image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                             ZAGREB, 24. SRPNJA 2019./ 24 JULY, 2019                                         BROJ/ NUMBER: 7.1.2.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2018.

MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, 2018

 

 

 

U ovom Priopćenju dani su podaci o vanjskoj i unutarnjoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske od 2009. do 2018. te po županijama od 2014. do 2018.

 

This First Release contains data on international and internal migration of the population of the Republic of Croatia for the period from 2009 to 2018 and data at the county level for the period from 2014 to 2018.

 

 

 

 

 

 

Vanjska migracija

 

International migration

 

 

 

U 2018. u Republiku Hrvatsku iz inozemstva se doselilo 26 029 osoba, a u inozemstvo se odselilo 39 515 osoba. Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je negativan i iznosio je -13 486.

 

In 2018, there were 26 029 persons that immigrated to the Republic of Croatia and 39 515 persons that emigrated from it. The Republic of Croatia had a negative net migration with foreign countries, which amounted to -13 486.

 

 

 

Zbog primjene novog Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.) podaci od 2013. uključuju osobe koje su napustile prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske i svoj su privremeni odlazak prijavile Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

Due to the implementation of the new Permanent Residence Act (NN, Nos 144/12 and 158/13), data from 2013 onwards have included persons who were absent for more than a year from their permanent residence for temporary stay outside the Republic of Croatia and reported their absence to the Ministry of the Interior.

 

 

 

U 2018. iz inozemstva se doselilo 33,1% hrvatskih državljana i 66,9% stranaca, a odselilo se 92,2% hrvatskih državljana i 7,8% stranaca. Od ukupnog broja doseljenih osoba u Republiku Hrvatsku 39,8% osoba doselilo se iz Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja odseljenih osoba iz Republike Hrvatske najviše osoba odselilo se u Njemačku (55,0%).

 

In 2018, there were 33.1% of Croatian citizens and 66.9% of foreigners who immigrated into the Republic of Croatia, while 92.2% of Croatian citizens and 7.8% of foreigners emigrated abroad. Out of the total number of immigrants, there were 39.8% of persons who arrived from Bosnia and Herzegovina. Out of the total number of emigrants from the Republic of Croatia, 55.0% of persons departed to Germany.

 

 

 

S obzirom na spolnu strukturu u ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva veći je udio muškaraca (74,6%). U ukupnom broju odseljenih osoba u inozemstvo također je veći udio muškaraca (55,1%). Najveći broj odseljenih u inozemstvo bio je u dobi od 20 do 39 godina (45,5%).

 

With regard to sex, in the total number of immigrants there were more men (74.6%). Out of the total number of emigrants, there were also more men (55.1%). The largest number of persons emigrated abroad were aged 20 − 39 (45.5%).

 

 

 

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku u 2018. najveći su udio imali Grad Zagreb (24,6%) i Splitsko-dalmatinska županija (11,3%). Prema ukupnom broju odseljenih osoba iz Republike Hrvatske u inozemstvo na prvome je mjestu Grad Zagreb (16,6%), slijede Osječko-baranjska županija (9,2%) i Vukovarsko-srijemska županija (7,6%).

 

In 2018, the greatest share in the total number of persons who immigrated to the Republic of Croatia was recorded in the City of Zagreb (24.6%) and the County of Split-Dalmatia (11.3%). The largest share out of the total number of emigrants from the Republic of Croatia to foreign countries was recorded in the City of Zagreb (16.6%), followed by the County of Osijek-Baranja (9.2%) and the County of Vukovar-Sirmium (7.6%).

 

 

 

 

 

 

Unutarnja migracija

 

Internal migration

 

 

 

U 2018. mjesto stanovanja unutar Republike Hrvatske promijenile su 71 703 osobe.

 

In 2018, there were 71 703 persons who changed their place of residence within the Republic of Croatia.

 

 

 

Najveći broj preseljenog stanovništva unutar Republike Hrvatske bio je u dobi od 20 do 39 godina (45,5%). Udio žena u ukupnom broju preseljenih bio je 54,8%.

 

The largest number of migrated population within the Republic of Croatia were aged 20 − 39 (45.5%), while the share of women in the total number of migrated population was 54.8%.

 

 

 

Od ukupnog broja preseljenog stanovništva u 2018. najviše osoba (42,4%) selilo se između županija, između gradova/općina iste županije selilo se 37,8% osoba, a između naselja istoga grada/općine selilo se 19,8% osoba.

 

Within the total number of migrated population on the territory of the Republic of Croatia in 2018, the largest number of persons (42.4%) migrated between counties, 37.8% of persons migrated between towns/municipalities of the same county and 19.8% of persons migrated between settlements of the same town/municipality.

 

 

 

Migracije stanovništva između gradova/općina iste županije u 2018. bile su najveće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u Primorsko-goranskoj županiji. Najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

 

The majority of migrations between towns/municipalities within the same county in 2018 were recorded in the County of Split-Dalmatia and the County of Primorje-Gorski kotar. The majority of migrations between counties were recorded in the City of Zagreb and the County of Zagreb.

 

 

 

Od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) imalo je šest županija i Grad Zagreb, a najviši je bio u Gradu Zagrebu (3 413 osoba). Negativan saldo migracije među županijama imalo je četrnaest županija, s tim da je najveći bio u Vukovarsko-srijemskoj županiji (-920 osoba), Brodsko-posavskoj županiji (-787 osoba) i Osječko-baranjskoj županiji (-786 osoba).

 

Out of the total of twenty counties and the City of Zagreb, six counties and the City of Zagreb had a positive net migration between counties (the number of immigrants was larger than the number of emigrants) and the highest one was recorded in the City of Zagreb (3 413 persons). Fourteen counties had a negative net migration between counties, the largest ones recorded in the County of Vukovar-Sirmium (-920 persons), the County of Slavonski Brod-Posavina (-787 persons) and the County of Osijek-Baranja (-786 persons).

 

 

 

 

 

 

Ukupna migracija u 2018.

 

The total migration of population in 2018

 

 

 

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2018. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva te ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) imao je Grad Zagreb (3 242 osobe). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Osječko-baranjska županija (-3 542 osobe) i Vukovarsko-srijemska županija (-3 101 osoba).

 

The largest positive total net migration of population in 2018 (the difference between the total number of immigrants from another county and abroad and the total number of emigrants to another county and abroad) was recorded in the City of Zagreb (3 242 persons). The largest negative total net migration of population was recorded in the County of Osijek-Baranja (-3 542 persons) and the County of Vukovar-Sirmium
(-3 101 persons).

 

 

 

I.    VANJSKA MIGRACIJA

      INTERNATIONAL MIGRATION

1.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA

 

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Migracijski saldo

Net migration

 

 

 

 

2009.

8 468

9 940

-1 472

2010.

4 985

9 860

-4 875

2011.1)

8 534

12 699

-4 165

2012.1)

8 959

12 877

-3 918

2013.1)

10 378

15 262

-4 884

2014.1)

10 638

20 858

-10 220

2015.1)

11 706

29 651

-17 945

2016.1)

13 985

36 436

-22 451

2017.1)

15 553

47 352

-31 799

2018.1)

26 029

39 515

-13 486

 

 

1)       Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju se prema novoj metodologiji.

1)       In order to harmonise the international migration statistics with international standards and the acquis communautaire, since 2011 data have been processed according to a new methodology.

 

 

 

 

2.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA

        INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTRY OF CITIZENSHIP

Zemlja državljanstva

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Country of citizenship

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

10 638

20 858

11 706

29 651

13 985

36 436

15 553

47 352

26 029

39 515

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

4 824

19 555

6 483

28 268

7 733

34 815

7 911

45 367

8 619

36 413

Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

5 116

1 070

4 512

1 055

5 570

1 303

6 891

1 661

16 109

2 769

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europska unija

2 334

 494

2 192

 415

2 212

 593

2 187

 675

2 242

 793

European Union

Austrija

 134

 36

134

23

 134

 27

 116

 20

 130

 55

Austria

Bugarska

 37

 5

45

7

 47

 12

 45

18

 45

 23

Bulgaria

Češka

 65

 16

50

18

 39

 20

 52

 12

 61

 24

Czech Republic

Francuska

 122

 37

69

32

 97

 25

 85

 51

 91

 30

France

Italija

 305

 76

356

70

 300

 133

 304

 134

 266

 99

Italy

Mađarska

 130

 38

90

22

 113

 51

 99

 51

 83

 45

Hungary

Nizozemska

 42

 16

48

8

 65

 8

 55

 8

 70

 26

Netherlands

Njemačka

 474

 85

437

62

 462

 87

 462

 94

 453

 129

Germany

Poljska

 66

 18

83

22

 62

 26

 57

 18

 79

 19

Poland

Rumunjska

 51

 12

36

16

 67

 26

 47

 36

 38

 36

Romania

Slovačka

 72

 18

43

18

 51

 19

 55

 20

 49

 18

Slovakia

Slovenija

 504

 73

510

61

 467

 78

 513

 105

 535

 172

Slovenia

Švedska

 63

 6

67

8

 47

 20

 63

 18

 58

 25

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

 122

 28

88

19

 105

 14

 100

 28

 134

 40

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

2 782

 576

2 320

640

3 358

 710

4 704

 986

13 867

1 976

Other European countries

Albanija

9

-

14

4

13

3

207

6

642

87

Albania

Bosna i Hercegovina

1 395

 271

1 032

 272

1 921

 271

2 946

 482

7 932

1 161

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

 33

 13

 44

14

 47

 23

 48

 20

 79

 25

Montenegro

Kosovo

286

32

213

41

200

73

255

64

1 394

87

Kosovo

Rusija

 142

 59

 151

 62

 139

 49

 132

 51

 108

 48

Russian Federation

Sjeverna Makedonija1)

 270

 50

240

 59

 173

 76

 205

 71

 798

 96

North Macedonia1)

Srbija

 456

 102

404

 127

 557

 135

 553

 185

2 161

 294

Serbia

Ukrajina

 91

 24

 104

 21

 206

 40

 223

 76

 618

 134

Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

 334

 141

 404

 186

 339

 192

 401

 192

 880

 153

Asia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

 86

 16

 89

 21

 58

 16

 70

 28

 83

 22

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

 180

 53

 142

 75

 197

 75

 165

 75

 202

 90

North and Central America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

 51

 12

46

 11

 56

 10

 75

 16

 86

 38

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

 37

 9

23

11

 27

 13

 34

 5

 39

 16

Oceania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoznato

 10

 2

 7

 24

 5

 12

 6

 8

 11

 14

Unknown

 

1)       Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

1)       As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 

3.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA STAROSTI I SPOLU U 2018.

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY AGE AND SEX, 2018

Starost

Age

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

26 029

19 415

6 614

39 515

21 756

17 759

0 –  4

 451

 236

 215

1 412

 717

 695

5 –  9

 362

 197

 165

2 250

1 184

1 066

10 – 14

 327

 176

 151

2 081

1 034

1 047

15 – 19

1 015

 718

 297

2 105

1 084

1 021

20 – 24

3 449

2 640

 809

4 073

2 226

1 847

25 – 29

3 543

2 646

 897

5 029

2 640

2 389

30 – 34

3 230

2 571

 659

4 617

2 642

1 975

35 – 39

2 971

2 406

 565

4 279

2 523

1 756

40 – 44

2 666

2 165

 501

3 527

2 037

1 490

45 – 49

2 131

1 733

 398

3 128

1 771

1 357

50 – 54

1 827

1 420

 407

2 527

1 489

1 038

55 – 59

1 272

 915

 357

1 575

 950

 625

60 – 64

 963

 599

 364

1 037

 533

 504

65 – 69

 856

 492

 364

 900

 453

 447

70 – 74

 418

 257

 161

 498

 264

 234

75 i više

75 and over

548

244

304

477

209

268

 

 

 

4.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI PODRIJETLA/ODREDIŠTA I DRŽAVLJANSTVU U 2018.

      INTERNATIONAL MIGRATION, BY COUNTRY OF ORIGIN/DESTINATION AND CITIZENSHIP, 2018

Zemlja podrijetla/odredišta

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Country of origin/destination

ukupno

Total

hrvatski

državljani

Croatian citizens

stranci

Foreigners

nepoznato

Unknown

ukupno

Total

hrvatski
državljani

Croatian citizens

stranci

Foreigners

nepoznato

Unknown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

26 029

8 619

17 399

 11

39 515

36 413

3 088

 14

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

23 771

7 944

15 825

 2

37 755

35 111

2 637

 7

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europska unija

6 256

4 212

2 042

 2

30 715

29 955

 757

 3

European Union

Austrija

 501

 388

 112

 1

2 607

2 553

 53

 1

Austria

Belgija

 48

 27

 21

-

 158

 152

 6

-

Belgium

Češka

 81

 23

 58

-

 124

 101

 23

-

Czech Republic

Danska

 42

 24

 18

-

 157

 148

 9

-

Denmark

Francuska

 145

 66

 79

-

 264

 233

 31

-

France

Irska

 209

 197

 12

-

2 051

2 045

 6

-

Ireland

Italija

 523

 282

 241

-

 749

 657

 92

-

Italy

Luksemburg

 10

 9

 1

-

 70

 70

-

-

Luxembourg

Mađarska

 88

 20

 68

-

 115

 76

 39

-

Hungary

Nizozemska

 101

 44

 57

-

 195

 171

 24

-

Netherlands

Njemačka

3 232

2 798

 433

 1

21 732

21 605

 125

 2

Germany

Poljska

 86

 17

 69

-

 49

 29

 20

-

Poland

Rumunjska

 43

 11

 32

-

 52

 17

 35

-

Romania

Slovačka

 56

 11

 45

-

 62

 45

 17

-

Slovakia

Slovenija

 619

 106

 513

-

 685

 523

 162

-

Slovenia

Španjolska

 52

 21

 31

-

 106

 95

 11

-

Spain

Švedska

 109

 55

 54

-

 814

 790

 24

-

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

 216

 97

 119

-

 596

 562

 34

-

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

17 515

3 732

13 783

-

7 040

5 156

1 880

 4

Other European countries

Albanija

 641

 3

 638

-

 89

 2

 87

-

Albania

Bosna i Hercegovina

10 348

2 474

7 874

-

3 631

2 534

1 097

-

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

 115

 39

 76

-

 54

 32

 22

-

Montenegro

Kosovo

1 402

 66

1 336

-

 98

 18

 80

-

Kosovo

Norveška

 50

 30

 20

-

 267

 258

 9

-

Norway

Rusija

 124

 22

 102

-

 80

 33

 47

-

Russian Federation

Sjeverna Makedonija1)

 844

 50

 794

-

 127

 43

 84

-

North Macedonia1)

Srbija

2 880

 671

2 209

-

1 613

1 321

 288

 4

Serbia

Švicarska

 399

 361

 38

-

 873

 862

 11

-

Switzerland

Ukrajina

 615

 2

 613

-

 134

 2

 132

-

Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

 903

 116

 783

 4

 319

 182

 137

-

Asia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

 128

 49

 76

 3

 39

 21

 18

-

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

 486

 295

 191

-

 746

 658

 88

-

North and Central America

Kanada

 135

 108

 27

-

 325

 312

 13

-

Canada

SAD

 328

 184

 144

-

 401

 332

 69

-

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

 125

 40

 85

-

 58

 21

 37

-

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

 197

 158

 39

-

 255

 238

 16

 1

Oceania

Australija

 172

 140

 32

-

 223

 208

 14

 1

Australia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoznato

 419

 17

 400

 2

 343

 182

 155

 6

Unknown

 

1)       Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

1)       As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 

 

5.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA

        INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTIES

Županija
County of

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni
Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

10 638

20 858

11 706

29 651

13 985

36 436

15 553

47 352

26 029

39 515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

551

1 699

 652

2 276

 707

2 907

 830

3 201

1 741

2 828

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

79

256

 118

 409

 114

 625

 192

 593

 314

 619

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

258

1 317

 361

1 748

 421

2 241

 502

3 211

 795

2 130

Karlovačka

Karlovac

198

762

 257

 901

 287

 964

 421

1 194

 680

 994

Varaždinska

Varaždin

120

511

 203

 800

 195

1 021

 343

1 346

 718

1 172

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

62

271

 90

 374

 124

 886

 185

 989

 271

 827

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

108

441

 117

 621

 131

 986

 162

1 016

 217

 869

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski kotar

957

1 435

1 049

2 549

1 426

2 807

1 479

2 962

2 278

2 890

Ličko-senjska

Lika-Senj

146

491

 147

 513

 202

 419

 178

 608

 328

 443

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

66

443

 99

 804

 143

 941

 167

1 322

 180

1 009

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

87

404

 125

1 028

 125

1 238

 166

1 564

 299

1 172

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

212

914

 300

1 571

 329

2 208

 348

3 271

 807

2 258

Zadarska

Zadar

534

1 248

 612

1 542

 745

1 283

 732

1 367

1 289

1 370

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

378

1 505

 470

2 212

 522

3 634

 598

5 094

 879

3 635

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

516

778

 415

 929

 491

 999

 487

1 199

 770

1 033

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

287

1 594

 434

1 967

 494

2 763

 447

5 091

 820

3 001

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

1 678

1 948

1 828

2 155

1 959

2 617

1 984

2 992

2 952

2 872

Istarska

Istria

1 009

879

1 076

1 280

1 562

1 379

1 859

1 543

2 765

1 852

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

552

461

 465

 584

 515

 886

 555

 788

1 016

 716

Međimurska

Međimurje

100

380

 130

 342

 163

 756

 203

1 187

 512

1 256

Grad Zagreb

City of Zagreb

2 740

3 121

2 758

5 046

3 330

4 876

3 715

6 814

6 398

6 569

 

 

 

 

 

 

II.     UNUTARNJA MIGRACIJA

        INTERNAL MIGRATION

1.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY PLACE OF MIGRATION

 

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

među naseljima istoga

grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među gradovima/općinama

iste županije

Between towns/municipalities

of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

2009.

71 353

16 136

27 419

27 798

2010.

66 739

15 008

25 885

25 846

2011.

71 403

15 653

27 236

28 514

2012.

68 839

14 314

26 908

27 617

2013.

76 840

16 827

30 054

29 959

2014.

80 736

15 983

30 947

33 806

2015.

75 927

14 241

28 268

33 418

2016.

74 752

14 890

28 350

31 512

2017.

71 580

13 869

27 278

30 433

2018.

71 703

14 238

27 081

30 384

 

 

 

 

 

 

2.     PRESELJENO STANOVNIŠTVO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE PREMA STAROSTI, SPOLU I PODRUČJU PRESELJENJA U 2018.

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY AGE, SEX AND PLACE OF MIGRATION, 2018

Starost

Spol

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

Sex

Age

među naseljima istoga grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među gradovima/općinama iste županije

Between towns/municipalities

of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

ukupno

71 703

14 238

27 081

30 384

Total

Total

 

muškarci

32 411

6 286

11 904

14 221

Men

 

 

žene

39 292

7 952

15 177

16 163

Women

 

   0 –  4

ukupno

5 268

1 160

2 204

1 904

Total

   0   4

 

muškarci

2 717

 582

1 142

 993

Men

 

 

žene

2 551

 578

1 062

 911

Women

 

   5 –  9

ukupno

4 047

1 110

1 683

1 254

Total

   5   9

 

muškarci

2 078

 564

 886

 628

Men

 

 

žene

1 969

 546

 797

 626

Women

 

10 – 14

ukupno

3 045

 869

1 234

 942

Total

10 14

 

muškarci

1 519

 453

 609

 457

Men

 

 

žene

1 526

 416

 625

 485

Women

 

15 – 19

ukupno

3 089

 803

1 234

1 052

Total

15 19

 

muškarci

1 335

 340

 538

 457

Men

 

 

žene

1 754

 463

 696

 595

Women

 

20 – 24

ukupno

6 495

1 238

2 439

2 818

Total

20 24

 

muškarci

2 087

 380

 657

1 050

Men

 

 

žene

4 408

 858

1 782

1 768

Women

 

25 – 29

ukupno

10 326

1 806

3 706

4 814

Total

25 29

 

muškarci

3 688

 603

1 212

1 873

Men

 

 

žene

6 638

1 203

2 494

2 941

Women

 

30 – 34

ukupno

8 878

1 668

3 214

3 996

Total

30 34

 

muškarci

4 048

 743

1 417

1 888

Men

 

 

žene

4 830

 925

1 797

2 108

Women

 

35 – 39

ukupno

6 945

1 446

2 551

2 948

Total

35 39

 

muškarci

3 416

 683

1 201

1 532

Men

 

 

žene

3 529

 763

1 350

1 416

Women

 

40 – 44

ukupno

4 680

 914

1 730

2 036

Total

40 44

 

muškarci

2 378

 429

 864

1 085

Men

 

 

žene

2 302

 485

 866

 951

Women

 

45 – 49

ukupno

3 729

 731

1 357

1 641

Total

45 49

 

muškarci

2 041

 398

 720

 923

Men

 

 

žene

1 688

 333

 637

 718

Women

 

50 – 54

ukupno

3 206

 595

1 195

1 416

Total

50 54

 

muškarci

1 672

 296

 619

 757

Men

 

 

žene

1 534

 299

 576

 659

Women

 

55 – 59

ukupno

2 774

 475

1 050

1 249

Total

55 59

 

muškarci

1 399

 225

 528

 646

Men

 

 

žene

1 375

 250

 522

 603

Women

 

60 – 64

ukupno

2 704

 444

 976

1 284

Total

60 64

 

muškarci

1 367

 222

 498

 647

Men

 

 

žene

1 337

 222

 478

 637

Women

 

65 – 69

ukupno

2 198

 331

 764

1 103

Total

65 69

 

muškarci

1 112

 162

 391

 559

Men

 

 

žene

1 086

 169

 373

 544

Women

 

70 – 74

ukupno

1 349

 184

 489

 676

Total

70 74

 

muškarci

 589

 79

 205

 305

Men

 

 

žene

 760

 105

 284

 371

Women

 

75 i više

ukupno

2 970

 464

1 255

1 251

Total

75 and over

 

muškarci

 965

 127

 417

 421

Men

 

 

žene

2 005

 337

 838

 830

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU DOSELJENJA I ODSELJENJA

        PO ŽUPANIJAMA U 2018.

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES AND PLACE OF IMMIGRATION

        AND EMIGRATION, 2018

Županija
County of

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo

migracije

među

županijama

Net migration

between

counties

Preseljeno stanovništvo unutar županije

Migrating population within county

ukupno

Total

iz druge

županije

From

 another county

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another

county

među naseljima

istoga

grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među

gradovima/općinama

iste županije

Between towns/municipalities

of same county

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

71 703

30 384

71 703

30 384

0

14 238

27 081

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

6 443

3 778

5 775

3 110

668

1 347

1 318

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

2 194

 840

2 156

 802

38

 382

 972

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

2 807

 961

3 397

1 551

-590

 908

 938

Karlovačka

Karlovac

1 965

 783

1 967

 785

-2

 471

 711

Varaždinska

Varaždin

2 862

 882

2 774

 794

88

 582

1 398

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

1 724

 532

2 006

 814

-282

 440

 752

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

2 233

 756

2 569

1 092

-336

 663

 814

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski  kotar

6 275

1 978

6 044

1 747

231

 637

3 660

Ličko-senjska

Lika-Senj

 985

 423

1 001

 439

-16

 347

 215

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

1 261

 417

1 653

 809

-392

 344

 500

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

1 447

 430

1 838

 821

-391

 399

 618

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

1 742

 597

2 529

1 384

-787

 155

 990

Zadarska

Zadar

2 950

1 343

2 693

1 086

257

 283

1 324

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

4 706

1 296

5 492

2 082

-786

1 068

2 342

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

1 779

 776

1 902

 899

-123

 376

 627

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

2 235

 654

3 155

1 574

-920

 202

1 379

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

6 969

1 671

7 308

2 010

-339

 999

4 299

Istarska

Istria

4 377

1 482

3 891

 996

486

 754

2 141

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

2 366

 791

2 437

 862

-71

 728

 847

Međimurska

Međimurje

1 994

 388

2 140

 534

-146

 370

1 236

Grad Zagreb

City of Zagreb

12 389

9 606

8 976

6 193

3 413

2 7831)

-

 

 

1)       Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba.

1)       Data for the City of Zagreb refer to migration between settlements within the City of Zagreb.

 

 

 

III.  UKUPNA MIGRACIJA U 2018.

      TOTAL MIGRATION IN 2018

1.   UKUPNO DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2018. PO ŽUPANIJAMA

      TOTAL NUMBER OF IMMIGRANTS AND EMIGRANTS, BY COUNTIES, 2018

Županija
County of

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo

ukupne migracije

Total net

migration

Saldo

migracije među županijama

Net migration between counties

Saldo
migracije s
inozemstvom

Net migration with foreign countries

ukupno

Total

iz druge županije

From
another
 county

iz
inozemstva

From
abroad

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another county

u
inozemstvo

Abroad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

-1)

30 384

26 029

-1)

30 384

39 515

-1)

0

-13 486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

5 519

3 778

1 741

5 938

3 110

2 828

- 419

668

-1 087

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

1 154

 840

 314

1 421

 802

 619

- 267

38

- 305

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

1 756

 961

 795

3 681

1 551

2 130

-1 925

-590

-1 335

Karlovačka

Karlovac

1 463

 783

 680

1 779

 785

 994

- 316

-2

- 314

Varaždinska

Varaždin

1 600

 882

 718

1 966

 794

1 172

- 366

88

- 454

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

 803

 532

 271

1 641

 814

 827

- 838

-282

- 556

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

 973

 756

 217

1 961

1 092

 869

- 988

-336

- 652

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski  kotar

4 256

1 978

2 278

4 637

1 747

2 890

- 381

231

- 612

Ličko-senjska

Lika-Senj

 751

 423

 328

 882

 439

 443

- 131

-16

- 115

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

 597

 417

 180

1 818

 809

1 009

-1 221

-392

- 829

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

 729

 430

 299

1 993

 821

1 172

-1 264

-391

- 873

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

1 404

 597

 807

3 642

1 384

2 258

-2 238

-787

-1 451

Zadarska

Zadar

2 632

1 343

1 289

2 456

1 086

1 370

 176

257

- 81

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

2 175

1 296

 879

5 717

2 082

3 635

-3 542

-786

-2 756

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

1 546

 776

 770

1 932

 899

1 033

- 386

-123

- 263

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

1 474

 654

 820

4 575

1 574

3 001

-3 101

-920

-2 181

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

4 623

1 671

2 952

4 882

2 010

2 872

- 259

-339

 80

Istarska

Istria

4 247

1 482

2 765

2 848

 996

1 852

1 399

486

 913

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

1 807

 791

1 016

1 578

 862

 716

 229

-71

 300

Međimurska

Međimurje

 900

 388

 512

1 790

 534

1 256

- 890

-146

- 744

Grad Zagreb

City of Zagreb

16 004

9 606

6 398

12 762

6 193

6 569

3 242

3 413

- 171

 

 

1)       Podaci za ukupno ne iskazuju se jer su uključena i preseljenja unutar Republike Hrvatske.

1)       Data for Total are not presented since data on migrations within the Republic of Croatia were included as well.

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske provode se na temelju podataka koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova. Zakonska obveza prijave i odjave prebivališta temelji se na Zakonu o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.). Zakonom o strancima (NN, br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.) propisuju se uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

 

Surveys on internal and international migration of population of the Republic of Croatia are carried out based on data collected by the Ministry of the Interior. Persons' legal duty to register changes of their place of permanent residence is based on the Permanent Residence Act (NN, Nos 144/12 and 158/13). The Foreigners Act (NN, Nos 130/11, 74/13, 69/17 and 46/18) regulates conditions for the entry, movement, stay and work of foreigners in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju su prema novoj metodologiji koja se temelji na Preporukama UN-a za statistiku međunarodne migracije i na Uredbi (EZ-a) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti.

 

International migration statistics since 2011 are processed according to a new methodology based on the UN Recommendations on Statistics of International Migration and the Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection.

 

 

 

Statistička definicija međunarodnog migranta temelji se na konceptu uobičajenog mjesta stanovanja. Prema tom konceptu doseljenima iz inozemstva i odseljenima u inozemstvo smatraju se osobe koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je, ili se očekuje da će biti, dugo najmanje godinu dana.

 

The statistical definition of international migrant is based on the concept of usual residence. According to this concept, immigrants from abroad and emigrants to foreign countries are persons who have changed their country of usual residence for a period that is, or is expected to be, of at least one year.

 

 

 

Podaci o migracijama obuhvaćaju državljane Republike Hrvatske i strance na privremenome ili stalnom boravku u Republici Hrvatskoj.

 

Data on migration encompass Croatian citizens and foreigners who have been granted temporary or permanent stay in the Republic of Croatia.

 

 

 

Prema metodologiji koja se primjenjivala do 2010. podaci o vanjskoj migraciji stanovništva obuhvaćali su državljane Republike Hrvatske i strance na stalnom boravku koji su prijavili odnosno odjavili svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

According to the methodology that was used until 2010, the international migration statistics included the citizens of the Republic of Croatia and foreigners with the granted permanent stay in the Republic of Croatia who registered or cancelled their place of permanent residence in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Defi