GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

GODINA/ YEAR: LVI.                                      ZAGREB, 28. KOLOVOZA 2019./ 28 AUGUST, 2019                             BROJ/ NUMBER: 12.1.1/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PRVA PROCJENA TROMJESEČNOG BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

za drugo tromjesečje 2019.

FIRST QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT ESTIMATE

SECOND QUARTER OF 2019

 

 

U ovom Priopćenju objavljuje se procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) za drugo tromjesečje 2019. prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007.

 

This First Release presents the estimation of the gross domestic product (GDP) for the second quarter of 2019 by major categories of expenditure and according to the NKD 2007. activity sections.

 

 

 

Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta.

 

The quarterly GDP data focus on short-term movements of the economy, while the main purpose of the quarterly GDP estimate is the calculation of real growth rates.

 

 

 

Procjena pokazuje da je tromjesečni BDP u drugom tromjesečju 2019. realno veći za 2,4% u odnosu na isto tromjesečje 2018.

 

The estimate shows that the quarterly GDP in real terms increased by 2.4% in the second quarter of 2019, as compared to the same quarter of 2018.

 

 

 

Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prethodno razdoblje ima pozitivnu stopu promjene od 0,2%, a u odnosu na isto tromjesečje 2018. realno je veći za 2,5%.

 

Seasonally adjusted quarterly GDP increased by 0.2% compared to the previous quarter and by 2.5% compared to the same quarter of 2018, in real terms.

 

 

1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REALNE STOPE RASTA I TEKUĆE CIJENE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT, REAL GROWTH RATES AND CURRENT PRICES

 

2018.

2019.

 

IV. – VI.

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

IV. – VI.

 

Originalni podaci, realne stope rasta (%)
Non-seasonally adjusted data, real growth rates (%)

 

 

 

 

 

 

 

Odnos prema istom razdoblju prethodne godine

2,9

2,8

2,3

3,9

2,4

Comparison with the same quarter of previous year

 

 

 

 

 

 

 

Sezonski prilagođeni podaci, realne stope rasta (%)
Seasonally adjusted data, real growth rates (%)

 

 

 

 

 

 

 

Odnos prema prethodnom razdoblju

1,4

0,5

0,3

1,5

0,2

Comparison with the previous quarter

Odnos prema istom razdoblju prethodne godine

2,9

2,6

2,5

3,8

2,5

Comparison with the same quarter of previous year

 

 

 

 

 

 

 

Tekuće cijene, mil. kn
Current prices, mln kuna

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod

96 200

106 911

94 662

88 636

99 922

Gross domestic product

 

 

U tablici 2. prikazane su realne stope rasta tromjesečnog BDP-a prema kategorijama izdataka na temelju originalnih podataka.

 

The real growth rates of quarterly GDP by expenditure categories based on non-seasonally adjusted data are presented in table 2.

 

 

2.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU

      PRETHODNE GODINE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT ACCORDING TO EXPENDITURE APPROACH, REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH

      CORRESPONDING QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

2018.

2019.

 

 

IV. – VI.

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

IV. – VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konačna potrošnja

3,3

3,0

3,5

4,0

3,0

Final consumption expenditure

    Kućanstva

3,6

2,7

3,9

4,4

2,7

  Households

      NPUSK

2,7

3,7

2,5

1,4

2,0

  NPISH

    Država

2,5

3,9

2,3

3,1

3,9

  General government

Bruto investicije u fiksni kapital

3,1

3,7

6,1

11,5

8,2

Gross fixed capital formation

Izvoz roba i usluga

5,6

3,7

1,3

4,6

1,3

Exports of goods and services

    Robe (fob)

7,1

5,2

0,3

7,6

-0,9

  Goods (fob)

    Usluge

4,3

2,5

3,0

0,9

3,6

  Services

Uvoz roba i usluga

4,7

5,1

6,6

7,7

6,7

Imports of goods and services

    Robe (fob)

2,9

4,8

9,0

5,9

7,9

  Goods (fob)

    Usluge

13,9

6,4

-2,8

16,6

1,3

  Services

Bruto domaći proizvod

2,9

2,8

2,3

3,9

2,4

Gross domestic product

 

 

Najveći pozitivan doprinos povećanju obujma BDP-a u drugom tromjesečju 2019. ostvaren je rastom bruto investicija u fiksni kapital.

 

The largest positive contribution to the GDP volume change in the second quarter of 2019 was realised by an increase in gross fixed capital formation.

 

 

 

Doprinos domaće potražnje je pozitivan (5,2 postotna boda). Doprinos konačne potrošnje kao i doprinos bruto investicija su pozitivni (2,4 postotna boda i 2,8 postotnih bodova).

 

The contribution of domestic demand was positive (5.2 percentage points). Both the contribution of final consumption and the contribution of gross capital formation were positive (2.4 percentage points and 2.8 percentage points, respectively).

 

 

 

Doprinos neto inozemne potražnje je negativan.

 

The contribution of net foreign demand was negative.

 

 

 

U tablici 3. prikazane su realne stope rasta tromjesečne bruto dodane vrijednosti (BDV) prema područjima djelatnosti NKD-a 2007. na temelju originalnih podataka.

 

Table 3. shows the real growth rates of the quarterly gross value added (GVA) according to the NKD 2007. activity sections based on non-seasonally adjusted data.

 

 

3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA PROIZVODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU

      PRETHODNE GODINE

      GROSS VALUE ADDED ACCORDING TO PRODUCTION APPROACH, REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING

      QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

 

2018.

2019.

 

 

 

 

IV. – VI.

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

IV. – VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

0,5

1,9

4,4

1,9

-0,4

A

Agriculture, forestry and fishing

B, C, D, E

Prerađivačka industrija, rudarstvo i
vađenje te ostale industrije

0,4

-1,7

-2,8

1,8

-0,1

B, C, D, E

Manufacturing, mining and quarrying
and other industries

C

Prerađivačka industrija

0,3

-2,1

-2,5

2,6

-1,0

C

Manufacturing

F

Građevinarstvo

3,6

7,1

5,9

11,6

7,6

F

Construction

G, H, I

Trgovina, prijevoz i skladištenje,
smještaj, priprema i usluživanje hrane

5,1

3,8

4,9

5,1

4,1

G, H, I

Wholesale and retail trade, transportation, storage, accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

3,9

4,9

4,7

4,0

4,7

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti
osiguranja

-0,1

1,1

0,8

1,7

1,2

K

Financial and insurance
activities

L

Poslovanje nekretninama

0,4

0,8

0,8

0,9

1,0

L

Real estate activities

M, N

Stručne, znanstvene, tehničke,
administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti

3,1

3,3

3,3

3,2

3,1

M, N

Professional, scientific, technical, administrative and support service activities

O, P, Q

Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi

2,0

2,2

2,7

1,8

1,7

O, P, Q

Public administration and defence, education, human health and social work activities

R, S, T, U

Ostale uslužne djelatnosti

2,4

2,1

3,0

2,9

3,2

R, S, T, U

Other service activities

BDV

Bruto dodana vrijednost

2,3

2,2

2,0

3,2

2,4

GVA

Gross value added

 

 

Prva procjena, prema originalnim podacima, pokazuje da je tromjesečni BDV u drugom tromjesečju 2019. realno veći za 2,4% u odnosu na isto tromjesečje 2018.

 

The first estimate shows that the quarterly GVA increased in real terms by 2.4% in the second quarter of 2019, as compared to the same quarter of 2018, based on non-seasonally adjusted data.

 

 

 

Najveći doprinos rastu tromjesečnog BDV-a u drugom tromjesečju 2019. ostvaren je u djelatnosti Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, a najveći doprinos smanjenju obujma ostvaren je u djelatnosti Prerađivačka industrija.

 

The largest contribution to the GVA growth in the second quarter of 2019 was achieved in Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycle, while the largest contribution to the decrease in the volume was achieved in Manufacturing.

 

 

 

Državni zavod za statistiku objavit će 30. kolovoza 2019. podatke i Metodološka objašnjenja u Excel-formatu u Statistici u nizu. U tablicama će biti prikazani podaci tromjesečnog BDP-a za razdoblje od prvog tromjesečja 2000. do drugog tromjesečja 2019.

 

The Croatian Bureau of Statistics will publish the data and the Notes on Methodology in Excel tables in Statistics in Line on 30 August 2019. The data on the quarterly GDP for the period from the first quarter of 2000 to the second quarter of 2019 will be presented in those tables.

 

 

 

U Statistici u nizu bit će objavljeni podaci prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007. u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine, stalnim cijenama referentne godine (2010. = 100) te realne stope rasta.

 

In Statistics in Line, the data by major categories of expenditure and according to the NKD 2007. activity sections at current prices, constant prices of the previous year, constant prices of the reference year (2010 = 100) and real growth rates will be presented.

 

 

 

Podatke i Metodološka objašnjenja možete preuzeti u Excel-formatu na poveznici Statistika u nizu/BDP od 30. kolovoza 2019.

 

The data and Notes on Methodology can be downloaded in Excel tables in Statistics in Line/GDP as of 30 August 2019.

 

 

 

Prva procjena BDP-a za treće tromjesečje 2019. objavit će se 27. studenoga 2019.

 

First estimate of the GDP for the third quarter of 2019 will be published on 27 November 2019.

 

 

 

Državni zavod za statistiku objavit će 23. listopada 2019. Priopćenje ’’Godišnji bruto domaći proizvod 1995. − 2017., revidirani podaci’’.

 

The Croatian Bureau of Statistics will publish the First Release “Annual Gross Domestic Product, 1995 – 2017, Revised Data” on 23 October 2019.

 

 

 

Državni zavod za statistiku objavit će 29. studenoga 2019. revidirane podatke tromjesečnog BDP-a i Metodološka objašnjenja u Excel-formatu u Statistici u nizu. U tablicama će biti prikazani podaci za razdoblje od prvog tromjesečja 2000. do trećeg tromjesečja 2019.

 

The Croatian Bureau of Statistics will publish the revised quarterly GDP data and the Notes on Methodology in Excel tables in Statistics in Line on 29 November 2019. Data for the period from the first quarter of 2000 to the third quarter of 2019 will be presented in these tables.

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

 

 

 

kn

kuna

 

 

 

mil.

milijun

 

mln

million

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NPUSK

neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

NPISH

non-profit institutions serving households

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Suzana Čajkušić, načelnica Sektora ekonomskih statistika 

Suzana Čajkušić, Director of Economic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Jasna Kiš, Verica Roknić, Natalija Krunić, Sanja Šmigoc, Nataša Vucelić i Jelena Kelebuh-Arambašić

Prepared by: Jasna Kiš, Verica Roknić, Natalija Krunić, Sanja Šmigoc, Nataša Vucelić and Jelena Kelebuh-Arambašić

 

Sezonska i kalendarska prilagodba – priredio: Mladen Krulik

Seasonal and working-day adjustment prepared by: Mladen Krulik

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148