Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                    ZAGREB, 21. LISTOPADA 2019./ 21 OCTOBER, 2019                                BROJ/ NUMBER: 12.1.4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

GODIŠNJI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA RAZDOBLJE 1995. − 2017., REVIDIRANI PODACI

ANNUAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, 1995 − 2017, REVISED DATA

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuje se revidirana vremenska serija podataka o bruto domaćem proizvodu (BDP) i temeljnim agregatima nacionalnih računa prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD 2007.) i prema kategorijama izdataka prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010).

 

This First Release presents a revised time series of data on gross domestic product (GDP) and main aggregates of national accounts according to the National Classification of Activities, 2007 version (NKD 2007.) as well as by major categories of expenditure according to the methodology of the European System of National and Regional Accounts (ESA 2010).

 

 

 

U Priopćenju su prikazani podaci za razdoblje 2010. – 2018. U tablicama priloženima u Excel-formatu nalazi se serija podataka za razdoblje 1995. – 2017. Podaci su dostupni u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine te u stalnim cijenama referentne godine (2015. = 100).

 

The First Release presents data for the period from 2010 to 2018. The attached Excel tables present data series for the period from 1995 to 2017. The data are available at current prices, at constant prices of the previous year and at constant prices of the reference year (2015 = 100).

 

 

 

Utjecaj ove statističke revizije na razinu BDP-a u nominalnim vrijednostima kreće se u rasponu od -0,5% do +0,2% u cijelom razdoblju od 1995. do 2017. i čini u prosjeku pad od 0,04% BDP-a.

 

The impact of this statistical revision on the GDP level in nominal terms ranges from -0.5% to +0.2% throughout the whole period from 1995 to 2017 and represents an average decline of 0.04% of GDP.

 

 

 

Ovom revizijom realne stope rasta nisu se znatnije promijenile.

 

This revision did not significantly affect real growth rates.

 

 

 

BDP s rashodne strane korigiran je u skladu s ukupnom korekcijom BDP-a s proizvodne strane.

 

GDP by expenditure approach is revised according to the GDP by production approach.

 

 

 

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data can be downloaded on the link Statistics In Line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi revizije rezultat su ESA 2010 ciklusa provjere kvalitete podataka nacionalnih računa koju je Eurostat proveo tijekom
2016. – 2019.

 

The elements of revision are the result of the ESA 2010 data verification cycle conducted by Eurostat during 2016 2019.

 

 

 

Revizija obuhvaća sljedeće elemente metodoloških poboljšanja: poboljšanjaobračunu i raspodjeli usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM-a) i usluga osiguranja, poboljšanja u obračunu imputirane stambene rente, korekcije na kategorijama bruto vrijednosti proizvodnje, međufazne potrošnje i dodane vrijednosti zbog dvostrukog bilježenja proizvodnje u djelatnosti poljoprivrede, uključivanje neprikupljenog poreza na dodanu vrijednost zbog insolventnosti i bankrota poduzeća, poboljšanja u izračunu neobuhvaćenog dijela ekonomije, isključivanje iz međufazne potrošnje troškova od najma zemljišta i plaćenih tantijema za iskorištavanje nafte i plina i drugih prirodnih dobara.

 

The revision includes the following elements of methodological improvements: improvements in the calculation and allocation of financial intermediation services indirectly measured (FISIM) and insurance services, improvements in the calculation of imputed dwelling rents, correction of the categories of gross output, intermediate consumption and value added due to a double recording of the production in agriculture activity, the inclusion of the non-collected value added tax due to the business insolvency and bankruptcy, improvements in the calculation of the non-observed economy, as well as the exclusion of the land rental costs and paid royalties for the exploitation of oil, gas and other natural resources from intermediate consumption.

 

 

 

U skladu s revidiranom statistikom odnosa s inozemstvom i novim izračunom pokazatelja turističkih prihoda u platnoj bilanci provedena je revizija obračuna izvoza usluga i izdataka za konačnu potrošnju kućanstava. U obračun uvoza roba uključena je vrijednost uvoza rabljenih auta iz EU-a od strane fizičkih osoba.

 

In accordance with the revised external statistics and the new calculation of the indicators of tourism revenues in the balance of payments, a revision of the calculation of export of services and household final consumption expenditure has been conducted. The value of the import of used vehicles from the EU by natural persons has been included in the calculation of the import of goods.

 

 

 

Provedena je podjela subvencija na proizvode i ostale subvencije na proizvodnju za razdoblje 1995. – 1999. Revizija također uključuje metodološka poboljšanja u izračunu subvencija: iz subvencija su isključene boravišne pristojbe i subvencije brodogradilištima. Subvencije brodogradilištima bilježe se kao investicijske potpore od 2013. Provedena je revizija poreza od 2015. prelaskom na novi izvor podataka te korekcija knjiženja godišnjih naknada za ceste za razdoblje 2002. – 2009.

 

Subsidies have been broken down into subsidies on products and other subsidies on production for the period from 1995 to 1999. The revision also includes methodological improvements in the calculation of subsidies: subsidies exclude sojourn tax and subsidies to shipyards. Subsidies to shipyards have been recorded as investment grants since 2013. A revision of taxes has been conducted since 2015 by switching to the new data source and the correction of the recording of annual Levy on public roads for the period from 2002 to 2009.

 

 

 

U obuhvat opće države, uključena su brojna javna poduzeća koja su pala test tržišnosti u dvije uzastopne godine, kao i poduzeća koja su na temelju kvalitativnih kriterija uključena u sektor države. To među ostalim uključuje sve turističke zajednice, lučke uprave i većinu regionalnih razvojnih agencija.

 

The general government coverage includes numerous public enterprises that have not passed the market/non-market test for two consecutive years, as well as enterprises included in the government sector based on qualitative criteria. Among others, this also includes all tourist boards, port authorities and majority of regional development agencies.

 

 

 

U skladu s ažuriranjem Poslovnoga statističkog registra, u ovoj reviziji provedeno je ažuriranje djelatnosti NKD-a.

 

In accordance with the updating of the Statistical Business Register, the updating of the NKD activities has also been conducted as part of the subject revision.

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod za 2017. − godišnji obračun

 

Gross domestic product for 2017 – annual calculation

 

 

 

Bruto domaći proizvod realno je veći za 3,1% u 2017. u odnosu na  2016. Bruto dodana vrijednost realno je veća za 2,6% u 2017. u odnosu na 2016.

 

Gross domestic product increased in 2017 by 3.1% in real terms, as compared to 2016. Gross value added increased in 2017 by 2.6% in real terms, as compared to 2016.

 

 

 

Na realni rast bruto domaćeg proizvoda najviše je utjecao rast bruto dodane vrijednosti u Trgovini na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala te Djelatnosti smještaja, pripreme i usluživanje hrane.

 

The increase in the gross domestic product in real terms was mainly influenced by an increase in Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles as well as in Accommodation and food service activities.

 

 

 

Na realni rast bruto domaćeg proizvoda s rashodne strane najviše je utjecao rast bruto investicija te rast izdataka za konačnu potrošnje kućanstva. Doprinos neto inozemne potražnje bio je negativan.

 

The increae in the gross domestic product in real terms form the expenditure side was mainly influenced by increase in gross fixed captal formation and increase in expenditure in Final consumption expenditure of household. The contribution of the net foreign demand was negative.

 

 

 

Državni zavod za statistiku objavit će 29. studenoga 2019. revidirane podatke tromjesečnog BDP-a i metodološka objašnjenja u Excel-formatu u Statistici u nizu. U tablicama će biti prikazani podaci za razdoblje od prvog tromjesečja 2000. do. trećeg tromjesečja 2019. Podaci za tromjesečja 2000. − 2017. usklađeni su s konačnim godišnjim obračunom, dok su podaci za tromjesečja 2018. privremeni i dobiveni na temelju preliminarnoga tromjesečnog obračuna.

 

The Croatian Bureau of Statistics will publish the revised quarterly GDP data and the Notes on Methodology in Excel tables in the Statistics in Line on 29 November 2019. These tables will include data for the period from the first quarter of 2000 to the third quarter of 2019. Data for all quarters for the period from 2000 to 2017 have been adjusted to the annual GDP calculation, while data for all quarters of 2018 are provisional and calculated according to the preliminary quarterly calculation.

 

 

 

1.1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, 2010. 2018.

         GROSS DOMESTIC PRODUCT, 2010 – 2018

 

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod,
tržišne cijene (tekuće),
mil. kuna

328 824

333 215

330 509

331 209

331 343

339 696

351 169

366 426

382 624

Gross domestic product,  market prices (current),  mln kuna

Bruto domaći proizvod,
tržišne cijene (tekuće),
mil. USD

59 786

62 359

56 489

58 047

57 632

49 502

51 614

55 331

60 943

Gross domestic product, market prices (current), mln US $

Bruto domaći proizvod,
tržišne cijene (tekuće),
mil. EUR

45 130

44 822

43 966

43 732

43 426

44 640

46 640

49 118

51 608

Gross domestic product, market prices (current), mln EUR

Stanovništvo, godišnji
prosjek broja stanovnika,
tis.2)

4 296

4 283

4 269

4 254

4 236

4 208

4 172

4 130

4 091

Population, the annual
average of the total population,
'0002)

Bruto domaći proizvod
po stanovniku, kune

76 542

77 799

77 421

77 858

78 221

80 726

84 173

88 723

93 528

Gross domestic product per capita, kuna

Bruto domaći proizvod
po stanovniku, USD

13 917

14 560

13 232

13 645

13 605

11 764

12 372

13 397

14 897

Gross domestic product
per capita, US $

Bruto domaći proizvod
po stanovniku, EUR

10 505

10 465

10 299

10 280

10 252

10 608

11 179

11 893

12 615

Gross domestic product
per capita, EUR

Prosječni godišnji tečaj
HRK/USD3)

5,500015

5,343508

5,850861

5,705883

5,749322

6,862262

6,803718

6,622397

6,278406

Average annual exchange
rate HRK/US $3)

Prosječni godišnji tečaj
RK/EUR3)

7,286230

7,434204

7,517340

7,573548

7,630014

7,609601

7,529383

7,460100

7,414111

Average annual exchange
rate HRK/EUR3)

Realne stope rasta (%)

-1,5

-0,3

-2,2

-0,5

-0,1

2,4

3,5

3,1

2,6

Real growth rate (%)

Implicitni deflatori BDP-a

100,9

101,7

101,5

100,8

100,1

100,1

99,9

101,2

101,7

Implicite GDP deflator

 

 

1)       Privremeni podaci

2)       Vidi Metodološka objašnjenja.

3)       Izvor: HNB, Bilten, Statistički pregled, br. 254 – listopad 2019., tablica G10a: Godišnji i mjesečni prosjeci srednjih deviznih tečajeva Hrvatske narodne banke

 

1)       Provisional data

2)       See Notes on Methodology.

3)       Source: CNB, Bulletin, Statistical Survey, No. 254 – October 2019, Table G10a: Midpoint Exchange Rates of the Croatian National Bank (period average).

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

BDP

bruto domaći proizvod

 

BPM6

Balance of Payments Manual, 6th edition

BPM6

Priručnik za statistiku platne bilance, 6. izdanje

 

CNB

Croatian National Bank

ESA

Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa

 

ESA

European System of National and Regional Accounts

EUR

HRK

euro

hrvatska kuna

 

EU

EUR

European Union

euro

HNB

mil.

Hrvatska narodna banka

milijun

 

FISIM

GDP

financial intermediation services indirecty measured

gross domestic product

NPUSK

neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

HRK

Croatian kuna

tis.

tisuća

 

mln

million

USD

američki dolar

 

NPISH

non-profit institutions serving households

EU

Europska unija

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

UFPIM

usluge financijskog posredovanja indirektno mjerene

 

US $

US dollar

NKD

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

 

‘000

thousand

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika

Suzana Šamec, Director of Macroeconomic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Jasna Kiš, Verica Roknić, Slavica Šolčić, Marija Gojević, Valentina Hudiluk, Jelena Kelebuh-Arambašić,
Kristina Brandić, Mira Zadro, Milan Milković, Nataša Vucelić, Sanja Šmigoc i Darko Vrančić

Prepared by: Jasna Kiš, Verica Roknić, Slavica Šolčić, Marija Gojević, Valentina Hudiluk, Jelena Kelebuh-Arambašić,
Kristina Brandić, Mira Zadro, Milan Milković, Nataša Vucelić, Sanja Šmigoc and Darko Vrančić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148