image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                       ZAGREB, 20. VELJAČE 2019./ 20 FEBRUARY, 2019                                 BROJ/ NUMBER: 9.2.1/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u siječnju 2019.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

January 2019

 

 

 

U siječnju 2019. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 186 589, a od toga 578 125 čine žene. U odnosu na prosinac 2018. broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama pao je za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 1,5%.

 

In January 2019, the total number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 186 589, out of which 578 125 were women. Compared to December 2018, the total number of persons in paid employment in legal entities decreased by 1.4% and the number of employed women by 1.5%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u siječnju 2019. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 1,5%.

 

In January 2019, as compared to the previous month, the total number of persons in employment decreased by 1.4% and the number of employed women by 1.5%

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u siječnju 2019. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 1,5%, a broj zaposlenih žena za 1,8%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika ostao je na istoj razini, a broj žena porastao je za 0,1%.

 

In January 2019, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances decreased by 1.5% and the number of employed women by 1.8%. The total number of employed insured persons – private farmers remained at the same level, while the number of women increased by 0.1%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u siječnju 2019. u odnosu na prosinac 2018. porastao je za 6,7%, a broj nezaposlenih žena za 5,5%. Stopa registrirane nezaposlenosti u siječnju 2019. iznosila je 10,3%, a za žene 11,7%.

 

The total number of unemployed persons increased by 6.7% and the number of unemployed women by 5.5% in January 2019, as compared to December 2018. The total registered unemployment rate in January 2019 was 10.3% and for women it was 11.7%.

 

 

 

Ovdje možete preuzeti podatke prema djelatnostima - Statistika u nizu

 

Data by activities can be downloaded here - Statistics In Line

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

XII. 2018.

I. 2019.

Indeksi

Indices

I. 2019.

XII. 2018.

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 554 892

 755 732

1 545 114

 750 083

99,4

99,3

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 405 973

 672 325

1 386 280

 662 070

98,6

98,5

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 203 605

 586 980

1 186 589

 578 125

98,6

98,5

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

 182 931

 78 981

 180 256

 77 574

98,5

98,2

Persons in employment in crafts and trades
and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

 19 437

 6 364

 19 435

 6 371

100,0

100,1

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

 148 919

 83 407

 158 834

 88 013

106,7

105,5

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

9,6

11,0

10,3

11,7

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)

Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za prosinac 2018. i siječanj 2019. privremeni su.

2)

Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)

Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)

Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)

The results of processing data from JOPPD forms. The data for December 2018 and January 2019 are provisional.

2)

The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)

The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)

The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SIJEČNJU 2019.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)

          AND BY SEX, JANUARY 2019

 

 

Broj zaposlenih

u siječnju 2019.2)

Number of persons

in paid employment,

January 20192)

Indeksi
Indices

 

 

 

 I. 2019.

 XII. 2018.

I. 2019.

I. 2018.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 186 589

 578 125

98,6

98,5

101,2

102,0

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 22 254

 6 196

99,8

101,2

102,3

104,8

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 3 859

  516

97,9

100,8

97,6

101,4

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 207 204

 75 588

99,2

98,0

99,4

100,6

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 12 657

 2 719

101,8

102,2

92,4

90,8

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 23 984

 5 045

99,7

100,4

98,6

100,1

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 75 250

 8 266

97,9

100,5

102,6

97,2

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 182 859

 102 027

99,4

98,9

98,0

98,0

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 65 973

 15 758

98,2

97,5

109,4

107,7

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 61 814

 33 870

87,5

86,4

103,7

103,5

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 34 332

 12 830

100,4

100,4

102,6

103,8

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 35 923

 24 926

100,9

99,7

96,7

96,3

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 8 037

 4 039

98,8

97,8

98,8

100,3

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 55 441

 28 721

100,9

102,6

104,3

109,2

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 44 955

 19 923

97,3

96,4

105,3

104,8

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 107 896

 53 098

98,5

100,4

99,7

104,2

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 112 927

 89 097

99,9

99,9

102,0

102,4

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 90 582

 71 329

99,4

99,2

103,3

103,6

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 23 741

 13 368

100,8

100,8

102,5

102,4

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 16 901

 10 809

99,5

99,1

106,9

110,1

S

Other service activities

 

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management
and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social
security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga

Prepared by: Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148