image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                               ZAGREB, 9. SVIBNJA 2019./ 9 MAY, 2019                                      BROJ/ NUMBER: 11.1.1/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U OŽUJKU 2019.

NUMBER AND STRUCTURE OF BUSINESS ENTITIES, MARCH 2019

 

 

 

Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 57,5%.

 

The comparison of the number of legal entities in the Register of the Croatian Bureau of Statistics with the number of active legal entities in other registers shows that the share of active legal entities was 57.5%.

 

 

 

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti pri pojedinim registrima.

 

This discrepancy occurs due to differences in methodology of data entry method and of defining activities applied in individual registers.

 

 

 

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike i na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

 

The data on the number of entities in crafts and trades and free lances refers to the number of self-employed entrepreneurs, with or without employees, as well as to the number of persons engaged in a professional activity according to pension insurance records.

 

 

 

1.   POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 31. OŽUJKA 2019.

      BUSINESS ENTITIES, SITUATION AS ON 31 MARCH 2019

 

Registrirane pravne osobe

Number of registered legal
entities

Aktivni subjekti

Number of active entities

Udio aktivnih pravnih osoba, %

Share of active legal entities, %

 

 

 

 

 

 

Ukupno

268 204

154 184

57,5

Total

 

 

 

 

 

Trgovačka društva

195 593

130 696

66,8

Trade companies

Zadruge

3 522

940

26,7

Co-operatives

Ustanove, tijela, udruge i
organizacije

69 089

22 548

32,6

Institutions, bodies, associations and organisations

 

 

 

 

 

Subjekti u obrtu i slobodnim
zanimanjima

-

79 982

-

Entities in crafts and trades and free lances

 

 

 

 

 

1)

Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

1)

Including government bodies and bodies of local and regional self-government units.

 

 

 

2.   STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 31. OŽUJKA 2019.

      STRUCTURE OF BUSINESS ENTITIES, BY ACTIVITY AND ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS, SITUATION AS ON 31 MARCH 2019

 

 

Pravne osobe

Number of legal entities

Aktivne pravne osobe

Active legal entities

Obrt i slobodna zanimanja

Crafts and trades and free lances

 

 

 

 

registrirane

Registered

struktura registriranih, %

Structure of registered legal entities, %

aktivne

Active

struktura aktivnih, %

Structure of active legal entities, %

profitne

Profit

neprofitne

Non-profit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

268 204

100,0

154 184

100,0

131 636

22 548

79 982

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

5 095

1,9

2 938

1,9

2 936

2

 2 656

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

325

0,1

192

0,1

192

-

45

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

21 050

7,8

14 657

9,5

14 654

3

7 397

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1 316

0,5

695

0,5

695

-

9

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 162

0,4

839

0,5

835

4

77

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

24 236

9,0

15 161

9,8

15 160

1

8 011

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

50 005

18,6

29 608

19,2

29 423

185

8 648

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

8 615

3,2

6 149

4,0

6 114

35

5 632

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

20 035

7,5

13 423

8,7

13 372

51

7 013

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

9 119

3,4

6 723

4,4

6 700

23

2 431

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

1 804

0,7

962

0,6

943

19

495

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

8 446

3,1

5 012

3,3

5 012

-

436

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

27 445

10,2

20 540

13,3

20 383

157

 9 938

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

9 954

3,7

6 971

4,5

6 967

4

2 470

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

3 031

1,1

978

0,6

16

962

7 477

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

4 074

1,5

3 509

2,3

1 051

2 458

439

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

4 618

1,7

2 842

1,8

821

2 021

5 129

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

21 074

7,9

7 316

4,7

1 720

5 596

 2 612

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

46 744

17,4

15 666

10,2

4 640

11 026

8 951

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

2

0,0

2

0,0

2

-

50

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods-and services-producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

54

0,0

1

0,0

-

1

-

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

Nepoznato

-

-

-

-

-

-

66

  Unknown

 

 

 

 

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četirima područjima djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 18,6% i aktivnih od 19,2%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,8% i aktivnih od 9,5%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,2% i aktivnih od 13,3%, te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 17,4% i aktivnih od 10,2%.

 

The data on the structure of business entities by economic activities show that more than a half of both registered and active entities belong to the following four activity sections: Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles with 18.6% of registered and 19.2% of active entities, Manufacturing with 7.8% of registered and 9.5% of active entities, Professional, scientific and technical activities with 10.2% of registered and 13.3% of active entities and Other service activities with 17.4% of registered and 10.2% of active entities.

 

 

 

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 85,4% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 70,7% zastupljeno u pet područja djelatnosti prema sljedećem redoslijedu učestalosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (22,4%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (15,5%), Prerađivačka industrija (11,1%), Građevinarstvo (11,5%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (10,2%).

 

The share of profit entities in the total active business entities was 85.4% and their structure by economic activities shows that 70.7% of them belonged to five activity sections, shown in the following order of frequency: Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles (22.4%), Professional, scientific and technical activities (15.5%), Manufacturing (11.1%), Construction (11.5%) and Accommodation and food service activities (10.2%).

 

 

 

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 14,6%. Polovica ih se nalazi u djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovica raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (24,8%), Obrazovanje (10,9%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (9,0%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (4,3%).

 

The share of non-profit active entities was 14.6%. Half of them were classified into the activity section Other service activities. The remaining half was distributed between Arts, entertainment and recreation (24.8%), Education (10.9%), Human health and social work activities (9.0%) and Public administration and defence; compulsory social security (4.3%).

 

 

 

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla najučestalija je djelatnost. Uz Trgovinu još pet djelatnosti pokriva polovicu ukupnih subjekata.

 

The structure of entities in crafts and trades and free lances by economic activities was much more balanced than the structure of legal entities. Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles was the most frequent activity section. Besides Trade, five other activities covered one half of the total number of entities.

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
te djelatnosti sanacije okoliša

 

E

Water supply; sewerage, waste management
and remediation activities

F

Građevinarstvo

 

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikla

 

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

 

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

1)

Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

1)

Including government bodies and bodies of local and regional self-government units.

 

 

 

3.   STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 31. OŽUJKA 2019.     

      STRUCTURE OF ACTIVE LEGAL ENTITIES, BY OWNERSHIP TYPES AND NKD 2007. SECTIONS, SITUATION AS ON 31 MARCH 2019

 

 

 

Ukupno

Total

Oblici vlasništva

Ownership types

 

 

 

 

državno

State ownership

privatno

Private ownership

zadružno

Co-operative ownership

mješovito

Mixed ownership

nema vlasništva

No ownership

 

 

 

 

broj pravnih osoba

The number
of legal entities

udio u ukup-nome, % Share in total, %

broj pravnih osoba

The number
of legal entities

udio u ukup-nome, %

Share in total, %

broj pravnih osoba

The number
 of legal entities

udio u ukup-nome, % Share in total, %

broj pravnih osoba

The number
of legal entities

udio u ukup-nome, %

Share in total, %

broj pravnih osoba

The number
of legal entities

udio u ukup-nome, % Share in total, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

154 184

1 254

0,8

129 022

83,7

939

0,6

897

0,6

22 072

14,3

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i
ribarstvo

2 938

14

0,5

2 485

84,6

406

13,8

31

1,1

2

0,1

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

192

4

2,1

176

91,7

3

1,6

9

4,7

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

14 657

80

0,5

14 185

96,8

158

1,1

232

1,6

2

0,0

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

695

34

4,9

652

93,8

-

-

9

1,3

-

-

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

839

318

37,9

506

60,3

3

0,4

9

1,1

3

0,4

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

15 161

83

0,5

14 950

98,6

69

0,5

58

0,4

1

0,0

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikla

29 608

43

0,1

29 143

98,4

89

0,3

166

0,6

167

0,6

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

6 149

60

1,0

6 001

97,6

16

0,3

40

0,7

32

0,5

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

13 423

44

0,3

13 197

98,3

48

0,4

86

0,6

48

0,4

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

6 723

37

0,6

6 602

98,2

9

0,1

54

0,8

21

0,3

J

Information and communication

K

Financijske djelatnostii djelatnosti osiguranja

962

17

1,8

899

93,5

16

1,7

12

1,2

18

1,9

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

5 012

38

0,8

4 945

98,7

3

0,1

26

0,5

-

-

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

20 540

188

0,9

20 087

97,8

37

0,2

116

0,6

112

0,5

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

6 971

59

0,8

6 866

98,5

23

0,3

19

0,3

4

0,1

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

978

29

3,0

-

-

1

0,1

-

-

948

96,9

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

3 509

72

2,1

1 150

32,8

-

-

5

0,1

2 282

65,0

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

2 842

30

1,1

927

32,6

24

0,8

4

0,1

1 857

65,3

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

7 316

72

1,0

1 666

22,8

22

0,3

7

0,1

5 549

75,8

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

15 666

32

0,2

4 583

29,3

12

0,1

14

0,1

11 025

70,4

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti
kućanstava koja proizvode
različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

2

-

-

2

100,0

-

-

-

-

-

-

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods-and services-producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100,0

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

 

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 83,7% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,6% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,6% subjekata, a za 14,3% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

 

The structure of active legal entities by ownership types shows that the private ownership predominated with 83.7% of entities, while 0.8% of entities were owned by the state, 0.6% of them were in mixed ownership and 0.6% of entities were in co-operative ownership. The ownership of 14.3% of legal entities was not monitored.

 

 

 

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,4%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 98,7%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 97,6%. Približno isti udio tog oblika vlasništva od proizvodnih djelatnosti imaju Građevinarstvo (98,6%), Prerađivačka industrija (96,8%) te Informacije i komunikacije (98,2%).

 

The ownership structure by activities shows that privately owned entities were predominant in service activities, e.g. Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, and motorcycles had a share of 98.4%, Real estate activities of 98.7% and Transportation and storage of 97.6%. Approximately the same share of private ownership existed in the productive activities such as Construction (98.6%), Manufacturing (96.8%) and Information and communication (98.2%).

 

 

 

4.   AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH, STANJE 31. OŽUJKA 2019.

      NUMBER OF ACTIVE LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND BY NUMBER OF PERSONS IN EMPLOYMENT,
      SITUATION AS ON 31 MARCH 2019

 

 

Ukupno

Total

Broj zaposlenih

Number of persons in employment

 

 

 

 

0

1 – 9

10 – 49

50 – 249

250 – 499

500 i više

500

and more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

154 184

56 100

81 860

12 312

3 324

325

263

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 938

1 149

1 515

214

50

5

5

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

192

44

100

38

8

-

2

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

14 657

3 571

8 070

2 211

644

97

64

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

695

357

268

51

13

3

3

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

839

160

303

262

101

11

2

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

15 161

5 131

8 446

1 341

219

17

7

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

29 608

8 732

18 300

2 173

316

49

38

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

6 149

2 213

3 364

437

104

18

13

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

13 423

4 966

7 299

1 003

126

16

13

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

6 723

2 222

3 886

516

80

15

4

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

962

186

624

94

34

5

19

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

5 012

3 220

1 663

117

9

1

2

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

20 540

6 143

13 294

987

105

8

3

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

6 971

2 975

3 505

379

87

9

16

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

978

19

334

397

181

28

19

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

3 509

447

1 123

960

958

14

7

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

2 842

731

1 271

581

201

20

38

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

7 316

4 380

2 583

281

56

9

7

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

15 666

9 453

5 912

268

32

-

1

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

2

1

-

1

-

-

-

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services –producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

1

-

-

1

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najveći udio (53,1%) imaju subjekti s 1 − 9 zaposlenih i 36,4% subjekti bez zaposlenih, 8,0% je udio subjekata s 10 – 49 zaposlenih, 2,2% je udio subjekata s 50 – 249 zaposlenih, a samo 0,4% udjela imaju subjekti s više od 250 zaposlenih.

 

Observation of the structure of active legal entities according to the number of persons in paid employment shows that the highest share of 53.1% belonged to entities employing 1 – 9 persons, followed by 36.4% of entities without persons in employment and 8.0% of entities employing 10 – 49 persons and 2.2% of entities employing 50 – 249 persons, while entities employing more than 250 persons had a share of only 0.4%.

 

 

 

 

5.   TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2019.

      TRADE COMPANIES, ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND BY LEGAL ORGANISATIONAL FORMS AND ACTIVITY,

      SITUATION AS ON 31 MARCH 2019

 

 

Pravno ustrojbeni oblici

Legal organisational forms

 

 

ukupno

Total

dionička društva

Joint stock
companies

društva s
ograničenom odgovornošću

Limited liability companies

jednostavna

društva s
ograničenom odgovornošću

Simple limited
liability

companies

javna trgovačka
društva

Public trade
companies

glavne podružnice inozemnih

trgovačkih društava
 ili inozemnih
 trgovaca

pojedinaca

Main subsidiaries

of foreign trade companies
or individual
 traders

ostali pravno
ustrojbeni oblici

Other

legal forms

 

 

registrirani Registered

aktivni
Active

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

195 593

130 696

1 243

867

147 453

95 690

45 362

33 341 

362

193

922

457

251

148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i
ribarstvo

Agriculture, forestry and
fishing

3 884

2 530

39

25

3 014

1 986

823

512

1

1

3

3

4

3

B

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

317

189

14

9

278

170

23

9

-

-

2

1

-

-

C

Prerađivačka industrija

Manufacturing

20 647

14 496

370

244

16 361

11 305

3 790

2 895

4

3

112

44

10

5

D

Opskrba električnom
energijom, plinom,
parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam
and  air conditioning
supply

1 310

695

7

4

1 113

609

186

81

-

-

4

1

-

-

E

Opskrba vodom;
uklanjanje otpadnih voda,
gospodarenje otpadom te
djelatnosti sanacije
okoliša

Water supply; sewerage,
waste management and remediation activities

1 148

832

9

5

981

740

149

85

-

-

8

2

1

-

F

Građevinarstvo

Construction

23 429

15 091

124

84

17 622

10 681

5 399

4 215

46

11

229

96

9

4

G

Trgovina na veliko i
na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles
and motorcycles

49 459

29 334

168

97

40 249

23 226

8 789

5 878

12

4

224

120

17

9

H

Prijevoz i skladištenje

Transportation and
storage

8 523

6 098

65

44

5 568

3 802

2 846

2 228

6

3

37

20

1

1

I

Djelatnosti pružanja
smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Accommodation and
food service activities

19 848

13 324

131

109

11 235

7 206

8 449

5 991

2

-

27

14

4

4

J

Informacije i
komunikacije
Information and
communication

9 040

6 691

38

31

7 037

5 225

1 914

1 403

6

4

41

26

4

2

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financial and insurance activities

1 313

926

105

86

1 093

761

58

31

-

-

17

13

40

35

L

Poslovanje nekretninama

Real estate activities

8 437

5 009

34

28

7 563

4 444

801

513

5

2

25

15

9

7

M

Stručne, znanstvene i
tehničke djelatnosti

Professional, scientific
and technical activities

27 162

20 346

111

80

21 428

15 945

5 175

4 070

268

156

158

86

22

9

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Administrative and support service activities

9 857

6 944

12

11

7 084

4 863

2 716

2 043

5

4

25

12

15

11

O

Javna uprava i obrana;
obvezno socijalno
osiguranje

Public administration
and defence; compulsory
 social security

25

15

-

-

15

9

1

-

-

-

-

-

9

6

P

Obrazovanje

Education

1 355

1 051

2

2

934

711

414

336

1

-

4

2

-

-

Q

Djelatnosti zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi

Human health and social
work activities

1 036

797

-

-

819

635

215

161

1

1

1

-

-

-

R

Umjetnost, zabava i
rekreacija

Arts, entertainment and recreation

2 404

1 698

9

6

1 561

1 060

821

619

1

1

1

1

11

11

S

Ostale uslužne djelatnosti

Other service activities

6 397

4 628

5

2

3 497

2 311

2 792

2 270

4

3

4

1

95

41

T

Djelatnosti kućanstava kao
poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju
različite usluge za vlastite potrebe

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services –producing activities of households for own use

2

2

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

Activities of extraterritorial organisations and bodies

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

U strukturi strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 75,4% i aktivnih 73,2%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prema brojnosti je drugi oblik. Na njega otpada 23,2% registriranih i 25,5% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,4%.

 

Limited liability companies were markedly predominant in the structure of trade companies by legal organisational forms, with a share of 75.4% of registered and 73.2% of active ones. Simple limited liability companies held the second place by their number, with a share of 23.2% of registered and 25.5% of active companies. Other legal forms of trade companies constituted the remaining share of 1.4%.

 

 

 

6.   REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA,

      STANJE 31. OŽUJKA 2019.

      REGISTERED NON-PROFIT LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND BY ACTIVITY AND LEGAL ORGANISATIONAL
      FORMS, SITUATION AS ON 31 MARCH 2019

 

 

Ukupno

registrirani

Total

registered

legal

entities

Udio

aktivnih, %

Share of active legal
 entities, %

Skupine pravno ustrojbenih oblika

Groups of legal organisational forms

 

 

 

 

udruge, ustanove, gospodarska udruženja, pravosuđe,

 zaklade,
fundacije,
političke stranke i ostale organizacije

Associations,

institutions,

economic

 co-operations,

legislation,

foundations,

political parties

and other

organisations

tijela državne

vlasti i tijela jedinica

lokalne i

područne (regionalne) samouprave

State

government

bodies and

bodies

of local and regional

self-government units

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

69 089

32,6

66 680

2 409

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

4

50,0

4

-

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

-

-

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

7

42,9

7

-

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1

0,0

1

-

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

6

66,7

6

-

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

1

100,0

1

-

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

206

89,8

206

-

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

35

100,0

35

-

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

56

91,1

56

-

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

57

40,4

57

-

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

273

7,0

273

-

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

-

-

-

-

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

183

85,8

183

-

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

8

50,0

8

-

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

3 005

32,0

596

2 409

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

2 716

90,5

2 716

-

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

3 538

57,1

3 538

-

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

18 637

30,0

18 637

-

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

40 302

27,4

40 302

-

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

-

-

-

-

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

54

1,9

54

-

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika pokazuje da 96,5% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,5% odnosi se na tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

The structure of registered non-profit legal entities by legal forms shows that associations, institutions, co-operations and similar organisations had a share of 96.5%, while state government bodies and bodies of local and regional self-government units had a share of 3.5%.

 

 

 

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 32,6% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiriju područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 58,3% i udjelom aktivnih od 27,4%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 4,3% i udjelom aktivnih od 32,0%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s udjelom registriranih od 5,1% i aktivnih od 57,1%, te Obrazovanje, sa samo 3,9% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (90,5%).

 

Concerning the activity of the mentioned legal entities, there were 32.6% of active ones. Their structure by activities shows that they were entities belonging to four activity sections: Other service activities with 58.3% of registered and 27.4% of active ones, Public administration and defence; compulsory social security with 4.3% of registered and 32.0% of active ones, Human health and social work activities with 5.1% of registered and 57.1% of active entities and Education with only 3.9% of registered ones, but with the largest share of active entities (90.5%).

 

 

 

7.   STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. OŽUJKA 2019.

      STRUCTURE OF BUSINESS ENTITIES, BY COUNTIES, SITUATION AS ON 31 MARCH 2019

Županija

Registrirane pravne osobe ukupno

Total registered legal entities

Trgovačka društva

Trade companies

Zadruge

Co-operatives

Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije

Registered institutions, bodies, associations and organisations

Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima

Entities in crafts and trades and free lances

County of

registrirana

Registered

aktivna

Active

registrirani

Registered

aktivni

Active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

268 204

195 593

130 696

3 522

940

69 089

79 982

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

16 781

12 780

8 686

142

38

3 859

4 722

Zagreb

Krapinsko-zagorska

4 859

3 068

2 118

74

18

1 717

2 271

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

5 898

3 275

2 102

162

36

2 461

1 900

Sisak-Moslavina

Karlovačka

5 203

3 175

2 157

129

33

1 899

1 743

Karlovac

Varaždinska

7 863

5 351

3 848

101

25

2 411

2 573

Varaždin

Koprivničko-križevačka

4 519

2 709

1 868

197

47

1 613

1 350

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

5 060

3 134

2 091

207

56

1 719

1 247

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

22 684

17 456

11 124

150

30

5 078

8 587

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

2 281

1 289

904

75

14

917

827

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

2 920

1 563

1 049

116

28

1 241

1 027

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

2 349

1 229

897

52

12

1 068

1 041

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

5 018

2 994

2 016

92

22

1 932

1 889

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

9 409

6 729

4 629

220

64

2 460

4 150

Zadar

Osječko-baranjska

13 061

7 691

5 598

259

92

5 111

3 984

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

5 823

3 725

2 323

203

48

1 895

2 421

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

5 699

2 935

2 054

219

76

2 545

2 111

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

27 923

20 703

13 885

429

134

6 791

10 886

Split-Dalmatia

Istarska

19 939

16 228

10 420

111

27

3 600

6 564

Istria

Dubrovačko-neretvanska

8 011

5 414

3 898

96

35

2 501

3 648

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

6 223

4 669

3 331

48

11

1 506

1 238

Međimurje

Grad Zagreb

86 681

69 476

45 698

440

94

16 765

15 803

City of Zagreb

 

 

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 19,8%. Splitsko-dalmatinska županija na drugome je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,4% odnosno 13,6%.

 

The data on the territorial distribution of business entities at the county level show that slightly less than one third of the total number of registered business entities (legal entities) were situated in the City of Zagreb. The City of Zagreb, however, had a significantly lower share in the entities in crafts and trades and free lances (19.8%). The County of Split-Dalmatia followed, with a share of 10.4% of legal entities and 13.6% of natural persons.

 

 

 

Tri županije imaju više od 5% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,5%), Istarska (7,4%) i Zagrebačka (6,3%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

 

Three counties had a share larger than 5% of registered legal entities: the County of Primorje-Gorski kotar (8.5%), the County of Istria (7.4%) and the County of Zagreb (6.3%). The number of natural persons came in the same order.

 

 

 

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava različita je u odnosu na strukturu registriranih. Tako je, npr. udio Grada Zagreba u skupinama tih subjekata u registriranim subjektima 35,5% i u aktivnima 35,0%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim iznosi 10,6% i u registriranim subjektima 10,6%.

 

The territorial structure of active trade companies was different in relation to the structure of the registered ones. Hence, the City of Zagreb had a share of 35.5% in registered and 35.0% in active entities, while the share of the second largest county, the County of Split-Dalmatia, was 10.6% in active and 10.6% in registered entities.

 

 

 

8.   OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐENJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2018. I 2019.

      CREATING, DELETING AND HARMONISING OF REGISTERED LEGAL ENTITIES, 2018 AND 2019

 

2018.

2019.

 

 

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

X.XII.

I. – III.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnivanje

4 931

4 611

3 670

4 202

4 373

Creating

Trgovačka društva

4 433

4 159

3 290

3 789

3 859

Trade companies

Ostali

498

452

380

413

514

Other

 

 

 

 

 

 

 

Brisanje

7 705

175

134

523

553

Deleting

Poduzeća

1171)

4

1

2

3

Enterprises

Trgovačka društva

7 479

106

93

425

458

Trade companies

Ostalo

109

65

40

 96

92

Other

 

 

 

 

 

 

 

Usklađenja prema Zakonu o trgovačkim
društvima

60

11

6

8

11

Harmonising according to the
Companies Act

 

 

1)       Poduzeća i zadruge

1)       Enterprises and co-operatives.

 

 

 

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u trima skupinama: osnivanje, brisanje i usklađenje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju povećava broj osnivanja, broj usklađenja i brisanja.

 

Data on changes in registered entities are divided into three groups: creations, deletions and harmonisations. They show that the number of creations, harmonisations and deletions increased in the mentioned period.

 

 

 

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 88,2%.

 

The share of trade companies in the number of newly created entities in the observed period was 88.2%.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

I.   Uvod

 

I   Introduction

 

 

 

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti– NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti– NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.) Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

 

Based on the Act on the National Classification of Activities (NN, No. 98/94), the Decision on the National Classification of Activities − NKD 2007. (NN, Nos 58/07 and 72/07) and the Ordinance on the Classification of Business Entities According to the National Classification of Activities − NKD 2007. (NN, Nos. 55/16 and 35/18), the Croatian Bureau of Statistics keeps the Register of Business Entities (hereinafter referred to as: Register). The Register, pursuant to provisions of the aforementioned Ordinance, includes legal entities, state government bodies and bodies of local and regional self-government units and parts thereof (hereinafter referred to as: business entities). The Register does not presently include natural persons engaged in activities according to regulations, foreign associations headquartered in the Republic of Croatia and business entities not headquartered in the Republic of Croatia.

 

 

 

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

 

The NKD 2007. is based on the Statistical Classification of Economic Activities in the European Community – NACE Rev. 2, which is obligatory in EU Member States.

 

 

 

 

 

 

II.   Metoda rada i izvori prikupljanja podataka

 

II   Methods and sources of data collection

 

 

 

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

 

On registration, each business entity is assigned a seven-digit registration number, while its constituent parts are assigned an additional four-digit ordinal number besides that number.

 

 

 

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

Moreover, each business entity and parts thereof are assigned an activity code according to the NKD 2007.

 

 

 

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

 

Registered business entities are classified according to their prevailing activities in such a way that a numerical denotation of a class of the main activity is defined according to the NKD 2007. When, on the basis of a formal decision on registration with a competent authority or by law, a business entity is established to be engaged in more than one activity, the first classification according to the NKD 2007. is made upon the proposal of the business entity. Every subsequent classification of the business entity resulting in a change of the main activity is made in the following cases:

 

 

 

1)

na zahtjev subjekta

 

1)

Upon the request of the business entity

2)

prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili na temelju promjene propisa.

 

2)

Upon official duty, based on a change in the decision on registration with a competent authority or a change in the law.

 

 

 

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

 

The activity of the constituent parts of a business entity is established on the basis of a decision on registration with a competent authority or law on creation, irrespective of the activity of the business entity they are a part of.

 

 

 

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

 

Entry, registration, change and withdrawal of business entities are updated daily in the Register. Legal basis for updating the Register are the following:

 

 

 

1)

registri što ih vode:

 

1)

Registers kept by:

 

- trgovački sudovi

 

 

- trade courts

 

- ministarstva

 

 

- ministries

 

- uredi državne uprave

 

 

- state administration offices

 

- druga registarska tijela

 

 

- other registration bodies

2)

zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

 

2)

Laws, decisions and other legal documents published in Narodne novine.

 

 

 

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

 

Registered business entities are structured according to the legal basis, as follows:

-

trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)

 

-

trade companies, enterprises, co-operatives and institutions are registered in the Register upon decisions of registration bodies (trade courts),

-

tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa

 

-

state government bodies and bodies of local and regional self-government units registered according to the law

-

udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

 

-

associations, foundations, political parties and others registered on the basis of decisions of registry bodies according to specific laws.

 

 

 

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađenje u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

 

Difficulties in updating of a significant proportion of units in the Register are a consequence of long-term transition periods during which register bodies harmonise business entities according to a new legislation. This also postpones the procedure of deletions of business entities who have not submitted a request for harmonisation in line with new regulations. Consequently, the Register data have constantly been changing in line with data on business entities subsequently collected from publicly available data bases.

 

 

 

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra kao administrativne baze podataka i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

 

A lack in the coverage of the Register is related to business entities engaged in activities of crafts and free lances, foreign associations headquartered in the Republic of Croatia and business entities not headquartered in the Republic of Croatia. In addition, it must be pointed out that there are methodological discrepancies between the Register as an administrative data base and the Statistical Business Register (hereinafter referred to as: eSPRi).

 

 

 

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

 

The data of the Register of Business Entities are linked to administrative data bases through an identification number, a registration number and a personal identification number.

 

 

 

 

 

 

III. Značenje pojedinih izraza

 

III   Meaning of individual terms

 

 

 

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.

 

Business entities are legal entities and natural persons that perform activities according to the law, public government bodies (government administration bodies, other government bodies, bodies of local and regional self-government units, legal entities and other public authorities, legal entities established by the Republic of Croatia or local and regional self-government units, legal entities performing public service, legal entities financed mostly or completely from the state or local and regional self-government units budgets, that is, from public funds (taxes, provisions etc.), on the basis of a special act as well as trade companies in which the Republic of Croatia or the local and regional self-government units hold individual or joint majority ownership.

 

 

 

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

 

Registered legal entities (business entities) are units that are registered in the Register. These are: trade companies, institutions, co-operatives, associations, political parties, public government bodies and other non-harmonised units that held a legal subjectivity status according to previously valid laws.

 

 

 

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja. 

 

Active legal entities (business entities) are registered legal entities entered into the Register, for which the activity status has been determined according to the eSPRi data. 

 

 

 

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

 

Natural persons are units that carry out activities in line with the law and refer to crafts and trades and free lances.

 

 

 

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

 

Main activity is an activity established according to the largest share in the total value added in the case of business entities that make profit through production, trade or rendering of services on the market or by the largest share in the number of persons in employment according to the payroll and gross paid-off salaries in the case of business entities that do not make profit through production, trade and rendering of services on the market.

 

 

 

Matični broj jest stalna identifikacijska oznaka svakoga poslovnog subjekta. Matični broj upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja prema modulu 11, dok se dijelu poslovnog subjekta određuje i četveroznamenkasti redni broj uz matični broj.

 

Identification number is a permanent identification denomination of each business entity. It is used in all activities of official statistics. It is determined in the process of allocation of a control number according to module 11, while any part of a business entity is at the same time determined a four-digit ordinal number along with the identification number.

 

 

 

Registarski broj jest broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

 

Registration number is a number under which a business entity is entered in a court or another specific register.

 

 

 

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.

 

Personal identification number (OIB) is a permanent identification designation of an OIB holder, used by OIB users in official records, in everyday activities and in data exchange. OIB is unique, non-revealing, unchangeable and non-iterative.

 

 

 

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

 

Legal organisational form is a characteristic of units in the Register that divides them as joint-stock companies, limited liability companies, simple limited liability companies, co-operatives, institutions, associations, state government bodies and bodies of local and regional self-government units and other legal organisational forms. A legal organisational form of the Register has been determined by a decision of a competent registration body or by act on creation that is a basis for their entry into the Register.

 

 

 

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnog subjekta.

 

Type of ownership is a characteristic of units entered into the Register that indicates the ownership structure of the unit and refer to the ownership of assets, that is, to startup deposit of a business entity.

 

 

 

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Number of persons in employment is the feature used for indicating the size and structure of business entities. It is derived from Fina’s annual financial reports. In order to update this feature, as indicated in tables, the data have been harmonised with the regular monthly statistical survey that covers employment.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

Fina

Financijska agencija

 

Fina

Financial Agency

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

0,0

podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

0,0

value not zero but less than 0.05 of the unit of measure used

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnateljica Lidija Brković.

Person responsible: Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Žaklina Čizmović i Višnja Petrović

Prepared by: Žaklina Čizmović and Višnja Petrović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148