image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                       ZAGREB, 20. RUJNA 2019./ 20 SEPTEMBER, 2019                                  BROJ/ NUMBER: 9.2.1/8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u kolovozu 2019.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

August 2019

 

 

 

U kolovozu 2019. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 571 631, a od toga 737 432 čine žene. U odnosu na srpanj 2019. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,4%, a broj zaposlenih žena za 0,7%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u kolovozu 2019. porastao je za 0,8%, a broj zaposlenih žena za 1,1%. Za razdoblje od siječnja do kolovoza 2019. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 1,4%.

 

 

In August 2019 the total number of persons in employment in the Republic of Croatia was 1 571 631, out of which 737 432 were women. Compared to July 2019, the total number of persons in employment decreased by 0.4% and the number of employed women by 0.7%. Compared to the same month of the previous year, the number of total persons in employment increased in August 2019 by 0.8% and the number of employed women by 1.1%. In the period from January to August 2019, as compared to the same period of the previous year, the total number of persons in employment increased by 1.0% and the number of employed women by 1.4%.

 

 

 

U kolovozu 2019. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 341 924, a od toga 639 533 čine žene. U odnosu na srpanj 2019. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,4%, a broj zaposlenih žena za 0,7%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u kolovozu 2019. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 0,8%, a broj zaposlenih žena za 1,3%. Za razdoblje od siječnja do kolovoza 2019. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 1,7%.

 

In August 2019, the total number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 341 924, out of which 639 533 were women. Compared to July 2019, the number of persons in paid employment in legal entities decreased by 0.4% and the number of employed women by 0.7%. The number of persons in paid employment in legal entities in August 2019, as compared to the same month of the previous year, increased by 0.8% and the number of employed women by 1.3%. In the period from January to August 2019, as compared to the same period of the previous year, the number of persons in paid employment in legal entities increased by 1.0% and the number of employed women by 1.7%.

 

 

 

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u kolovozu 2019. odnosu na prethodni mjesec pao je za 0,5%, a broj zaposlenih žena za 0,6%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika ostao je na istoj razini, a broj žena pao je za 0,1%.

 

In August 2019, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances decreased by 0.5% and the number of employed women by 0.6%. The total number of employed insured persons – private farmers remained at the same level, while the number of women decreased by 0.1%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u kolovozu 2019. u odnosu na srpanj 2019. porastao je za 0,1%, a broj nezaposlenih žena za 0,4%. Stopa registrirane nezaposlenosti u kolovozu 2019. iznosila je 6,8%, a za žene 8,1%.

 

The total number of unemployed persons increased by 0.1% and the number of unemployed women by 0.4% in August 2019, as compared to July 2019. The total registered unemployment rate in August 2019 was 6.8% and for women it was 8.1%.

 

 

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu

 

Detailed data by activities can be downloaded on the link Statistics In Line.

 

 

 

 

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

VII. 2019.

VIII. 2019.

Indeksi

Indices

 

VIII. 2019.

VII. 2019.

VIII. 2019.

VIII. 2018.

I. VIII. 2019.

I. VIII. 2018.

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 692 995

 807 472

1 686 129

802 354

99,6

99,4

99,6

99,4

99,2

99,1

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 578 606

 742 796

1 571 631

737 432

99,6

99,3

100,8

101,1

101,0

101,4

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 347 755

 644 334

1 341 924

639 533

99,6

99,3

100,8

101,3

101,0

101,7

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

 211 622

 92 188

210 480

91 630

99,5

99,4

100,7

99,6

100,6

99,5

Persons in employment in crafts and trades and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

 19 229

 6 274

19 227

6 269

100,0

99,9

98,6

97,6

99,2

98,2

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

 114 389

 64 676

114 498

64 922

100,1

100,4

85,4

83,7

82,4

80,8

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

6,8

8,0

6,8

8,1

 

 

 

 

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)

Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za srpanj i kolovoz 2019. privremeni su.

2)

Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)

Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)

Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)

The results of processing data from JOPPD forms. The data for July and August 2019 are provisional.

2)

The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)

The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)

The registered unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U KOLOVOZU 2019.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)

          AND BY SEX, AUGUST 2019

 

 

Broj zaposlenih

u kolovozu 2019.2)

Number of persons

in paid employment,

August 20192)

Indeksi
Indices

 

 

 

VIII. 2019.

 VII. 2019.

VIII. 2019.

VIII. 2018.

I. VIII. 2019.

I. VIII. 2018.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 341 924

639 533

99,6

99,3

100,8

101,3

101,0

101,7

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

25 090

7 155

102,3

102,4

103,8

107,3

101,2

104,3

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

4 135

536

98,9

99,8

99,7

98,9

99,8

98,8

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

228 521

80 885

99,4

99,4

97,2

98,5

98,1

99,1

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

13 989

3 030

100,3

100,1

106,2

106,6

101,7

100,4

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

26 321

5 549

100,6

100,8

101,7

102,1

101,2

101,7

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

90 403

9 351

98,9

98,6

104,8

100,9

102,3

97,0

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo;
popravak motornih vozila i motocikla

207 361

114 779

99,7

99,8

99,5

99,4

99,3

99,5

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

74 449

17 765

100,2

99,9

101,8

101,3

106,1

105,5

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

97 858

52 226

102,4

102,4

102,2

101,9

102,1

102,0

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

42 792

15 553

100,3

100,4

105,3

105,6

105,1

105,6

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

38 197

26 394

100,0

100,0

99,1

99,2

98,7

98,5

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

9 339

4 554

100.7

100,6

100,4

99,8

98,0

98,0

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

60 966

30 508

99,7

99,7

99,7

100,2

100,1

101,3

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

53 398

23 754

100,4

100,4

98,2

98,8

102,2

102,6

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

112 782

55 957

100,2

100,2

101,2

103,9

100,1

104,2

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

108 745

85 063

94,5

94,0

101,4

101,6

101,9

102,2

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

99 479

77 807

100,0

99,9

104,2

104,3

104,5

104,5

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

27 020

15 227

100,3

100,4

103,1

104,4

102,7

103,3

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

21 079

13 440

99,6

99,6

102,6

104,3

104,9

106,6

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management  and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Vesna Lipavić, načelnica Sektora društvenih statistika

Vesna Lipavić, Director of Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Domagoj Dujmović, Snježana Varga i Martina Špundak

Prepared by: Domagoj Dujmović, Snježana Varga and Martina Špundak

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148