GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                     ZAGREB, 13. PROSINCA 2019./ 13 DECEMBER, 2019                                BROJ/ NUMBER: 12.1.5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD I STVARNA INDIVIDUALNA POTROŠNJA U STANDARDU KUPOVNE MOĆI U 2018.

 

GROSS DOMESTIC PRODUCT AND ACTUAL INDIVIDUAL CONSUMPTION IN PURCHASING POWER STANDARD, 2018

 

 

 

Eurostat 13. prosinca 2019. objavljuje podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP) i stvarnoj individualnoj potrošnji (SIP) po stanovniku za 2018., iskazane standardom kupovne moći (SKM).

 

On 13 December 2019, Eurostat publishes data on gross domestic product (GDP) and actual individual consumption (AIC) per capita for 2018, expressed in the purshasing power standard (PPS).

 

 

 

 

 

 

1)

Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

1)

As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 

 

Državni zavod za statistiku zajedno sa statističkim uredima ostalih europskih zemalja sudjeluje u Europskom programu usporedbe s ciljem međunarodnog uspoređivanja fizičkog obujma svih kategorija finalne potrošnje BDP-a svih zemalja sudionica projekta.

 

The Croatian Bureau of Statistics participates in the European comparison programme together with the statistical offices of other European countries with the aim of internationally comparing the volume of all categories of final consumption of GDP of all countries participating in the project.

 

 

 

Ovdje predstavljamo najnovije analize pariteta kupovne moći (PKM) i s njima povezanih ekonomskih pokazatelja (BDP i SIP) po stanovniku za razdoblje od 2016. do 2018. s naglaskom na posljednju referentnu godinu.

 

This First Release presents the most recent analyses of purchasing power parities (PPPs) and related economic indicators (GDP and AIC) per capita for the period 2016 ‒ 2018, focusing on the latest reference year.

 

 

 

Rezultati Europskog programa usporedbe cijena i BDP-a pokazuju da BDP po stanovniku u Republici Hrvatskoj izražen u paritetu kupovne moći za 2018. iznosi 63% prosjeka 28 zemalja članica EU-a, dok SIP po stanovniku u istoj godini iznosi 64% prosjeka EU-28.

 

The results of the European comparison programme of prices and GDP show that GDP per capita in the Republic of Croatia expressed in the purchasing power standard for 2018 amounted to 63% of the average of 28 EU Member States, while AIC per capita in the same year amounted to 64% of the EU-28 average.

 

 

 

 

 

 

Luksemburg, zemlja s najvećim BDP-om prema SKM-u

 

Luxembourg, country with the highest GDP expressed in PPS

 

 

 

Od zemalja članica EU-a, najveći BDP po stanovniku prema SKM-u ima Luksemburg i njegova je razina više od dva i pol puta viša od prosjeka EU-28 te iznosi 261%, dok najnižu razinu BDP-a ima Bugarska i ona iznosi 51% prosjeka EU-28.

 

Among the EU Member States, the highest GDP per capita in PPS is recorded in Luxembourg and its level is more than two and a half times above the EU-28 average, amounting to 261% of the EU-28 average, while Bulgaria has the lowest GDP level, amounting to 51% of the EU-28 average.

 

 

 

Najveća razina BDP-a po stanovniku u Luksemburgu dijelom je posljedica velikog udjela prekograničnih radnika u ukupnom broju zaposlenih. Iako prekogranični radnici sudjeluju u BDP-u, oni ne čine dio rezidentnog stanovništva koji je uključen u izračunavanje BDP-a po stanovniku.

 

The highest level of GDP per capita in Luxembourg is partly due to the large share of cross-border workers in the total employment. Although cross-border workers contribute to GDP, they are not taken into consideration as part of the resident population that is included in the calculation of GDP per capita.

 

 

 

Uobičajeno je da se BDP po stanovniku koristi kao pokazatelj razine blagostanja u zemljama, ali on nije jedini takav pokazatelj. Pokazatelj koji bolje odražava stanje blagostanja u kućanstvima jest SIP po stanovniku i homogenija je kategorija od razine BDP-a. No bez obzira na homogenost te kategorije još uvijek postoje značajne razlike među zemljama članicama.

 

While GDP per capita is mainly used as an indicator of a country’s level of welfare, it is not the only such indicator. AIC per capita is an alternative indicator better adapted to describe the material welfare situation of households. Generally, it is a more homogeneous category than the level of GDP, but there are still substantial differences across the Member States.

 

 

 

 

 

 

SIP je najmanji u Albaniji

 

AIC is the lowest in Albania

 

 

 

SIP po stanovniku prema SKM-u među zemljama članicama EU-a u 2018. kretao se od 44% ispod prosjeka EU-28 u Bugarskoj do 34% iznad prosjeka EU-28 u Luksemburgu.

 

AIC per capita in PPS among the EU Member States in 2018 ranged from 44% below the EU-28 average in Bulgaria to 34% above the EU-28 average in Luxembourg.

 

 

 

Osim Luksemburga, najveći SIP po stanovniku prema SKM-u ostvarile su Njemačka, Austrija, Danska, Belgija, Nizozemska, Ujedinjena Kraljevina i Finska, i to u rasponu između 10% i 20% iznad prosjeka EU-28.

 

In addition to Luxembourg, the highest AIC per capita in PPS was recorded in Germany, Austria, Denmark, Belgium, the Netherlands, the United Kingdom and Finland, ranging between 10% and 20% above the EU-28 average.

 

 

 

Zatim slijede Švedska i Francuska, čiji je SIP po stanovniku u SKM-u iznosio oko 10% iznad prosjeka EU-28.

 

These were followed by Sweden and France, which had AIC per capita in PPS of about 10% above the EU-28 average.

 

 

 

Skupinu zemalja čija je razina SIP-a po stanovniku ispod prosjeka EU-28 čine Italija, Irska, Cipar, Španjolska, Litva, Portugal, Češka Republika i Malta te se on kreće u rasponu od 2% do 20%.

 

Italy, Ireland, Cyprus, Spain, Lithuania, Portugal, Czech Republic and Malta constitute a group of countries whose level of AIC per capita is below the EU-28 average, ranging from 2% to 20%.

 

 

 

Između 20% i 30% ispod prosjeka EU-28 su Slovenija, Grčka, Poljska, Estonija, Slovačka i Rumunjska.

 

Slovenia, Greece, Poland, Estonia, Slovakia and Romania are between 20% and 30%  below the EU-28 average.

 

 

 

Najnižu razinu SIP-a po stanovniku ima skupina zemalja koju čine Letonija, Hrvatska, Mađarska i Bugarska, čiji je prosjek između 30% i 50% ispod prosjeka EU-28.

 

The lowest level of AIC per capita was recorded in  the group of countries consisting of Latvia, Croatia, Hungary and Bulgaria, whose average is between 30% and 50% below the EU-28 average.

 

 

 

Uz 28 zemalja članica EU-a u analizu su uključene i zemlje članice EFTA-e (Norveška, Švicarska i Island), zemlje kandidatkinje za članstvo u EU (Turska, Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija1) i Albanija) te zemlja potencijalna kandidatkinja za članstvo u EU (Bosna i Hercegovina).

 

In addition to 28 EU Member States, the analysis includes three EFTA Member States (Norway, Switzerland and Iceland), the EU Candidate Countries (Turkey, Montenegro, Serbia, North Macedonia1) and Albania) and a Potential Candidate Country (Bosnia and Herzegovina).

 

 

 

U zemljama EFTA-e u 2018. SIP se kretao između 18% i 26% iznad prosjeka EU-28, dok se u zemljama kandidatkinjama kretao između 30% i 60% ispod prosjeka EU-28, a u zemlji potencijalnoj kandidatkinji iznosio je 59% ispod prosjeka EU-28.

 

In 2018 in EFTA countries, SIP ranged between 18% and 26% above the EU-28 average, in Candidate Countries it ranged between 30% and 60% below the EU-28 average, while in the Potential Candidate Country it amounted to 59% below the EU-28 average.


1)


Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

1)

As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 

1.   BDP I SIP PO STANOVNIKU U SKM-U, INDEKSI OBUJMA (EU28 = 100) U 2016., 2017. I 2018., PREGLED PO ZEMLJAMA SUDIONICAMA

      GDP AND AIC IN PPS, VOLUME INDICES (EU28 = 100), 2016, 2017 AND 2018, OVERVIEW BY PARTICIPATING COUNTRIES

Indeksi obujma (EU28 = 100)

Volume indices (EU28 = 100)

Zemlje1)

BDP po stanovniku
GDP per capita

SIP po stanovniku
AIC per capita

Countries1)

2016.

2017.

2018.

2016.

2017.

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-28

100

100

100

100

100

100

EU-28

EA-19

106

106

106

105

104

104

EA-19

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a

 

 

 

 

 

 

EU Member States

Luksemburg

269

261

261

135

133

134

Luxembourg

Njemačka

123

123

122

121

121

120

Germany

Austrija

128

127

127

119

118

117

Austria

Danska

127

127

128

113

114

114

Denmark

Belgija

119

118

117

114

113

113

Belgium

Nizozemska

127

128

129

111

112

113

Netherlands

Ujedinjena Kraljevina

108

106

105

115

114

113

United Kingdom

Finska

110

110

111

112

111

112

Finland

Švedska

123

122

120

112

111

108

Sweden

Francuska

105

103

104

110

108

107

France

Italija

97

97

96

98

98

98

Italy

Irska

176

181

189

95

94

95

Ireland

Cipar

87

88

89

92

93

94

Cyprus

Španjolska

91

92

91

90

91

90

Spain

Litva

75

78

80

85

87

89

Lithuania

Portugal

77

77

77

82

81

83

Portugal

Češka Republika

87

89

91

79

81

82

Czech Republic

Malta

95

97

98

78

78

80

Malta

Slovenija

83

85

87

77

78

79

Slovenia

Grčka

68

67

68

77

76

77

Greece

Poljska

68

69

70

74

75

76

Poland

Estonija

76

78

82

72

72

74

Estonia

Slovačka

72

72

73

68

69

73

Slovakia

Rumunjska

59

63

65

65

69

71

Romania

Letonija

64

66

69

66

67

69

Latvia

Hrvatska

60

61

63

61

62

64

Croatia

Mađarska

68

68

71

62

63

64

Hungary

Bugarska

49

50

51

54

54

56

Bulgaria

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EFTA-e

 

 

 

 

 

 

EFTA Member States

Norveška

144

146

151

127

126

126

Norway

Švicarska

160

155

155

127

124

124

Switzerland

Island

129

129

130

114

116

118

Iceland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje kandidatkinje za članstvo u EU

 

 

 

 

 

 

EU Candidate Countries

Turska

65

65

64

67

68

67

Turkey

Crna Gora

44

46

48

56

56

58

Montenegro

Srbija

39

38

39

47

47

48

Serbia

Sjeverna Makedonija2)

37

36

37

42

41

41

North Macedonia2)

Albanija

29

30

31

37

38

39

Albania

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlja potencijalna kandidatkinja
za članstvo u EU

 

 

 

 

 

 

EU Potential Candidate Country

Bosna i Hercegovina (BiH)

31

31

31

41

40

41

Bosnia and Herzegovina (BiH)

 

 

1)

Zemlje su poredane po razini SIP-a po stanovniku u 2018. Zemlje s jednakom vrijednošću poredane su prema protokolarnom redoslijedu.

2)

Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

 

1)

Countries are ranked according to AIC per capita in 2018. Countries with the same value are ranked by protocol order.

2)

As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication

 

 

 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori podataka

 

Data sources

 

 

 

Podaci o PKM-u, BDP-u i SKM-u, indeksi obujma i podaci o stanovništvu objavljeni su na Eurostatovoj internetskoj stranici u odjeljku National Accounts (including GDP), pododjeljku Annual national accounts, te u Eurostatovoj bazi podataka (Tables by themes, Economy and finance, National accounts (including GDP), Annual national accounts, GDP per capita in PPPs).

 

The data on PPP, GDP in PPS, volume indices and population figures are published on the Eurostat website under the domain National Accounts (including GDP), collection Annual national accounts, as well as in Eurostat database (Tables by themes, Economy and finance, National accounts (including GDP), Annual national accounts, GDP per capita in PPPs).

 

 

 

Eurostat također objavljuje PKM-ove i iz njih izvedene pokazatelje na internetskoj stranici Statistics Explained (Economy and finance, Comparative price levels (PPPs)).

 

Eurostat also publishes PPPs and derived indicators on the website Statistics Explained (Economy and finance, Comparative price levels (PPPs)).

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

PKM-ovi su pokazatelji razlike u razini cijena u pojedinim zemljama. Oni označavaju koliko valutnih jedinica košta određena količina robe i usluga u različitim zemljama. PKM-ovi se mogu koristiti kao stope konverzije valuta za pretvaranje rashoda izraženih u nacionalnim valutama u umjetnu zajedničku valutu (SKM), čime se eliminira učinak razlika u razini cijena u pojedinim zemljama.

 

PPPs are indicators of differences in price levels across countries. They indicate how much currency units cost a certain amount of goods and services in different countries. PPPs can be used as currency conversion rates to convert expenditures denominated in national currencies into artificial common currency (PPS), thus eliminating the effect of price differentials in individual countries.

 

 

 

SKM je jedinica umjetne valute koja eliminira razlike u razinama cijena među zemljama. Na taj način jedna jedinca SKM-a kupuje istu količinu roba i usluga u svim zemljama. Ta jedinica omogućuje usporedbu obujma ekonomskih pokazatelja u zemljama. Agregati izraženi u SKM-u izvode se dijeljenjem agregata u tekućim cijenama izraženim u nacionalnoj valuti s pripadajućim PKM-om.

 

PPS is an artificial reference currency unit that eliminates differences in the price levels among countries. Thus, one PPS buys the same amount of goods and services in all countries. That unit allows a comparison of the volume of economic indicators across countries. Aggregates expressed in PPS are derived by dividing the aggregates in current prices denominated in the national currency by the respective PPP.

 

 

 

PPP i BDP u SKM-u rezultat su multilateralnog statističkog istraživanja. Njegova je specifičnost u usporedbi s drugim statističkim istraživanjima to da rezultate izračunava međunarodni koordinator. Naime, nijedna od zemalja sudionica ne može proizvesti rezultate samostalno. Druga specifičnost je međusobna ovisnost rezultata među zemljama. Promjena podataka jedne zemlje ne utječe samo na rezultate te zemlje, već utječe, manje ili više, i na rezultate drugih zemalja.

 

PPP and GDP in PPS are the results of a multilateral statistical survey. Its specific feature compared to other statistical surveys is that the results are calculated by the international coordinator. Specifically, none of the participating countries can produce the results independently. The second specific feature is inter-dependency of the results among countries. A change in the data of one country does not influence only the results of this country, but influences, more or less, the results of the other countries as well.

 

 

 

Rezultati se temelje na procjenama BDP-a za 2018. i posljednjim raspoloživim podacima o PKM-u.

 

The results are based on the latest GDP data for 2018 and the most recent PPPs available.

 

 

 

PKM-ovi se koriste za generiranje indeksa cijena i obujma koji su potrebni za ekonomska istraživanja i analize koje uključuju usporedbe BDP-a i izdataka za BDP među zemljama. Indeksi obujma koriste se za usporedbu veličine ekonomije i razine materijalnog blagostanja ekonomija, potrošnje, investicija, državne potrošnje i ukupne produktivnosti. Indeksi cijena koriste se kako bi se usporedile razine cijena, strukture cijena, konvergencija cijena i konkurentnost.

 

PPPs are used to generate the price and volume indices that are needed for economic research and analyses that include the comparisons of GDP and GDP expenditure across countries. Volume indices are used to compare the size of the economy and the level of material well-being of economies, consumption, investment, government spending and overall productivity. Price indices are used to compare price levels, price structures, price convergence and competitiveness.

 

 

 

Uz istraživanje i analizu, PKM i realni izdaci koji se dobivaju korištenjem PKM-a koriste se za izračun statističkih podataka. Međunarodne organizacije agregiraju realni BDP i njegove sastavnice za zemlje kako bi se dobile ukupne vrijednosti za skupine zemalja, kao što je Europska Unija ili OECD. Međunarodne organizacije također koriste udjele zemalja u svim ukupnim vrijednostima kao pondere kad se ekonomski pokazatelji kao što su indeksi cijena ili stope rasta kombiniraju kako bi se dobili prosjeci za skupine zemalja.

 

In addition to research and analysis, PPPs and real expenditures derived from PPPs are used for statistical calculation. International organisations aggregate real GDP and its components across countries to produce totals for groups of countries, such as the European Union or the OECD. International organisations also use country shares in all totals as weights when economic indicators such as price indices or growth rates are combined to obtain averages for country groups.

 

 

 

PKM-ovi se koriste i u administrativne svrhe. Europska komisija koristi PKM kada alocira sredstva iz Strukturnih fondova državama članicama. Strukturni fondovi osnovani su kako bi se smanjile ekonomske razlike među državama članicama. Glavni pokazatelj koji određuje može li se regija prijaviti za dobivanje sredstava iz Strukturnih fondova je regionalni BPD po stanovniku unutar zemlje koji je deflacioniran korištenjem PKM-a. Međunarodni monetarni fond (MMF) koristi PKM kada donosi odluku o kvoti svojih članica. Kvota zemlje, između ostalog, određuje financijska sredstva koje je zemlja obvezna uplatiti MMF-u.

 

PPPs are also used for administrative purposes. The European Commission uses the PPP when allocating Structural Funds to Member States. Structural funds have been set up to reduce economic disparities between Member States. The main indicator that determines whether a region can apply for funding from the Structural Funds is the regional BPD per capita within the country, which is deflated by the use of PPPs. The International Monetary Fund (IMF) uses the PPPs when deciding on its members' quota. The country's quota determines, among other things, the financial resources that the country is obliged to pay to the IMF.

 

 

 

 

 

 

Geografski podaci

 

Geographical information

 

 

 

Europska unija (EU-28) uključuje Belgiju, Bugarsku, Dansku, Češku Republiku, Njemačku, Estoniju, Irsku, Grčku, Španjolsku, Francusku, Hrvatsku, Italiju, Cipar, Letoniju, Litvu, Luksemburg, Mađarsku, Maltu, Nizozemsku, Austriju, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Sloveniju, Slovačku, Finsku, Švedsku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

 

The European Union (EU-28) includes Belgium, Bulgaria, Denmark, Czech Republic, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom.

 

 

 

Eurozona (EA-19) obuhvaća Belgiju, Njemačku, Estoniju, Irsku, Grčku, Španjolsku, Francusku, Italiju, Cipar, Letoniju, Litvu, Luksemburg, Maltu, Nizozemsku, Austriju, Portugal, Sloveniju, Slovačku i Finsku.

 

The euro area (EA-19) consists of Belgium, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Austria, Portugal, Slovenia, Slovakia and Finland.

 

 

 

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal basis

 

 

 

-

Uredba (EZ) br. 1445/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. o uspostavi zajedničkih pravila za pružanje osnovnih informacija o paritetima kupovne moći te za njihov izračun i diseminaciju

 

-

Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 establishing common rules for the provision of basic information on Purchasing Power Parities and for their calculation and dissemination

 

 

 

 

 

-

Uredba Komisije (EU) 2015/1163 оd 15. srpnja 2015. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1445/2007 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa osnovnih kategorija s obzirom na paritete kupovne moći

 

-

Commission Regulation (EU) 2015/1163 of 15 July 2015 implementing Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council as regards the list of basic headings used for Purchasing Power Parities

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

 

 

EFTA

Europsko udruženje za slobodnu trgovinu

 

EC

European Community

 

EU

Europska unija

 

EFTA

European Free Trade Association

 

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

EU

European Union

 

EZ

Europska Zajednica

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika

Suzana Šamec, Director of Macroecomomic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Suzana Čajkušić i Mirjana Lepušić

Prepared by: Suzana Čajkušić and Mirjana Lepušić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148