image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                       ZAGREB, 13. RUJNA 2019./ 13 SEPTEMBER, 2019                                   BROJ/ NUMBER: 7.1.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROCJENE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2018.

POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, 2018

 

 

 

U ovom Priopćenju dana je procjena ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske na razini županija od 2014. do 2018., procjena stanovništva sredinom 2018. na razini države prema spolu i pojedinačnim godinama starosti te na razini županija prema spolu i dobnim skupinama.

 

This First Release contains the data on the estimate of the total population of the Republic of Croatia at the county level for the period from 2014 to 2018 and mid-2018 population estimate at the country level by sex and single age as well as by sex and age groups at the county level.

 

 

 

Prema procjeni sredinom 2018. Republika Hrvatska imala je
4 087 843 stanovnika, od toga 1 975 052 muškarca i 2 112 791 ženu.

 

According to the mid-2018 estimate, the Republic of Croatia had 4 087 843 inhabitants, out of which there were 1 975 052 men and        2 112 791 women.

 

 

 

Kontinuirani pad broja stanovnika nastavlja se i u 2018. U odnosu na procjenu prethodne godine, broj stanovnika smanjio se za
36 688 osoba ili 0,9%.

 

A decrease in population continued in 2018. As compared to the previous year estimate, the population decreased by 36 688 persons or 0.9%.

 

 

 

Smanjenje ukupnog broja stanovnika ostvarile su sve županije, osim Grada Zagreba, u kojem je, u odnosu na procjenu prethodne godine, ostvaren relativni porast od 0,22% i Istarske županije (0,26%). Najveći relativni pad broja stanovnika ostvaren je u Vukovarsko-srijemskoj županiji (3,04%).

 

The decrease in the total population was recorded in all counties, except in the City of Zagreb, where, as compared to the previous year estimate, a relative increase of 0.22% was recorded, and in the County of Istria (0.26%). The highest relative decrease in the total population was recorded in the County of Vukovar-Sirmium (3.04%).

 

 

 

Udio žena u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske bio je 51,7%, a udio muškaraca 48,3%. Takav je omjer bio u većini županija. Najmanji udio ženskog stanovništva bio je u Ličko-senjskoj županiji (50,1%), dok je najveći udio bio u Gradu Zagrebu (53,1%).

 

The share of women in the total population of the Republic of Croatia was 51.7%, while the share of men was 48.3%. Such a ratio was recorded in most counties. The lowest share of female population was recorded in the County of Lika-Senj (50.1%), while the largest share was recorded in the City of Zagreb (53.1%).

 

 

 

Iako višegodišnji niz podataka o broju stanovnika zbog razlike u metodologiji nije neposredno usporediv, može se uočiti nastavak trenda kretanja određenih pokazatelja.

 

Although the multi-year series of data on the population is not directly comparable due to the differences in the methodology, the continuing trend of certain indicators can be noticed.

 

 

 

U 2018. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosila je
43,4 godine (muškarci 41,5, žene 45,0), što ga svrstava među najstarije nacije Europe.

 

In 2018, the continuous ageing of the population kept on. The average age of the total population of the Republic of Croatia was 43.4 years (men 41.5, women 45.0), which places it among the oldest nations in Europe.

 

 

 

Procesu starenja uvelike pridonosi višegodišnje opadanje udjela mladog stanovništva (0 – 19 godina) u ukupnom stanovništvu. Spomenuti udio na razini države u 2018. iznosio je 19,6%, dok je na razini županija najmanji bio u Primorsko-goranskoj županiji (16,6%), a najveći u Međimurskoj županiji (22,0%).

 

The ageing process was to a great degree caused by the multi-year drop in the share of youth (0 – 19 years of age) in the total population. At the country level, it amounted to 19.6% in 2018, while at the county level, this share was the lowest in the County of Primorje-Gorski kotar (16.6%) and the highest in the County of Međimurje (22.0%).

 

 

 

Udio fertilnoga kontingenta u ukupnome ženskom stanovništvu kontinuirano opada te je u 2018. iznosio 41,5%.

 

The share of the fertile contingent in the total female population continued to decrease. Therefore, in 2018, it amounted to 41.5%.

 

 

 

Najviše stanovništva u dobi od 65 i više godina u odnosu na ukupno stanovništvo bilo je u Šibensko-kninskoj županiji (25,3%) i u
Ličko-senjskoj županiji (24,9%), a najmanje u Međimurskoj županiji (18,2%).

 

As compared to the total population, the largest number of persons aged 65 and over was recorded in the County of Šibenik-Knin (25.3%), and the County of Lika-Senj (24.9%), while the smallest number was recorded in the County of Međimurje (18.2%).

 

 

 

U Republici Hrvatskoj 52% stanovništva živjelo je u samo pet županija, najviše u Gradu Zagrebu (804 507 ili 19,7%) i u Splitsko-dalmatinskoj županiji (448 071 ili 11,0%), dok su najmanje stanovnika imali
Požeško-slavonska županija (67 862 ili 1,7%) i Ličko-senjska županija (45 184 ili 1,1%).

 

Fifty-two percent of the population of the Republic of Croatia lived in only five counties, most of them in the City of Zagreb (804 507 or 19.7%) and the County of Split-Dalmatia (448 071 or 11.0%), while the least populated counties were the County of Požega-Slavonia (67 862 or 1.7%) and the County of Lika-Senj (45 184 or 1.1%).

 

 

 

1.   PROCJENA UKUPNOG STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PO ŽUPANIJAMA SREDINOM GODINE OD 2014. DO 2018.

      MID-YEAR TOTAL POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES, 2014 – 2018

Županija

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

County of

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

4 238 389

4 203 604

4 174 349

4 124 531

4 087 843

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

318 453

316 506

314 549

311 416

309 469

Zagreb

Krapinsko-zagorska

129 967

128 905

127 748

126 334

125 357

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

163 975

160 292

157 204

152 546

148 589

Sisak-Moslavina

Karlovačka

124 127

121 840

120 321

118 263

116 829

Karlovac

Varaždinska

173 454

171 879

170 563

168 560

166 982

Varaždin

Koprivničko-križevačka

113 688

112 357

110 976

109 137

107 711

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

115 536

113 746

111 867

109 822

107 909

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

293 811

291 654

289 479

286 677

284 239

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

48 670

47 634

46 888

45 943

45 184

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

82 162

80 610

79 111

77 086

75 257

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

74 991

73 473

71 920

69 583

67 862

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

154 082

151 012

148 373

143 827

140 072

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

171 462

170 168

169 581

168 672

168 153

Zadar

Osječko-baranjska

298 272

294 233

290 412

283 035

277 227

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

105 532

104 315

103 021

101 436

100 153

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

173 441

169 224

165 799

159 213

154 371

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

454 627

453 155

452 035

449 610

448 071

Split-Dalmatia

Istarska

208 201

208 180

208 105

208 229

208 765

Istria

Dubrovačko-neretvanska

122 355

122 280

121 970

121 381

121 215

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

113 159

112 576

112 089

110 999

109 921

Međimurje

Grad Zagreb

798 424

799 565

802 338

802 762

804 507

City of Zagreb

 

 

 

 

 

2.   PROSJEČNA STAROST, INDEKS STARENJA I FERTILNI KONTINGENT STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      AVERAGE AGE, AGEING INDEX AND FERTILE CONTINGENT OF POPULATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Prosječna starost

Average age

Indeks starenja, %

Ageing index, %

Fertilni kontingent, 15 – 49, %

Fertile contingent, 15 – 49, %

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

1971.

34,0

32,4

35,5

47,2

38,5

56,2

51,4

1981.

35,4

33,8

37,1

52,6

40,4

65,3

48,5

1991.

37,1

35,4

38,7

66,7

50,8

83,3

46,6

2001.

39,3

37,5

41,0

90,7

71,6

110,8

46,9

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

39,6

37,8

41,3

93,8

74,1

114,3

47,1

2003.

39,9

38,1

41,5

96,2

76,1

117,2

46,9

2004.

40,1

38,3

41,8

98,4

77,8

119,9

46,7

2005.

40,3

38,5

42,0

99,6

78,7

121,5

46,4

2006.

40,5

38,8

42,2

100,5

79,4

122,6

46,1

2007.

40,8

39,0

42,4

103,1

81,7

125,5

45,8

2008.

41,0

39,2

42,6

105,2

83,6

127,8

45,6

2009.

41,1

39,4

42,8

107,6

85,8

130,4

45,3

2010.

41,3

39,5

43,0

110,3

88,5

133,3

45,0

2011.

41,8

40,0

43,5

115,7

92,9

139,7

43,8

2012.

42,0

40,2

43,7

117,8

95,1

141,7

43,6

2013.

42,2

40,3

43,9

121,0

98,0

145,2

43,4

2014.

42,4

40,5

44,1

123,9

100,8

148,4

43,1

2015.

42,6

40,7

44,3

127,5

104,1

152,2

42,8

2016.

42,8

41,0

44,5

132,0

108,2

157,0

42,4

2017.

43,1

41,3

44,8

136,9

112,8

162,3

41,9

2018.

43,4

41,5

45,0

141,4

116,7

167,5

41,5

 

 

 

 

 

3.   PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA SPOLU I POJEDINAČNIM GODINAMA STAROSTI SREDINOM 2018.

      POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY SEX AND SINGLE AGE, MID-2018

 

 

 

 

 

(nastavak)

(continued)

 

 

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno/ Total

4 087 843

1 975 052

2 112 791

 

42

55 057

27 877

27 180

 

 

 

 

 

43

54 395

27 474

26 921

0

36 532

18 995

17 537

 

44

54 090

27 262

26 828

1

37 078

18 958

18 120

 

45

54 243

27 481

26 762

2

36 178

18 457

17 721

 

46

54 613

27 369

27 244

3

37 812

19 502

18 310

 

47

52 015

26 154

25 861

4

38 702

19 964

18 738

 

48

52 354

26 043

26 311

5

39 475

20 668

18 807

 

49

54 032

26 749

27 283

6

40 270

20 693

19 577

 

50

55 894

27 833

28 061

7

40 339

20 818

19 521

 

51

57 687

28 400

29 287

8

42 715

21 844

20 871

 

52

59 146

29 135

30 011

9

41 557

21 237

20 320

 

53

57 799

28 396

29 403

10

41 199

21 031

20 168

 

54

56 388

27 773

28 615

11

39 013

20 120

18 893

 

55

58 485

28 449

30 036

12

40 063

20 596

19 467

 

56

59 729

28 875

30 854

13

41 245

21 242

20 003

 

57

59 752

28 895

30 857

14

38 409

19 694

18 715

 

58

61 006

29 455

31 551

15

38 634

19 865

18 769

 

59

60 613

29 327

31 286

16

39 793

20 425

19 368

 

60

58 849

28 187

30 662

17

41 542

21 373

20 169

 

61

60 109

28 791

31 318

18

43 713

22 388

21 325

 

62

60 419

28 908

31 511

19

44 937

23 070

21 867

 

63

61 400

29 538

31 862

20

47 787

24 399

23 388

 

64

56 615

27 117

29 498

21

50 268

25 960

24 308

 

65

57 482

27 118

30 364

22

48 983

25 232

23 751

 

66

51 702

24 236

27 466

23

47 054

24 002

23 052

 

67

51 523

23 944

27 579

24

46 676

23 708

22 968

 

68

51 882

23 657

28 225

25

47 476

24 420

23 056

 

69

48 618

21 394

27 224

26

46 954

24 219

22 735

 

70

44 384

19 358

25 026

27

49 162

25 217

23 945

 

71

45 327

19 517

25 810

28

48 282

24 661

23 621

 

72

31 376

13 340

18 036

29

49 506

25 179

24 327

 

73

31 143

13 076

18 067

30

51 236

26 075

25 161

 

74

33 866

13 879

19 987

31

50 710

25 796

24 914

 

75

35 185

14 318

20 867

32

51 989

26 155

25 834

 

76

35 449

14 188

21 261

33

55 069

27 876

27 193

 

77

34 481

13 763

20 718

34

56 235

28 811

27 424

 

78

33 987

13 206

20 781

35

55 435

28 119

27 316

 

79

30 974

11 677

19 297

36

56 149

28 505

27 644

 

80

29 948

11 056

18 892

37

57 056

28 989

28 067

 

81

28 180

10 215

17 965

38

57 236

29 075

28 161

 

82

25 655

9 109

16 546

39

57 046

29 042

28 004

 

83

23 267

8 035

15 232

40

56 008

28 277

27 731

 

84

21 110

7 025

14 085

41

55 018

27 759

27 259

 

85 +

87 073

25 037

62 036

 

 

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2018.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2018

Dobne skupine

Age groups

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Zagrebačka županija

County of Zagreb

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

4 087 843

1 975 052

2 112 791

309 469

150 200

159 269

125 357

60 980

64 377

148 589

72 230

76 359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

186 302

95 876

90 426

13 572

6 955

6 617

5 313

2 750

2 563

6 206

3 154

3 052

05 – 09

204 356

105 260

99 096

16 049

8 226

7 823

5 942

3 049

2 893

7 013

3 539

3 474

10 – 14

199 929

102 683

97 246

16 491

8 459

8 032

6 002

3 095

2 907

7 238

3 641

3 597

15 – 19

208 619

107 121

101 498

16 895

8 649

8 246

6 678

3 407

3 271

7 890

4 102

3 788

20 – 24

240 768

123 301

117 467

18 126

9 315

8 811

7 552

3 813

3 739

8 772

4 528

4 244

25 – 29

241 380

123 696

117 684

17 857

9 166

8 691

7 687

4 016

3 671

7 793

4 067

3 726

30 – 34

265 239

134 713

130 526

19 687

9 984

9 703

7 968

4 069

3 899

8 484

4 521

3 963

35 – 39

282 922

143 730

139 192

22 125

11 362

10 763

8 261

4 296

3 965

8 886

4 627

4 259

40 – 44

274 568

138 649

135 919

22 153

11 165

10 988

8 302

4 196

4 106

9 382

4 871

4 511

45 – 49

267 257

133 796

133 461

21 083

10 768

10 315

8 554

4 378

4 176

9 534

4 851

4 683

50 – 54

286 914

141 537

145 377

21 461

10 581

10 880

9 815

4 982

4 833

10 875

5 554

5 321

55 – 59

299 585

145 001

154 584

22 015

10 601

11 414

9 810

5 018

4 792

11 649

5 863

5 786

60 – 64

297 392

142 541

154 851

22 614

10 673

11 941

9 022

4 467

4 555

11 543

5 634

5 909

65 – 69

261 207

120 349

140 858

19 743

9 114

10 629

7 591

3 564

4 027

10 361

4 772

5 589

70 – 74

186 096

79 170

106 926

14 156

6 212

7 944

5 666

2 423

3 243

7 195

3 028

4 167

75 – 79

170 076

67 152

102 924

11 547

4 664

6 883

4 914

1 774

3 140

6 979

2 666

4 313

80 – 84

128 160

45 440

82 720

8 295

2 882

5 413

3 837

1 116

2 721

5 431

1 841

3 590

85 +

87 073

25 037

62 036

5 600

1 424

4 176

2 443

 567

1 876

3 358

 971

2 387

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Karlovačka županija

County of Karlovac

Varaždinska županija

County of Varaždin

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

116 829

56 906

59 923

166 982

81 179

85 803

107 711

52 294

55 417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

4 791

2 462

2 329

7 167

3 644

3 523

4 939

2 508

2 431

05 – 09

5 138

2 606

2 532

8 127

4 149

3 978

5 472

2 870

2 602

10 – 14

5 382

2 722

2 660

8 564

4 382

4 182

5 522

2 940

2 582

15 – 19

5 567

2 885

2 682

8 947

4 507

4 440

5 830

2 947

2 883

20 – 24

6 057

3 148

2 909

9 960

5 077

4 883

6 462

3 319

3 143

25 – 29

6 217

3 208

3 009

9 709

5 119

4 590

6 304

3 277

3 027

30 – 34

7 093

3 737

3 356

10 988

5 737

5 251

6 583

3 413

3 170

35 – 39

7 756

4 064

3 692

11 761

6 030

5 731

6 872

3 589

3 283

40 – 44

7 635

3 958

3 677

11 228

5 839

5 389

6 843

3 511

3 332

45 – 49

7 372

3 879

3 493

11 366

5 764

5 602

7 121

3 560

3 561

50 – 54

8 694

4 402

4 292

12 454

6 256

6 198

8 023

3 995

4 028

55 – 59

9 392

4 686

4 706

12 771

6 294

6 477

8 316

4 112

4 204

60 – 64

9 498

4 762

4 736

11 930

5 920

6 010

8 008

3 985

4 023

65 – 69

7 624

3 664

3 960

9 940

4 673

5 267

6 821

3 151

3 670

70 – 74

5 235

2 205

3 030

7 386

3 149

4 237

4 898

2 006

2 892

75 – 79

5 363

2 045

3 318

6 588

2 369

4 219

4 455

1 607

2 848

80 – 84

4 754

1 569

3 185

4 848

1 512

3 336

3 160

 967

2 193

85 +

3 261

 904

2 357

3 248

 758

2 490

2 082

 537

1 545

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

107 909

52 663

55 246

284 239

137 245

146 994

45 184

22 566

22 618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

4 787

2 483

2 304

11 218

5 805

5 413

1 867

 977

 890

05 – 09

5 408

2 889

2 519

12 423

6 389

6 034

1 885

 953

 932

10 – 14

5 510

2 824

2 686

11 654

6 001

5 653

2 052

1 070

 982

15 – 19

5 876

2 985

2 891

11 753

6 020

5 733

2 230

1 156

1 074

20 – 24

6 786

3 510

3 276

13 879

7 171

6 708

2 682

1 386

1 296

25 – 29

6 127

3 264

2 863

15 680

7 975

7 705

2 482

1 260

1 222

30 – 34

6 203

3 325

2 878

18 680

9 448

9 232

2 460

1 317

1 143

35 – 39

6 388

3 410

2 978

20 657

10 610

10 047

2 633

1 393

1 240

40 – 44

6 770

3 496

3 274

19 809

10 116

9 693

2 613

1 352

1 261

45 – 49

6 812

3 410

3 402

18 446

9 207

9 239

2 881

1 585

1 296

50 – 54

7 719

3 862

3 857

19 363

9 344

10 019

3 316

1 764

1 552

55 – 59

8 553

4 161

4 392

21 736

10 280

11 456

3 352

1 766

1 586

60 – 64

8 335

4 083

4 252

22 937

10 899

12 038

3 490

1 851

1 639

65 – 69

7 372

3 440

3 932

21 768

10 115

11 653

2 851

1 405

1 446

70 – 74

4 918

2 080

2 838

14 609

6 561

8 048

2 212

 948

1 264

75 – 79

4 535

1 642

2 893

12 854

5 349

7 505

2 565

1 060

1 505

80 – 84

3 461

1 126

2 335

9 963

3 863

6 100

2 162

 825

1 337

85 +

2 349

 673

1 676

6 810

2 092

4 718

1 451

 498

 953

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

75 257

36 391

38 866

67 862

33 148

34 714

140 072

68 010

72 062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

3 381

1 736

1 645

3 045

1 583

1 462

6 347

3 362

2 985

05 – 09

3 778

1 996

1 782

3 402

1 771

1 631

7 178

3 723

3 455

10 – 14

3 868

1 979

1 889

3 637

1 870

1 767

7 584

3 987

3 597

15 – 19

4 269

2 196

2 073

4 138

2 154

1 984

8 613

4 447

4 166

20 – 24

4 965

2 472

2 493

4 857

2 477

2 380

9 989

5 142

4 847

25 – 29

4 436

2 361

2 075

4 008

2 103

1 905

8 408

4 450

3 958

30 – 34

4 272

2 234

2 038

3 680

1 913

1 767

7 977

4 220

3 757

35 – 39

4 672

2 399

2 273

3 826

1 961

1 865

7 805

4 031

3 774

40 – 44

4 570

2 258

2 312

3 939

1 979

1 960

8 330

4 068

4 262

45 – 49

4 666

2 319

2 347

4 286

2 193

2 093

8 800

4 424

4 376

50 – 54

5 808

2 904

2 904

4 904

2 481

2 423

10 112

5 024

5 088

55 – 59

6 221

3 078

3 143

5 162

2 615

2 547

11 000

5 426

5 574

60 – 64

5 716

2 805

2 911

5 062

2 494

2 568

10 154

4 954

5 200

65 – 69

4 734

2 200

2 534

4 264

2 023

2 241

8 293

3 819

4 474

70 – 74

3 168

1 289

1 879

2 942

1 227

1 715

6 204

2 545

3 659

75 – 79

3 144

1 134

2 010

3 041

1 160

1 881

5 958

2 168

3 790

80 – 84

2 262

 688

1 574

2 286

 747

1 539

4 545

1 504

3 041

85 +

1 327

 343

 984

1 383

 397

 986

2 775

 716

2 059

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Zadarska županija

County of Zadar

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

168 153

82 655

85 498

277 227

133 557

143 670

100 153

49 238

50 915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

7 840

3 989

3 851

12 028

6 216

5 812

4 091

2 108

1 983

05 – 09

8 624

4 460

4 164

13 450

6 775

6 675

4 676

2 352

2 324

10 – 14

8 568

4 372

4 196

13 565

6 970

6 595

4 413

2 269

2 144

15 – 19

8 800

4 492

4 308

15 120

7 752

7 368

5 080

2 685

2 395

20 – 24

10 395

5 301

5 094

17 581

9 053

8 528

5 961

3 017

2 944

25 – 29

9 998

5 075

4 923

16 796

8 737

8 059

5 611

2 915

2 696

30 – 34

10 123

5 073

5 050

17 931

9 292

8 639

5 458

2 855

2 603

35 – 39

11 083

5 615

5 468

17 751

9 001

8 750

5 757

2 951

2 806

40 – 44

10 915

5 425

5 490

17 318

8 697

8 621

5 938

3 057

2 881

45 – 49

10 434

5 303

5 131

17 572

8 684

8 888

6 013

3 096

2 917

50 – 54

11 218

5 599

5 619

21 047

10 254

10 793

6 658

3 325

3 333

55 – 59

11 337

5 647

5 690

21 941

10 702

11 239

7 391

3 693

3 698

60 – 64

11 855

5 954

5 901

21 516

10 442

11 074

7 809

3 951

3 858

65 – 69

11 245

5 468

5 777

17 167

7 903

9 264

7 170

3 477

3 693

70 – 74

8 806

4 048

4 758

12 053

4 880

7 173

5 315

2 494

2 821

75 – 79

7 569

3 371

4 198

11 374

4 300

7 074

5 337

2 244

3 093

80 – 84

5 692

2 276

3 416

8 191

2 631

5 560

4 488

1 745

2 743

85 +

3 651

1 187

2 464

4 826

1 268

3 558

2 987

1 004

1 983

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

Istarska županija

County of Istria

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

154 371

74 573

79 798

448 071

218 482

229 589

208 765

102 324

106 441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

6 922

3 550

3 372

20 681

10 718

9 963

8 589

4 486

4 103

05 – 09

7 797

4 035

3 762

23 238

12 011

11 227

9 685

5 086

4 599

10 – 14

8 550

4 326

4 224

23 221

11 885

11 336

9 228

4 767

4 461

15 – 19

9 536

4 900

4 636

24 348

12 471

11 877

8 821

4 574

4 247

20 – 24

10 463

5 294

5 169

28 277

14 290

13 987

10 236

5 353

4 883

25 – 29

8 724

4 567

4 157

28 152

14 469

13 683

11 537

5 961

5 576

30 – 34

8 780

4 678

4 102

28 885

14 695

14 190

14 203

7 233

6 970

35 – 39

8 955

4 502

4 453

29 653

14 963

14 690

15 701

8 147

7 554

40 – 44

9 279

4 638

4 641

29 879

15 168

14 711

14 611

7 686

6 925

45 – 49

9 731

4 983

4 748

29 509

14 788

14 721

13 218

6 687

6 531

50 – 54

11 288

5 671

5 617

30 515

15 172

15 343

14 990

7 362

7 628

55 – 59

11 951

5 942

6 009

32 251

15 697

16 554

16 489

8 041

8 448

60 – 64

11 320

5 413

5 907

31 456

15 190

16 266

16 313

7 812

8 501

65 – 69

9 687

4 414

5 273

27 742

12 830

14 912

14 753

7 058

7 695

70 – 74

6 902

2 775

4 127

19 702

8 628

11 074

9 536

4 416

5 120

75 – 79

6 483

2 414

4 069

17 609

7 377

10 232

9 087

3 748

5 339

80 – 84

5 089

1 664

3 425

13 245

5 110

8 135

6 845

2 542

4 303

85 +

2 914

 807

2 107

9 708

3 020

6 688

4 923

1 365

3 558

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

Međimurska županija

County of Međimurje

Grad Zagreb

City of Zagreb

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

121 215

59 287

61 928

109 921

53 697

56 224

804 507

377 427

427 080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

6 177

3 153

3 024

5 838

2 994

2 844

41 503

21 243

20 260

05 – 09

6 395

3 292

3 103

6 065

3 125

2 940

42 611

21 964

20 647

10 – 14

5 950

3 098

2 852

5 893

3 056

2 837

37 037

18 970

18 067

15 – 19

6 066

3 099

2 967

6 354

3 248

3 106

35 808

18 445

17 363

20 – 24

7 688

3 970

3 718

6 679

3 451

3 228

43 401

22 214

21 187

25 – 29

7 359

3 799

3 560

6 481

3 374

3 107

50 014

24 533

25 481

30 – 34

7 716

3 886

3 830

7 079

3 656

3 423

60 989

29 427

31 562

35 – 39

7 906

4 013

3 893

7 529

3 842

3 687

66 945

32 924

34 021

40 – 44

7 793

4 067

3 726

7 296

3 699

3 597

59 965

29 403

30 562

45 – 49

7 561

3 781

3 780

7 020

3 511

3 509

55 278

26 625

28 653

50 – 54

8 034

3 979

4 055

7 718

3 828

3 890

52 902

25 198

27 704

55 – 59

8 470

4 087

4 383

8 108

3 972

4 136

51 670

23 320

28 350

60 – 64

8 666

4 193

4 473

7 817

3 965

3 852

52 331

23 094

29 237

65 – 69

7 838

3 699

4 139

6 528

3 170

3 358

47 715

20 390

27 325

70 – 74

5 531

2 447

3 084

4 508

1 964

2 544

35 154

13 845

21 309

75 – 79

4 949

2 140

2 809

4 039

1 515

2 524

31 686

12 405

19 281

80 – 84

3 976

1 564

2 412

2 895

 850

2 045

22 735

8 418

14 317

85 +

3 140

1 020

2 120

2 074

 477

1 597

16 763

5 009

11 754

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvori podataka

 

Data sources

 

 

 

Izvori podataka za procjenu broja stanovnika Republike Hrvatske jesu sljedeća istraživanja:

 

The following surveys are the data sources for the population estimate of the Republic of Croatia:

 

 

 

-

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine

 

-

2011 Census of Population, Households and Dwellings

-

statistika rođenih

 

-

birth statistics

-

statistika umrlih

 

-

death statistics

-

statistika unutarnje migracije stanovništva

 

-

statistics of the internal migration of population

-

statistika vanjske migracije stanovništva.

 

-

statistics of the international migration of population.

 

 

 

Osnova procjene broja stanovnika jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine.

 

Population estimate is done on the basis of the census data collected in the 2011 Census of Population, Households and Dwellings.

 

 

 

Podaci o rođenima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (DEM-1) za svaki upis u državnu maticu rođenih.

 

The data on births are collected through the Statistical Report on Births
(DEM-1) for every entry in the State birth register.

 

 

 

Podaci o umrlima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o smrti
(DEM-2) za svaki upis u državnu maticu umrlih.

 

The data on deaths are collected through the Statistical Report on Deaths (DEM-2) for every entry in the State death register.

 

 

 

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva temelje se na podacima koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

The surveys on the internal and international migration of population are based on data collected by the Ministry of the Interior.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o broju stanovnika objavljeni u ovom Priopćenju obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih od
1. travnja 2011. do datuma procjene, sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih od 1. travnja 2011. do datuma procjene te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo kao i osobe koje su se preselile unutar Republike Hrvatske od 1. travnja 2011. do datuma procjene.

 

The population estimate data published in this First Release encompasses all persons included in the total population of the Republic of Croatia in the 2011 Census of Population, Households and Dwellings, all who were born and entered into the State birth register in the period from 1 April 2011 to the estimate date, all persons who died and were entered into the State death register in the period from 1 April 2011 to the estimate date and all persons who immigrated from abroad or emigrated to abroad, as well as persons who migrated inside the territory of the Republic of Croatia in the period from 1 April 2011 to the estimate date.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Procjena broja stanovnika izračunana je na temelju podataka Popisa 2011., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

 

Population estimate is calculated on the basis of the 2011 Census, natural change and net migration data.

 

 

 

U Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine, u skladu s međunarodnim statističkim standardima, za definiranje ukupnog stanovništva primjenjuje se koncept uobičajenog mjesta stanovanja. Uobičajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto u kojem osoba provodi većinu svoga dnevnog odmora bez obzira na kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta (npr. zbog odlaska na odmor, putovanje, liječenje, u posjet i sl.). U skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja, ukupan broj stanovnika obuhvaća:

 

In the 2011 Census of Population, Households and Dwellings, according to the international statistical standards, the concept of the place of usual residence is used in defining the total population. The place of usual residence is considered a place where a person spends most of his/her daily time, irrespective of a short-term absence from it (e.g. due to going on a vacation, trip, medical treatment, visit etc.). In line with the definition of the place of usual residence, the total population includes the following persons:

 

 

 

-

osobe koje uoči kritičnog trenutka popisa žive neprekidno u svome uobičajenome mjestu stanovanja barem 12 mjeseci

 

-

those who have lived in their place of usual residence for a continuous period of at least 12 months before the census moment

-

osobe koje su tijekom 12 mjeseci uoči kritičnog trenutka popisa došle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana.

 

-

those who arrived in their place of usual residence during the 12 months before the census moment with the intention of staying there for at least one year.

 

 

 

Živorođenim djetetom smatra se svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića.

 

A live born child (live birth) is every child who at birth exhibits signs of life, such as breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord or definite movements of voluntary muscles.

 

 

 

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.

 

A deceased person (death) is every live born person in whom there is a permanent disappearance of all evidence of life.

 

 

 

Prirodni prirast jest razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba.

 

Natural increase is the difference between the number of live births and the number of deaths.

 

 

 

Starost stanovništva iskazuje se prema navršenim godinama života na referentni datum. Podaci iskazani u dobnim skupinama obuhvaćaju osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala.

 

 

Data by age are expressed by completed years of age on the referent date. The data by age groups include persons who reached the age within the limits of an interval.

Prosječna starost ili prosječna životna dob označuje srednje godine života cjelokupnog stanovništva, a izračunava se kao aritmetička sredina starosti ukupnog stanovništva.

 

Average age indicates the mean age of the total population and it is calculated as the arithmetic mean of the age of the total population.

 

 

 

Indeks starenja pokazuje odnos broja stanovnika, odnosno udio (%) stanovnika u dobi od 60 i više godina prema broju stanovnika u dobi od 0 do uključujući 19 godina života.

 

Ageing index represents the ratio of the population, that is, the share (%) of inhabitants aged 60 and over in the number of inhabitants aged from 0 to 19 inclusive.

 

 

 

Fertilno žensko stanovništvo čine žene u dobi od 15 do 49 godina života.

 

Fertile female population includes women between 15 and 49 years of age.

 

 

 

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.) određeno kao "mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi".

 

Place of permanent residence, according to Article 2 of the Permanent Residence Act (NN, Nos 144/12 and 158/13) is "a place and address in the Republic of Croatia where a person settled with an intention of staying permanently in order to exercise their rights and commitments related to life interests such as family, professional, economic, social, cultural and other interests".

 

 

 

Doseljenim odnosno odseljenim stanovništvom smatra se stanovništvo koje je promijenilo uobičajeno mjesto stanovanja na području Republike Hrvatske ili koje je promijenilo uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je ili se očekuje da će biti dugo najmanje godinu dana.