image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                           ZAGREB, 19. TRAVNJA 2019./ 19 APRIL, 2019                                     BROJ/ NUMBER: 9.2.1/3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u ožujku 2019.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

March 2019

 

 

U ožujku 2019. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 181 459, a od toga 575 322 čine žene. U odnosu na veljaču 2019. broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,5%, a broj zaposlenih žena za 0,4%.

 

In March 2019, the total number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 181 459, out of which 575 322 were women. Compared to February 2019, the total number of persons in paid employment in legal entities increased by 0.5% and the number of employed women by 0.4%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u ožujku 2019. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 0,6%, a broj zaposlenih žena za 0,5%.

 

In March 2019, as compared to the previous month, the total number of persons in employment increased by 0.6% and the number of employed women by 0.5%

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u ožujku 2019. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 1,1%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,3%, a broj žena za 0,4%.

 

In March 2019, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances increased by 1.4% and the number of employed women by 1.1%. The total number of employed insured persons – private farmers increased by 0.3% and the number of women by 0.4%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u ožujku 2019. u odnosu na veljaču 2019. pao je za 6,8%, a broj nezaposlenih žena za 6,3%. Stopa registrirane nezaposlenosti u ožujku 2019. iznosila je 9,5%, a za žene 11,0%.

 

The total number of unemployed persons decreased by 6.8% and the number of unemployed women by 6.3% in March 2019, as compared to February 2019. The total registered unemployment rate in March 2019 was 9.5% and for women it was 11.0%.

 

 

 

 

 

 

Ovdje možete preuzeti podatke prema djelatnostima Statistika u nizu

 

 

Data by activities can be downloaded here Statistics In Line

 

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

II. 2019.

III. 2019.

Indeksi

Indices

III. 2019.

II. 2019.

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 531 962

 743 931

1 530 028

 741 608

99,9

99,7

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 375 584

 657 059

1 384 227

 660 197

100,6

100,5

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 175 376

 573 029

1 181 459

 575 322

100,5

100,4

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

 180 858

 77 689

 183 356

 78 511

101,4

101,1

Persons in employment in crafts and trades
and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

 19 350

 6 341

 19 412

 6 364

100,3

100,4

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

 156 378

 86 872

 145 801

 81 411

93,2

93,7

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

10,2

11,7

9,5

11,0

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

 

1)

Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za veljaču  i ožujak 2019. privremeni su.

2)

Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)

Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)

Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)

The results of processing data from JOPPD forms. The data for February and March 2019 are provisional.

2)

The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)

The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)

The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U OŽUJKU 2019.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)

          AND BY SEX, MARCH 2019

 

 

Broj zaposlenih

u ožujku 2019.2)

Number of persons

in paid employment,

March 20192)

Indeksi
Indices

 

 

 

 III. 2019.

  II. 2019.

III. 2019.

III. 2018.

I. III. 2019.

I. III. 2018.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 181 459

 575 322

100,5

100,4

100,0

100,9

99,6

100,6

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 21 823

 6 104

100,4

99,9

100,9

102,9

100,8

102,9

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 3 894

  515

101,5

100,4

97,4

98,1

96,5

97,7

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 205 971

 75 434

100,2

100,6

96,9

98,2

97,0

98,1

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 12 777

 2 745

100,1

100,3

97,8

96,7

95,4

94,0

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 24 155

 5 078

100,8

100,5

101,9

101,8

100,1

100,7

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 77 538

 8 420

102,5

101,9

102,1

95,8

100,5

94,7

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 185 184

 103 920

100,9

100,8

97,8

98,7

97,0

97,7

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 66 501

 15 799

100,9

100,6

105,5

105,2

105,9

105,5

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 56 376

 30 633

97,4

96,6

100,5

100,6

100,0

100,2

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 34 754

 13 061

101,4

101,6

101,5

103,2

100,6

102,2

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 35 642

 24 749

100,0

100,1

97,6

97,6

97,1

97,0

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 7 974

 3 980

99,1

98,8

97,0

96,4

97,1

97,3

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 53 604

 26 819

101,2

101,1

98,1

99,2

98,8

101,2

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 44 777

 19 943

101,6

101,4

106,5

106,1

104,9

104,9

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 104 760

 52 135

99,3

99,5

98,5

103,4

98,9

103,7

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 114 494

 90 422

100,7

100,8

101,6

101,9

101,5

101,8

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 90 619

 71 416

100,5

100,6

103,0

103,3

102,8

103,0

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 23 643

 13 340

100,9

101,0

101,1

101,5

100,6

100,7

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 16 973

 10 809

101,2

101,4

105,3

107,2

104,0

106,3

S

Other service activities

 

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management  and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

tis.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

tisuća

 

NKD 2007.

‘000

National Classification of Activities, 2007 version

thousand

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnateljica Lidija Brković.

Person responsible: Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Domagoj Dujmović, Snježana Varga i Martina Špundak

Prepared by: Domagoj Dujmović, Snježana Varga and Martina Špundak

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148