image description

GODINA/ YEAR: LVI.                                       ZAGREB, 23. TRAVNJA 2019./ 23 APRIL 2019                                        BROJ/ NUMBER: 12.1.2/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

IZVJEŠĆE O PROCEDURI PREKOMJERNOGA PRORAČUNSKOG MANJKA I RAZINI DUGA OPĆE DRŽAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ, TRAVANJ 2019. (ESA 2010.)

EXCESSIVE DEFICIT PROCEDURE REPORT, REPUBLIC OF CROATIA, APRIL 2019

(ESA 2010)

 

 

 

U ovom Priopćenju Državni zavod za statistiku objavljuje proračunski manjak (deficit) i razinu duga opće države iskazane u Izvješću o prekomjernome proračunskome manjku (deficitu) i razini duga opće države (travanjsko Izvješće) za razdoblje od 2015. do 2018. prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010.) i Priručniku o deficitu i dugu opće države.

 

The Croatian Bureau of Statistics issues in this First Release the general government deficit and debt data based on figures reported in the Excessive Deficit Procedure Report (the April Notification) for the period from 2015 to 2018 according to the European System of National and Regional Accounts (ESA 2010) methodology and the Manual on Government Deficit and Debt.

 

 

 

Fiskalni nadzor Europske komisije nad zemljama članicama temelji se na Izvještaju o prekomjernome proračunskome manjku i razini duga opće države. Ugovorom iz Maastrichta uspostavljena su dva glavna kriterija fiskalnog nadzora: udio proračunskog manjka (deficita) opće države zemlje članice ne smije biti veći od 3% BDP-a, a konsolidirani dug opće države veći od 60% BDP-a.

 

The fiscal surveillance of the European Union over the Member States is based on the Excessive Deficit Procedure Report. The Maastricht Treaty defines two main criteria of the fiscal surveillance: a deficit-to-GDP ratio and a debt-to-GDP ratio in a Member State must not exceed the reference values of 3% and 60%, respectively.

 

 

 

Ovo izvješće podnosi se Europskoj komisiji (Eurostatu) dva puta godišnje – na kraju ožujka (travanjsko Izvješće) i na kraju rujna (listopadsko Izvješće). Izvješće se odnosi na razdoblje posljednje četiri godine i za tekuću godinu, u kojoj su podaci za tekuću godinu bazirani na prognozama Ministarstva financija. Nacionalni statistički uredi obvezni su objaviti Izvješće na svojim internetskim stranicama.

 

This EDP Report is submitted to the European Commission (Eurostat) twice a year at the end of March (the April Notification) and the end of September (the October Notification). The EDP Report relates to the last four-year period and for the current year in which the current-year data are based on the Ministry of Finance forecast. National statistical offices are obliged to publish the EDP Report on their web sites.

 

 

 

U 2018. suficit konsolidirane opće države iznosio je 758 milijuna kuna, odnosno 0,2% BDP-a, dok je u 2017. suficit iznosio 2 889 milijuna kuna ili 0,8% BDP-a. U 2016. deficit je bio jednak -3 440 milijuna kuna ili 1,0% BDP-a te je u 2015. bio jednak -10 829 milijuna kuna ili 3,2% BDP-a.

 

In 2018, the consolidated general government surplus amounted to 758 million kuna, or 0.2% of GDP, while in 2017, the surplus amounted to 2 889 million kuna, or 0.8% of GDP. In 2016, the deficit was equal to -3 440 million kuna, or 1.0% of GDP, and in 2015 it was equal to -10 829 million, or 3.2% of GDP.

 

 

 

Konsolidirani dug na kraju 2018. iznosio je 284 694 milijuna kuna ili 74,6% BDP-a, dok je u 2017. iznosio 284 316 milijuna kuna, odnosno 77,8% BDP-a. U 2016. dug je iznosio 282 766 milijuna kuna, odnosno 80,5% BDP-a, dok je u 2015. iznosio 284 373 milijuna kuna, odnosno 83,7% BDP-a.

 

The consolidated gross debt at the end of 2018 amounted to 284 694 million kuna, or 74.6% of GDP, while in 2017, it amounted to 284 316 million kuna, or 77.8% of GDP. In 2016, the debt amounted to 282 766 million kuna, or 80.5% of GDP, while in 2015, it was 284 373 million kuna, or 83.7% of GDP.

 

 

 

Veliki utjecaj na iznos suficita u 2018. imao je ponovni pad proračunskog salda državnog proračuna u odnosu na prethodnu godinu, s 2 292 milijuna kuna na 191 milijun kuna, kao rezultat pozitivnih ekonomskih trendova.

 

A significant drop in the achieved working balance of the State Budget in relation to the previous year had a big impact on the surplus amount in 2018, from 2 292 million kuna to 191 million kuna, as a result of positive economic trends.

 

 

 

Najveći utjecaj na generiranje suficita u 2018. u odnosu na prethodne godine imalo je znatno poboljšanje financijskog rezultata izvanproračunskih korisnika i javnih poduzeća te povećanje poreznih prihoda. U 2018. porezi na proizvodnju i uvoz prikupljeni su u iznosu od 76 804 milijuna kuna, što je porast od 7,2% u odnosu na 2017.

 

The biggest impact on generating surplus in 2018 compared to previous years was caused by the improvement of financial results of extrabudgetary users and public corporations, as well as an increase in tax revenues. In 2018, taxes on production and imports were collected in the amount of 76 804 million kuna, which was an increase of 7.2% compared to 2017.

 

 

 

Porezni podaci prema obračunu nacionalnih računa jesu podaci o državnim novčanim primicima koji su prilagođeni metodologiji ESA 2010. tako da se primjenjuje metoda vremenskog prilagođavanja (metoda TAC).

 

National accounts data on taxes are data on government cash receipts adjusted to the concepts of the ESA 2010 methodology in a way that the time-adjusted cash (TAC) method is implemented.

 

 

 

Osim toga, utjecaj na generiranje suficita imalo je i smanjenje kamatnih rashoda. U 2018. kamatni rashodi iznosili su 8 877 milijuna kuna, što je za 9,1% manje nego u 2017.

 

In addition, the impact on generating surplus was also caused by a decrease in paid interests. In 2018, paid interests amounted to 8 877 million kuna, which was a decrease of 9.1% compared to 2017.

 

 

 

Nadalje, zabilježen je rast investicija koje su u 2018. iznosile 13 213 milijuna kuna, što je za 33,8% više nego u 2017. te su zabilježena plaćanja po pozvanim jamstvima za brodogradilišta u iznosu od 2 530 milijuna kuna, što je utjecalo na smanjenje suficita.

 

Furthermore, an increase in investments was recorded, which amounted to 13 213 million kuna in 2018, which was 33.8% higher than in 2017. Payments for guarantees called for shipyards were recorded in the amount of 2 530 million kuna, which influenced the decrease in surplus.

 

 

 

U usporedbi s listopadskom notifikacijom, deficit države za razdoblje od 2015. do 2017. minimalno je revidiran te je bio za 858 milijuna kuna manji u 2015. ili 0,25% BDP-a, za 164 milijuna kuna veći u 2016. ili 0,05% BDP-a, dok je u 2017. deficit bio veći za 269 milijuna kuna ili 0,07% BDP-a. Spomenute revizije proizlaze najvećim dijelom zbog uključivanja novih jedinica kao i ostalih metodoloških izmjena.

 

Compared to the October Notification, the government deficit for the period from 2015 to 2017 has been slightly revised and was 858 million  kuna lower in 2015, or 0.25% of GDP, 164 million kuna higher in 2016, or 0.05% of GDP, while in 2017, the deficit was 269 million kuna higher, or 0.07% of GDP. These revisions were mainly caused by the inclusion of new units as well as by other methodological changes.

 

 

 

Osim toga, u obuhvat opće države u travnju 2019., u skladu s Priručnikom o javnom deficitu i dugu, uključena su brojna javna poduzeća koja su pala test tržišnosti u dvije uzastopne godine kao i poduzeća koja su na temelju kvalitativnih kriterija uključena u sektor države. To, između ostalog, uključuje i sve turističke zajednice.

 

Additionally, in accordance with the Manual on Government Deficit and Debt, the general government coverage in April 2019 includes numerous public units that did not pass the market/non-market test in two consecutive years, as well as units included in the government sector based on qualitative criteria. Among others, this also includes all tourist boards.

 

 

 

U 2018. primarni suficit opće države iznosio je 9 635 milijuna kuna ili 2,5% BDP-a, što je za 23,9% manje nego u 2017.

 

In 2018, the primary surplus of the general government amounted to 9 635 million kuna, or 2.5% of GDP, which was 23.9% lower than in 2017.

 

 

 

Razina duga konsolidirane opće države na kraju 2016. i 2017. porasla je za oko 1 milijardu kuna u odnosu na podatke objavljene kod EDP-ove notifikacije u listopadu 2018. zbog daljnjeg usklađivanja obuhvata sektora opće države s metodologijom ESA 2010.

 

The debt level of the consolidated general government at the end of 2016 and 2017 increased by approximately 1 billion kuna, as compared to the data published in the October 2018 EDP Notification due to the further adjustment of the coverage of the general government sector with the ESA 2010 methodology.

 

 

 

Bez obzira na porast razine, udio duga konsolidirane opće države u BDP-u i dalje kontinuirano pada u posljednje četiri godine, tako da je u 2018. pao za 3,2 postotna boda BDP-a u odnosu na 2017., tj. iznosi 74,6% BDP-a. U nominalnim iznosima dug bilježi blagi porast u odnosu na 2017. (379 milijuna kuna ili 0,1%). Uzrok tome je što je porast neto zaduženja (2,7 milijardi kuna) gotovo poništen negativnim tečajnim razlikama (-2,3 milijarde kuna).

 

Regardless of the increase in the debt level, the share of the general government consolidated debt in GDP continued to decrease in the last four years, falling by 3.2 percentage points of GDP in 2018, as compared to 2017, that is, amounting to 74.6% of GDP. In nominal terms, a slight increase in debt was recorded as compared to 2017 (379 million kuna, or 0.1%). It was caused by the fact that the increase in net borrowing (2.7 billion kuna) was almost totally offset by negative exchange rate adjustments (-2.3 billion kuna).

 

 

 

 

 

 

Ovdje možete preuzeti EDP tablice iz ovog Priopćenja u Excel-formatu.

 

Ovdje možete preuzeti tablicu temeljnih agregata sektora opće države  u Excel-formatu.

 

EDP excel tables from this First Release can be downloaded here.

 

Excel table with data on main aggregates of general government from this First Release can be downloaded here.

 

 

 

 

1.   PRIKAZ PREKOMJERNOGA PRORAČUNSKOG MANJKA/VIŠKA I RAZINE DUGA TE POVEZANIH PODATAKA

      REPORTING OF EXCESSIVE GOVERNMENT DEFICIT/SURPLUS AND DEBT LEVELS AND PROVISION OF ASSOCIATED DATA

 

2015.

2016.

2017.

2018.

 

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod, tekuće tržišne cijene
Gross domestic product at current market prices

339 616

100

351 349

100

365 643

100

381 799

100

 

 

 

Neto uzajmljivanje (-)/ neto pozajmljivanje (+)
Net borrowing (-)/ net lending (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opća država
General government

-10 829

-3,2

-3 440

-1,0

2 889

0,8

758

0,2

Središnja država
Central government

-10 596

-3,1

-4 187

-1,2

2 609

0,7

500

0,1

Lokalna država
Local government

208

0,1

-204

-0,1

-399

-0,1

-515

-0,1

Fondovi socijalne sigurnosti
Social security funds

-441

-0,1

952

0,3

678

0,2

772

0,2

 

 

 

Konsolidirani dug opće države
General government consolidated gross debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opća država
General government

284 373

83,7

282 766

80,5

284 316

77,8

284 694

74,6

 

 

 

Rashodi opće države
General government expenditure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto investicije u fiksni kapital
Gross fixed capital formation

11 010

3,2

11 418

3,2

9 878

2,7

13 213

3,5

Kamate (konsolidirano)
Interest (consolidated)

11 811

3,5

10 832

3,1

9 765

2,7

8 877

2,3

 

 

 

 

 

2.   USPOREDNI PRIKAZ TRAVANJSKE NOTIFIKACIJE 2019. I LISTOPADSKE NOTIFIKACIJE 2018. PREKOMJERNOGA PRORAČUNSKOG MANJKA
      I RAZINE DUGA

      COMPARISON OF APRIL 2019 NOTIFICATION WITH OCTOBER 2018 NOTIFICATION OF GOVERNMENT DEFICIT AND DEBT LEVELS

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

mil. kuna
Mln kuna

%

mil. kuna
Mln kuna

%

mil. kuna
Mln kuna

%

mil. kuna
Mln kuna

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto uzajmljivanje (-)/ neto pozajmljivanje (+) (B.9)
Net borrowing (-)/ Net lending (+) (B. 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travanjska notifikacija 2019.

-10 829

-3,2

-3 440

-1,0

2 889

0,8

758

0,2

April 2019 Notification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopadska notifikacija 2018.

-11 687

-3,4

-3 275

-0,9

3 158

0,9

-

-

October 2018 Notification

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlika
Difference

858

0,2

-165

-0,1

-269

-0,1

-

-

Konsolidirani dug opće države
General government consolidated debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travanjska notifikacija 2019.

284 373

83,7

282 766

80,5

284 316

77,8

284 694

74,6

April 2019  Notification

 

Listopadska notifikacija 2018.

284 206

83,7

281 742

80,2

283 318

77,5

-

-

October 2018 Notification

Razlika
Difference

167

0,0

1 024

0,3

998

0,3

-

-

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Osnovni pojmovi i definicije

 

Basic concepts and definitions

 

 

 

Sektor opće države (S.13) uključuje sve institucionalne jedinice koje su ostali netržišni proizvođači, čiji je output namijenjen individualnoj i zajedničkoj potrošnji, te se uglavnom financira od obveznih uplata jedinica koje pripadaju drugim sektorima i/ili svih institucionalnih jedinica koje su ponajprije uključene u preraspodjelu nacionalnog dohotka i bogatstva.

 

The general government sector (S.13) includes all institutional units that are other non-market producers, whose output is intended for individual and collective consumption and mainly financed by compulsory payments made by units belonging to other sectors and/or all institutional units principally engaged in the redistribution of national income and wealth.

 

 

 

Sektor opće države sastoji se od tri podsektora: središnje države (S.1311), lokalne države (S.1313) i fondova socijalnog osiguranja (S.1314). Središnja država obuhvaća državne upravne organizacije, državne agencije te ostale vladine institucije koje imaju nadležnost nad cijelim gospodarskim teritorijem te su odvojene od fondova socijalne sigurnosti. Središnja država uključuje i neprofitne institucije koje su pod kontrolom i uglavnom ih financira središnja vlast. Središnja država u ovome fiskalnom izvješću obuhvaća korisnike državnog proračuna, izvanproračunske korisnike (Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske ceste, Hrvatski fond za privatizaciju do 31. ožujka 2011., Agenciju za upravljanje državnom imovinom do 30. rujna 2013., Centar za restrukturiranje i prodaju te Državni ured za upravljanje državnom imovinom kao njezinih pravnih slijednika) HŽ Infrastrukturu, HRT, Hrvatske autoceste, Autocestu Rijeka ‒ Zagreb, zajedno s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskim operatorom tržišta energije i Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti koji su reklasificirani u sektor države (središnje države).

 

The general government consists of three sub-sectors: the central government (S.1311), the local government (S.1313) and the social security funds sub-sector (S.1314). The central government comprises departments of government administration and other central government agencies, authorities and institutions whose jurisdiction covers the entire economic territory, apart from the administration of the social security funds sub-sector. It also includes non-profit institutions that are controlled and chiefly financed by the central government. The central government in this EDP Report includes central government budgetary users, extra-budgetary users (the Croatian Waters, the Fund for Environmental Protection and Energy Efficiency, the Croatian Roads, the Croatian Privatization Fund until 31 March 2011, the Agency for Management of the Public Property until 30 September 2013, that is, the Restructuring and Sale Center and the State Property Management Administration as its legal successors), the Croatian Railways Infrastructure, the Croatian Radio and Television, Hrvatske Autoceste d. o. o., the Rijeka-Zagreb Motorway together with the Croatian Bank for Reconstruction and Development, the State Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution, the Croatian Energy Market Operator and Croatian Regulatory Authority for Network Industries, which have been reclassified into the government sector (the central government).

 

 

 

Lokalna država obuhvaća jedinice lokalne i područne samouprave te sve korisnike lokalnih proračuna. Uključuje i neprofitne institucije koje su pod kontrolom lokalne vlasti i uglavnom ih ona financira. Podsektor fondova socijalne sigurnosti uključuje sve institucionalne jedinice čija je primarna djelatnost administracija sustava socijalne sigurnosti. Stoga taj sektor čine Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 

The local government sector comprises local and regional self-government units as well as all local budget users. Included in the local government sector are also non-profit institutions controlled and chiefly financed by local authorities. The social security funds sub-sector includes all public sector institutional units whose main activity consists in administrating funded social insurance systems. Therefore, it consists of the Croatian Health Insurance Fund, the Croatian Institute for Pension Insurance and the Croatian Employment Institute.

 

 

 

Proračunski manjak (višak) znači neto uzajmljivanje/neto pozajmljivanje (EDP B.9) sektora opće države (S.13) odnosno razliku između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, kako je definirano u ESA-i 2010.

 

The government deficit (surplus) means the net borrowing/net lending (EDP B.9) of the general government sector (S.13) defined as a difference between a total revenue and a total expenditure.

 

 

 

Prema novoj metodologiji ESA 2010. nema više prilagodbi za tretman tijekova kamata iz swap ugovora i sporazuma o terminskom tečaju, tako da su EDP B.9 i B.9 prema metodologiji ESA 2010. jednaki.

 

According to the new ESA 2010 methodology, no further adjustments are made in the treatment of the interest calculation of flows relating to swaps and forward rate agreements, which means that EDP B.9 is now aligned with B.9 according to the ESA 2010.

 

 

 

Dug opće države predstavlja bruto nominalnu vrijednost duga na kraju godine. Dug se odnosi na jedinice klasificirane prema službenoj sektorskoj klasifikaciji u sektor opće države (S.13), a čine ga sljedeći financijski instrumenti: gotovina i depoziti (AF.2); dužnički vrijednosni papiri (AF.3) te krediti i zajmovi (AF.4), kako je definirano u ESA-i 2010.

 

The general government debt is defined as gross debt nominal value at the year end. The debt refers to the units classified in the general government sector (S.13) according to the sector classification and consists of the following financial instruments: currency and deposits (AF.2), debt securities (AF.3) and loans (AF.4), as defined in the ESA 2010.

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

BDP

bruto domaći proizvod

 

EDP

excessive deficit procedure

EDP

postupak prekomjernog deficita

 

ESA

European System of Accounts

ESA

Europski sustav nacionalnih računa

 

EU

European Union

EU

Europska unija

 

GDP

gross domestic product

HRT

Hrvatska radiotelevizija

 

mln

million

Hrvatske željeznice

 

 

 

mil.

milijun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnateljica Lidija Brković.

Person responsible: Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Jelena Kelebuh Arambašić, Milan Milković, Marija Gojević, Tin Štrok, Maja Bačelić i Valentina Hudiluk

Prepared by: Jelena Kelebuh Arambašić, Milan Milković, Marija Gojević, Tin Štrok, Maja Bačelić and Valentina Hudiluk

 

 

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148