image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                       ZAGREB, 20. SIJEČNJA 2020./ 20 JANUARY, 2020                                BROJ/ NUMBER: 9.2.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u prosincu 2019.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

December 2019

 

 

U prosincu 2019. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 540 084, a od toga 723 525 čine žene. U odnosu na studeni 2019. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,2%, a broj zaposlenih žena za 0,1%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u prosincu 2019. porastao je za 1,0%, a broj žena za 0,4%. Za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 1,3%.

 

In December 2019, the total number of persons in employment in the Republic of Croatia was 1 540 084, out of which 723 525 were women. Compared to November 2019, the total number of persons in employment decreased by 0.2% and the number of employed women by 0.1%. Compared to the same month of the previous year, the total number of persons in employment increased in December 2019 by 1.0% and the number of employed women by 0.4%. In the period from January to December 2019, as compared to the same period of the previous year, the total number of persons in employment increased by 1.0% and the number of employed women by 1.3%.

 

 

 

U prosincu 2019. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 334 369, a od toga 637 224 čine žene. U odnosu na studeni 2019. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,1%, kao i broj zaposlenih žena, također za 0,1%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u prosincu 2019. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 0,3%. Za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 1,5%.

 

In December 2019, the total number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 334 369, out of which 637 224 were women. Compared to November 2019, the number of persons in paid employment in legal entities decreased by 0.1% as well as the number of employed women, also by 0.1%. The number of persons in paid employment in legal entities in December 2019, as compared to the same month of the previous year, increased by 0.9% and the number of employed women by 0.3%. In the period from January to December 2019, as compared to the same period of the previous year, the number of persons in paid employment in legal entities increased by 1.0% and the number of employed women by 1.5%.

 

 

 

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u prosincu 2019. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 0,7%, a broj zaposlenih žena za 0,4%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika ostao je na istoj razini, a broj žena pao je za 0,1%.

 

In December 2019, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances decreased by 0.7% and the number of employed women by 0.4%. The total number of employed insured persons – private farmers remained at the same level, while the number of women decreased by 0.1%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u prosincu 2019. u odnosu na studeni 2019. porastao je za 2,6%, a broj nezaposlenih žena također za 2,6%. Stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu 2019. iznosila je 7,9%, a za žene 9,1%.

 

The total number of unemployed persons increased by 2.6% as well as the number of unemployed women, also by 2.6% in December 2019, as compared to November 2019. The total registered unemployment rate in December 2019 was 7.9% and for women it was 9.1%.

 

 

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu

 

Detailed data by activities can be downloaded on the link Statistics In Line.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

XI. 2019.

XII. 2019.

Indeksi

Indices

 

XII. 2019.

XI. 2019.

XII. 2019.

XII. 2018.

I. XII. 2019.

I. XII. 2018.

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 671 541

795 339

1 671 837

796 160

100,0

100,1

99,9

99,0

99,4

99,2

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 543 091

724 549

1 540 084

723 525

99,8

99,9

101,0

100,4

101,0

101,3

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 335 964

637 886

1 334 369

637 224

99,9

99,9

100,9

100,3

101,0

101,5

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

187 908

80 437

186 502

80 082

99,3

99,6

102,0

101,4

100,9

99,9

Persons in employment in crafts and trades and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

19 219

6 226

19 213

6 219

100,0

99,9

98,8

97,7

99,0

98,0

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

128 450

70 790

131 753

72 635

102,6

102,6

88,5

87,1

83,8

82,1

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

7,7

8,9

7,9

9,1

 

 

 

 

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)

Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za studeni i prosinac 2019. privremeni su.

2)

Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)

Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)

Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)

The results of processing data from JOPPD forms. The data for November and December 2019 are provisional.

2)

The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)

The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)

The registered unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U PROSINCU 2019.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
         
AND BY SEX, DECEMBER 2019

 

 

Broj zaposlenih

u prosincu 2019.2)

Number of persons

in paid employment,

December 20192)

Indeksi
Indices

 

 

 

XII. 2019.

 XI. 2019.

XII. 2019.

XII. 2018.

I. XII. 2019.

I. XII. 2018.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 334 369

 637 224

99,9

99,9

100,9

100,3

101,0

101,5

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 24 975

 7 108

99,1

99,1

104,5

107,3

102,3

105,4

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 4 137

  528

99,8

99,8

98,2

95,3

99,7

98,3

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 228 668

 80 994

99,9

99,9

97,5

96,9

97,9

98,8

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 14 144

 3 098

100,0

100,0

106,8

107,6

103,3

102,9

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 25 848

 5 450

99,8

99,8

100,8

100,2

101,1

101,3

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 93 679

 9 558

100,2

100,2

106,1

105,0

103,7

99,2

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo;
popravak motornih vozila i motocikla

 206 035

 114 322

100,0

100,0

100,9

100,6

99,7

99,9

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 73 970

 17 562

99,9

99,9

103,4

100,4

104,9

104,0

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 81 944

 44 278

96,0

96,0

103,0

98,5

102,2

101,8

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 43 691

 15 867

100,7

100,7

105,8

106,2

105,2

105,5

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 37 896

 26 197

99,9

99,9

101,5

100,1

99,0

98,8

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 9 230

 4 451

100,0

100,0

101,8

99,6

99,2

98,7

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 63 194

 31 591

102,0

102,0

99,8

103,9

100,1

101,3

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 51 649

 22 786

99,9

99,9

102,0

101,8

101,3

101,6

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 113 622

 56 341

99,9

99,9

99,0

100,0

100,2

103,5

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 116 372

 91 958

100,0

100,0

101,0

100,5

101,7

101,8

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 98 075

 76 574

101,1

101,1

98,0

98,3

103,4

103,5

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 26 694

 15 099

99,6

99,6

104,5

105,2

103,1

103,8

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 20 546

 13 462

99,5

99,5

104,3

106,8

104,2

105,9

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management  and
remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social
security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Katarina Litva i Domagoj Dujmović

Prepared by: Katarina Litva and Domagoj Dujmović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148