Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                             ZAGREB, 19. SRPNJA 2019./ 19 JULY, 2019                                        BROJ/ NUMBER: 7.1.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2018.

NATURAL CHANGE IN POPULATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA, 2018

 

 

U ovom Priopćenju daju se podaci o rođenim i umrlim osobama u Republici Hrvatskoj od 2009. do 2018. Za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove daju se podaci na razini županija od 2014. do 2018., a podaci o prirodnom kretanju stanovništva u 2018. za gradove i općine.

 

This First Release presents data on births and deaths in the Republic of Croatia for the period from 2009 to 2018. Concerning births, deaths, marriages and divorces, the data are presented at the county level for the period from 2014 to 2018, while data on the natural change in the population are presented in 2018 for towns and municipalities.

 

 

 

Rođeni

 

Births

 

 

 

U 2018. zabilježen je porast broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 1,1%, tj. rođeno je 389 djece više nego u 2017. Ukupan broj rođenih u 2018. bio je 37 109 djece, od toga 36 945 živorođene djece i 164 mrtvorođena djeteta. Od 36 945 živorođene djece, 19 078 ili 51,6% rođeno je muške djece i 17 867 ili 48,4% ženske djece.

 

In 2018, as compared to the previous year, an increase of 1.1% was recorded in the number of live births, that is, 389 more children were born than in 2017. Out of the total of 37 109 births in 2018, there were 36 945 live births and 164 stillbirths. Out of 36 945 live births, 19 078, or 51.6%, were boys and 17 867, or 48.4%, were girls.

 

 

 

Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2018. iznosila je 9,0.

 

The live birth rate (live births per 1 000 inhabitants) in 2018 was 9.0.

 

 

 

Umrli

 

Deaths

 

 

 

U 2018. zabilježen je pad broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrle su 771 osobe ili 1,4% manje nego u prethodnoj godini. Od ukupnog broja umrlih osoba (52 706) u 2018. 25 964 ili 49,3% odnosilo se na muške osobe i 26 742 ili 50,7% na ženske osobe.

 

In 2018, the number of deaths decreased compared to the previous year, that is, 771 persons deceased, or 1.4% less than in the previous year. Out of the total number of deaths (52 706) in 2018, there were 25 964 men, i.e. 49.3%, and 26 742 women, i.e. 50.7%.

 

 

 

Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2018. iznosila je 12,9.

 

The death rate (deaths per 1 000 inhabitants) in 2018 was 12.9.

 

 

 

U 2018. umrlo je 157 dojenčadi, odnosno 0,30% od ukupnog broja umrlih. Od ukupnog broja umrle dojenčadi, 87 ili 55,4% umrlo je u prvim danima života, tj. od 0 do 6 dana starosti.

 

The number of infant deaths in 2018 amounted to 157, i.e. 0.30% of the total number of deaths. Out of the total number of infant deaths, 87 of them, or 55.4%, died during the first week of life (0 – 6 days).

 

 

 

Stopa umrle dojenčadi (broj umrle dojenčadi na tisuću živorođenih) u 2018. iznosila je 4,2, a u prethodnoj godini iznosila je 4,0.

 

The infant death rate (the number of infant deaths per 1 000 live births) in 2018 was 4.2, while in the previous year it was 4.0.

 

 

 

Najmanja stopa umrle dojenčadi u 2018. bila je u Varaždinskoj županiji (1,4), a najveća je bila u Koprivničko-križevačkoj županiji (8,0).

 

The lowest infant death rate in 2018 was recorded in the County of Varaždin (1.4) and the highest one in the County of Koprivnica-Križevci (8.0).

 

 

 

Stopa prirodnog prirasta u 2018. u Republici Hrvatskoj bila je negativna i iznosila je -3,9 (-15 761 osobe). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 70,1. U svim županijama bio je negativan prirodni prirast, a najveći negativan prirodni prirast bio je u Primorsko-goranskoj županiji, i to -1 646 uz vitalni indeks od 56,4.

 

The natural increase rate in 2018 in the Republic of Croatia was negative at -3.9 (-15 761 persons). The negative natural increase was also confirmed by the vital index (live births per 100 deaths), which amounted to 70.1. The negative natural increase rate was recorded in all counties. The highest negative natural increase was recorded in the County of Primorje-Gorski kotar, as much as -1 646, with a vital index of 56.4.

 

 

 

Pozitivan prirodni prirast bio je u 58 gradova/općina, a negativan je bio u 492 grada/općine i Gradu Zagrebu, dok je 5 gradova/općina imalo nulti prirodni prirast.

 

A positive natural increase was recorded in 58 towns/municipalities, negative one in 492 towns/municipalities and in the City of Zagreb, while 5 towns/municipalities recorded a zero natural increase.

 

 

 

Sklopljeni brakovi

 

Marriages

 

 

 

U 2018. sklopljen je 19 921 brak. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1 000 stanovnika) u 2018. iznosila je 4,9.

 

In 2018, there were 19 921 marriages. The marriage rate (marriages per 1 000 inhabitants) in 2018 was 4.9.

 

 

 

Razvedeni brakovi

 

Divorces

 

 

 

U 2018. bilo je 6 125 pravomoćno razvedenih brakova.

 

In 2018, there were 6 125 final court decisions related to divorces.

 

 

 

Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika) u 2018. iznosila je 1,5.

 

The divorce rate (divorces per 1 000 inhabitants) was 1.5 in 2018.

 

 

 

Broj razvedenih brakova na 1 000 sklopljenih u 2018. iznosio je 307,5.

 

In 2018, the number of divorces per 1 000 marriages amounted to 307.5.

 

 

1.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 2009. DO 2018.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, 2009 − 2018

 

Živorođeni

Live births

Umrli

Deaths

Prirodni prirast

Natural increase

Stope na 1 000 stanovnika

Rate per 1 000 inhabitants

Verižni indeksi

Chain indices

živorođeni

Live births

umrli

Deaths

prirodni prirast

Natural increase

živorođeni

Live births

umrli

Deaths

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.

44 577

52 414

-7 837

10,1

11,8

-1,81)

101,9

100,5

2010.

43 361

52 096

-8 735

9,8

11,8

-2,0

97,3

99,4

2011.

41 197

51 019

-9 822

9,6

11,9

-2,3

95,0

97,9

2012.

41 771

51 710

-9 939

9,8

12,1

-2,3

101,4

101,3

2013.

39 939

50 386

-10 447

9,4

11,8

-2,51)

95,6

97,4

2014.

39 566

50 839

-11 273

9,3

12,0

-2,7

99,1

100,9

2015.

37 503

54 205

-16 702

8,9

12,9

-4,0

94,8

106,6

2016.

37 537

51 542

-14 005

9,0

12,3

-3,41)

100,1

95,1

2017.

36 556

53 477

-16 921

8,9

13,0

-4,1

97,4

103,8

2018.

36 945

52 706

-15 761

9,0

12,9

-3,9

101,1

98,6

 

1)       Stopa prirodnog prirasta nije jednaka razlici stope živorođenih i umrlih zbog zaokruživanja podataka.

1)       Natural increase rate is not equal to the difference of the rate of live births and deaths due to data rounding.

 

 

 

 

2.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA OD 2014. DO 2018.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, BY COUNTIES, 2014 2018

Županija
County of

 

Rođeni

Births

Umrli

Deaths

Prirodni
prirast

Natural
increase

Brakovi

Marital statistics

Umrla dojenčad
na 1 000
živorođenih

Infant deaths
per 1 000
live births

Vitalni indeks
(živorođeni
na 100 umrlih)

Vital index
(live births
per 100 deaths)

 

ukupno

Total

živorođeni

Live
births

mrtvorođeni

Stillbirths

ukupno

Total

umrla
dojenčad

Infant
deaths

sklopljeni

Marriages

razvedeni

Divorces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

2014.

39 716

39 566

150

50 839

199

-11 273

19 501

6 570

5,0

77,8

Republic of Croatia

2015.

37 666

37 503

163

54 205

154

-16 702

19 834

6 010

4,1

69,2

 

2016.

37 706

37 537

169

51 542

161

-14 005

20 467

7 036

4,3

72,8

 

2017.

36 705

36 556

149

53 477

148

-16 921

20 310

6 265

4,0

68,4

 

2018.

37 109

36 945

164

52 706

157

-15 761

19 921

6 125

4,2

70,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

2014.

2 943

2 930

13

3 412

17

-482

1 502

433

5,8

85,9

Zagreb

2015.

2 725

2 712

13

3 692

9

-980

1 494

429

3,3

73,5

 

2016.

2 774

2 759

15

3 422

6

-663

1 593

456

2,2

80,6

 

2017.

2 730

2 717

13

3 588

14

-871

1 569

437

5,2

75,7

 

2018.

2 762

2 754

8

3 590

5

-836

1 587

442

1,8

76,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska

2014.

1 157

1 153

4

1 868

4

-715

617

163

3,5

61,7

Krapina-Zagorje

2015.

1 040

1 037

3

1 844

5

-807

602

135

4,8

56,2

 

2016.

1 055

1 051

4

1 834

5

-783

615

189

4,8

57,3

 

2017.

1 071

1 068

3

1 845

1

-777

643

145

0,9

57,9

 

2018.

1 116

1 110

6

1 906

4

-796

564

181

3,6

58,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka

2014.

1 408

1 403

5

2 475

5

-1 072

725

247

3,6

56,7

Sisak-Moslavina

2015.

1 276

1 271

5

2 619

7

-1 348

712

216

5,5

48,5

 

2016.

1 351

1 343

8

2 368

3

-1 025

786

408

2,2

56,7

 

2017.

1 237

1 229

8

2 440

6

-1 211

780

257

4,9

50,4

 

2018.

1 229

1 215

14

2 518

9

-1 303

794

275

7,4

48,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka

2014.

1 013

1 011

2

2 001

7

-990

517

155

6,9

50,5

Karlovac

2015.

957

952

5

2 027

5

-1 075

566

180

5,3

47,0

 

2016.

989

985

4

1 787

5

-802

555

154

5,1

55,1

 

2017.

951

947

4

1 871

5

-924

542

190

5,3

50,6

 

2018.

963

962

1

1 933

2

-971

489

141

2,1

49,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska

2014.

1 467

1 459

8

2 094

5

-635

695

189

3,4

69,7

Varaždin

2015.

1 464

1 455

9

2 366

5

-911

712

224

3,4

61,5

 

2016.

1 509

1 502

7

2 183

9

-681

800

297

6,0

68,8

 

2017.

1 408

1 400

8

2 254

7

-854

745

270

5,0

62,1

 

2018.

1 441

1 435

6

2 179

2

-744

776

277

1,4

65,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka

2014.

1 065

1 059

6

1 573

9

-514

486

164

8,5

67,3

Koprivnica-Križevci

2015.

1 015

1 010

5

1 626

5

-616

502

153

5,0

62,1

 

2016.

1 017

1 012

5

1 664

8

-652

549

186

7,9

60,8

 

2017.

982

977

5

1 624

3

-647

528

182

3,1

60,2

 

2018.

1 005

998

7

1 538

8

-540

482

175

8,0

64,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska

2014.

1 044

1 040

4

1 648

7

-608

519

163

6,7

63,1

Bjelovar-Bilogora

2015.

976

975

1

1 817

6

-842

523

154

6,2

53,7

 

2016.

962

958

4

1 657

3

-699

589

156

3,1

57,8

 

2017.

936

930

6

1 708

2

-778

554

186

2,2

54,4

 

2018.

994

992

2

1 647

4

-655

546

180

4,0

60,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska

2014.

2 376

2 370

6

3 530

11

-1 160

1 218

616

4,6

67,1

Primorje-Gorski kotar

2015.

2 350

2 344

6

3 784

9

-1 440

1 237

444

3,8

61,9

 

2016.

2 305

2 293

12

3 622

8

-1 329

1 255

539

3,5

63,3

 

2017.

2 166

2 157

9

3 951

9

-1 794

1 271

428

4,2

54,6

 

2018.

2 137

2 126

11

3 772

8

-1 646

1 217

340

3,8

56,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska

2014.

377

377

-

899

3

-522

228

65

8,0

41,9

Lika-Senj

2015.

388

386

2

919

2

-533

223

38

5,2

42,0

 

2016.

372

370

2

839

1

-469

217

38

2,7

44,1

 

2017.

378

377

1

855

3

-478

191

42

8,0

44,1

 

2018.

367

361

6

846

2

-485

185

49

5,5

42,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska

2014.

744

737

7

1 145

3

-408

411

127

4,1

64,4

Virovitica-Podravina

2015.

698

693

5

1 133

1

-440

412

122

1,4

61,2

 

2016.

690

686

4

1 109

6

-423

434

123

8,7

61,9

 

2017.

649

646

3

1 164

1

-518

386

130

1,5

55,5

 

2018.

695

690

5

1 079

2

-389

407

144

2,9

63,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska

2014.

694

692

2

986

-

-294

396

100

-

70,2

Požega-Slavonia

2015.

638

636

2

1 076

2

-440

419

88

3,1

59,1

 

2016.

619

617

2

987

5

-370

447

105

8,1

62,5

 

2017.

613

611

2

1 005

1

-394

429

90

1,6

60,8

 

2018.

600

600

-

1 016

1

-416

417

130

1,7

59,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska

2014.

1 415

1 412

3

1 957

6

-545

831

221

4,2

72,2

Slavonski Brod-Posavina

2015.

1 319

1 314

5

2 125

6

-811

836

186

4,6

61,8

 

2016.

1 303

1 301

2

2 031

6

-730

838

206

4,6

64,1

 

2017.

1 277

1 276

1

2 006

10

-730

825

227

7,8

63,6

 

2018.

1 198

1 196

2

2 011

7

-815

850

230

5,9

59,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska

2014.

1 642

1 635

7

1 933

5

-298

759

271

3,1

84,6

Zadar

2015.

1 573

1 568

5

2 072

7

-504

828

222

4,5

75,7

 

2016.

1 578

1 571

7

1 950

11

-379

828

146

7,0

80,6

 

2017.

1 537

1 532

5

2 159

6

-627

747

153

3,9

71,0

 

2018.

1 546

1 535

11

1 982

8

-447

737

163

5,2

77,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska

2014.

2 697

2 685

12

3 945

23

-1 260

1 496

521

8,6

68,1

Osijek-Baranja

2015.

2 561

2 551

10

4 108

12

-1 557

1 485

511

4,7

62,1

 

2016.

2 412

2 399

13

3 817

11

-1 418

1 547

530

4,6

62,9

 

2017.

2 385

2 378

7

3 897

5

-1 519

1 491

518

2,1

61,0

 

2018.

2 353

2 339

14

3 886

11

-1 547

1 525

487

4,7

60,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska

2014.

920

916

4

1 466

6

-550

462

153

6,6

62,5

Šibenik-Knin

2015.

824

819

5

1 594

3

-775

447

86

3,7

51,4

 

2016.

834

834

-

1 592

1

-758

459

115

1,2

52,4

 

2017.

770

766

4

1 532

1

-766

451

98

1,3

50,0

 

2018.

800

795

5

1 471

5

-676

435

126

6,3

54,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska

2014.

1 656

1 651

5

2 270

11

-619

869

256

6,7

72,7

Vukovar-Sirmium

2015.

1 445

1 438

7

2 400

5

-962

906

249

3,5

59,9

 

2016.

1 450

1 436

14

2 307

7

-871

970

262

4,9

62,2

 

2017.

1 310

1 302

8

2 362

4

-1 060

1 004

257

3,1

55,1

 

2018.

1 283

1 279

4

2 283

8

-1 004

908

202

6,3

56,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska

2014.

4 330

4 312

18

4 646

23

-334

2 159

523

5,3

92,8

Split-Dalmatia

2015.

4 127

4 110

17

5 152

19

-1 042

2 207

559

4,6

79,8

 

2016.

4 159

4 144

15

4 931

16

-787

2 233

781

3,9

84,0

 

2017.

4 101

4 087

14

5 227

23

-1 140

2 288

733

5,6

78,2

 

2018.

4 287

4 274

13

5 104

18

-830

2 170

587

4,2

83,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska

2014.

1 819

1 813

6

2 226

8

-413

844

288

4,4

81,4

Istria

2015.

1 710

1 701

9

2 414

4

-713

855

279

2,4

70,5

 

2016.

1 673

1 669

4

2 354

8

-685

862

355

4,8

70,9

 

2017.

1 700

1 690

10

2 475

8

-785

870

309

4,7

68,3

 

2018.

1 676

1 670

6

2 372

4

-702

802

328

2,4

70,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska

2014.

1 289

1 285

4

1 238

3

47

628

114

2,3

103,8

Dubrovnik-Neretva

2015.

1 287

1 283

4

1 342

6

-59

621

120

4,7

95,6

 

2016.

1 276

1 271

5

1 359

6

-88

585

129

4,7

93,5

 

2017.

1 210

1 208

2

1 379

4

-171

590

142

3,3

87,6

 

2018.

1 196

1 192

4

1 321

8

-129

592

151

6,7

90,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska

2014.

1 183

1 174

9

1 168

13

6

492

121

11,1

100,5

Međimurje

2015.

1 217

1 209

8

1 274

10

-65

510

187

8,3

94,9

 

2016.

1 220

1 216

4

1 201

7

15

499

179

5,8

101,2

 

2017.

1 187

1 182

5

1 309

5

-127

507

173

4,2

90,3

 

2018.

1 192

1 187

5

1 216

7

-29

552

145

5,9

97,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

2014.

8 477

8 452

25

8 359

30

93

3 647

1 680

3,5

101,1

City of Zagreb

2015.

8 076

8 039

37

8 821

26

-782

3 737

1 428

3,2

91,1

 

2016.

8 158

8 120

38

8 528

29

-408

3 806

1 682

3,6

95,2

 

2017.

8 107

8 076

31

8 826

30

-750

3 899

1 298

3,7

91,5

 

2018.

8 269

8 235

34

9 036

34

-801

3 886

1 372

4,1

91,1

 

 

3.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA U 2018.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, 2018

Županija

County of

Živorođeni

Live births

Mrtvorođeni

Stillbirths

Umrli

Deaths

Umrla dojenčad

Infant deaths

Prirodni
prirast

Natural
increase

Brakovi

Marital statistics

Vitalni indeks
(živorođeni
na 100 umrlih)

Vital index
(live births
per 100 deaths)

ukupno

Total

0 – 6 dana

0 – 6 days

sklopljeni

Marriages

razvedeni

Divorces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

36 945

164

52 706

157

87

-15 761

19 921

6 125

70,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

2 754

8

3 590

5

4

-836

1 587

442

76,7

 

Gradovi

Towns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dugo Selo

177

-

140

-

-

37

94

25

126,4

Ivanić-Grad

145

-

159

1

1

-14

80

16

91,2

Jastrebarsko

136

-

212

2

2

-76

87

39

64,2

Samobor

322

1

449

-

-

-127

185

62

71,7

Sveta Nedelja

153

-

169

-

-

-16

78

31

90,5

Sveti Ivan Zelina

120

-

198

-

-

-78

97

11

60,6

Velika Gorica

605

5

664

1

-

-59

299

67

91,1

Vrbovec

122

-

154

-

-

-32

84

22

79,2

Zaprešić

223

-

239

-

-

-16

113

69

93,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine

Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedenica

12

-

14

-

-

-2

3

1

85,7

Bistra

58

-

69

-

-

-11

31

9

84,1

Brckovljani

61

-

60

-

-

1

38

3

101,7

Brdovec

94

1

130

1

1

-36

55

12

72,3

Dubrava

44

-

80

-

-

-36

22

9

55,0

Dubravica

10

-

19

-

-

-9

7

3

52,6

Farkaševac

18

-

26

-

-

-8

8

2

69,2

Gradec

27

-

47

-

-

-20

19

2

57,4

Jakovlje

30

-

51

-

-

-21

11

6

58,8

Klinča Sela

39

-

48

-

-

-9

22

2

81,3

Kloštar Ivanić

37

1

72

-

-

-35

46

4

51,4

Krašić

17

-

48

-

-

-31

9

2

35,4

Kravarsko

16

-

34

-

-

-18

8

2

47,1

Križ

53

-

99

-

-

-46

36

10

53,5

Luka

16

-

18

-

-

-2

3

-

88,9

Marija Gorica

13

-

45

-

-

-32

9

4

28,9

Orle

16

-

34

-

-

-18

16

4

47,1

Pisarovina

37

-

52

-

-

-15

21

9

71,2

Pokupsko

18

-

42

-

-

-24

12

-

42,9

Preseka

8

-

31

-

-

-23

4

2

25,8

Pušća

21

-

34

-

-

-13

13

3

61,8

Rakovec

6

-

17

-

-

-11

4

3

35,3

Rugvica

64

-

88

-

-

-24

54

4

72,7

Stupnik

34

-

32

-

-

2

15

4

106,3

Žumberak

2

-

16

-

-

-14

4

-

12,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

1 110

6

1 906

4

2

-796

564

181

58,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi

Towns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donja Stubica

50

-

90

-

-

-40

26

12

55,6

Klanjec

26

-

37

-

-

-11

16

1

70,3

Krapina

88

-

178

1

1

-90

53

22

49,4

Oroslavje

47

-

83

1

-

-36

26

15

56,6

Pregrada

54

1

116

2

1

-62

25

10

46,6

Zabok

91

1

128

-

-

-37

33

26

71,1

Zlatar

56

-

102

-

-

-46

24

13

54,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine

Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedekovčina

84

1

109

-

-

-25

38

11

77,1

Budinščina

24

-

25

-

-

-1

14

-

96,0

Desinić

16

-

52

-

-

-36

8

3

30,8

Đurmanec

32

1

63

-

-

-31

26

5

50,8

Gornja Stubica

46

-

70

-

-

-24

30

6

65,7

Hrašćina

14

-

20

-

-

-6

7

2

70,0

Hum na Sutli

51

-

61

-

-

-10

17

3

83,6

Jesenje

21

-

18

-

-

3

11

2

116,7

Konjščina

32

-

56

-

-

-24

14

3

57,1

Kraljevec na Sutli

14

-

26

-

-

-12

11

-

53,8

Krapinske Toplice

35

-

78

-

-

-43

24

10

44,9

Kumrovec

14

-

18

-

-

-4

9

2

77,8

Lobor

15

-

47

-

-

-32

8

-

31,9

Mače

18

-

28

-

-

-10

16

2

64,3

Marija Bistrica

52

-

73

-

-

-21

20

6

71,2

Mihovljan

14

1

40

-

-

-26

4

1

35,0

Novi Golubovec

4

-

19

-

-

-15

5

-

21,1

Petrovsko

24

-

47

-

-

-23

6

2

51,1

Radoboj

26

-

53

-

-

-27

9

2

49,1

Stubičke Toplice

23

-

52

-

-

-29

10

4

44,2

Sveti Križ Začretje

46

1

82

-

-

-36

31

6

56,1

Tuhelj

20

-

30

-

-

-10

5

2

66,7

Veliko Trgovišće

39

-

56

-

-

-17

19

7

69,6

Zagorska Sela

9

-

18

-

-

-9

4

1

50,0

Zlatar-Bistrica

25

-

31

-

-

-6

15

2

80,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

1 215

14

2 518

9

5

-1 303

794

275

48,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi

Towns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glina

48

-

164

-

-

-116

34

10

29,3

Hrvatska Kostajnica

16

2

37

1

1

-21

14

6

43,2

Kutina

193

3

281

5

3

-88

92

43

68,7

Novska

98

-

177

1

-

-79

62

25

55,4

Petrinja

186

-

307

-

-

-121

146

33

60,6

Popovača

120

3

133

-

-

-13

69

22

90,2

Sisak

327

3

701

1

1

-374

217

102

46,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine

Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donji Kukuruzari

9

2

36

-

-

-27

11

-

25,0

Dvor

12

1

109

-

-