image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                      ZAGREB, 19. KOLOVOZA 2019./ 19 AUGUST, 2019                                 BROJ/ NUMBER: 9.2.1/7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u srpnju 2019.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

July 2019

 

 

 

U srpnju 2019. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 238 200, a od toga 604 268 čine žene. U odnosu na lipanj 2019. broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,2%, a broj zaposlenih žena za 1,1%.

 

In July 2019, the total number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 238 200, out of which 604 268 were women. Compared to June 2019, the total number of persons in paid employment in legal entities increased by 1.2% and the number of employed women by 1.1%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u srpnju 2019. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 1,2%, kao i broj zaposlenih žena, također za 1,2%.

 

In July 2019, as compared to the previous month, the total number of persons in employment increased by 1.2% as well as the number of employed women, also by 1.2%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u srpnju 2019. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 1,5%, a broj zaposlenih žena za 2,0%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,2%, dok je broj žena pao za 0,3%.

 

In July 2019, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances increased by 1.5% and the number of employed women by 2.0%. The total number of employed insured persons – private farmers decreased by 0.2% and the number of women by 0.3%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u srpnju 2019. u odnosu na lipanj 2019. porastao je za 2,0%, a broj nezaposlenih žena za 3,2%. Stopa registrirane nezaposlenosti u srpnju 2019. iznosila je 7,2%, a za žene 8,4%.

 

The total number of unemployed persons increased by 2.0% and the number of unemployed women by 3.2% in July 2019, as compared to June 2019. The total registered unemployment rate in July 2019 was 7.2% and for women it was 8.4%.

 

 

 

Ovdje možete preuzeti podatke prema djelatnostima. - Statistika u nizu

 

 

Data by activities can be downloaded here. Statistics In Line

 

 

 

 

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

VI. 2019.

VII. 2019.

Indeksi

Indices

VII. 2019.

VI. 2019.

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 563 710

 757 281

1 583 440

767 406

101,3

101,3

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 451 541

 694 618

1 469 051

702 730

101,2

101,2

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 223 833

 597 952

1 238 200

604 268

101,2

101,1

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

 208 440

 90 374

211 622

92 188

101,5

102,0

Persons in employment in crafts and trades
and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

 19 268

 6 292

19 229

6 274

99,8

99,7

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

 112 169

 62 663

114 389

64 676

102,0

103,2

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

7,2

8,3

7,2

8,4

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)

Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za lipanj i srpanj 2019. privremeni su.

2)

Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)

Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)

Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)

The results of processing data from JOPPD forms. The data for June and July 2019 are provisional.

2)

The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)

The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)

The registered unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SRPNJU 2019.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)

          AND BY SEX, JULY 2019

 

 

Broj zaposlenih

u srpnju 2019.2)

Number of persons

in paid employment,

July 20192)

Indeksi
Indices

 

 

 

 VII. 2019.

  VI. 2019.

VII. 2019.

VII. 2018.

I. VII. 2019.

I. VII. 2018.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 238 200

604 268

101,2

101,1

99,9

100,7

99,6

100,5

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

23 126

6 668

103,7

103,6

101,3

106,0

99,2

102,3

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

3 871

515

99,8

101,4

98,0

97,0

97,1

97,5

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

206 416

76 654

100,0

100,2

96,2

97,9

96,5

97,9

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

12 905

2 820

99,7

100,1

103,9

105,5

98,8

98,2

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

24 981

5 283

102,1

102,1

100,9

101,7

100,6

101,2

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

80 558

8 822

100,7

101,7

101,6

95,1

101,0

94,8

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

190 528

106 898

100,9

100,9

98,4

98,5

97,7

98,1

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

69 791

16 785

102,0

102,0

105,5

105,3

105,5

105,1

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

87 344

47 299

108,7

108,0

102,0

101,7

100,5

100,4

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

35 268

13 244

100,2

100,1

102,0

103,0

101,2

102,5

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

35 945

25 016

100,3

100,4

98,0

98,2

97,5

97,5

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

8 528

4 241

102,1

101,4

96,9

95,9

97,0

96,6

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

53 911

27 104

100,0

100,2

98,1

98,6

98,6

99,9

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

49 137

22 212

102,1

103,4

97,6

98,0

100,9

101,4

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

107 683

53 770

100,7

100,9

100,5

104,0

99,0

103,4

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

113 205

89 210

98,8

98,6

101,6

101,8

101,7

102,0

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

91 135

71 919

100,3

100,3

102,7

102,9

102,8

103,1

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

25 072

14 058

101,5

101,2

101,3

102,2

100,9

101,2

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

18 796

11 750

105,7

103,1

103,6

105,2

104,1

105,8

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management
and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Vesna Lipavić, načelnica Sektora društvenih statistika

Vesna Lipavić, Director of Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Snježana Varga i Martina Špundak

Prepared by: Snježana Varga and Martina Špundak

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148