image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                        ZAGREB, 1. KOLOVOZA 2019./ 1 AUGUST, 2019                    BROJ/ NUMBER: 8.1.9. CORR.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

 

 

UČENIČKI I STUDENTSKI DOMOVI U ŠK./AK. G. 2018./2019.

 

BOARDING HOMES FOR PUPILS AND STUDENTS, 2018/2019 SCHOOL/ACADEMIC YEAR

 

 

 

Učenički domovi

 

Boarding homes for pupils

 

 

 

U školskoj godini 2018./2019. radilo je 58 učeničkih domova sa
7 419 korisnika.

 

In the 2018/2019 school year, there were 58 active boarding homes for pupils that accommodated 7 419 beneficiaries.

 

 

 

Od ukupnog broja korisnika učeničkih domova, 90,1% pohađalo je srednju školu, a 9,9% visoko učilište. Udio učenica odnosno studentica bio je 58,2%.

 

Out of the total number of children and youth placed in boarding homes, 90.1% attended upper secondary schools and 9.9% institutions of higher education. The share of female pupils and students was 58.2%.

 

 

 

Od ukupnog broja zaposlenih, 27,2% bili su odgojitelji, 8,3% zdravstveno i drugo stručno osoblje, a 64,5% administrativno i ostalo osoblje. Udio žena bio je 73,6%.

 

Out of the total number of persons in employment, 27.2% were educational teachers, 8.3% medical and other professional staff and 64.5% administrative and other staff. The share of women was 73.6%.

 

 

 

 

 

 

Studentski domovi

 

Boarding homes for students

 

 

 

U akademskoj godini 2018./2019. radilo je 15 studentskih domova.

 

In the 2018/2019 academic year, there were 15 active students’ boarding homes.

 

 

 

U studentskim domovima u akademskoj godini 2018./2019. bila su smještena 11 443 studenta, dok je broj studenata koji nisu primljeni zbog popunjenoga kapaciteta bio 5 279. Udio studentica korisnica studentskih domova bio je 61,1%.

 

In the 2018/2019 academic year, there were 11 443 students placed in students’ boarding homes, while the number of students who were not admitted due to full capacity amounted to 5 279. The share of female students placed in boarding homes was 61.1%.

 

 

 

U akademskoj godini 2018./2019. u studentskim domovima bilo je
247 zaposlenika. Udio žena bio je 70,0%.

 

In the 2018/2019 academic year, 247 persons were employed in students’ boarding homes. The share of women was 70.0%.

 

 

 

 

 


ISPRAVAK

 

 

U Priopćenju 8.1.9. Učenički i studentski domovi u šk./ak. g. 2018./2019. od 7. lipnja 2019. došlo je do pogreške u prikazivanju podataka jer je pri detaljnoj analizi utvrđeno da su određene izvještajne jedinice dostavile nepotpune podatke.

 

Stoga molimo korisnike da se koriste ispravljenim Priopćenjem koje ovdje prilažemo.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

CORRECTION

 

Unfortunately, in First Release 8.1.9. Boarding Homes for Pupils and Students, 2018/2019 School/Academic Year of 7 June 2019 an error occurred in presentation of data. In particular, the detailed analysis showed that certain reporting units submitted incomplete data.

 

Therefore, users are kindly asked to use the corrected First Release attached here.

 

Thank you for understanding.

 

 

 

1.   UČENICI I STUDENTI, KORISNICI UČENIČKIH/STUDENTSKIH DOMOVA, PREMA ŠKOLI/VISOKOM UČILIŠTU KOJU/KOJE POHAĐAJU

      I SPOLU U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

      PUPILS AND STUDENTS, BENEFICIARIES OF PUPILS/STUDENTS BOARDING HOMES, BY EDUCATIONAL INSTITUTION THEY ATTENDED

      AND BY SEX, 2018/2019 SCHOOL/ACADEMIC YEAR

 

Korisnici

Beneficiaries

Škola koju pohađaju

Institution they attended

Broj učenika/studenata koji nisu primljeni u dom zbog popunjenoga kapaciteta

Number of pupils/students

not placed in boarding

home due to full occupancy

 

ukupno

Total

muški

Male

ženski

Female

srednja škola

Upper secondary school

visoko učilište

Institution of higher education

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

18 865

7 360

11 505

6 684

12 043

5 791

Total

Učenički domovi

7 419

3 104

4 315

6 681

736

512

Boarding home for pupils

Studentski domovi

11 443

4 455

6 988

-

11 307

5 279

Boarding home for students

 

 

 

 

 

 

2.   STUDENTSKI DOMOVI, KORISNICI I ZAPOSLENICI PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

      STUDENTS’ BOARDING HOMES, BENEFICIAIRES AND PERSONS IN EMPLOYMENT, BY COUNTIES AND BY SEX, 2018/2019 ACADEMIC YEAR

Županija

Domovi

Boarding homes

Korisnici

Beneficiaries

Zaposlenici

Persons in employment

County of

ukupno

Total

muški

Male

ženski

Female

ukupno

Total

muški

Male

ženski

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

15

11 443

4 455

6 988

247

74

173

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska

1

816

509

307

16

4

12

Varaždin

Primorsko-goranska

2

1 314

474

840

17

3

14

Primorje-Gorski kotar

Brodsko-posavska

1

110

62

48

14

2

12

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

1

195

27

168

8

5

3

Zadar

Osječko-baranjska

2

644

230

414

19

5

14

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

1

76

33

43

2

-

2

Šibenik-Knin

Splitsko-dalmatinska

2

760

266

494

26

5

21

Split-Dalmatia

Istarska

1

136

41

95

8

5

3

Istria

Grad Zagreb

4

7 392

2 813

4 579

137

45

92

City of Zagreb

 

 

 

 

 

3.   UČENIČKI DOMOVI, KORISNICI (UČENICI/STUDENTI) I ZAPOSLENICI PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

      PUPILS’ BOARDING HOMES, BENEFICIARIES (PUPILS /STUDENTS) AND PERSONS IN EMPLOYMENT, BY COUNTIES AND BY SEX,

      2018/2019 SCHOOL YEAR

Županija

Domovi

Boarding homes

Korisnici

Beneficiaries

Zaposlenici

Persons in employment

County of

ukupno

Total

muški

Male

ženski

Female

ukupno

Total

žene

Women

odgojitelji

Educational teachers

zdravstveno osoblje

Medical

staff

ostalo stručno osoblje1)

Other professional staff1)

administrativno i ostalo osoblje

Administrative and other staff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

58

7 419

3 104

4 315

1 411

1 038

384

31

86

910

Republic of Croatia

Zagrebačka

1

104

36

68

28

21

5

-

1

22

Zagreb

Krapinsko-zagorska

2

211

85

126

43

32

14

1

3

25

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

1

52

33

19

17

14

4

-

-

13

Sisak-Moslavina

Karlovačka

3

223

101

122

56

41

15

-

4

37

Karlovac

Varaždinska

2

295

118

177

59

39

16

1

2

40

Varaždin

Koprivničko-križevačka

1

105

60

45

23

18

6

1

1

15

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

2

353

123

230

55

41

16

1

4

34

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

7

961

423

538

191

142

56

4

9

122

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

3

140

86

54

34

21

10

-

3

21

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

1

107

45

62

24

15

8

1

1

14

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

2

264

93

171

45

29

13

1

3

28

Požega-Slavonia

Zadarska

1

273

93

180

37

24

11

1

1

24

Zadar

Osječko-baranjska

5

553

224

329

90

66

27

1

6

56

Osijek-Baranja

Vukovarsko-srijemska

1

21

13

8

18

11

5

-

1

12

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

4

691

407

284

109

84

30

3

4

72

Split-Dalmatia

Istarska

2

260

73

187

49

39

14

2

3

30

Istria

Dubrovačko-neretvanska

3

314

82

232

75

62

18

1

4

52

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

2

140

        77

63

38

24

10

1

4

23

Međimurje

Grad Zagreb

15

2 352

932

1 420

420

315

106

12

32

270

City of Zagreb

 

 

1)       Pedagog, psiholog, defektolog i socijalni radnik

1)       Pedagogue, psychologist, special education teacher and social worker.

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka, prikupljenih obrascem Godišnji izvještaj učeničkih i studentskih domova (obrazac ŠD), a ispunjavaju ga učenički i studentski domovi prema stanju
na dan 31. ožujka tekuće školske/akademske godine.

 

Data are the result of annual processing of data collected on the Annual Report on Boarding Homes for Pupils and Students (ŠD form), filled in by boarding homes for pupils and students according to the situation as on 31 March of the current school/academic year.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su učenički i studentski domovi u Republici Hrvatskoj. Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina.

 

The statistical survey cover boarding homes for pupils and students located on the territory of the Republic of Croatia. Data are comparable to the data from previous years.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Učenički dom jest ustanova koja pruža smještaj i prehranu učenicima za vrijeme školovanja te organizira i odgojno-obrazovni rad te kulturne i druge aktivnosti učenika.

 

Pupils’ boarding homes are institutions that provide food and lodging for pupils during their study and organise educational work, cultural and other pupils’ activities.

 

 

 

Pravo na smještaj i hranu u učeničkom domu imaju u pravilu redoviti učenici, a ostvaruje se na osnovi uspjeha u prethodnom obrazovanju i materijalnom položaju učenika i njegovih roditelja, staratelja i slično.

 

As a rule, only regular pupils are entitled to food and lodging and they can get it based on their previous education achievements and economic situation of pupils and their parents, guardians etc.

 

 

 

Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente visokih učilišta te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkom domu.

 

Vacancies in boarding homes may also be filled with students from institutions of higher education and pupils from other schools, seminars and courses, as long as this does not interfere with regular education work and life in a boarding home.

 

 

 

Studentski dom osigurava smještaj studentima visokih učilišta za vrijeme studija. Studentima, osim smještaja, može biti osigurana i prehrana.

 

Students’ boarding homes are institutions that provide food and lodging for students during their study. Besides accommodation, meals can be provided.

 

 

 

U tablicama 2. i 3. prikazane su samo županije u kojima se nalaze studentski, odnosno učenički domovi.

 

Tables 2. and 3. present only counties in which there are boarding homes for students or pupils.

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2018.

 

Data on counties are presented according to the Act on Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, Nos 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 and  110/15) with the situation as on 31 December, 2018.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

ak. g.

akademska godina

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

NN

Narodne novine

 

 

 

šk. g.

školska godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Vesna Lipavić, načelnica Sektora društvenih statistika 

Vesna Lipavić, Director of Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Matija Škegro Vdović i Ana Šojat

Prepared by: Matija Škegro Vdović and Ana Šojat

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148