image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.

ZAGREB, 19. VELJAČE 2020./ 19 FEBRUARY, 2020

BROJ/ NUMBER: 9.1.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH

za prosinac 2019.

AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT

For December 2019

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2019. iznosila je 6 559 kuna, što je nominalno više za 0,4%, a realno za 0,5% u odnosu na studeni 2019.

 

For December 2019, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 6 559 kuna, which represented a nominal increase of 0.4% and a real one of 0.5%, as compared to November 2019.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2019. iznosila je 8 874 kune, što je nominalno ostalo isto, a realno je za 0,1% više u odnosu na studeni 2019.

 

For December 2019, the average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 8 874 kuna, which nominally remained the same and really increased by 0.1%, as compared to November 2019.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2019. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 11 793 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 4 209 kuna.

 

The highest average monthly net earnings per person in paid employment in legal entities for December 2019 were paid off in the activity Air transport and amounted to 11 793 kuna, while the lowest earnings were paid off in the activity Manufacture of leather and related products and amounted to 4 209 kuna.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2019. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 17 081 kunu, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 5 287 kuna.

 

The highest average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities for December 2019 were paid off in the activity Air transport and amounted to 17 081 kuna, while the lowest earnings were paid off in the activity Manufacture of leather and related products and amounted to 5 287 kuna.

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2019. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,7%, a realno za 3,3%.

 

The average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia were nominally higher by 4.7% and really by 3.3% for December 2019, as compared to the same month last year.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2019. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,8%, a realno za 3,4%.

 

The average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia were nominally higher by 4.8% and really by 3.4% for December 2019, as compared to the same month last year.

 

 

 

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 457 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nominalno više za 3,4%, a realno za 2,6%.

 

In the period from January to December 2019, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 6 457 kuna, which represented a nominal increase of 3.4% and a real one of 2.6%, as compared to the same period last year.

 

 

 

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 8 766 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nominalno više za 3,8%, a realno za 3,0%.

 

In the period from January to December 2019, the average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 8 766 kuna, which represented a nominal increase of 3.8% and a real one of 3.0%, as compared to the same period last year.

 

 

 

U prosincu 2019. bila su prosječno 174 plaćena sata, što je za 4,2% više nego u studenome 2019. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodeni prijevoz (183), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (158).

 

In December 2019, there were 174 paid hours on average, which means that they increased by 4.2% compared to November 2019. The greatest number of paid hours was recorded in the activity Water transport (183) and the smallest one in the activity Social work activities without accommodation (158).

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za prosinac 2019. iznosila je 37,72 kune, što je u odnosu na studeni 2019. manje
za 3,6%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 0,8%.

 

The average monthly paid off net earnings per hour for December 2019 amounted to 37.72 kuna, which was 3.6% higher than in November 2019. As compared to the same month last year, they increased by 0.8%.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za prosinac 2019. iznosila je 51,03 kune, što je u odnosu na studeni 2019. manje za 4,0%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 0,8%.

 

The average monthly gross earnings per hour for December 2019 amounted to 51.03 kuna, which was 4.0% higher than in November 2019. As compared to the same month last year, they increased by 0.8%.

 

 

 

Medijalna neto plaća za prosinac 2019. iznosila je 5 664 kune, a za cijelu 2019. godinu 5 569 kuna.

 

Median net earnings for December 2019 amounted to 5 664 kuna, while for the whole 2019, they amounted to 5 569 kuna.

 

 

 

Medijalna bruto plaća za prosinac 2019. iznosila je 7 392 kune, a za cijelu 2019. godinu 7 272 kune.

 

Median gross earnings for December 2019 amounted to 7 392 kuna, while for the whole 2019, they amounted to 7 272 kuna.

 

 

 

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data can be downloaded on the link Statistics in Line.

 

 

 

1.   PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA PROSINAC 2019.

      AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS FOR DECEMBER 2019

 

XII. 2019.

I. – XII. 2019.

Indeksi

Indices

 

XII. 2019.

XI. 2019.

XII. 2019.

XII. 2018.

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

Neto plaća

Net earnings

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune

6 559

6 457

100,4

104,7

103,4

Average monthly paid off net earnings per employee, kuna

Realna neto plaća po zaposlenome

 

 

100,5

103,3

102,6

Real net earnings per employee

Bruto plaća

Gross earnings

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune

8 874

8 766

100,0

104,8

103,8

Average monthly gross earnings per employee, kuna

Realna bruto plaća po zaposlenome

 

 

100,1

103,4

103,0

Real gross earnings per employee

Neto plaća po satu

Net earnings per hour

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune

37,72

37,41

96,4

100,8

103,6

Average paid off net earnings per hour, kuna

Realna neto plaća po satu

 

 

96,5

99,4

102,8

Real net earnings per hour

Bruto plaća po satu

Gross earnings per hour

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune

51,03

50,79

96,0

100,8

103,9

Average monthly gross earnings per hour, kuna

Realna bruto plaća po satu

 

 

96,1

99,4

103,1

Real gross earnings per hour

 

 

 

2.   DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA PROSINAC 2019.

      DISTRIBUTION OF NET AND GROSS EARNINGS, BY QUARTILES, FOR DECEMBER 2019

 

XII. 2019.

 

neto plaće, kune

Net earnings, kuna

bruto plaće, kune

Gross earnings, kuna

 

 

 

 

Prvi (donji) kvartil

4 289

5 324

First (lower) quartile

Drugi kvartil (medijan)

5 664

7 392

Second quartile (median)

Treći (gornji) kvartil

7 704

10 379

Third (upper) quartile

Četvrti kvartil

z

z

Fourth quartile

 

 

 

3.   DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA PROSINAC 2019.

      DISTRIBUTION OF NET AND GROSS EARNINGS, BY DECILES, FOR DECEMBER 2019

 

XII. 2019.

 

neto plaće, kune

Net earnings, kuna

bruto plaće, kune

Gross earnings, kuna

 

 

 

 

Prvi decil

3 325

4 078

First decile

Drugi decil

4 039

4 959

Second decile

Treći decil

4 536

5 650

Third decile

Četvrti decil

5 054

6 466

Fourth decile

Peti decil (medijan)

5 664

7 392

Fifth decile (median)

Šesti decil

6 400

8 498

Sixth decile

Sedmi decil

7 226

9 726

Seventh decile

Osmi decil

8 265

11 228

Eighth decile

Deveti decil

10 240

14 474

Ninth decile

Deseti decil

z

z

Tenth decile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje
otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

E

Water supply; sewerage, waste management
and remediation activities

F

Građevinarstvo

 

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikla

 

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

 

O

Public administration and defence; compulsory social
security

P

Obrazovanje

 

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 

S

Other service activities

 

 

 

2.   PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2019.1) PREMA NKD-u 2007.

      AVERAGE MONTHLY PAID OFF NET EARNINGS OF PERSONS IN EMPLOYMENT IN 20191), ACCORDING TO NKD 2007.

 

 

 

Prosjek čistih isplata
po zaposlenome, kune
Average paid off net earnings
per person in employment,
 kuna

Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća
prema isplatama za mjesec
Indices of change in average monthly paid off net earnings
according to payoffs for month

 

 

 

 

 

 

za mjesec
For month

nominalni
Nominal

realni
Real

 

 

 

 

 

 

X.

XI.

XII.

I. – XII.

XII. 2019.
XI. 2019.

XII. 2019.
XII. 2018.

I. – XII. 2019.
I. – XII. 2018.

XII. 2019.
XI. 2019.

XII. 2019.
XII. 2018.

I. – XII. 2019.
I. -- XII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana;
obvezno socijalno osiguranje

7 544

7 683

7 734

7 488

100,7

108,5

105,1

100,8

107,0

104,3

O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana;
obvezno socijalno osiguranje

7 544

7 683

7 734

7 488

100,7

108,5

105,1

100,8

107,0

104,3

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

84.1

Državna uprava te ekonomska
i socijalna politika zajednice

7 299

7 697

7 570

7 372

98,4

108,1

103,9

98,5

106,6

103,1

 

 

84.1

Administration of the State
and the economic and social
policy of the community

 

 

84.2

Pružanje usluga zajednici
kao cjelini

7 847

7 783

7 970

7 694

102,4

108,6

105,9

102,5

107,1

105,1

 

 

84.2

Provision of services  to the
community as a whole

 

 

84.3

Djelatnosti obveznoga
socijalnog osiguranja

6 542

6 662

6 712

6 416

100,8

109,7

105,6

100,9

108,2

104,8

 

 

84.3

Compulsory social security
activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

6 897

6 749

6 958

6 802

103,1

105,9

103,4

103,2

104,4

102,6

P

 

Education

 

85

Obrazovanje

6 897

6 749

6 958

6 802

103,1

105,9

103,4

103,2

104,4

102,6

 

85

Education

 

 

85.1

Predškolsko obrazovanje

5 714

5 783

5 759

5 706

99,6

104,0

103,5

99,7

102,6

102,7

 

 

85.1

Pre-primary education

 

 

85.2

Osnovno obrazovanje

6 556

6 370

6 659

6 448

104,5

107,0

103,4

104,6

105,5

102,6

 

 

85.2

Primary education

 

 

85.3

Srednje obrazovanje

6 728

6 506

6 862

6 608

105,5

107,1

103,7

105,6

105,6

102,9

 

 

85.3

Secondary education

 

 

85.4

Visoko obrazovanje

10 017

9 706

9 802

9 770

101,0

104,3

103,2

101,1

102,9

102,4

 

 

85.4

Higher education

 

 

85.5

Ostalo obrazovanje i poučavanje

5 232

5 255

5 253

5 175

100,0

103,6

102,4

100,1

102,2

101,6

 

 

85.5

Other education

 

 

85.6

Pomoćne uslužne djelatnosti
u obrazovanju

6 837

6 939

7 096

7 045

102,3

108,3

106,7

102,4

106,8

105,9

 

 

85.6

Educational support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi

7 593

7 731

7 830

7 519

101,3

107,4

104,1

101,4

105,9

103,3

Q

 

Human health and social work
activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

8 296

8 454

8 558

8 168

101,2

108,5

104,6

101,3

107,0

103,8

 

86

Human health activities

 

 

86.1

Djelatnosti bolnica

8 645

8 784

8 962

8 515

102,0

108,8

104,6

102,1

107,3

103,8

 

 

86.1

Hospital activities

 

 

86.2

Djelatnosti medicinske
i stomatološke prakse

7 668

7 802

7 720

7 464

98,9

108,4

104,6

99,0

106,9

103,8

 

 

86.2

Medical and dental practice
activities

 

 

86.9

Ostale djelatnosti zdravstvene
zaštite

7 578

7 767

7 823

7 476

100,7

107,3

104,6

100,8

105,8

103,8

 

 

86.9

Other human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi
sa smještajem

5 705

5 709

5 796

5 660

101,5

104,2

106,9

101,6

102,8

106,1

 

87

Residential care activities

 

 

87.1

Djelatnosti ustanova za njegu

5 340

5 366

5 496

5 355

102,4

104,3

107,1

102,5

102,9

106,3

 

 

87.1

Residential nursing care
activities

 

 

87.2

Djelatnosti socijalne skrbi
sa smještajem za osobe s
teškoćama u razvoju, duševno
bolesne osobe i osobe ovisne
o alkoholu, drogama ili drugim
opojnim sredstvima

6 210

6 211

6 301

6 147

101,4

105,0

107,4

101,5

103,6

106,5

 

 

87.2

Residential care activities
for mental retardation, mental
health and substance abuse

 

 

87.3

Djelatnosti socijalne skrbi sa
smještajem za starije osobe
i osobe s invaliditetom

5 266

5 294

5 375

5 244

101,5

103,5

106,6

101,6

102,1

105,8

 

 

87.3

Residential care activities
for the elderly and disabled

 

 

87.9

Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 

6 882

6 773

6 830

6 724

100,8

104,9

107,6

100,9

103,5

106,7

 

 

87.9

Other residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi
bez smještaja

5 138

5 081

5 154

5 105

101,4

103,9

101,6

101,5

102,5

100,8

 

88

Social work activities without
accommodation

 

 

88.1

Djelatnosti socijalne skrbi bez
smještaja za starije osobe i
osobe s invaliditetom

4 468

4 481

4 561

4 434

101,8

107,3

102,8

101,9

105,8

102,0

 

 

88.1

Social work activities without
accommodation for the elderly
and disabled

 

 

88.9

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

5 179

5 116

5 189

5 144

101,4

103,7

101,5

101,5

102,3

100,7

 

 

88.9

Other social work activities
without accommodation

 

 

1)   Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koja se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

1)   On the basis of users' requirements, we publish the supplement to the regular First Release issued once in three months. Data are presented at the group level (3 digits) for NKD 2007. sections O, P and Q.


 

 

 

3.   PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2019.1) PREMA NKD-u 2007.

      AVERAGE MONTHLY GROSS EARNINGS OF PERSONS IN EMPLOYMENT IN 20191), ACCORDING TO NKD 2007.

 
 
 

Prosječne bruto isplate
po zaposlenome, kune
Average gross earnings per
person in employment, kuna

Indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
Indices of change in average monthly gross earnings according
to payoffs for month

 
 
 
 
 
 

za mjesec
For month

nominalni
Nominal

realni
Real

 
 
 
 
 
 

X.

XI.

XII.

I. – XII.

XII. 2019.
XI. 2019.

XII. 2019.
XII. 2018.

I. – XII. 2019.
I. – XII. 2018.

XII. 2019.
XI. 2019.

XII. 2019.
XII. 2018.

I. – XII. 2019.
I. – XII. 2018.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
O
 
Javna uprava i obrana;
obvezno socijalno osiguranje

10 105

10 246

10 362

10 033

101,1

108,0

105,2

101,2

106,5

104,4

O
 
Public administration and defence; compulsory social security
 
84
Javna uprava i obrana;
obvezno socijalno osiguranje

10 105

10 246

10 362

10 033

101,1

108,0

105,2

101,2

106,5

104,4

 
84
Public administration and defence; compulsory social security
 
 
84.1
Državna uprava te ekonomska
i socijalna politika zajednice

10 016

10 321

10 363

10 087

100,4

108,3

103,7

100,5

106,8

102,9

 
 
84.1
Administration of the State
and the economic and social
policy of the community
 
 
84.2
Pružanje usluga zajednici
kao cjelini

10 321

10 323

10 513

10 147

101,8

107,7

106,4

101,9

106,2

105,6

 
 
84.2
Provision of services to the
community as a whole
 
 
84.3
Djelatnosti obveznoga
socijalnog osiguranja

8 763

9 007

8 971

8 608

99,6

108,8

105,1

99,7

107,3

104,3

 
 
84.3
Compulsory social security
activities
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
P
 
Obrazovanje

9 229

9 095

9 310

9 156

102,4

106,4

104,0

102,5

104,9

103,2

P
 
Education
 
85
Obrazovanje

9 229

9 095

9 310

9 156

102,4

106,4

104,0

102,5

104,9

103,2

 
85
Education
 
 
85.1
Predškolsko obrazovanje

7 641

7 745

7 658

7 633

98,9

103,9

104,0

99,0

102,5

103,2

 
 
85.1
Pre-primary education
 
 
85.2
Osnovno obrazovanje

8 372

8 223

8 538

8 318

103,8

107,9

104,3

103,9

106,4

103,5

 
 
85.2
Primary education
 
 
85.3
Srednje obrazovanje

9 187

8 982

9 383

9 062

104,5

107,8

104,2

104,6

106,3

103,4

 
 
85.3
Secondary education
 
 
85.4
Visoko obrazovanje

14 336

13 911

13 969

14 018

100,4

104,4

103,5

100,5

103,0

102,7

 
 
85.4
Higher education
 
 
85.5
Ostalo obrazovanje i
poučavanje

7 019

7 003

7 005

6 932

100,0

103,5

102,8

100,1

102,1

102,0

 
 
85.5
Other education
 
 
85.6
Pomoćne uslužne djelatnosti
u obrazovanju

9 194

9 464

9 516

9 570

100,5

106,9

107,8

100,6

105,4

106,9

 
 
85.6
Educational support activities
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Q
 
Djelatnosti zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi

10 319

10 491

10 653

10 196

101,5

108,3

104,8

101,6

106,8

104,0

Q
 
Human health and social work
activities
 
86
Djelatnosti zdravstvene zaštite

11 397

11 586

11 771

11 185

101,6

109,6

105,2

101,7

108,1

104,4

 
86
Human health activities
 
 
86.1
Djelatnosti bolnica

11 917

12 138

12 379

11 713

102,0

109,9

105,2

102,1

108,4

104,4

 
 
86.1
Hospital activities
 
 
86.2
Djelatnosti medicinske
i stomatološke prakse

10 503

10 521

10 550

10 148

100,3

109,7

105,4

100,4

108,2

104,6

 
 
86.2
Medical and dental practice
activities
 
 
86.9
Ostale djelatnosti zdravstvene
zaštite

10 219

10 357

10 561

10 042

102,0

108,0

105,5

102,1

106,5

104,7

 
 
86.9
Other human health activities
 
87
Djelatnosti socijalne skrbi
sa smještajem

7 306

7 310

7 400

7 252

101,2

104,3

108,5

101,3

102,9

107,6

 
87
Residential care activities
 
 
87.1
Djelatnosti ustanova za njegu

6 795

6 784

6 916

6 779

101,9

104,1

108,5

102,0

102,7

107,6

 
 
87.1
Residential nursing care
activities
 
 
87.2
Djelatnosti socijalne skrbi
sa smještajem za osobe s
teškoćama u razvoju, duševno
bolesne osobe i osobe ovisne
o alkoholu, drogama ili drugim
opojnim sredstvima

7 904

7 942

8 016

7 861

100,9

104,9

109,2

101,0

103,5

108,3

 
 
87.2
Residential care activities
for mental retardation, mental
health and substance abuse
 
 
87.3
Djelatnosti socijalne skrbi sa
smještajem za starije osobe
i osobe s invaliditetom

6 683

6 718

6 808

6 655

101,3

103,6

108,0

101,4

102,2

107,1

 
 
87.3
Residential care activities
for the elderly and disabled
 
 
87.9
Ostale djelatnosti socijalne skrbi
sa smještajem 

9 175

9 004

9 065

8 959

100,7

105,5

109,6

100,8

104,0

108,7

 
 
87.9
Other residential care activities
 
88
Djelatnosti socijalne skrbi
bez smještaja

6 706

6 648

6 717

6 671

101,0

103,7

102,3

101,1

102,3

101,5

 
88
Social work activities without
accommodation
 
 
88.1
Djelatnosti socijalne skrbi bez
smještaja za starije osobe i
osobe s invaliditetom

5 857

5 884

5 952

5 790

101,2

107,2

102,4

101,3

105,7

101,6

 
 
88.1
Social work activities without
accommodation for the elderly
and disabled
 
 
88.9
Ostale djelatnosti socijalne
skrbi bez smještaja

6 758

6 694

6 762

6 721

101,0

103,6

102,3

101,1

102,2

101,5

 
 
88.9
Other social work activities
without accommodation

 

 

1)   Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog priopćenja koja se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

1)   On the basis of users' requirements, we publish the supplement to the regular First Release issued once in three months. Data are presented at the group level (3 digits) for NKD 2007. sections O, P and Q.

 

 

 


 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on monthly net and gross earnings as well as data on paid hours were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form) in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Data comprise persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional self-government units, on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

 

Persons employed in crafts and trades and free lances and employed insured persons – private farmers are not covered, so data on their pays are not included in the data on average earnings.

 

 

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Data on monthly net and gross earnings of persons employed in legal entities include net and gross earnings of persons in permanent employment, irrespective of the kind of employment and number of working-hours.

 

 

 

Ako je zaposlenik u obračunskom razdoblju imao manje od 80 plaćenih sati rada, tada njegove isplate nisu uključene u obradu.

 

If an employee had less than 80 hours of paid work in the accounting period, then those earnings are not included in the data.

 

 

 

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena.

 

Data on monthly net and gross earnings are presented according to realised pay-offs in current for the previous month, which is in line with the pay-off dynamics in most legal entities, so the average earnings refer to the month for which the pay-off has been received.


 

 

 

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.

 

Data from January 2016 and onwards are not comparable to previously published monthly data.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

 

Average monthly paid off net earnings comprise income of a person in employment earned for work done during regular working hours as well as annual leave, paid leave, public holidays and day-offs as prescribed by law, sickness leave up to 42 days, absence for continuing professional education, during lay-off and job stop caused against person’s will and of no fault of his own and net pays on the basis of compensations, allowances and rewards in sums which are subjects to contributions, taxes and surtaxes.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

 

Average monthly gross earnings include all kinds of net pays on the basis of employment and the following mandatory allocations: pension insurance contributions, income tax and surtax on income tax.

 

 

 

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

 

Number of paid hours is a number of hours for which persons in employment were paid. They include hours actually worked (hours done during regular working time and overtime hours) and hours not actually worked (annual leave, holidays, sick leave lasting less than 42 days and other paid hours not actually done). Paid hours do not include working hours not actually worked which are paid outside a legal entity (sick leave hours lasting over 42 days, maternity leave hours, hours of shorter working time done by parents, etc.).

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih koji su primili isplate.

 

Average monthly net and gross earnings per person in employment are calculated by dividing the total of pay-offs with the number of persons in employment.

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

 

Average monthly net and gross earnings per paid hour are calculated by dividing the total of pay-offs with the total number of paid hours.

 

 

 

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Indices of nominal net and gross earnings are calculated from the data on average monthly net and gross earnings for the respective months and year.


 

 

 

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Real indices of net and gross earnings are calculated by dividing index of nominal net and gross earnings with a consumer price index for the respective month and year.

 

 

 

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

 

Median monthly net and gross earnings are calculated by determining a mean after earnings of persons in employment have been rank-ordered from the lowest to the highest one and shows that 50% of persons in employment get earnings that are equal to or lower than that amount (median) and another 50% get earnings that are equal to or higher than that amount (median).

 

 

 

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom   plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%,    50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

 

Quartile monthly net and gross earnings are calculated by dividing the earnings of persons in employment into four equal parts after they have been rank-ordered from the lowest to the highest one. Then the amount is selected below which 25%, 50%, 75% and 100% of the earnings of persons in employment are placed. They can be divided to first (lower) quartile, second quartile (median), third (upper) quartile and fourth quartile.

 

 

 

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

 

The first (lower) quartile indicates that 25% of persons in employment get earnings that are equal to or lower than the first quartile, while 75% of persons in employment get earnings that are equal to or higher than the first quartile.

 

 

 

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

 

The third (upper) quartile indicates that 75% of persons in employment get earnings that are equal to or lower than the third quartile, while 25% of persons in employment get earnings that are equal to or higher than the third quartile.

 

 

 

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%,   20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

 

Decile monthly net and gross earnings are calculated by dividing earnings of persons in employment into ten equal parts after they have been rank-ordered from the lowest to the highest one. Then the amount is selected below which 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% and 100% of earnings of persons in employment are placed.

 

 

 

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili   veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

 

The first decile includes persons in employment with the lowest monthly earnings and indicates that 10% of persons in employment get earnings that are equal to or lower than the first decile, while 90% of persons in employment get earnings that are equal to or higher than that amount. The second decile includes persons in employment who get earnings that are higher than those included in the first decile and lower than those included in the third decile, etc.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

z

podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

z

data are not published for confidentiality reasons

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Katarina Litva i Snježana Varga

Prepared by: Katarina Litva and Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148