image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.

ZAGREB, 28. VELJAČE 2020./ 28 FEBRUARY, 2020

BROJ/ NUMBER: 12.1.1/4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PRVA PROCJENA TROMJESEČNOG BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

za četvrto tromjesečje 2019.

FIRST QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT ESTIMATE

FOURTH QUARTER OF 2019

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuje se procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) za četvrto tromjesečje 2019. prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007. Podaci su usklađeni s revizijom godišnjih podataka BDP-a iz listopada 2019.

 

This First Release presents the estimation of the gross domestic product (GDP) for the fourth quarter of 2019 by major categories of expenditure and according to the NKD 2007. activity sections. The data are harmonised with the revision of the annual GDP data from October 2019.

 

 

 

Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta.

 

The quarterly GDP data focus on short-term movements of the economy, while the main purpose of the quarterly GDP estimate is the calculation of real growth rates.

 

 

 

Procjena pokazuje da je tromjesečni BDP u četvrtom tromjesečju 2019. realno veći za 2,5% u odnosu na isto tromjesečje 2018.

 

The estimate shows that the quarterly GDP in real terms increased by 2.5% in the fourth quarter of 2019, as compared to the same quarter of 2018.

 

 

 

Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prethodno razdoblje ima pozitivnu stopu promjene od 0,3%, a u odnosu na isto tromjesečje 2018. realno je veći za 2,7%.

 

Seasonally adjusted quarterly GDP increased by 0.3% compared to the previous quarter and by 2.7% in real terms compared to the same quarter of 2018.

 

 

 

Prva procjena pokazuje da je BDP u 2019. realno veći za 2,9% u odnosu na 2018.

 

First estimate shows that GDP in real terms increased by 2.9% in 2019, as compared to 2018. 

 

 

 

 

 

 

1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REALNE STOPE RASTA I TEKUĆE CIJENE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT, REAL GROWTH RATES AND CURRENT PRICES

 

2019.

 

 

I. III.

IV. VI.

VII. IX.

X. XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalni podaci, realne stope rasta (%)

Non-seasonally adjusted data, real growth rates (%)

 

 

 

 

 

 

 

Odnos prema istom razdoblju prethodne godine

4,1

2,4

2,9

2,5

Comparison with the same quarter of previous year

 

 

 

 

 

 

 

Sezonski prilagođeni podaci, realne stope rasta (%)

Seasonally adjusted data, real growth rates (%)

 

 

 

 

 

 

 

Odnos prema prethodnom razdoblju  

1,2

0,5

0,8

0,3

Comparison with the previous quarter

Odnos prema istom razdoblju prethodne godine

4,0

2,4

2,8

2,7

Comparison with the same quarter of previous year

 

 

 

 

Tekuće cijene, mil. kn

Current prices, mln kuna

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod

88 104

100 460

112 905

98 633

Gross domestic product

 

 

 

 

U tablici 2. prikazane su realne stope rasta tromjesečnog BDP-a prema kategorijama izdataka na temelju originalnih podataka.

 

The real growth rates of quarterly GDP by expenditure categories based on non-seasonally adjusted data are presented in table 2.

 

 

 

2.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU

      PRETHODNE GODINE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT ACCORDING TO EXPENDITURE APPROACH, REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH

      CORRESPONDING QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

2019.

 

 

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

X. XII.

 

 

 

 

 

 

 

Konačna potrošnja

4,0

3,0

3,0

3,8

Final consumption expenditure

    Kućanstva

4,4

2,7

3,1

4,0

  Households

      NPUSK

1,8

2,4

0,5

0,6

  NPISH

    Država

3,1

3,9

2,9

3,5

  General government

Bruto investicije u fiksni kapital

11,5

8,2

5,0

4,0

Gross fixed capital formation

Izvoz roba i usluga

4,1

3,3

5,1

5,6

Exports of goods and services

    Robe (fob)

6,5

0,4

8,4

2,1

  Goods (fob)

    Usluge

0,4

6,2

3,1

12,1

  Services

Uvoz roba i usluga

6,5

8,3

4,3

0,1

Imports of goods and services

    Robe (fob)

4,6

9,7

4,9

0,8

  Goods (fob)

    Usluge

16,6

1,9

1,8

-3,1

  Services

Bruto domaći proizvod

4,1

2,4

2,9

2,5

Gross domestic product

 

 

Najveći pozitivan doprinos povećanju obujma BDP-a u četvrtom tromjesečju 2019. ostvaren je rastom izdataka za konačnu potrošnju kućanstava te izvoza roba i usluga.

 

The largest positive contribution to the GDP volume change in the fourth quarter of 2019 was realised by an increase in the final consumption expenditure of households and in exports of goods and services.

 

 

 

Doprinos neto inozemne potražnje je negativan.

 

The contribution of net foreign demand was negative.

 

 

 

U tablici 3. prikazane su realne stope rasta tromjesečne bruto dodane vrijednosti (BDV) prema područjima djelatnosti NKD-a 2007. na temelju originalnih podataka.

 

Table 3. shows the real growth rates of the quarterly gross value added (GVA) according to the NKD 2007. activity sections based on non-seasonally adjusted data.

 

 

 

3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA PROIZVODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU

      PRETHODNE GODINE

      GROSS VALUE ADDED ACCORDING TO PRODUCTION APPROACH, REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING

      QUARTER OF PREVIOUS YEAR

 

 

2019.

 

 

 

 

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

X. – XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1,9

-0,1

4,5

-1,0

A

Agriculture, forestry and fishing

B, C, D, E

Prerađivačka industrija, rudarstvo i
vađenje te ostale industrije

1,8

0,0

1,9

0,1

B, C, D, E

Manufacturing, mining and quarrying and other industries

C

Prerađivačka industrija

2,4

-1,5

1,0

-1,6

C

Manufacturing

F

Građevinarstvo

11,3

7,3

6,5

7,0

F

Construction

G, H, I

Trgovina, prijevoz i skladištenje,
smještaj, priprema i usluživanje hrane

5,1

4,0

3,2

4,6

G, H, I

Wholesale and retail trade, transportation, storage, accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

4,1

4,9

3,3

5,0

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

1,7

1,2

1,2

1,4

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

0,9

1,0

0,7

0,8

L

Real estate activities

M, N

Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

3,4

3,0

3,1

3,3

M, N

Professional, scientific, technical, administrative and support service activities

O, P, Q

Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

1,8

1,7

2,1

1,9

O, P, Q

Public administration and defence, education, human health and social work activities

R, S, T, U

Ostale uslužne djelatnosti

3,3

3,2

2,8

4,2

R, S, T, U

Other service activities

BDV

Bruto dodana vrijednost

3,2

2,4

2,7

2,5

GVA

Gross value added

 

 

 

Prva procjena, prema originalnim podacima, pokazuje da je tromjesečni BDV u četvrtom tromjesečju 2019. realno veći za 2,5% u odnosu na isto tromjesečje 2018.

 

The first estimate shows that the quarterly GVA increased in real terms by 2.5% in the fourth quarter of 2019, as compared to the same quarter of 2018, based on non-seasonally adjusted data.

 

 

 

Najveći doprinos rastu tromjesečnog BDV-a u četvrtom tromjesečju 2019. ostvaren je u djelatnosti Trgovine na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, a najveći doprinos smanjenju obujma tromjesečnog BDV-a ostvaren je u djelatnosti Prerađivačke industrije.

 

The largest contribution to the GVA growth in the fourth quarter of 2019 was achieved in Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, while the largest contribution to the decrease in the volume of quarterly GVA was achieved in Manufacturing.

 

 

 

U Statistici u nizu  objavljeni su podaci prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007. u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine, stalnim cijenama referentne godine (2015.= 100) te realne stope rasta.

 

In Statistics in Line, the data by major categories of expenditure and according to the NKD 2007. activity sections at current prices, constant prices of the previous year, constant prices of the reference year (2015 = 100) and real growth rates are presented.

 

 

 

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data can be downloaded on the link Statistics in Line.

 

 

 

Prva procjena BDP-a za prvo tromjesečje 2020. objavit će se 29. svibnja 2020.

 

First estimate of the GDP for the first quarter of 2020 will be published on 29 May 2020.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

BDP

bruto domaći proizvod

 

GDP

gross domestic product

BDV

bruto dodana vrijednost

 

GVA

gross value added

kn

kuna

 

mln

million

mil.

milijun

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NPISH

non-profit institutions serving households

NPUSK

neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika 

Suzana Šamec, Director of Macroeconomic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Suzana Čajkušić, Jasna Kiš, Darko Vrančić, Mira Zadro, Sanja Šmigoc, Nikola Motik, Ivana Škoro i Ingrid Omerzo

Prepared by: Suzana Čajkušić, Jasna Kiš, Darko Vrančić, Mira Zadro, Sanja Šmigoc, Nikola Motik, Ivana Škoro and Ingrid Omerzo

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148