,1

108,8

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

1 157

6 884

1 089

6 620

94,1

96,2

t

Traffic of freight

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA

      U SRPNJU 2019.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS,

      JULY 2019

 

Promet putnika

Traffic of

passengers

Indeksi

Indices

VII. 2019.

VII. 2018.

 

 

 

Ukupno
Total

1 974 671

105,1

 

 

 

Split

 719 796

104,0

Dubrovnik

 510 921

108,6

Zagreb

 363 936

96,2

Pula

 184 771

107,7

Zadar

 142 738

128,4

Rijeka

 41 026

99,3

Osijek

 5 421

65,8

Brač

5 304

86,1

Mali Lošinj

758

91,4

 

 

 

3.   DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM

      PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U SRPNJU 2019.      TOP 10 COUNTRIES, BY TRAFFIC OF PASSENGERS REALISED

      WITH CROATIAN AIRPORTS, JULY 2019

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi

Indices

VII. 2019.

VII. 2018.

 

 

 

 

 

Njemačka

 342 094

108,7

Germany

Ujedinjena Kraljevina

 325 009

105,4

United Kingdom

Francuska

 153 063

107,2

France

Norveška

 125 102

97,6

Norway

Švedska

 103 598

94,5

Sweden

Italija

 93 288

105,4

Italy

Nizozemska

 77 083

119,4

Netherlands

Španjolska

 66 862

99,9

Spain

Danska

 64 952

95,5

Denmark

Švicarska

 50 357

104,8

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of individual monthly results due to the rounding of numbers to the nearest thousand.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of all aircraft movements and the traffic of passengers and freight on commercial operations in airports and air landing places of the Republic of Croatia.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

 

The observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

The data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports of Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place of Mali Lošinj.

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports refers to the number of all (commercial and non-commercial) operations of landing and taking-off of an aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes the number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports refers to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than the baggage of passengers. The freight in direct transit is excluded.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

t

tona

 

t

tonne

tis.

tisuća

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Darko Jukić, načelnik Sektora poslovnih statistika 

Darko Jukić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Edita Omerzo i Ninoslava Podnar

Prepared by: Edita Omerzo and Ninoslava Podnar

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148