image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                             ZAGREB, 19. SRPNJA 2019./ 19 JULY, 2019                                       BROJ/ NUMBER: 9.2.1/6.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u lipnju 2019.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

June 2019

 

 

 

U lipnju 2019. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 223 833, a od toga 597 952 čine žene. U odnosu na svibanj 2019. broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 1,3%.

 

In June 2019, the total number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 223 833, out of which 597 952 were women. Compared to May 2019, the total number of persons in paid employment in legal entities increased by 1.0% and the number of employed women by 1.3%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u lipnju 2019. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 1,5%, a broj zaposlenih žena za 1,7%.

 

In June 2019, as compared to the previous month, the total number of persons in employment increased by 1.5% and the number of employed women by 1.7%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u lipnju 2019. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 4,2%, a broj zaposlenih žena za 4,8%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,3%, kao i broj žena.

 

In June 2019, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances increased by 4.2% and the number of employed women by 4.8%. Both the total number of employed insured persons – private farmers and the number of women decreased by 0.3%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u lipnju 2019. u odnosu na svibanj 2019. pao je za 3,7%, a broj nezaposlenih žena za 2,6%. Stopa registrirane nezaposlenosti u lipnju 2019. iznosila je 7,2%, a za žene 8,3%.

 

The total number of unemployed persons decreased by 3.7% and the number of unemployed women by 2.6% in June 2019, as compared to May 2019. The total registered unemployment rate in June 2019 was 7.2% and for women it was 8.3%.

 

 

 

Ovdje možete preuzeti podatke prema djelatnostima. - Statistika u nizu

 

 

Data by activities can be downloaded here. – Statistics In Line

 

 

 

 

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

V. 2019.

VI. 2019.

Indeksi

Indices

VI. 2019.

V. 2019.

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 546 999

 747 271

1 563 710

 757 281

101,1

101,3

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 430 533

 682 937

1 451 541

 694 618

101,5

101,7

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 211 214

 590 422

1 223 833

 597 952

101,0

101,3

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

 199 986

 86 201

 208 440

 90 374

104,2

104,8

Persons in employment in crafts and trades
and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

 19 333

 6 314

 19 268

 6 292

99,7

99,7

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

 116 466

 64 334

 112 169

 62 663

96,3

97,4

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

7,5

8,6

7,2

8,3

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)

Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za svibanj i lipanj 2019. privremeni su.

2)

Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)

Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)

Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)

The results of processing data from JOPPD forms. The data for May and June 2019 are provisional.

2)

The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)

The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)

The registered unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U LIPNJU 2019.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
          AND BY SEX, JUNE 2019

 

 

Broj zaposlenih

u lipnju 2019.2)

Number of persons

in paid employment,

June 20192)

Indeksi
Indices

 

 

 

 VI. 2019.

  V. 2019.

VI. 2019.

VI. 2018.

I. VI. 2019.

I. VI. 2018.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 223 833

 597 952

101,0

101,3

99,6

100,5

99,6

100,5

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 22 293

 6 439

100,8

102,3

99,7

104,5

98,8

101,6

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 3 879

  508

99,7

98,1

97,8

95,8

96,9

97,6

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 206 320

 76 475

99,2

100,1

96,1

97,9

96,5

97,9

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 12 943

 2 817

100,1

100,6

102,5

103,4

97,9

97,1

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 24 479

 5 175

101,6

101,5

100,4

101,1

100,5

101,1

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 79 992

 8 678

100,0

102,1

100,8

94,3

100,9

94,8

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 188 824

 105 962

100,9

100,9

98,2

98,4

97,6

98,0

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 68 426

 16 451

100,7

101,3

104,6

104,6

105,5

105,1

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 80 367

 43 787

111,1

110,6

101,0

100,6

100,2

100,2

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 35 183

 13 234

100,2

100,5

102,1

103,3

101,1

102,4

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 35 842

 24 905

99,7

99,9

97,8

97,9

97,4

97,4

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 8 349

 4 183

102,2

102,9

96,4

95,8

97,0

96,7

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 53 923

 27 052

99,5

99,9

98,4

98,8

98,6

100,1

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 48 115

 21 492

102,3

101,5

98,0

98,2

101,5

102,1

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 106 961

 53 314

101,8

101,5

99,4

103,2

98,7

103,3

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 114 578

 90 468

99,9

100,0

101,9

102,3

101,7

102,0

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 90 871

 71 731

100,0

100,1

102,8

103,1

102,8

103,1

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 24 710

 13 887

101,4

101,5

100,9

101,4

100,8

101,1

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 17 778

 11 394

101,4

101,6

103,6

104,9

104,1

106,0

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management  and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Vesna Lipavić, načelnica Sektora društvenih statistika

Vesna Lipavić, Director of Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Domagoj Dujmović, Snježana Varga i Martina Špundak

Prepared by: Domagoj Dujmović, Snježana Varga and Martina Špundak

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148