image description

GODINA/ YEAR: LVI.                                 ZAGREB, 21. LISTOPADA 2019./ 21 OCTOBER 2019                                  BROJ/ NUMBER: 12.1.2/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

IZVJEŠĆE O PROCEDURI PREKOMJERNOGA PRORAČUNSKOG MANJKA I RAZINI DUGA OPĆE DRŽAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ, LISTOPAD 2019. (ESA 2010.)

EXCESSIVE DEFICIT PROCEDURE REPORT, REPUBLIC OF CROATIA, OCTOBER 2019

(ESA 2010)

 

 

 

U ovom Priopćenju Državni zavod za statistiku objavljuje proračunski manjak (deficit) i razinu duga opće države iskazane u Izvješću o prekomjernome proračunskome manjku (deficitu) i razini duga opće države (travanjsko Izvješće) za razdoblje od 2015. do 2018. prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010.) i Priručniku o deficitu i dugu opće države.

 

The Croatian Bureau of Statistics issues in this First Release the general government deficit and debt data based on figures reported in the Excessive Deficit Procedure Report (the April Notification) for the period from 2015 to 2018 according to the European System of National and Regional Accounts (ESA 2010) methodology and the Manual on Government Deficit and Debt.

 

 

 

Fiskalni nadzor Europske komisije nad zemljama članicama temelji se na Izvještaju o prekomjernome proračunskome manjku i razini duga opće države. Ugovorom iz Maastrichta uspostavljena su dva glavna kriterija fiskalnog nadzora: udio proračunskog manjka (deficita) opće države zemlje članice ne smije biti veći od 3% BDP-a, a konsolidirani dug opće države veći od 60% BDP-a.

 

The fiscal surveillance of the European Union over the Member States is based on the Excessive Deficit Procedure Report. The Maastricht Treaty defines two main criteria of the fiscal surveillance: a deficit-to-GDP ratio and a debt-to-GDP ratio in a Member State must not exceed the reference values of 3% and 60%, respectively.

 

 

 

Ovo izvješće podnosi se Europskoj komisiji (Eurostatu) dva puta godišnje – na kraju ožujka (travanjsko Izvješće) i na kraju rujna (listopadsko Izvješće). Izvješće se odnosi na razdoblje posljednje četiri godine i za tekuću godinu, u kojoj su podaci za tekuću godinu bazirani na prognozama Ministarstva financija. Nacionalni statistički uredi obvezni su objaviti Izvješće na svojim internetskim stranicama.

 

This EDP Report is submitted to the European Commission (Eurostat) twice a year at the end of March (the April Notification) and the end of September (the October Notification). The EDP Report relates to the last four-year period and for the current year in which the current-year data are based on the Ministry of Finance forecast. National statistical offices are obliged to publish the EDP Report on their web sites.

 

 

 

U 2018. suficit konsolidirane opće države iznosio je 992 milijuna kuna, odnosno 0,3% BDP-a, dok je u 2017. suficit iznosio 2 914 milijuna kuna ili 0,8% BDP-a. U 2016. deficit je bio jednak -3 884 milijuna kuna ili 1,1% BDP-a te je u 2015. bio jednak -11 262 milijuna kuna ili 3,3% BDP-a.

 

In 2018, the consolidated general government surplus amounted to 992 million kuna, or 0.3% of GDP, while in 2017, the surplus amounted to 2 914 million kuna, or 0.8% of GDP. In 2016, the deficit was equal to -3 884 million kuna, or 1.1% of GDP, and in 2015 it was equal to -11 262 million kuna, or 3.3% of GDP.

 

 

 

Konsolidirani dug na kraju 2018. iznosio je 286 116 milijuna kuna ili 74,8% BDP-a, dok je u 2017. iznosio 285 842 milijuna kuna, odnosno 78,0% BDP-a. U 2016. dug je iznosio 284 323 milijuna kuna, odnosno 81,0% BDP-a, dok je u 2015. iznosio 286 796 milijuna kuna, odnosno 84,4% BDP-a.

 

The consolidated gross debt at the end of 2018 amounted to 286 116 million kuna, or 74.8% of GDP, while in 2017, it amounted to 285 842 million kuna, or 78.0% of GDP. In 2016, the debt amounted to 284 323 million kuna, or 81.0% of GDP, while in 2015, it was 286 796 million kuna, or 84.4% of GDP.

 

 

 

Veliki utjecaj na iznos suficita u 2018. imao je ponovni pad proračunskog salda državnog proračuna u odnosu na prethodnu godinu, s 2 292 milijuna kuna na 192 milijuna kuna, kao rezultat pozitivnih ekonomskih trendova.

 

A significant drop in the achieved working balance of the State Budget in relation to the previous year had a big impact on the surplus amount in 2018, from 2 292 million kuna to 192 million kuna, as a result of positive economic trends.

 

 

 

Najveći utjecaj na generiranje suficita u 2018. u odnosu na prethodne godine imalo je poboljšanje financijskog rezultata izvanproračunskih korisnika i javnih poduzeća te povećanje poreznih prihoda. U 2018. porezi na proizvodnju i uvoz prikupljeni su u iznosu od 76 666 milijuna kuna, što je porast od 7,2% u odnosu na 2017.

 

The biggest impact on generating surplus in 2018 compared to previous years was caused by the improvement of financial results of extrabudgetary users and public corporations, as well as an increase in tax revenues. In 2018, taxes on production and imports were collected in the amount of 76 666 million kuna, which was an increase of 7.2% compared to 2017.

 

 

 

Porezni podaci prema obračunu nacionalnih računa jesu podaci o državnim novčanim primicima koji su prilagođeni metodologiji ESA 2010 tako da se primjenjuje metoda vremenskog prilagođavanja (metoda TAC).

 

National accounts data on taxes are data on government cash receipts adjusted to the concepts of the ESA 2010 methodology in a way that the time-adjusted cash (TAC) method is implemented.

 

 

 

Osim toga, utjecaj na generiranje suficita imalo je i smanjenje kamatnih rashoda. U 2018. kamatni rashodi iznosili su 8 890 milijuna kuna, što je za 9,1% manje nego u 2017.

 

In addition, the impact on generating surplus was also caused by adecrease in paid interests. In 2018, paid interests amounted to 8 890 million kuna, which was a decrease of 9.1% compared to 2017.

 

 

 

Nadalje, zabilježen je rast investicija koje su u 2018. iznosile 13 365 milijuna kuna, što je za 32,6% više nego u 2017. te su zabilježena plaćanja po pozvanim jamstvima za brodogradilišta u iznosu od 2 530 milijuna kuna, što je utjecalo na smanjenje suficita.

 

Furthermore, an increase in investments was recorded, which amounted to 13 365 million kuna in 2018, which was 32.6% higher than in 2017. Payments for guarantees called for shipyards were recorded in the amount of 2 530 million kuna, which influenced the decrease in surplus.

 

 

 

U usporedbi s travanjskom notifikacijom, deficit države za razdoblje od 2015. do 2018. revidiran je te je bio za 433 milijuna kuna veći u 2015. ili 0,13% BDP-a, za 444 milijuna kuna veći u 2016. ili 0,13% BDP-a, dok je u 2017. suficit bio veći za 25 milijuna kuna ili 0,01% BDP-a, dok je u 2018. suficit veći za 234 milijuna kuna ili 0,06% BDP-a. Spomenute revizije proizlaze najvećim dijelom zbog uključivanja novih jedinica i ostalih metodoloških izmjena. Najveći utjecaj na povećanje deficita u 2015. i 2016. godini imalo je uključivanje lučkih uprava te javnih poduzeća koja su pala na testu tržišnosti u obuhvat opće države, dok su iste jedinice u 2017. i 2018. godini utjecale na povećanje suficita zbog pozitivnoga poslovnog rezultata. Metodološke izmjene tretmana određenih transakcija u skladu s ažuriranim Priručnikom o javnom dugu i deficitu 2019. te promjena izvora podataka za obračun poreznih prihoda također su utjecale na kretanja deficita i suficita u svim relevantnim godinama.

 

Compared to the April Notification, the government deficit for the period from 2015 to 2018 has been revised and was 433 million kuna higher in 2015, or 0.13% of GDP, and 444 million kuna higher in 2016, or 0.13% of GDP, while in 2017, the surplus was 25 million kuna higher, or 0.01% of GDP, and in 2018, the surplus was 234 million kuna higher, or 0.06% of GDP. The biggest impact on the deficit increase in 2015 and 2016 came from the inclusion of port authorities and public units that have failed the market/non-market test in the general government coverage, while the same units affected the surplus increase in 2017 and 2018 due to positive business results. Methodological changes relating to the treatment of specific transactions in accordance with the updated Manual on Government Deficit and Debt 2019 and changes in the data source for tax revenues calculation also affected the movements in the deficit and surplus in all relevant years.

 

 

 

Osim toga, u obuhvat opće države nakon Travanjske notifikacije, u skladu s Priručnikom o javnom deficitu i dugu, uključena su brojna javna poduzeća koja su pala test tržišnosti u dvije uzastopne godine kao i određena poduzeća koja su na temelju kvalitativnih kriterija uključena u sektor države. To, među ostalim, uključuje i već spomenute lučke uprave.

 

Additionally, in accordance with the Manual on Government Deficit and Debt, the general government coverage after the April Notification includes numerous public that did not pass the market/non-market test in two consecutive years, as well as units included in the government sector based on qualitative criteria. Among others, this also includes the abovementioned port authorities.

 

 

 

U 2018. primarni suficit opće države iznosio je 9 882 milijuna kuna
ili 2,6% BDP-a, što je za 22,1% manje nego u 2017.

 

In 2018, the primary surplus of the general government amounted to 9 882 million kuna, or 2.6% of GDP, which was 22.1% lower than in 2017.

 

 

 

Razina duga konsolidirane opće države porasla je za: 2,4 milijarde kuna na kraju 2015. godine, 1,6 milijardi kuna na kraju 2016. godine, 1,5 milijardi kuna na kraju 2017. godine i 1,4 milijarde kuna na kraju 2018. godine, u odnosu na podatke objavljene kod EDP notifikacije u travnju 2019. uslijed daljnjeg usklađivanja obuhvata sektora opće države s metodologijom ESA 2010.

 

The debt level of the consolidated general government increased by 2.4 billion kuna at the end of 2015, by 1.6 billion kuna at the end of 2016, by 1.5 billion kuna at the end of 2017 and by 1.4 billion kuna at the end of 2018, as compared to the data published in April 2019 EDP Notification, due to further adjustment of the coverage of the general government sector with the ESA 2010 methodology.

 

 

 

Bez obzira na porast razine, udio duga konsolidirane opće države u BDP-u i dalje kontinuirano pada u posljednje četiri godine, tako da u 2018. pada za 3,2 postotna poena BDP-a u odnosu na 2017. tj. iznosi 74,8% BDP-a. Razlika stanja duga u 2018., u nominalnom iznosu, bilježi blagi porast u odnosu na 2017. godinu (275 milijuna kuna ili 0,1%). Uzrok tomu je što je porast neto zaduženja (2,6 milijardi kuna) gotovo poništen s negativnim tečajnim razlikama (-2,3 milijarde kuna).

 

Regardless of the increase in the debt level, the share of the general government consolidated debt in GDP still continued to decrease in the last four years, falling by 3.2 percentage points of GDP in 2018 compared to 2017, amounting to 74.8% of GDP. The debt stock change in 2018, in nominal terms, records a slight increase compared to 2017 (275 million kuna or 0.1%). The reason is that the increase in net borrowing (2.6 billion kuna) was almost totally offset by negative exchange rate adjustments (-2.3 billion kuna).

 

 

 

 

 

 

Ovdje možete preuzeti EDP tablice iz ovog Priopćenja u Excel-formatu.

 

Ovdje možete preuzeti tablicu temeljnih agregata sektora opće države  u Excel-formatu.

 

Ovdje možete preuzeti tablicu detaljne razrade poreza i socijalnih doprinosa prema vrsti poreza ili socijalnih doprinosa u Excel-formatu.

 

EDP excel tables from this First Release can be downloaded here.

 

Excel table with data on main aggregates of general government from this First Release can be downloaded here.

 

Excel table with data on detailed tax and social contribution receipts by type of tax or social contribution can be downloaded here

 

 

 

1.   PRIKAZ PREKOMJERNOGA PRORAČUNSKOG MANJKA/VIŠKA I RAZINE DUGA TE POVEZANIH PODATAKA

      REPORTING OF EXCESSIVE GOVERNMENT DEFICIT/SURPLUS AND DEBT LEVELS AND PROVISION OF ASSOCIATED DATA

 

2015.

2016.

2017.

2018.

 

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod, tekuće tržišne cijene
Gross domestic product at current market prices

339 696

100

351 169

100

366 426

100

382 624

100

 

 

 

Neto uzajmljivanje (-)/ neto pozajmljivanje (+)
Net borrowing (-)/ net lending (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opća država
General government

-11 262

-3,3

-3 884

-1,1

2 914

0,8

992

0,3

Središnja država
Central government

-11 061

-3,3

-4 652

-1,3

2 285

0,6

564

0,1

Lokalna država
Local government

240

0,1

-184

-0,1

-49

0,0

-344

-0,1

Fondovi socijalne sigurnosti
Social security funds

-441

-0,1

952

0,3

678

0,2

772

0,2

 

 

 

Konsolidirani dug opće države
General government consolidated gross debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opća država
General government

286 796

84,4

284 323

81,0

285 842

78,0

286 116

74,8

 

 

 

Rashodi opće države
General government expenditure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto investicije u fiksni kapital
Gross fixed capital formation

11 584

3,4

11 982

3,4

10 079

2,8

13 365

3,5

Kamate (konsolidirano)
Interest (consolidated)

11 686

3,4

10 854

3,1

9 777

2,7

8 890

2,3

 

 

 

 

 

 

2.   USPOREDNI PRIKAZ LISTOPADSKE NOTIFIKACIJE 2019. I TRAVANJSKE NOTIFIKACIJE 2019. PREKOMJERNOGA PRORAČUNSKOG MANJKA
      I RAZINE DUGA

      COMPARISON OF OCTOBER  2019 NOTIFICATION WITH APRIL 2019 NOTIFICATION OF GOVERNMENT DEFICIT AND DEBT LEVELS

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

mil. kuna
Mln kuna

%

mil. kuna
Mln kuna

%

mil. kuna
Mln kuna

%

mil. kuna
Mln kuna

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto uzajmljivanje (-)/ neto pozajmljivanje (+) (B.9)
Net borrowing (-)/ Net lending (+) (B. 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopadska notifikacija 2019.

-11 262

-3,3

-3 884

-1,1

2 914

0,8

992

0,3

October 2019 Notification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travanjska notifikacija 2019.

-10 829

-3,2

-3 440

-1,0

2 889

0,8

758

0,2

April 2019 Notification

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlika
Difference

-433

-0,1

-444

-0,1

25

0,0

234

0,1

Konsolidirani dug opće države
General government consolidated debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopadska notifikacija 2019.

286 796

84,4

284 323

81,0

285 842

78,0

286 116

74,8

October 2019 Notification

 

Travanjska notifikacija 2019.

284 373

83,7

282 766

80,5

284 316

77,8

284 694

74,6

April 2019 Notification

Razlika
Difference

2 423

0,7

1 557

0,5

1 526

0,3

1 422

0,2

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Osnovni pojmovi i definicije

 

Basic concepts and definitions

 

 

 

Sektor opće države (S.13) uključuje sve institucionalne jedinice koje su ostali netržišni proizvođači, čiji je output namijenjen individualnoj i zajedničkoj potrošnji, te se uglavnom financira od obveznih uplata jedinica koje pripadaju drugim sektorima i/ili svih institucionalnih jedinica koje su ponajprije uključene u preraspodjelu nacionalnog dohotka i bogatstva.

 

The general government sector (S.13) includes all institutional units that are other non-market producers, whose output is intended for individual and collective consumption and mainly financed by compulsory payments made by units belonging to other sectors and/or all institutional units principally engaged in the redistribution of national income and wealth.

 

 

 

Sektor opće države sastoji se od tri podsektora: središnje države (S.1311), lokalne države (S.1313) i fondova socijalnog osiguranja (S.1314). Središnja država obuhvaća državne upravne organizacije, državne agencije te ostale vladine institucije koje imaju nadležnost nad cijelim gospodarskim teritorijem te su odvojene od fondova socijalne sigurnosti. Središnja država uključuje i neprofitne institucije koje su pod kontrolom i uglavnom ih financira središnja vlast. Središnja država u ovome fiskalnom izvješću obuhvaća korisnike državnog proračuna, izvanproračunske korisnike (Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske ceste, Hrvatski fond za privatizaciju do 31. ožujka 2011., Agenciju za upravljanje državnom imovinom do 30. rujna 2013., Centar za restrukturiranje i prodaju te Državni ured za upravljanje državnom imovinom kao njezinih pravnih slijednika) HŽ Infrastrukturu, HRT, Hrvatske autoceste, Autocestu Rijeka ‒ Zagreb, HŽ Putnički prijevoz zajedno s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskim operatorom tržišta energije i Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti koji su reklasificirani u sektor države (središnje države).

 

The general government consists of three sub-sectors: the central government (S.1311), the local government (S.1313) and the social security funds sub-sector (S.1314). The central government comprises departments of government administration and other central government agencies, authorities and institutions whose jurisdiction covers the entire economic territory, apart from the administration of the social security funds sub-sector. It also includes non-profit institutions that are controlled and chiefly financed by the central government. The central government in this EDP Report includes central government budgetary users, extra-budgetary users (the Croatian Waters, the Fund for Environmental Protection and Energy Efficiency, the Croatian Roads, the Croatian Privatization Fund until 31 March 2011, the Agency for Management of the Public Property until 30 September 2013, that is, the Restructuring and Sale Center and the State Property Management Administration as its legal successors), the Croatian Railways Infrastructure, the Croatian Radio and Television, Hrvatske Autoceste d. o. o., the Rijeka-Zagreb Motorway, Croatian Railways Passenger Transport together with the Croatian Bank for Reconstruction and Development, the State Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution, the Croatian Energy Market Operator and Croatian Regulatory Authority for Network Industries, which have been reclassified into the government sector (the central government).

 

 

 

Lokalna država obuhvaća jedinice lokalne i područne samouprave te sve korisnike lokalnih proračuna. Uključuje i neprofitne institucije koje su pod kontrolom lokalne vlasti i uglavnom ih ona financira. Podsektor fondova socijalne sigurnosti uključuje sve institucionalne jedinice čija je primarna djelatnost administracija sustava socijalne sigurnosti. Stoga taj sektor čine Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 

The local government sector comprises local and regional self-government units as well as all local budget users. Included in the local government sector are also non-profit institutions controlled and chiefly financed by local authorities. The social security funds sub-sector includes all public sector institutional units whose main activity consists in administrating funded social insurance systems. Therefore, it consists of the Croatian Health Insurance Fund, the Croatian Institute for Pension Insurance and the Croatian Employment Institute.

 

 

 

Proračunski manjak (višak) znači neto uzajmljivanje/neto pozajmljivanje (EDP B.9) sektora opće države (S.13) odnosno razliku između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, kako je definirano u ESA-i 2010.

 

The government deficit (surplus) means the net borrowing/net lending (EDP B.9) of the general government sector (S.13) defined as a difference between a total revenue and a total expenditure.

 

 

 

Prema novoj metodologiji ESA 2010. nema više prilagodbi za tretman tijekova kamata iz swap ugovora i sporazuma o terminskom tečaju, tako da su EDP B.9 i B.9 prema metodologiji ESA 2010 jednaki.

 

According to the new ESA 2010 methodology, no further adjustments are made in the treatment of the interest calculation of flows relating to swaps and forward rate agreements, which means that EDP B.9 is now aligned with B.9 according to the ESA 2010.

 

 

 

Dug opće države predstavlja bruto nominalnu vrijednost duga na kraju godine. Dug se odnosi na jedinice klasificirane prema službenoj sektorskoj klasifikaciji u sektor opće države (S.13), a čine ga sljedeći financijski instrumenti: gotovina i depoziti (AF.2); dužnički vrijednosni papiri (AF.3) te krediti i zajmovi (AF.4), kako je definirano u ESA-i 2010.

 

The general government debt is defined as gross debt nominal value at the year end. The debt refers to the units classified in the general government sector (S.13) according to the sector classification and consists of the following financial instruments: currency and deposits (AF.2), debt securities (AF.3) and loans (AF.4), as defined in the ESA 2010.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

BDP

bruto domaći proizvod

 

EDP

excessive deficit procedure

EDP

postupak prekomjernog deficita

 

ESA

European System of Accounts

ESA

Europski sustav nacionalnih računa

 

EU

European Union

EU

Europska unija

 

GDP

gross domestic product

HRT

Hrvatska radiotelevizija

 

mln

million

Hrvatske željeznice

 

 

 

mil.

milijun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika

Suzana Šamec, Director of Macroeconomic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Vuglar Jadranka, Šamec Suzana, Valentina Hudiluk i Milan Milković

Prepared by: Vuglar Jadranka, Šamec Suzana, Valentina Hudiluk i Milan Milković

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148