image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                      ZAGREB, 19. KOLOVOZA 2019./ 19 AUGUST, 2019                               BROJ/ NUMBER: 9.1.2/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PO OBRAČUNSKIM RAZDOBLJIMA U 2019.

 

AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT

BY ACCOUNTING PERIODS, 2019

 

 

Za prvo polugodište 2019. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 436 kuna, a u drugom polugodištu 2018. iznosila je 6 246 kuna, što  pokazuje da je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u prvom polugodištu 2019. nominalno viša za 3,0%, a realno za 2,8% u odnosu na drugo polugodište 2018.

 

In the first half of 2019, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 6 436  kuna and to 6 246 kuna in the second half of 2018. In the first half of 2019, the average monthly paid off net earnings showed a nominal increase of 3.0% and a real increase of 2.8%, as compared to the second half of 2018.

 

 

 

Za prvo polugodište 2019. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 8 737 kuna, a u drugom polugodištu 2018. iznosila je 8 453 kune, što pokazuje da je prosječna mjesečna bruto plaća u prvom polugodištu 2019. nominalno viša za 3,4%, a realno za 3,2% u odnosu na drugo polugodište 2018.

 

In the first half of 2019, the average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 8 737 kuna, while in the second half of 2018, it amounted to 8 453 kuna, which represented a nominal increase of 3.4% and a real increase of 3.2% in the first half of 2019, as compared to the second half of 2018.

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nominalno je viša za 3,2%, a realno za 2,5%.

 

The average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia were nominally higher by 3.2% and really by 2.5% for the first half of 2019, as compared to the same period of 2018.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nominalno je viša za 3,5%, a realno za 2,8%.

 

The average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia were nominally higher by 3.5% and really by 2.8% for the first half of 2019, as compared to the same period of 2018.

 

 

 

U prvom tromjesečju 2019. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 411 kuna.

 

In the first quarter of 2019, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 6 411 kuna.

 

 

 

U prvom tromjesečju 2019. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 8 697 kuna.

 

In the first quarter of 2019, the average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 8 697 kuna.

 

 

 

U drugom tromjesečju 2019. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 460 kuna, što je nominalno više za 2,8%, a realno za 2,0% u odnosu na drugo tromjesečje prethodne godine.

 

In the second quarter of 2019, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 6 460 kuna, which was nominally higher by 2.8% and really by 2.0%, as compared to the second quarter of 2018.

 

 

 

U drugom tromjesečju 2019. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 8 775 kuna, što je u odnosu na drugo tromjesečje prethodne godine nominalno više za 3,1%, a realno za 2,3%.

 

In the second quarter of 2019, the average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 8 775 kuna, which was nominally higher by 3.1% and really by 2.3%, as compared to the second quarter of 2018.

 

 

 

Ovdje možete preuzeti podatke prema djelatnostima. https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/Pokazatelji/Zaposlenost%20i%20place/Place.xlsx

 

Data by activities can be downloaded here. https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/Pokazatelji/Zaposlenost%20i%20place/Place.xlsx

 

 

 

1.   PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA TROMJESEČJA I POLUGODIŠTA 2019.

      AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS, QUARTERLY AND SEMI-ANNUAL DATA, 2019

 

I. – III. 2019.

IV. – VI. 2019.

I. – VI. 2019.

Indeksi
Indices

 

IV. – IV. 2019.
IV. – VI. 2018.

I. – VI. 2019.
I. – VI. 2018.

I. – VI. 2019.
VII. – XII. 2018.

Neto plaća
Net earnings

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune

6 411

6 460

6 436

102,8

103,2

103,0

Average monthly paid off net earnings per employee, kuna

Realna neto plaća po zaposlenome

 

 

 

102,0

102,5

102,8

Real net earnings per employee

Bruto plaća
Gross earnings

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune

8 697

8 775

8 737

103,1

103,5

103,4

Average monthly gross earnings per employee, kuna

Realna bruto plaća po zaposlenome

 

 

 

102,3

102,8

103,2

Real gross earnings per employee

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje
otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

E

Water supply; sewerage, waste management and
remediation activities

F

Građevinarstvo

 

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikla

 

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 

S

Other service activities

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o prosječnim mjesečnim neto i bruto plaćama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on average monthly net and gross earnings were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Data comprise persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional government and self-government units, on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

 

Persons employed in crafts and trades and free lances and employed insured persons – private farmers are not covered, so data on their pays are not included in the data on average earnings.

 

 

 

Podaci o prosječnim mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Data on average monthly net and gross earnings of persons employed in legal entities include net and gross earnings of persons in permanent employment, irrespective of the kind of employment and the number of working hours.

 

 

 

Ako je zaposlenik u obračunskom razdoblju imao manje od 80 plaćenih sati rada, tada njegove isplate nisu uključene u obradu.

 

If an employee had less than 80 hours of paid work in the accounting period, then those earnings are not included in the data.

 

 

 

Podaci o prosječnoj mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena.

 

Data on average monthly net and gross earnings are presented according to realised pay-offs in the current for the previous month, which is in line with the pay-off dynamics in most legal entities, so the average earnings refer to the month for which the pay-off has been received.


 

 

 

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.

 

Data from January 2016 and onwards are not comparable to previously published monthly data.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

 

Average monthly paid off net earnings comprise income of a person in employment earned for the work done during regular working hours as well as annual leave, paid leave, public holidays and days off as prescribed by law, sickness leave up to 42 days, absence for continuing professional education, during lay-off and job stop caused against a person’s will and of no fault of his own  and net pays on the basis of compensations, allowances and rewards in sums which are subject to contributions, taxes and surtaxes.

 

 

 

Mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i zakonom propisana obvezatna izdvajanja, doprinose, poreze i prireze.

 

Monthly gross earnings include all kinds of net pays on the basis of employment plus participation, co-payments, contributions and taxes, as prescribed by law.

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih koji su primili isplate.

 

Average monthly net and gross earnings per person in employment are calculated by dividing the total pay-offs by the number of persons in employment.

 

 

 


Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Nominal indices of net and gross earnings are calculated from the data on average monthly net and gross earnings for the respective months and years.

 

 

 

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Real indices of net and gross earnings are calculated by dividing the nominal indices of net and gross earnings by a consumer price index for the respective months and years.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Vesna Lipavić, načelnica Sektora društvenih statistika

Vesna Lipavić, Director of Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Snježana Varga i Martina Špundak

Prepared by: Snježana Varga and Martina Špundak

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148