image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                     ZAGREB, 30. LISTOPADA 2019./ 30 OCTOBER, 2019                                 BROJ/ NUMBER: 8.3.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

MUZEJI, GALERIJE I ZBIRKE U 2018.

MUSEUMS, GALLERIES AND COLLECTIONS, 2018

 

 

 

Obrada statističkih izvještaja za 2018. odnosi se na 162 muzeja i muzejske zbirke, 30 galerija i 62 zbirke.

 

Statistical reports in 2018 refer to 162 museums and museum collections, 30 galleries and 62 collections.

 

 

 

Tijekom 2018. broj posjetitelja stalnom postavu muzeja iznosio je
2 912 744, a 899 179 posjetitelja bilo je u posjetu galerijama i zbirkama
.

 

During 2018, the number of visitors to the permanent display in museums was 2 912 744, while galleries and collections were visited by a total of 899 179 visitors.

 

 

 

U muzejima i muzejskim zbirkama u 2018. bila su 1 684 zaposlena, od čega je udio stručnih muzejskih zvanja 33,3%. Udio žena u ukupnom broju zaposlenih jest 67,3%.

 

The total number of persons employed in museums and museum collections in 2018 was 1 684, of which 33.3% were employed in expert-museum occupations. The share of women in the total number of persons in employment was 67.3%.

 

 

 

 

1)      Uključeni su memorijalni, biografski i sl. muzeji i muzejske zbirke.

1)      Including memorial, biographical and similar museums and museum collections.

 

 

 

1.   MUZEJI I MUZEJSKE ZBIRKE PREMA VRSTI, PREDMETI I POSJETITELJI STALNOG POSTAVA, POVREMENE IZLOŽBE I
      PROSTORIJE U 2018
.

      MUSEUMS AND MUSEUM COLLECTIONS BY TYPE, EXHIBITS AND VISITORS TO PERMANENT DISPLAY, OCCASIONAL
      EXHIBITIONS AND PREMISES, 2018

 

Ukupno

Total

Stalni postav

Permanent display

Povremene izložbe

Occasional exhibitions

Prostorije

Premises

 

predmeti

Exhibits

posjetitelji

Visitors

u muzeju

In museum

izvan muzeja

Out of museum

broj

Number

površina,
m2

Floor area,
m2

inventari-
zirani

Entered into inventory

izloženi

Displayed

neinventari-

zirani

Not entered into
 inventory

izložbe

Exhibitions

posjetitelji

Visitors

izložbe

Exhibitions

posjetitelji

Visitors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

162

2 751 025

194 986

1 633 044

2 912 744

1 036

1 514 427

241

1 042 212

3 941

247 967

Total

Opći

77

873 167

45 446

316 165

732 191

531

331 868

70

132 520

1 686

106 697

General

Specijalizirani

85

1 877 858

149 540

1 316 879

2 180 553

505

1 182 559

171

909 692

2 255

141 270

Specialised

Povijesni

18

510 783

16 045

151 644

657 957

117

323 149

22

22 836

644

38 956

History

Arheološki 

12

584 539

102 029

46 700

675 482

97

137 092

29

56 050

388

22 094

Archaeological

Umjetnički

18

338 578

6 324

134 051

219 273

130

294 730

18

573 635

372

32 194

Art

Etnografski

9

318 382

9 310

12 831

70 256

45

81 964

46

101 024

399

12 827

Ethnographic

Prirodoslovni

3

8 189

7 850

696 191

114 893

7

48 107

11

16 381

121

5 305

Natural history

Tehnički
i tehnološki

5

35 927

5 004

6 202

105 493

23

87 993

5

21 610

55

16 807

Technical and
technological

Ostali1)

20

81 460

2 978

269 260

337 199

86

209 524

40

118 156

276

13 087

Other1)

 

 

1)       Uključeni su memorijalni, biografski i sl. muzeji i muzejske zbirke.

1)       Including memorial, biographical and similar museums and museum collections.

 

 

 

2.   MUZEJI I MUZEJSKE ZBIRKE PREMA VRSTI, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU, ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA
      O DJELU I VOLONTERI U 2018.

      MUSEUMS AND MUSEUM COLLECTIONS BY TYPE, PERSONS EMPLOYED ON WORKING CONTRACT BASIS, PERSONS EMPLOYED
      ON CONTRACTUAL AGREEMENT BASIS AND VOLUNTEERS, 2018

 

Zaposleni na temelju ugovora o radu

Employed on working contract basis

Angažirani na temelju
ugovora
o djelu

Employed on contractual agreement
basis

Volonteri

Volunteers

 

ukupno

Total

zaposleni prema stručnosti

Persons in employment by expertise

zaposleni izraženi
 u ekvivalentu pune zaposlenosti
(FTE)1)

Full-time
equivalent1)

stručna −
muzejska
zvanja

Expert –
 museum
occupations

stručni

Expert

pomoćni
 stručni

Expert
assistants

ostali

Other

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 684

1 133

561

390

281

217

212

83

630

443

1 658,48

1 113,02

299

152

62

32

Total

Opći

690

475

249

175

96

72

79

36

266

192

681,57

469,02

140

75

20

11

General

Specijalizirani

994

658

312

215

185

145

133

47

364

251

977

644

159

77

42

21

Specialised

Povijesni

203

131

64

48

39

29

30

7

70

47

195,16

125,00

36

23

3

1

History

Arheološki

224

137

72

38

43

27

24

8

85

64

223,00

136,50

40

20

7

4

Archaeological

Umjetnički

254

182

64

54

52

46

41

16

97

66

250,25

179,00

62

27

12

7

Art

Etnografski

119

87

42

34

24

20

13

8

40

25

117,00

85,00

6

5

3

-

Ethnographic

Prirodoslovni

67

39

34

18

6

4

8

4

19

13

66,50

38,50

1

-

4

3

Natural history

Tehnički i
tehnološki

41

22

13

7

8

7

6

-

14

8

41,00

22,00

-

-

1

1

Technical and technological

Ostali2)

86

60

23

16

13

12

11

4

39

28

84,00

58,00

14

2

12

5

Other2)

 

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

2)       Uključeni su memorijalni, biografski i sl. muzeji i muzejske zbirke.

 

1)       See Notes on Methodology.

2)       Including memorial, biographical and similar museums and museum collections.

 

 

 

3.   GALERIJE, IZLOŽBE, PROSTORIJE, POSJETITELJI, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORU O RADU, ANGAŽIRANI NA TEMELJU

      UGOVORA O DJELU I VOLONTERI U 2018.
     
GALLERIES, EXHIBITIONS, PREMISES, VISITORS, PERSONS EMPLOYED ON WORKING CONTRACT BASIS, PERSONS EMPLOYED
      ON CONTRACTUAL AGREEMENT BASIS AND VOLUNTEERS, 2018

Galerije

Galleries

Izložbe

Exhibitions

Prostorije

Premises

Posjetitelji

Visitors

Zaposleni na temelju ugovora o radu

Employed on working contract basis

Angažirani na temelju ugovora o djelu

Employed on
 contractual agreement basis

Volonteri

Volunteers

ukupno

Total

izložbene

Exhibition

ukupno

Total

u ekvivalentu pune zaposlenosti (FTE)1)

Full-time equivalent1)

broj

Number

površina, m2

Floor area, m2

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

  580

  144

  63

5 642

491 166

59

  42

57,00

  41,00

47

32

  36

15

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

4.   ZBIRKE PREMA VRSTI, PREDMETI, POSJETITELJI, PROSTORIJE, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORU O RADU, ANGAŽIRANI
      NA TEMELJU UGOVORA O DJELU I VOLONTERI U 2018.

      COLLECTIONS BY TYPE, EXHIBITS, VISITORS, PREMISES, PERSONS EMPLOYED ON WORKING CONTRACT BASIS, PERSONS EMPLOYED
      ON CONTRACTUAL AGREEMENT BASIS AND VOLUNTEERS, 2018

 

Ukupno

Total

Predmeti

Exhibits

Posjetitelji

Visitors

Prostorije

Premises

Zaposleni na temelju ugovora
o radu

Employed on working contract basis

Angažirani na temelju ugovora
o djelu

Employed on contractual
 agreement basis

Volonteri

Volunteers

 

inventarizirani

Entered into inventory

izloženi

Displayed

broj

Number

površina, m2

Floor area, m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

62

627 296

50 899

408 013

305

13 671

84

19

103

Total

Opće − kompleksne

7

178 010

7 104

179 329

64

3 638

14

-

5

General – complex

Povijesne

14

51 629

4 907

94 834

66

3 024

31

6

24

History

Arheološke

5

9 728

1 988

7 688

24

740

7

-

5

Archaeological

Umjetničke

5

366 278

18 987

9 337

31

1 870

16

-

5

Art

Etnografske

22

17 412

14 378

67 866

102

3 559

6

12

51

Ethnographic

Prirodoslovna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Natural history

Ostale1)

9

4 239

3 535

48 959

18

840

10

1

13

Other1)

 

1)       Uključene su memorijalne, biografske i sl. zbirke.

1)       Including memorial, biographical and similar collections.

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor i metoda prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat statističke obrade godišnjih izvještaja koji se prikupljaju na Izvještaju muzeja i muzejskih zbirki (obrazac MZ-1), koje dostavljaju muzeji i muzejske zbirke koje imaju muzejsku građu, na Izvještaju zbirki (obrazac MZ-2), koji dostavljaju zbirke, i na Izvještaju galerija (obrazac MZ-3), koji dostavljaju samostalne galerije i galerije u sklopu ustanova koje zadovoljavaju propisane kriterije.

 

Data given here are obtained from annual reports that are collected on the Report on Museums and Museum Collections (MZ-1 form), which is submitted by museums and museum collections that keep museum materials, on the Report on Museum Collections (MZ-2 form), which is submitted by collections as well as on the Report on Galleries (MZ-3), which is submitted by self-contained galleries and galleries that are parts of institutions, which meet prescribed criteria.

 

 

 

Istraživanje se provodi svake treće godine.

 

The survey is carried out every third year.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem su obuhvaćeni muzeji i muzejske zbirke u Republici Hrvatskoj bez obzira na to izlažu li predmete i jesu li otvoreni za javnost. Obuhvaćene su i zbirke i galerije koje su bile otvorene za javnost u protekloj godini.

 

The survey covers museums and museum collections as well as collections in the Republic of Croatia, irrespective of whether they exhibit items or whether they are open to public. It also covers galleries that were open to public in the previous year.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Djelatnost muzeja i zbirki jest sustavno prikupljanje, evidentiranje, čuvanje, stručna zaštita, znanstvena obrada i prezentiranje muzejskih predmeta i druge građe na stalnim, povremenim i pokretnim izložbama. Također obuhvaća promicanje muzejske struke i suradnju s muzejskim i drugim kulturnim i znanstvenim ustanovama i institucijama u zemlji i inozemstvu.

 

The activity of museums and museum collections include systematic collection, recording, keeping, expert protection, scientific processing and presenting of museum items and other material at permanent displays, occasional and mobile exhibitions. It also comprises the promotion of the museum profession and collaboration with other cultural and scientific institutes and institutions in the country and abroad.

 

 

 

Muzej i muzejska zbirka jest neprofitna, trajna ustanova u službi društva, otvorena javnosti, koja skuplja, čuva, istražuje, komunicira i izlaže materijalna i svjedočanstva čovjeka i njegove okoline zbog proučavanja, obrazovanja i užitka.

 

Museum and museum collection is a non-profit, permanent institution in the service of society, open to public, which collects, keeps, explores, communicates and exhibits museum materials and testimonies of man and his environment in order to teach, educate and render pleasure.

 

 

 

Umjetničke galerije koje imaju muzejsku građu obrađuju se kao umjetnički muzeji.

 

Art galleries disposing of museum materials are processed as art museums.

 

 

 

Muzejska djelatnost obavlja se u zatvorenim i otvorenim prostorima.

 

Museum activities carried out in indoor and outdoor spaces.

 

 

 

Galerija je izložbeni prostor čija je osnovna djelatnost organiziranje izložbi umjetničkih predmeta.

 

Gallery is an exhibition place with the main activity of organising exhibitions of artistic items.

 

 

 

Zbirka je skup predmeta iz različitih područja znanosti i umjetnosti bez obzira na to jesu li samostalne ili se nalaze pri nekoj ustanovi/poduzeću ili su u privatnom vlasništvu. Osnovni im je zadatak da prikupljaju i izlažu predmete.

 

Collection is a set of items gathered from various scientific and artistic fields, irrespective of whether they are self-contained, or a constituent part of an institution/enterprise, or are a private property. Their main role is to collect and exhibit items.

 

 

 

Ekvivalent pune zaposlenosti/angažiranosti iskazuje se u čovjek/godinama, a predstavlja vrijeme koje je zaposleni/angažirani radio kao udio punoga radnog vremena.

 

Full-time equivalent is expressed in man/years. It represents a part of time that a person in employment spent at a full-time work.

 

 

 

Izračunava se ovako:

 

It is calculated in the following way:

 

 

 

a)

za zaposlene/angažirane s kraćim od punoga radnog vremena, npr. jedan zaposlenik s pola radnog vremena i jedan zaposlenik s četvrtinom radnog vremena daje ekvivalent 0,50 + 0,25 = 0,75

 

a)

An example for those employed on contractual agreement basis: one employee working half-time and one employee working quarter time give the equivalent 0.50 + 0.25 = 0.75

b)

za angažirane na osnovi ugovora o djelu, npr. jedna osoba koja je angažirana na šest mjeseci, tj. pola godine i šest osoba koje su angažirane po jedan mjesec daju ekvivalent 0,50 + 6 x 1/12 = 1,00.

 

b)

An example for those employed on employment contract basis: one employee with a six-month contract and six employees with a one-month contract each give the equivalent 0.50 + 6 x 1/12 = 1.00.

 

 

 

Zaposleni u tablici 3.:

 

Persons in employment presented in table 3:

Stručna – muzejska zvanja: kustos, viši kustos i muzejski savjetnik.

 

Expert museum occupations: curator, senior curator and museum advisor.

 

 

 

Stručni: muzejski pedagog, viši muzejski pedagog, muzejski pedagog savjetnik, dokumentarist, viši dokumentarist, dokumentarist savjetnik, informatičar, viši informatičar, informatičar savjetnik, restaurator, viši restaurator, restaurator savjetnik, voditelj marketinga, viši voditelj marketinga, savjetnik za marketing, voditelj odnosa s javnošću, viši voditelj odnosa s javnošću, savjetnik za odnose s javnošću,  diplomirani knjižničar, viši knjižničar, knjižničarski savjetnik,  arhivist, viši arhivist, arhivski savjetnik i drugi stručnjaci ovisno o potrebama muzeja i galerije te muzeja, galerije i zbirke unutar pravne osobe.

 

Expert: museum pedagogue, senior museum pedagogue and museum advisor pedagogue, documentalist, senior docuentalist, advisor documentalist, IT technician, senior IT technician, advisor IT technician, restorer, senior restorer, adviser restorer, marketing manager, senior marketing manager, marketing advisor, PR manager, senior PR manager, PR advisor, graduated librarian, senior graduated librarian, advisor librarian, archivist, senior archivist, advisor archivist and other experts as required in a museum and gallery, or in a museum, gallery and collection within a legal entity.

 

 

 

Pomoćni stručni: preparator, viši preparator, muzejski tehničar, viši muzejski tehničar, fotograf, viši fotograf, pomoćni knjižničar, knjižničar, arhivski tehničar, viši arhivski tehničar, i druge stručne osobe ovisno o potrebama muzeja i galerije te muzeja, galerije i zbirke unutar pravne osobe.

 

Expert assistants: preparator, senior preparator, museum technician, senior museum technician, photographer, senior photographer, assistant librarian, librarian, archival technician, senior archival technician, and other expert assistants as required in a museum and gallery, or in a museum, gallery and collection within a legal entity

 

 

 

Ostali: administrativni i pomoćni zaposlenici.

 

Other: administrative and auxiliary employees.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

m2

četvorni metar

 

m2

square metre

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

- nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Marija Gojević i Ana Šojat

Prepared by: Marija Gojević and Ana Šojat

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148