GLAVA PRIOPCENJA 2020

 

GODINA/ YEAR: LVI.

ZAGREB, 27. TRAVNJA 2020. / 27 APRIL, 2020

BROJ/ NUMBER: 6.1.5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

RAČUNI OKOLIŠA U 2018.

 

ENVIRONMENTAL ACCOUNTS, 2018

 

 

 

Računi okoliša prikazani u ovom Priopćenju odnose se na područja djelatnosti zaštite okoliša i gospodarenja resursima. Oni se sastoje od sljedeća dva računa: Računa izdataka za zaštitu okoliša (EPEA) i Računa sektora za dobra i usluge u okolišu (EGSS).

 

The environmental accounts presented in this First Release relate to the areas of environmental protection and resource management activities. They consist of the following two types of accounts: environmental protection expenditure accounts (EPEA) and environmental goods and services sector (EGSS) accounts.

 

 

 

Računi izdataka za zaštitu okoliša (EPEA) obuhvaćaju investicije i tekuće izdatke u djelatnosti zaštite okoliša.

 

Environmental protection expenditure accounts (EPEA) include investments and current expenditures in the environmental protection activity.

 

 

 

Ukupne investicije u zaštitu okoliša u 2018. iznosile su 2 758 mil. kuna, što je u odnosu na 2017. povećanje za 0,2%, a u odnosu na 2016. smanjenje za 1,5%.

 

The total investments in environmental protection in 2018 amounted to 2 758 million kuna, which was an increase of 0.2% compared to 2017 and a decrease of 1.5% compared to 2016.

 

 

 

Tekući izdaci za zaštitu okoliša u 2018. iznosili su 4 599 mil. kuna, što je u odnosu na 2017. povećanje za 1,4%, a u odnosu na 2016. povećanje za 6,4%.

 

The total current expenditures on environmental protection in 2018 amounted to 4 599 million kuna, which was an increase of 1.4% compared to 2017 and of 6.4% compared to 2016.

 

 

 

Računi sektora za dobra i usluge u okolišu (EGSS) obuhvaćaju prihode, bruto dodanu vrijednost te broj zaposlenih u djelatnostima povezanima sa zaštitom okoliša i gospodarenjem resursima.

 

Environmental goods and services sector (EGSS) accounts include output, gross value added and the number of persons employed in the activities related to environmental protection and resource management.

 

 

 

Ukupni output od djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša i gospodarenjem resursima u 2018. iznosili su 13 214 mil. kuna, što je u odnosu na 2017. povećanje za 1,4%, a u odnosu na 2016. povećanje za 2,6%.

 

The total output of the activities related to environmental protection and resource management in 2018 amounted to 13 214 million kuna, which was an increase of 1.4% compared to 2017 and of 2.6% compared to 2016.

 

 

 

U 2018. bruto dodana vrijednost iznosila je 5 584 mil. kuna, što je u odnosu na 2017. povećanje za 1,0%, a u odnosu na 2016. povećanje za 3,0%.

 

In 2018, the gross value added was 5 584 million kuna, which was an increase of 1.0 % compared to 2017 and of 3.0 % compared to 2016.

 

 

 

Zaposleni u djelatnostima zaštite okoliša i gospodarenja resursima iskazuju se u ekvivalentu punoga radnog vremena (FTE-u), koji je u 2018. iznosio 38 101, što je povećanje od 1,4% u odnosu na 2017., a u odnosu na 2016. povećanje za 3,5%.

 

Persons employed in environmental protection and resource management activities are reported in the full-time equivalent (FTE), which amounted to 38 101 in 2018, which was an increase of 1.4% compared to 2017 and of 3.5% compared to 2016.

 

 

 

1.  RAČUNI IZDATAKA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA (EPEA)

     ENVIRONMENTAL PROTECTION EXPENDITURE ACCOUNTS (EPEA)

 

      INVESTICIJE I TEKUĆI IZDACI U DJELATNOSTIMA POVEZANIMA SA ZAŠTITOM OKOLIŠA, 2015. − 2018.1)

      INVESTMENTS AND CURRENT EXPENDITURES IN ENVIRONMENTAL PROTECTION-RELATED ACTIVITIES, 2015 20181)

mil. kuna

Mln kuna

2015.

2016.

2017.

2018.

 

 

 

 

 

Investicije
Investments

2 760

2 801

2 752

2 758

Tekući izdaci
Current expenditures

4 394

4 324

4 537

4 599

 

 

1)   Zbog usklađivanja izračuna europskih ekonomskih računa okoliša s uredbama i metodologijom Europske unije podaci nisu usporedivi s podacima iz Priopćenja 6.1.4./2019.

1)   Due to the harmonisation of the calculation of European environmental economic accounts with the European Union regulations and methodology, the data are not comparable with the data from the First Release No. 6.1.4/2019.

 

 

 

 

 

1)   Zbog usklađivanja izračuna europskih ekonomskih računa okoliša s uredbama i metodologijom Europske unije podaci nisu usporedivi s podacima iz Priopćenja 6.1.4./2019.

1)   Due to the harmonisation of the calculation of European environmental economic accounts with the European Union regulations and methodology, the data are not comparable with the data from the First Release No. 6.1.4/2019.

 

 

 

2.  RAČUNI SEKTORA ZA DOBRA I USLUGE U OKOLIŠU (EGSS)

     ENVIRONMENTAL GOODS AND SERVICES SECTOR (EGSS) ACCOUNTS

 

      OUTPUT, BRUTO DODANA VRIJEDNOST I ZAPOSLENI U DJELATNOSTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA I GOSPODARENJA RESURSIMA, 2015. − 2018.1)

      OUTPUT, GROSS VALUE ADDED AND PERSONS EMPLOYED IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND RESOURCE MANAGEMENT ACTIVITIES,
      2015 20181)

mil. kuna

Mln kuna

2015.

2016.

2017.

2018.

 

 

 

 

 

Output
Output

12 878

12 877

13 026

13 214

Bruto dodana vrijednost
Gross value added

5 407

5 419

5 527

5 584

Zaposleni (FTE)
Persons employed  (FTE)

36 805

36 798

37 558

38 101

 

 

1)   Zbog usklađivanja izračuna europskih ekonomskih računa okoliša s uredbama i metodologijom Europske unije podaci nisu usporedivi s podacima iz Priopćenja 6.1.4./2019.

1)   Due to the harmonisation of the calculation of European environmental economic accounts with the European Union regulations and methodology, the data are not comparable with the data from the First Release No. 6.1.4/2019.

 

 

 

 

 

1)   Zbog usklađivanja izračuna europskih ekonomskih računa okoliša s uredbama i metodologijom Europske unije podaci nisu usporedivi s podacima iz Priopćenja 6.1.4./2019.

1)   Due to the harmonisation of the calculation of European environmental economic accounts with the European Union regulations and methodology, the data are not comparable with the data from the First Release No. 6.1.4/2019.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Podaci o računima okoliša temelje se na istraživanju Investicije u zaštitu okoliša i izdaci za dobra i usluge u okolišu u 2018. (obrazac IDU-OK), koje je proveo Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i na temelju modula EPEA i EGSS, koji se nalaze u Uredbi (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša i Uredbe (EU) br. 538/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2011 o europskim ekonomskim računima okoliša (27. svibnja 2014.). Metodologija izračuna usklađena je i s Europskim sustavom nacionalnih računa (ESA-om 2010.).

 

Data on environmental accounts are based on the data from the survey Investments in Environmental Protection and Expenditures on Goods and Services in Environment in 2018 (IDU-OK form), which was conducted by the Croatian Bureau of Statistics on the basis of the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and on the basis of the EPEA and EGSS modules from the Regulation (EU) No. 691/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 on European environmental economic accounts and Regulation (EU) No. 538/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No. 691/2011 on European environmental economic accounts (27 May 2014). The methodology used in calculation is also aligned with the European System of National Accounts (ESA 2010).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Statističkoga poslovnog registra te državna tijela i neprofitne organizacije. Na osnovi dostupnih podataka u izbor obuhvata statističkih jedinica obuhvaćene su sve statističke jedinice koje su imale više od 90% outputa, investicija ili troškova u zaštitu okoliša prema područjima djelatnosti NKD-a 2007.

 

Reporting units are all business entities and parts thereof listed in the Statistical Business Register and government bodies and non-profit organisations. Based on available data, the selection of statistical units includes all statistical units that had more than 90% of total output, investments in or expenditures on environmental protection according to the NKD 2007. activity sections.

 

 

 

Izvori podataka za ažuriranje Adresara jesu podaci Statističkoga poslovnog registra, Financijske agencije te drugih sekundarnih izvora.

 

Data sources used in the annual updating of the Address Book are those of the Statistical Business Register, the Financial Agency and other, secondary sources.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Investicije se odnose se na ukupno ostvarene investicije u imovinu,  metode, tehnologije, procese ili opremu za zaštitu okoliša. Ostvarene investicije jesu i u tijeku izvještajne godine izvršene izgradnje i nabave imovine bez obzira na to jesu li završene i plaćene.

 

Investments refer to the total realised investments in assets, methods, practices, technologies, processes and equipment for environmental protection. Realised investments are also construction works and asset acquisitions done during the reporting year, regardless of whether they were completed and paid for or not.

 

 

 

Tekući izdaci za zaštitu okoliša jesu izdaci koji se troše na sve svrhovite aktivnosti usmjerene izravno na sprečavanje, smanjenje i uklanjanje zagađenja ili bilo kakvu drugu degradaciju okoliša. Obuhvaćaju izdatke za dobra i usluge.

 

Environmental protection expenditure is the money spent on all purposeful activities directly aimed at the prevention, reduction and elimination of pollution or any other degradation of the environment. It includes current expenditure on goods and services.

 

 

 

Output se sastoji od proizvedenih dobara i usluga koje su dostupne za uporabu izvan proizvodne jedinice, svih dobara i usluga proizvedenih za vlastitu finalnu uporabu te robe koja ostaje u zalihama na kraju razdoblja u kojem je proizvedena. Tu spada i output od pomoćne djelatnosti i netržišni output.

 

Output consists of those produced goods or services that become available for use outside the producer unit, any goods and services produced for own final use and goods that remain in the inventories at the end of the period in which they are produced. The EGSS output also includes ancillary output and non-market output.

 

 

 

Bruto dodana vrijednost (BDV) jest vrijednost proizvedenih dobara i usluga, umanjena za sve ukupne troškove uložene u njihovu proizvodnju.

 

Gross value added (GVA) provides a value for the amount of goods and services that have been produced, less the cost of all inputs and raw materials that are directly attributable to that production.

 

 

 

Ekvivalent punoga radnog vremena (FTE) jest broj ekvivalentnih radnih mjesta s punim radnim vremenom. Definiran je kao broj ukupnih radnih sati podijeljen s prosječnim godišnjim brojem radnih sati u punome radnom vremenu (prema ESA-i 2010.). Prema Uredbi (EU) br. 691/2011 o europskim ekonomskim računima okoliša (27. svibnja 2014.), broj zaposlenih u računima okoliša prikazuje se ekvivalentom punoga radnog vremena.

 

The full-time equivalent (FTE) is the number of full-time equivalent jobs, defined as total hours worked divided by average annual hours worked in full-time jobs (according to ESA 2010). According to the Regulation (EU) No. 691/2011 on European environmental economic accounts (27 May 2014), the number of persons employed is to be reported in full-time equivalents (FTEs) in environmental accounts.

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti zaštite okoliša

 

Environmental protection domains

 

 

 

Podaci o računima okoliša prikupljaju se za različita područja okoliša prema Jedinstvenoj europskoj statističkoj klasifikaciji djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša (the Single European Statistical Classification of Environmental Protection Activities (CEPA 2000.)) prihvaćenoj na Konferenciji europskih statističara u lipnju 1994. i revidiranoj u 2000.

 

Data on environmental accounts are collected according to different environmental domains as defined by the Single European Statistical Classification of Environmental Protection Activities (CEPA 2000), which was adopted at the Conference of the European Statisticians in June 1994 and revised in 2000.

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl
=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_CEPAREM&StrLanguageCode=EN&Int
PcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl
=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_CEPAREM&StrLanguageCode=EN&Int
PcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

 

Djelatnosti zaštite okoliša dijele se na zaštitu zraka i klime, gospodarenje otpadnim vodama, gospodarenje otpadom, zaštitu i sanaciju tla, podzemnih i površinskih voda, smanjenje buke i vibracija, zaštitu biološke raznolikosti i krajolika, zaštitu od zračenja, istraživanje i razvoj u zaštitu okoliša i ostale djelatnosti.

 

Environmental protection domains are divided into protection of air and climate, waste water management, protection and remediation of soil, groundwater and surface water, noise and vibration abatement; protection of biodiversity and landscape, protection against radiation, environmental research and development and other environmental protection activities.

 

 

 

Djelatnosti gospodarenja resursima uključuju gospodarenje vodama, šumskim resursima, divljom florom i faunom, izvorima energije, mineralima, istraživanje i razvoj resursa te gospodarenje ostalim resursima okoliša.

 

Environmental goods and services sector is divided to management of water, forest resources, wild flora and fauna, energy resources, minerals, i research and development activities for resource management and other resource management activities.

 

 

 

https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2017/01-01-29_01_2017_files/image003.jpg

 

 

 

Ovaj dokument proizveden je uz financijsku pomoć Europske unije. Za sadržaj dokumenta odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te se ni pod kojim uvjetima ne smije smatrati da izražava stajalište Europske unije.

 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

mil.             milijun

 

Mln             million

NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007. National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Čuklić i Bernarda Šimunić

Prepared by: Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Čuklić and Bernarda Šimunić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148