GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

GODINA/ YEAR: LVI.                                     ZAGREB, 19. PROSINCA 2019./ 19 DECEMBER, 2019            BROJ/ NUMBER: 12.1.1/3. - CORR.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PRVA PROCJENA TROMJESEČNOG BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

za treće tromjesečje 2019.

FIRST QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT ESTIMATE

THIRD QUARTER OF 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU

      PRETHODNE GODINE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT ACCORDING TO EXPENDITURE APPROACH, REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH

      CORRESPONDING QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

2018.

2019.

 

 

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

IV. – VI.

VII.– IX.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konačna potrošnja

2,5

3,0

4,0

3,0

3,0

Final consumption expenditure

    Kućanstva

2,4

3,7

4,4

2,7

3,1

  Households

    NPUSK

3,9

2,9

1,8

2,4

0,5

  NPISH

    Država

2,5

0,9

3,1

3,9

2,9

  General government

Bruto investicije u fiksni kapital

5,0

2,3

11,5

8,2

5,0

Gross fixed capital formation

Izvoz roba i usluga

5,4

2,3

4,1

3,3

5,1

Exports of goods and services

    Robe (fob)

5,8

1,2

6,5

0,4

8,4

  Goods (fob)

    Usluge

4,5

5,3

0,4

6,2

3,1

  Services

Uvoz roba i usluga

6,5

9,2

6,5

8,3

4,3

Imports of goods and services

    Robe (fob)

5,8

10,8

4,6

9,7

4,9

  Goods (fob)

    Usluge

10,1

2,6

16,6

1,9

1,8

  Services

Bruto domaći proizvod

3,0

2,2

4,1

2,4

2,9

Gross domestic product

 

 

 

 


ISPRAVAK

 

U Priopćenju 12.1.1/3. Prva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda za treće tromjesečje 2019. od 27. studenoga 2019. u tablici 2. Bruto domaći proizvod prema rashodnoj metodi, realne stope rasta, odnos prema istom tromjesečju prethodne godine došlo je do pogreške pri izračunu podataka.

 

Stoga molimo korisnike da se koriste ispravljenom tablicom koju ovdje prilažemo.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

CORRECTION

 

In the First Release No. 12.1.1/3. First Quarterly Gross Domestic Product Estimate, Third Quarter of 2019, of 27 November 2019, in table 2. Gross Domestic Product According to Expenditure Approach, Real Growth Rates, Comparison With Corresponding Quarter of Previous Year, an error occurred in the calculation of data.

 

Users are therefore kindly asked to use the corrected table attached below.

 

Thank you for your understanding.

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

BDP

bruto domaći proizvod

 

GDP

gross domestic product

NPUSK

neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

NPISH

non-profit institutions serving households

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika 

Suzana Šamec, Director of Macroeconomic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Mira Zadro, Kristina Brandić, Suzana Čajkušić, Jadranka Vuglar, Ivana Škoro, Sanja Šmigoc i Nikola Motik

Prepared by: Mira Zadro, Kristina Brandić, Suzana Čajkušić, Jadranka Vuglar, Ivana Škoro, Sanja Šmigoc and Nikola Motik

 

Sezonska i kalendarska prilagodba – priredio: Mladen Krulik

Seasonal and working-day adjustment prepared by: Mladen Krulik

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148