image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                          ZAGREB, 27. OŽUJKA 2019./ 27 MARCH, 2019                                     BROJ/ NUMBER: 9.2.1/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u veljači 2019.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

February 2019

 

 

 

U veljači 2019. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 175 376, a od toga 573 029 čine žene. U odnosu na siječanj 2019. broj ukupno zaposlenih i broj zaposlenih žena u pravnim osobama pao je za 0,9%.

 

In February 2019, the total number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 175 376, out of which 573 029 were women. Compared to January 2019, the total number of persons in paid employment and the number of employed women in legal entities decreased by 0.9%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih i broj zaposlenih žena u veljači 2019. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 0,8%.

 

In February 2019, as compared to the previous month, the total number of persons in employment and the number of employed women decreased by 0.8%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u veljači 2019. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 0,3%, a broj zaposlenih žena za 0,1%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,4%, a broj žena za 0,5%.

 

In February 2019, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances increased by 0.3% and the number of employed women by 0.1%. The total number of employed insured persons – private farmers decreased by 0.4% and the number of women by 0.5%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u veljači 2019. u odnosu na siječanj 2019. pao je za 1,5%, a broj nezaposlenih žena za 1,3%. Stopa registrirane nezaposlenosti u veljači 2019. iznosila je 10,2%, a za žene 11,7%.

 

The total number of unemployed persons decreased by 1.5% and the number of unemployed women by 1.3% in February 2019, as compared to January 2019. The total registered unemployment rate in February 2019 was 10.2% and for women it was 11.7%.

 

 

 

Revizija podataka napravljena je na temelju mjesečnih datoteka s konačnim podacima za prethodnu godinu. Stoga su podaci od siječnja do prosinca 2018. konačni.

 

A revision of data was performed on the basis of monthly data sets containing final data for the previous year. Therefore, the data for the period from January to December 2018 are final.

 

 

 

Prema konačnim podacima broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama u 2018. u odnosu na 2017. porastao je za 1,6%, a broj zaposlenih žena za 2,3%.

 

According to the final data, the total number of persons in paid employment in legal entities increased in 2018 by 1.6% and the number of employed women by 2.3%, as compared to 2017.

 

 

 

Ovdje možete preuzeti konačne podatke prema djelatnostima po mjesecima u 2018. te privremene podatke za veljaču 2019. - Statistika u nizu

 

The final data by activities by months in 2018 and the provisional data for February 2019 can be found here - Statistics In Line

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

I. 2019.

II. 2019.

Indeksi

Indices

II. 2019.

I. 2019.

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 545 114

 750 083

1 531 962

 743 931

99,1

99,2

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 386 280

 662 070

1 375 584

 657 059

99,2

99,2

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 186 589

 578 125

1 175 376

 573 029

99,1

99,1

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

 180 256

 77 574

 180 858

 77 689

100,3

100,1

Persons in employment in crafts and trades
and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

 19 435

 6 371

 19 350

 6 341

99,6

99,5

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

 158 834

 88 013

 156 378

 86 872

98,5

98,7

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

10,3

11,7

10,2

11,7

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)

Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za siječanj  i veljaču 2019. privremeni su.

2)

Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)

Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)

Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)

The results of processing data from JOPPD forms. The data for January and February 2019 are provisional.

2)

The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)

The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)

The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U VELJAČI 2019.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)

          AND BY SEX, FEBRUARY 2019

 

 

Broj zaposlenih

u veljači 2019.2)

Number of persons

in paid employment,

February 20192)

Indeksi
Indices

 

 

 

 II. 2019.

  I. 2019.

II. 2019.

II. 2018.

I. II. 2019.

I. II. 2018.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 175 376

 573 029

99,1

99,1

99,4

100,5

99,4

100,5

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 21 730

 6 108

97,6

98,6

100,4

102,9

100,7

102,9

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 3 837

  513

99,4

99,4

96,1

97,3

96,0

97,4

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 205 617

 75 007

99,2

99,2

96,8

98,1

97,0

98,1

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 12 763

 2 736

100,8

100,6

96,7

94,9

94,3

92,7

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 23 960

 5 052

99,9

100,1

101,0

101,5

99,2

100,2

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 75 663

 8 267

100,5

100,0

100,4

94,6

99,7

94,2

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 183 562

 103 145

100,4

101,1

97,1

98,0

96,6

97,2

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 65 881

 15 709

99,9

99,7

104,5

104,6

106,1

105,6

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 57 872

 31 700

93,6

93,6

99,4

99,9

99,7

100,0

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 34 282

 12 854

99,9

100,2

99,9

101,6

100,2

101,7

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 35 638

 24 718

99,2

99,2

97,4

97,4

96,9

96,7

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 8 043

 4 028

100,1

99,7

97,8

97,5

97,1

97,7

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 52 966

 26 533

95,5

92,4

97,1

98,5

99,1

102,2

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 44 079

 19 676

98,1

98,8

105,5

106,0

104,1

104,3

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 105 473

 52 408

97,8

98,7

98,7

103,9

99,1

103,9

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 113 648

 89 725

100,6

100,7

101,6

102,0

101,4

101,8

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 90 168

 70 988

99,5

99,5

102,5

102,7

102,7

102,9

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 23 425

 13 202

98,7

98,8

100,2

100,2

100,4

100,4

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 16 769

 10 660

99,2

98,6

104,2

106,3

103,4

105,8

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management  and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga

Prepared by: Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148