image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                             ZAGREB, 24. SVIBNJA 2019./ 24 MAY, 2019                          BROJ/ NUMBER: 8.1.8. - CORR.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME

PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Početak ped. g. 2018./2019.

KINDERGARTENS AND OTHER LEGAL ENTITIES IMPLEMENTING PRESCHOOL

EDUCATION PROGRAMMES, BEGINNING OF 2018/2019 PEDAGOGIC YEAR

 

 

Na početku pedagoške godine 2018./2019., prema metodologiji statističkog praćenja podataka, bilo je 1 710 izvještajnih jedinica koje su ostvarivale programe predškolskoga odgoja i naobrazbe, od toga 1 494 dječja vrtića i 216 drugih pravnih osoba (osnovne škole, igraonice u knjižnici ili druge ustanove ili udruge).

 

At the beginning of the 2018/2019 pedagogic year, according to the methodology of statistical data collection, there were 1 710 reporting units implementing preschool education and care programmes, of which there were 1 494 kindergartens and 216 other legal entities (basic schools, playrooms in libraries or other institutions or organisations).

 

 

 

Ukupan broj djece koja su bila obuhvaćena nekim programom predškolskoga odgoja i naobrazbe bio je 139 378, a od toga 67 216 djevojčica (48,2%). Redovitim programom bilo je obuhvaćeno 123 212 djece, programom predškole 10 823 djece i kraćim programom 5 343 djece.

 

The total number of children covered by any preschool education and care programmes was 139 378, out of which 67 216 were girls (48.2%). There were 123 212 children covered by a regular programme, 10 823 by a preschool programme and 5 343 by a shorter programme.

 

 

 

Od ukupnog broja vrtića, bilo je 336 samostalnih, tj. bez područnih odjela, 280 dječjih vrtića imalo je u svom sastavu područne odjele, a bilo je i 878 područnih odjela.

 

Out of the total number, 336 were self-contained kindergartens, that is, those without departments, while 280 of them included departments. The number of departments amounted to 878.

 

 

 

Ukupan broj izvještajnih jedinica smanjio se za 0,3% u odnosu na prethodnu godinu, dok se neznatno povećao ukupan broj djece u izvještajnim jedinicama, za 0,1%.

 

As compared to the previous year, the total number of reporting units decreased by 0.3% while the total number of children in reporting units slightly increased, by 0.1%.

 

 

 

U školskoj godini 2017./2018. programom predškole bilo je obuhvaćeno 10 823 djece koja nisu bila polaznici redovitog programa predškolskog odgoja, što je manje za 9,4% nego prethodne godine.

 

In the 2017/2018 school year, the preschool programme covered 10 823 children who did not attend a regular preschool programme, which was 9.4% less than in the previous year.

 

 

 


ISPRAVAK

 

 

U Priopćenju 8.1.8. Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, početak pedagoške godine 2018./2019., od 10. svibnja 2019., došlo je do tehničke pogreške u prikazivanju broja djece u programu predškole. Ta je pogreška utjecala na komentar i tablice 2. Djeca prema vrsti programa predškolskog odgoja i spolu, početak ped. g. 2018./2019., 4. Zaposlenici u dječjim vrtićima, drugim pravnim osobama koje ostvaruju programe predškolskog odgoja i programima predškole, početak ped. g. 2018./2019. i 6. Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, djeca prema dobnim skupinama i zaposlenici po županijama, početak ped. g. 2018./2019.

 

Stoga molimo korisnike da se koriste ispravljenim podacima koje ovdje prilažemo.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

CORRECTION

 

In the First Release 8.1.8. Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes, Beginning of 2018/2019 Pedagogic Year, of 10 May 2019, a technical error occurred in the presentation of the number of children involved in the preschool programme. This error affected the commentary and tables 2. Children, by Type of Preschool Education Programme and by Sex, Beginning of 2018/2019 Pedagogic Year, 4. Persons in Employment in Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes and Preschool Programmes, Beginning of 2018/2019 Pedagogic Year, and 6. Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes and Preschool Programmes, Children by Age Groups, Persons in Employment by Counties, Beginning of 2018/2019 Pedagogic Year.

 

Users are therefore kindly requested to use the corrected data attached here.

 

Thank you for your understanding.

 

 

 

1.   DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA, POČETAK PED. G. 2018./2019.

      KINDERGARTENS AND OTHER LEGAL ENTITIES IMPLEMENTING PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMMES, BEGINNING OF 2018/2019
      PEDAGOGIC YEAR

Osnivač

Ukupno

Total

Dječji vrtići

Kindergartens

Druge pravne osobe

Other legal entities

Founder

samostalni

Self-contained

s područnim odjelima

With departments

područni

odjeli

Departments

osnovne

škole

Basic

schools

igraonice

u knjižnici

Playrooms

in libraries

druge

ustanove

i udruge

Other

institutions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 710

  336

  280

  878

  164

  5

  47

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

  31

  2

  3

  14

  6

1

  5

Republic of Croatia

Jedinice lokalne uprave i samouprave

 1 242

  151

  202

  715

  154

  4

  16

Local government and  self-government units

Druge domaće pravne i fizičke osobe (privatne)

  377

  166

  61

  120

  4

  -

  26

Other domestic legal entities and natural persons (private)

Vjerske zajednice

  60

  17

  14

  29

-

-

-

Religious communities

 

 

 

 

2.   DJECA PREMA VRSTI PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I SPOLU, POČETAK PED. G. 2018./2019.

      CHILDREN, BY TYPE OF PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMME AND BY SEX, BEGINNING OF 2018/2019 PEDAGOGIC YEAR

Osnivač

Ukupno

Total

U redovitim programima

In regular programmes

U predškoli1)

In preschool institutions1)

U kraćim programima

In shorter programmes

Founder

svega

All

djevojčice

Girls

svega

All

djevojčice

Girls

svega

All

djevojčice

Girls

svega

All

djevojčice

Girls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 139 378

 67 216

 123 212

 59 025

 10 823

 5 221

 5 343

 2 970

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

 2 904

 1 378

 2 071

 1 014

  209

  83

  624

  281

Republic of Croatia

Jedinice lokalne uprave i samouprave

 109 719

 52 657

 98 018

 46 852

 9 449

 4 569

 2 252

 1 236

Local government and self-government units

Druge domaće pravne i fizičke osobe (privatne)

 23 057

 11 467

 19 493

 9 476

  1 097

  538

 2 467

 1 453

Other domestic legal entities and natural persons (private)

Vjerske zajednice

 3 698

 1 714

 3 630

 1 683

  68

  31

-

-

Religious communities

 

 

1)       Podaci se odnose na program predškole ostvaren u školskoj godini 2017./2018.

1)       The data refer to a preschool programme implemented in the 2017/2018 school year.

 

 

 

3.   DJECA PREMA SPOLU I DULJINI DNEVNOG BORAVKA U SATIMA, POČETAK PED. G. 2018./2019.

      CHILDREN, BY SEX AND BY TIME SPENT DAILY IN PRESCHOOL PROGRAMMES, BEGINNING OF 2018/2019 PEDAGOGIC YEAR

Osnivač

Djeca

Children

Duljina dnevnog boravka, sati

Time spent daily in

preschool programmes, hours

Postotak djece prema

duljini dnevnog boravka, sati

Percentage of children by time
spent in preschool programmes,
hours

Founder

svega

All

djevojčice

Girls

manje

od 5

Less

than 5

5 – 8

5 – 8

8 i više

8 and

more

manje

od 5

Less

than 5

5 – 8

5 – 8

8 i više

8 and

more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 139 378

 67 216

 19 281

 17 100

 102 997

13,83

12,27

73,90

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

 2 904

 1 378

  875

  98

 1 931

30,13

3,37

66,50

Republic of Croatia

Jedinice lokalne uprave i samouprave

 109 719

 52 657

 14 603

 13 548

 81 568

13,31

12,35

74,34

Local government and self-government units

Druge domaće pravne i fizičke
osobe (privatne)

 23 057

 11 467

 3 705

 2 631

 16 721

16,07

11,41

72,52

Other domestic legal entities
and natural persons (private)

Vjerske zajednice

 3 698

 1 714

  98

  823

 2 777

2,65

22,26

75,09

Religious communities

 

 

 

 

 

 

4.   ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA, DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA
      I PROGRAMIMA PREDŠKOLE, POČETAK PED. G. 2018./2019.

      PERSONS IN EMPLOYMENT IN KINDERGARTENS AND OTHER LEGAL ENTITIES IMPLEMENTING PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMMES
      AND PRESCHOOL PROGRAMMES, BEGINNING OF 2018/2019 PEDAGOGIC YEAR

 

 

Zaposlenici

Persons in employment

Odgojitelji i učitelji

Kindergarten teachers and teachers

Zdravstveno osoblje

Medical staff

Pedagozi

Pedagogues

Psiholozi, defektolozi

Psychologists, special education teachers

Administrativno osoblje

Administrative

staff

Ostalo osoblje

Other staff

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

svega

Total

 21 404

 20 426

 13 088

 12 935

  595

  583

  479

  466

  668

  651

 1 016

  898

 5 558

 4 893

s punim radnim vremenom

Full-time

 19 524

 18 684

 12 464

 12 355

  417

  411

  269

  261

  451

  440

  872

  767

 5 051

 4 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dječji vrtići

Kindergartens

svega

Total

 20 868

 19 943

 12 655

 12 543

  584

  572

  475

  462

  622

  605

 1 007

  891

 5 525

 4 870

s punim radnim vremenom

Full-time

 19 355

 18 529

 12 385

 12 279

  409

  403

  265

  257

  406

  395

  865

  762

 5 025

 4 433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predškola1)

Preschool institutions1)

svega

Total

216

212

216

212

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

s punim radnim vremenom

Full-time

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge pravne osobe

Other legal entities

svega

Total

  320

  271

  217

  180

  11

  11

  4

  4

  46

  46

  9

  7

  33

  23

s punim radnim
vremenom

Full-time

  169

  155

  79

  76

  8

  8

  4

  4

  45

  45

  7

  5

  26

  17

 

 

1)       Podaci se odnose na program predškole ostvaren u školskoj godini 2017./2018.

1)       The data refer to a preschool programme implemented in the 2017/2018 school year.

 

 

 

 

 

 

5.   ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA PREMA STUPNJU OBRAZOVANJA I SPOLU, POČETAK PED. G. 2018./2019.

      PERSONS IN EMPLOYMENT IN KINDERGARTENS, BY EDUCATIONAL ATTAINMENT AND SEX, BEGINNING OF 2018/2019 PEDAGOGIC YEAR

Osnivač

 

Zaposlenici

Persons

in employment

Odgojitelji i učitelji

Kindergarten teachers
and teachers

Zdravstveno

osoblje

Medical

staff

Stručni

suradnici

Professional

assistants

Admini-

strativno

osoblje

Administra-tive staff

Ostalo

osoblje

Other

staff

 

Founder

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

svega

20 868

19 943

12 655

12 543

584

1 097

1 007

5 525

All

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visoko

2 572

2 458

1 045

1 023

55

1 075

293

104

High

 

 

više

11 857

11 717

11 044

10 957

354

22

322

115

Higher

 

 

srednje

4 769

4 131

566

563

175

-

392

3 636

Secondary

 

 

osnovno

1 670

1 637

-

-

-

-

-

1 670

Basic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

svega

360

339

209

207

11

16

18

106

All

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visoko

36

35

16

16

  -

14

  6

-

High

 

 

više

189

186

176

174

5

  2

  6

  -

Higher

 

 

srednje

103

86

17

17

6

-

  6

  74

Secondary

 

 

osnovno

32

32

-

-

-

-

-

  32

Basic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedinice lokalne uprave i

svega

16 513

15 780

10 084

10 006

405

699

764

4 561

All

Local government and

samouprave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

self-government units

 

visoko

1 688

1 618

705

694

21

688

209

65

High

 

 

više

9 463

9 361

8 900

8 835

232

11

250

70

Higher

 

 

srednje

3 821

3 288

479

477

152

-

305

2 885

Secondary

 

 

osnovno

1 541

1 513

-

-

-

-

-

1 541

Basic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge domaće pravne i

svega

3 421

3 265

2 024

1 996

142

328

187

740

All

Other domestic legal entities

fizičke osobe (privatne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and natural persons

 

visoko

740

701

290

280

31

319

62

38

High

 

 

više

1 873

1 843

1 669

1 652

99

9

55

41

Higher

 

 

srednje

733

650

65

64

12

-

70

586

Secondary

 

 

osnovno

75

71

-

-

-

-

-

75

Basic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vjerske zajednice

svega

574

559

338

334

26

54

38

118

All

Religious communities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visoko

108

104

34

33

3

54

16

1

High

 

 

više

332

327

299

296

18

-

11

4

Higher

 

 

srednje

112

107

5

5

5

-

11

91

Secondary

 

 

osnovno

22

21

-

-

-

-

-

22

Basic

 

 

 

 

6.   DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA, DJECA PREMA DOBNIM
      SKUPINAMA I ZAPOSLENICI PO ŽUPANIJAMA, POČETAK PED. G. 2018./2019.

      KINDERGARTENS AND OTHER LEGAL ENTITIES IMPLEMENTING PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMMES AND PRESCHOOL PROGRAMMES,
      CHILDREN BY AGE GROUPS, PERSONS IN EMPLOYMENT BY COUNTIES, BEGINNING OF 2018/2019 PEDAGOGIC YEAR

 

Dječji vrtići

Kindergartens

Druge

pravne

osobe

Other legal entities

Djeca prema dobnim skupinama

Children by age groups

Zaposlenici

Persons in employment

svega

All

do 3 godine

Up to 3 years

3 – 5 godina

3 – 5 years

5 – 7 godina

i stariji

5 – 7 years

and older

svega

All

od toga

Out of that

odgojitelji

i učitelji

Kindergarten teachers

and teachers

zdravstveno osoblje

Medical staff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

 1 494

  216

 139 378

 26 422

 50 934

 62 022

 21 404

 13 088

  595

    Državni

    State-owned

 1 087

  186

 112 623

 21 350

 40 436

 50 837

 17 276

 10 609

  426

    Privatni

    Private

  347

  30

 23 057

 4 456

 8 959

 9 642

 3 554

 2 141

  143

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  60

-

 3 698

  616

 1 539

 1 543

  574

  338

  26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

County of Zagreb

  95

  16

 10 919

 2 329

 3 799

 4 791

 1 690

 1 023

  41

    Državni

    State-owned

  62

  13

 8 508

 1 752

 2 930

 3 826

 1 349

  806

  28

    Privatni

    Private

  29

  3

 2 183

  544

  787

  852

  311

  199

  11

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  4

-

  228

  33

  82

  113

  30

  18

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

  24

  20

 3 371

  647

  986

 1 738

  448

  295

  10

    Državni

    State-owned

  18

  19

 2 862

  509

  802

 1 551

  374

  247

  7

    Privatni

    Private

  6

  1

  509

  138

  184

  187

  74

  48

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

  34

  4

 3 700

  736

 1 241

 1 723

  561

  348

  12

    Državni

    State-owned

  33

  4

 3 663

  733

 1 218

 1 712

  553

  344

  11

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  1

-

  37

  3

  23

  11

  8

  4

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

County of Karlovac

  21

  8

 2 879

  499

  935

 1 445

  375

  233

  16

    Državni

    State-owned

  18

  8

 2 704

  475

  897

 1 332

  354

  221

  14

    Privatni

    Private

  3

-

  175

  24

  38

  113

  21

  12

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

County of Varaždin

  53

  8

 5 362

 1 004

 1 857

 2 501

  709

  441

  26

    Državni

    State-owned

  22

  6

 2 501

  411

  869

 1 221

  344

  208

  12

    Privatni

    Private

  28

  2

 2 737

  593

  941

 1 203

  347

  222

  14

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  3

-

  124

-

  47

  77

  18

  11

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

  36

  14

 3 085

  517

  962

 1 606

  416

  261

  13

    Državni

    State-owned

  30

  14

 2 473

  409

  717

 1 347

  330

  207

  11

    Privatni

    Private

  3

-

  390

  92

  141

  157

  54

  34

  2

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  3

-

  222

  16

  104

  102

  32

  20

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

  24

  14

 2 621

  456

  774

 1 391

  351

  217

  16

    Državni

    State-owned

  16

  13

 2 002

  377

  512

 1 113

  251

  155

  13

    Privatni

    Private

  8

  1

  619

  79

  262

  278

  100

  62

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

  115

  7

 9 002

 1 534

 3 535

 3 933

 1 469

  971

  25

    Državni

    State-owned

  90

  5

 7 771

 1 416

 3 012

 3 343

 1 283

  840

  23

    Privatni

    Private

  21

  2

 1 040

  86

  438

  516

  161

  113

  2

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  4

-

  191

  32

  85

  74

  25

  18

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

  11

  4

 1 016

  188

  390

  438

  155

  100

  2

    Državni

    State-owned

  11

  4

 1 016

  188

  390

  438

  155

  100

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

  7

  10

 1 875

  187

  628

 1 060

  185

  124

  7

    Državni

    State-owned

  6

  10

 1 803

  187

  597

 1 019

  178

  119

  7

    Privatni

    Private

 

  1

-

  72

-

  31

  41

  7

  5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

  16

  7

 1 668

  312

  504

  852

  217

  149

  4

    Državni

    State-owned

  13

  7

 1 401

  252

  407

  742

  182

  123

  4

    Privatni

    Private

  2

-

  126

  31

  47

  48

  15

  12

-

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  1

-

  141

  29

  50

  62

  20

  14

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

  21

  9

 3 094

  438

  962

 1 694

  309

  192

  11

    Državni

    State-owned

  18

  6

 2 675

  377

  766

 1 532

  263

  160

  10

    Privatni

    Private

  2

  3

  320

  40

  154

  126

  24

  20

-

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  1

-

  99

  21

  42

  36

  22

  12

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

County of Zadar

  83

  4

 5 310

  720

 1 850

 2 740

  860

  498

  39

    Državni

    State-owned

  56

  4

 3 915

  465

 1 319

 2 131

  622

  358

  18

    Privatni

    Private

  24

-

 1 242

  238

  463

  541

  214

  126

  19

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  3

-

  153

  17

  68

  68

  24

  14

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

  80

  31

 7 135

  905

 2 452

 3 778

  799

  559

  15

    Državni

    State-owned

  57

  29

 5 935

  794

 1 928

 3 213

  672

  467

  14

    Privatni

    Private

  21

  2

 1 054

  79

  467

  508

  109

  80

  1

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  2

-

  146

  32

  57

  57

  18

  12

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

  51

  2

 3 106

  547

 1 220

 1 339

  480

  305

  8

    Državni

    State-owned

  33

  2

 2 091

  367

  799

  925

  341

  211

  7

    Privatni

    Private

  15

-

  835

  161

  334

  340

  113

  78

  1

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  3

-

  180

  19

  87

  74

  26

  16

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

  39

  17

 3 507

  615

 1 215

 1 677

  435

  293

  8

    Državni

    State-owned

  29

  16

 2 713

  413

  917

 1 383

  331

  218

  4

    Privatni

    Private

  7

  1

  544

  127

  209

  208

  70

  53

  1

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  3

-

  250

  75

  89

  86

  34

  22

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

  240

  4

 15 502

 1 922

 6 225

 7 355

 2 517

 1 324

  99

    Državni

    State-owned

  181

  4

 11 876

 1 357

 4 725

 5 794

 1 716

  989

  54

    Privatni

    Private

  49

-

 2 968

  537

 1 204

 1 227

  722

  287

  40

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  10

-

  658

  28

  296

  334

  79

  48

  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

County of Istria

  137

  2

 7 544

 1 561

 3 064

 2 919

 1 406

  866

  24

    Državni

    State-owned

  98

  2

 6 003

 1 231

 2 438

 2 334

 1 171

  688

  21

    Privatni

    Private

  38

-

 1 497

  315

  610

  572

  230

  174

  3

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  1

-

  44

  15

  16

  13

  5

  4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

  50

  2

 4 723

  978

 1 847

 1 898

  667

  438

  17

    Državni

    State-owned

  42

  2

 4 369

  902

 1 695

 1 772

  619

  408

  14

    Privatni

    Private

  5

-

  161

  20

  90

  51

  21

  14

  1

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  3

-

  193

  56

  62

  75

  27

  16

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija

County of Međimurje

  52

  8

 4 006

  592

 1 615

 1 799

  583

  365

  20

    Državni

    State-owned

  28

  6

 2 554

  308

  984

 1 262

  375

  233

  10

    Privatni

    Private

  22

  2

 1 400

  253

  620

  527

  196

  126

  8

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  2

-

  52

  31

  11

  10

  12

  6

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

City of Zagreb

  305

  25

 39 953

 9 735

 14 873

 15 345

 6 772

 4 086

  182

    Državni

    State-owned

  226

  12

 33 788

 8 427

 12 514

 12 847

 5 813

 3 507

  142

    Privatni

    Private

  63

  13

 5 185

 1 099

 1 939

 2 147

  765

  476

  32

    Vjerskih zajednica

    Established by religious communities

  16

-

  980

  209

  420

  351

  194

  103

  8

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat statističke obrade podataka koje na obrascu Godišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja (obrazac DV-PO) daju samostalni dječji vrtići, dječji vrtići s područnim odjelima i područni odjeli te druge pravne osobe (osnovne škole, igraonice u knjižnicama te druge zdravstvene, socijalne, sportske i kulturne ustanove i udruge koje su ostvarivale programe predškolskog odgoja) u Republici Hrvatskoj koje su radile u pedagoškoj godini 2018./2019., a odnose se na dan 31. listopada 2018.

 

Data are the result of statistical data processing collected through the Annual Report on Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes (DV-PO form) from self-contained kindergartens, kindergartens with departments, departments and other legal entities (basic schools, playrooms in libraries and other health, social, sports and cultural institutions and organizations implementing preschool education programmes) in the Republic of Croatia active in the 2018/2019 pedagogic year, and refer to 31 October 2018.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja i naobrazbe na području Republike Hrvatske. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina u odnosu na dječje vrtiće. Obuhvat je 2004./2005. proširen i na druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja. Podaci za program predškole odnose se na školsku godinu 2017./2018.

 

The statistical survey covers kindergartens and other legal entities implementing preschool education and care programmes on the territory of the Republic of Croatia. The data are comparable to the data from previous years relating to kindergartens. The coverage for 2004/2005 has been expanded on other legal entities other legal entities implementing preschool education programmes. Data on the preschool programme refer to the 2017/2018 school year.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Programi predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi ustrojavaju se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama u dječjem vrtiću bez obzira na osnivača, a mogu biti: redoviti programi, programi predškole i kraći programi.

 

Preschool education and care programmes intended for preschool children are implemented in nursery and kindergarten groups in kindergarten, irrespective of the founder, and can be classified as follows: regular programmes, preschool programmes and shorter programmes.

 

 

 

Programi (ne dječji vrtići) predškolskog odgoja pri drugim pravnim osobama ostvaruju se pri osnovnim školama, pri zdravstvenim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, pri socijalnim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, kao igraonice u knjižnicama, kraći programi pri sportskim ustanovama, kraći programi pri kulturnim ustanovama te kraći programi pri udrugama.

 

Preschool education programmes (not kindergartens) in other legal entities are realised in basic schools, in health institutions caring for children with developmental difficulties, in social institutions caring for children with developmental difficulties; as playrooms in libraries, shorter programmes in cultural institutions and shorter programmes in different organisations.

 

 

 

Svi programi predškolskog odgoja i naobrazbe moraju imati verifikaciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, a ustrojavaju se kao ustrojbene jedinice navedenih pravnih osoba i ispunjavaju sve uvjete potrebne za rad s predškolskom djecom.

 

All preschool education programmes must be verified by the Ministry of Science and Education. They are established as constitutional units of the legal entities in question and must fulfil all conditions required for work with preschool children.

 

 

 

Dječji vrtići jesu javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu. Dječji vrtić može osnovati Republika Hrvatska i jedinice lokalne uprave (državni vrtići), vjerske zajednice (vrtići vjerskih zajednica) te druge domaće, pravne i fizičke osobe (privatni vrtići).

 

Kindergartens are public institutions that provide preschool education as a public service. Kindergarten can be established by the Republic of Croatia and local government units (state-owned kindergartens), religious communities (kindergartens established by religious communities) and other domestic legal entities and natural persons (private kindergartens).

 

 

 

Područni odjeli jesu dislocirani dijelovi matičnog vrtića koji uključuju jednu ili više odgojnih skupina, a osnivaju ih dječji vrtići prema potrebi.

 

Departments are dislocated parts of a central kindergarten, which include one or more education groups, established by kindergartens as required.

 

 

 

Predškolskim odgojem u dječjim vrtićima obuhvaćena su djeca od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

 

Preschool upbringing in kindergartens covers children of 6 months of age until school age.

 

 

 

Predškolsko obrazovanje koje se provodi u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za djecu stariju od tri godine odgovara razini 0 Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja – International Standard Classification of Education (ISCED 2011.).

 

Preschool education conducted in kindergartens and other legal entities for children over 3 years of age in the Republic of Croatia corresponds to the level 0 of the ISCED 2011.

 

 

 

Stručni suradnici jesu pedagog, psiholog, defektolog, učitelj stranog jezika, glazbe, likovnog odgoja, ritmike i sl.

 

Professional assistants are education professional, psychologist, special education teacher, foreign language teacher, music teacher, art teacher, dance teacher etc.

 

 

 

Program predškole provodi se za djecu u šestoj godini života koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja kao priprema za polazak u školu.

 

Preschool programme is conducted for children aged six who do not attend a regular preschool education programme as a preparation for school.

 

 

 

Kraći programi obuhvaćaju različite sadržaje (strani jezici, vjerski odgoj, sportske grupe, ples, likovni ili glazbeni odgoj itd.) koje djeca pohađaju nekoliko sati na tjedan ili mjesec.

 

Shorter programmes include various contents (foreign languages, religious education, sports, dancing, musical or art classes etc.), which children attend for several hours per week or month.

 

 

 

Ustrojstvo i djelatnost dječjih vrtića temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, br. 10/97., 107/07. i 94/13.).

 

The organisation and activity in kindergartens is based on the Act on Preschool Education (NN, Nos 10/97, 107/07 and 94/13).

 

 

 

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.)  sa stanjem na dan 31. prosinca 2018.

 

Data on counties are presented according to the Act on the Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, Nos 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 and 110/15), with the situation as on 31 December 2018.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN

Narodne novine

 

ISCED 2011

International Standard Classification of Education,

ped. g.

pedagoška godina

 

 

2011 version

 

 

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of

 

 

 

Croatia

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Vesna Lipavić, načelnica Sektora društvenih statistika

Vesna Lipavić, Director of Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković. ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Matija Škegro Vdović i Kristina Piškor

Prepared by: Matija Škegro Vdović and Kristina Piškor

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148