image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                           ZAGREB, 27. OŽUJKA 2019./ 27 MARCH 2019                                   BROJ/ NUMBER: 9.1.1/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH

za siječanj 2019.

AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT

For January 2019

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2019. iznosila je 6 400 kuna, što je nominalno više za 2,2%, a realno za 3,1% u odnosu na prosinac 2018.

 

For January 2019, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 6 400 kuna, which represented a nominal increase of 2.2% and a real one of 3.1%, as compared to December 2018.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2019. iznosila je 8 670 kuna, što je nominalno više za 2,4%, a realno za 3,3% u odnosu na prosinac 2018.

 

For January 2019, the average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 8 670 kuna, which represented a nominal increase of 2.4% and a real one of 3.3%, as compared to December 2018.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2019. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 11 269 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Ostale osobne uslužne djelatnosti u iznosu od 4 206 kuna.

 

The highest average monthly net earnings per person in paid employment in legal entities for January 2019 were paid off in the activity Air transport and amounted to 11 269 kuna, while the lowest earnings were paid off in the activity Other personal service activities and amounted to 4 206 kuna.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2019. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 16 261 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda u iznosu od 5 311 kuna.

 

The highest average gross earnings per person in paid employment in legal entities for January 2019 were paid off in the activity Air transport and amounted to 16 261 kuna, while the lowest earnings were paid off in the activity Manufacture of leather and related products and amounted to 5 311 kuna.

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2019. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 3,4%, a realno za 3,2%.

 

The average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia were nominally higher by 3.4% and really by 3.2% for January 2019, as compared to January 2018.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2019. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 3,7%, a realno za 3,5%.

 

The average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia were nominally higher by 3.7% and really by 3.5% for January 2019, as compared to January 2018.

 

 

 

U siječnju 2019. bio je 181 plaćeni sat, što je za 8,4% više nego u prosincu 2018. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodeni prijevoz (191), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (164).

 

In January 2019, there were 181 paid hours, which means they increased by 8.4% compared to December 2018. The greatest number of paid hours was recorded in the activity Water transport (191) and the smallest one in the activity Social work activities without accommodation (164).

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za siječanj 2019. iznosila je 35,27 kuna, što je u odnosu na prosinac 2018. niže za 5,7%, a u odnosu na siječanj prethodne godine više za 3,4%.

 

The average monthly paid off net earnings per hour for January 2019 amounted to 35.27 kuna, which was lower by 5.7% than in December 2018. As compared to January last year, they increased by 3.4%.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za siječanj 2019. iznosila je 47,77 kuna, što je u odnosu na prosinac 2018. niže za 5,6%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 3,7%.

 

The average monthly gross earnings per hour for January 2019 amounted to 47.77 kuna, which was lower by 5.6% than in December 2018. As compared to the same month last year, they increased by 3.7%.

 

 

 

Medijalna neto plaća za siječanj 2019. iznosila je 5 553 kune, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 244 kune.

 

Median net earnings for January 2019 amounted to 5 553 kuna, while median gross earnings amounted to 7 244 kuna.

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama, koje prikazujemo na mjesečnoj razini, prošireni su skupom pokazatelja o kvartilima i decilima plaća radi pružanja detaljnijih informacija o kretanju distribucije mjesečnih plaća. Pri izračunu tih pokazatelja ujedno je provedena provjera izračuna medijalnih plaća te, zbog naknadno uočene programske pogreške, u Statistici u nizu objavljujemo podatke medijana neto i bruto plaće za razdoblje od siječnja 2016. do studenoga 2018., zajedno s podacima o kvartilima i decilima plaća.

 

Data on monthly net and gross earnings, which are presented at the monthly level, have been extended by a set of indicators of quartiles and deciles of earnings in order to provide detailed information on changes in the distribution of monthly earnings. The check of the calculation of median earnings, which also took place in the course of the calculation of those indicators, revealed an additional programme error. Therefore, we release data on median net and gross earnings for the period from January 2016 to November 2018 along with data on quartiles and deciles of earnings in Statistics in Line.

 

 

 

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

 

Detailed data can be downloaded on the link Statistics in Line.

 

 

 

1.   PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA SIJEČANJ 2019.

      AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS FOR JANUARY 2019

 

I. 2019.

Indeksi

Indices

 

 

I. 2019.

XII. 2018.

I. 2019.

I. 2018.

Neto plaća
Net earnings

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune

6 400

102,2

103,4

Average monthly paid off net earnings per employee, kuna

Realna neto plaća po zaposlenome

 

103,1

103,2

Real net earnings per employee

Bruto plaća
Gross earnings

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune

8 670

102,4

103,7

Average monthly gross earnings per employee, kuna

Realna bruto plaća po zaposlenome

 

103,3

103,5

Real gross earnings per employee

Neto plaća po satu
Net earnings per hour

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune

35,27

94,3

103,4

Average paid off net earnings per hour,kuna

Realna neto plaća po satu

 

95,2

103,2

Real net earnings per hour

Bruto plaća po satu
Gross earnings per hour

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune

47,77

94,4

103,7

Average monthly gross earnings per hour, kuna

Realna bruto plaća po satu

 

95,3

103,5

Real gross earnings per hour

 

 

 

2.   DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA SIJEČANJ 2019.

      DISTRIBUTION OF GROSS AND NET EARNINGS, BY QUARTILES, FOR JANUARY 2019

 

I. 2019.

 

neto plaće, kune

Gross earnings, kuna

bruto plaće, kune

Net earnings, kuna

 

 

 

 

Prvi (donji) kvartil

4 208

5 222

First (lower) quartile

Drugi kvartil (medijan)

5 553

7 244

Second quartile (median)

Treći (gornji) kvartil

7 500

10 103

Third (upper) quartile

Četvrti kvartil

z

z

Fourth quartile

 

 

 

3.   DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA SIJEČANJ 2019.

      DISTRIBUTION OF GROSS AND NET EARNINGS, BY DECILES, FOR JANUARY 2019

 

I. 2019.

 

neto plaće, kune

Gross earnings, kuna

bruto plaće, kune

Net earnings, kuna

 

 

 

Prvi decil

3 296

4 009

First decile

Drugi decil

3 959

4 844

Second decile

Treći decil

4 429

5 533

Third decile

Četvrti decil

4 970

6 319

Fourth decile

Peti decil (medijan)

5 553

7 244

Fifth decile (median)

Šesti decil

6 257

8 341

Sixth decile

Sedmi decil

7 039

9 543

Seventh decile

Osmi decil

8 044

10 947

Eighth decile

Deveti decil

10 000

14 107

Nineth decile

Deseti decil

z

z

Tenth decile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje
otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

E

Water supply; sewerage, waste management and
remediation activities

F

Građevinarstvo

 

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikla

 

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 

S

Other service activities

 

 

 

     

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on monthly net and gross earnings as well as data on paid hours were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form) in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Data comprises persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional self-government units, on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

 

Persons employed in crafts and trades and free lances and employed insured persons – private farmers are not covered, so data on their pays are not included in the data on average earnings.

 

 

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Data on monthly net and gross earnings of persons employed in legal entities include net and gross earnings of persons in permanent employment, irrespective of the kind of employment and number of working-hours.

 

 

 

Ako je zaposlenik u obračunskom razdoblju imao manje od 80 plaćenih sati rada, tada njegove isplate nisu uključene u obradu.

 

If an employee had less than 80 hours of paid work in the accounting period, then those earnings are not included in the data.

 

 

 

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena.

 

Data on monthly net and gross earnings are presented according to realised pay-offs in current for the previous month, which is in line with the pay-off dynamics in most legal entities, so the average earnings refer to the month for which the pay-off has been received.


 

 

 

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.

 

Data from January 2016 and onwards are not comparable to previously published monthly data.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

 

Average monthly paid off net earnings comprise income of a person in employment earned for work done during regular working hours as well as annual leave, paid leave, public holidays and day-offs as prescribed by law, sickness leave up to 42 days, absence for continuing professional education, during lay-off and job stop caused against person’s will and of no fault of his own  and net pays on the basis of compensations, allowances and rewards in sums which are subjects to contributions, taxes and surtaxes.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

 

Average monthly gross earnings include all kinds of net pays on the basis of employment and the following mandatory allocations: pension insurance contributions, income tax and surtax on income tax.

 

 

 

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i slično).

 

Number of paid hours is a number of hours for which persons in employment were paid. They include hours actually worked (hours done during regular working time and overtime hours) and hours not actually worked (annual leave, holidays, sick leave lasting less than 42 days and other paid hours not actually done). Paid hours do not include working hours not actually worked which are paid outside a legal entity (sick leave hours lasting over 42 days, maternity leave hours, hours of shorter working time done by parents etc.).

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih koji su primili isplate.

 

Average monthly net and gross earnings per person in employment are calculated by dividing the total of pay-offs with the number of persons in employment.

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

 

Average monthly net and gross earnings per paid hour are calculated by dividing the total of pay-offs with the total number of paid hours.

 

 

 

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Indices of nominal net and gross earnings are calculated from the data on average monthly net and gross earnings for the respective months and year.

 

 

 

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Real indices of net and gross earnings are calculated by dividing index of nominal net and gross earnings with a consumer price index for the respective month and year.

 

 

 

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

 

Median monthly net and gross earnings are calculated by determining a mean after earnings of persons in employment have been rank-ordered from the lowest to the highest one and shows that 50% of persons in employment get earnings that are equal or lower than that amount (median) and another 50% get earnings that are equal or higher than that amount (median).

 

 

 

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom   plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%,    50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

 

Quartile monthly net and gross earnings are calculated by dividing the earnings of persons in employment into four equal parts after they have been rank-ordered from the lowest to the highest one. Then the amount is selected below which 25%, 50%, 75% and 100% of the earnings of persons in employment are placed. They can be divided to first (lower) quartile, second quartile (median), third (upper) quartile and fourth quartile.

 

 

 

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

 

The first (lower) quartile indicates that 25% of persons in employment get earnings that are equal or lower than the first quartile, while 75% of persons in employment get earnings that are equal or higher than the first quartile.

 

 

 

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

 

The third (upper) quartile indicates that 75% of persons in employment get earnings that are equal or lower than the third quartile, while 25% of persons in employment get earnings that are equal or higher than the third quartile.

 

 

 

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%,   20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

 

Decile monthly net and gross earnings are calculated by dividing earnings of persons in employment into ten equal parts after they have been rank-ordered from the lowest to the highest one. Then the amount is selected below which 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% and 100% of earnings of persons in employment are placed.

 

 

 

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili   veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

 

The first decile includes persons in employment with the lowest monthly earnings and indicates that 10% of persons in employment get earnings that are equal or lower than the first decile, while 90% of persons in employment get earnings that are equal or higher than that amount. The second decile includes persons in employment who get earnings that are higher than those included in the first decile and lower than those included in the third decile, etc.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

z

podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

z

data are not published for confidentiality reasons

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Jadranka Brkić, Katarina Litva i Martina Špundak

Prepared by: Jadranka Brkić, Katarina Litva and Martina Špundak

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148