image description

GODINA/ YEAR: LVI.                                       ZAGREB, 8. STUDENOGA 2019./ 8 NOVEMBER, 2019                             BROJ/ NUMBER: 15.1.1.

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

OSNOVNI STRUKTURNO-POSLOVNI POKAZATELJI PODUZEĆA U 2018.

Privremeni podaci

BASIC STRUCTURAL BUSINESS INDICATORS OF ENTERPRISES, 2018

Provisional Data

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se osnovni godišnji strukturno-poslovni pokazatelji za nefinancijsko poslovno gospodarstvo Republike Hrvatske. Riječ je o djelatnostima industrije, građevinarstva, trgovine i nefinancijskih usluga, odnosno djelatnostima koje u najvećem dijelu čine tzv. realni sektor. Predmetni podaci usklađeni su s odgovarajućim standardima Europske unije (EU-a) i međunarodno su usporedivi.

 

This First Release reports on data concerning the main annual structural business indicators of the non-financial business economy of the Republic of Croatia. It is about the activities of industry, construction, trade and non-financial services, that is, the activities that comprise the majority of the so-called real sector. Collected data are harmonised with relevant European Union (EU) standards and are internationally comparable.

 

 

 

Daljnji rast poslovne aktivnosti realnog sektora

 

Further business activity growth in real sector

 

 

 

Promatrani dio gospodarstva u 2018. zabilježio je nominalni rast poslovne aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu (rast prometa za 7,0%, dodane vrijednosti za 7,2% i broja zaposlenih za 0,9%).

 

Compared to the previous year, the observed part of the economy recorded a nominal increase in business activity in 2018 (7.0% in turnover, 7.2% in value added and 0.9% in the number of persons employed).

 

 

 

Prema privremenim rezultatima u 2018. u predmetnom dijelu gospodarstva aktivno je poslovalo ukupno 153 363 poduzeća s 1 033 197 zaposlenih osoba prema definicijama strukturnih poslovnih statistika (vidi Metodološka objašnjenja). Predmetna poduzeća ostvarila su ukupan promet (prihod od prodaje proizvoda i usluga) od 697,4 milijarde kuna te dodanu vrijednost u iznosu od 186 milijardi kuna.

 

According to the provisional results in 2018, concerning this part of the economy, there was a total of 153 363 enterprises employing 1 033 197 persons according to the SBS definitions (see Notes on Methodology). The total turnover of these enterprises (the revenue from sold goods and services) amounted to 697.4 billion kuna and the value added to 186 billion kuna.

 

 

 

Najveći udio dodane vrijednosti i dalje ostvaruju poduzeća iz područja nefinancijskih usluga

 

The largest share of the value added is still generated by enterprises in the section of Non-financial services

 

 

 

Najveći broj poduzeća djelovao je u područjima nefinancijskih usluga (u kojima je aktivno poslovalo 77 874 poduzeća, odnosno 50,8%) i u području trgovine (u kojemu je poslovalo 35 205 poduzeća, odnosno 23,0%).

 

The largest number of enterprises operated in the Non-financial services section (in which there were 77 874 active enterprises, or 50.8%) and in the Trade section (in which 35 205, or 23.0%, enterprises operated).

 

 

 

Najveći broj zaposlenih osoba bio je angažiran u područjima nefinancijskih usluga (s 379 252 zaposlene osobe, odnosno 36,7%) i u područjima industrije (s 316 529 zaposlenih osoba, odnosno 30,6%).

 

The largest number of employed persons was engaged in the Non-financial services section (with 379 252 employed persons, or 36.7%) and in the Industry section (with 316 529 employed persons, or 30.6%).

 

 

 

Poduzeća u području trgovine imala su najveći udio u ostvarenom prometu (271,3 milijarde kuna, odnosno 38,9%). Slijede poduzeća u područjima industrije (s ostvarenim prometom od 219,7 milijardi kuna, odnosno 31,5%).

 

Enterprises in the Trade section achieved the largest share in the generated turnover (271.3 billion kuna, or 38.9%), followed by enterprises in the Industry section (with a generated turnover of 219.7 billion kuna, or 31.5%).

 

 

 

U ukupnoj dodanoj vrijednosti prema troškovima proizvodnih čimbenika najveći udio ostvarila su poduzeća iz područja nefinancijskih usluga (38,1%) i poduzeća iz područja industrije (33,2%).

 

The largest share in the total value added at factor costs was generated by enterprises in the Non-financial services section (38.1%) and in the Industry section (33.2%).

 

 

 

Važno je napomenuti da se statistički podaci objavljeni u ovom Priopćenju ne mogu uspoređivati s podacima o strukturi i poslovanju koji su prikupljeni i/ili obrađeni na temelju metodologija koje imaju drugačiji pristup i/ili ne primjenjuju iste koncepte i definicije.

 

It must be pointed out that the statistical data presented in this First Release are not comparable with the data on the structure and business collected and/or processed according to the methodologies having a different approach and/or using different concepts and definitions.

 

 

1.   ODABRANI STRUKTURNO-POSLOVNI POKAZATELJI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007.

      SELECTED STRUCTURAL BUSINESS INDICATORS, BY ACTIVITIES, ACCORDING TO NKD 2007.

 

Promet, mil. kuna
Turnover,  mln kuna

Dodana vrijednost prema
troškovima proizvodnih čimbenika, mil. kuna
Value added at factor cost,
mln kuna

Troškovi osoblja,
mil. kuna
Personnel costs,

mln kuna

Broj zaposlenih osoba
Number of persons employed

 

 

2017.

2018.1)

2017.

2018.1)

2017.

2018.1)

2017.

2018.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 651 572

 697 401

 173 486

 185 975

 96 447

 104 105

1 024 484

1 033 197

Total

Industrija (B, C, D, E)

 209 030

 219 697

 59 230

 61 678

 31 972

 34 564

 312 414

 316 529

Industry (B, C, D, E)

Građevinarstvo (F)

 44 204

 48 981

 13 963

 13 750

 8 313

 9 204

 102 462

 105 286

Construction (F)

Trgovina (G)

 249 676

 271 289

 35 999

 39 577

 20 296

 22 066

 228 341

 232 130

Trade (G)

Nefinancijske usluge
(H, I, J, L, M, N, S95)

 148 662

 157 434

 64 295

 70 970

 35 866

 38 271

 381 267

 379 252

Non-financial services
(H, I, J, L, M, N, S95)

 

 

1)     Privremeni podaci

1)     Provisional data.

 

 

 

 

 

 

2.   OSNOVNI STRUKTURNO-POSLOVNI POKAZATELJI PREMA NKD-u 2007. U 2018.

      BASIC STRUCTURAL BUSINESS INDICATORS, ACCORDING TO NKD 2007., IN 2018

 

 

Broj
poduzeća
Number of enterprises

Broj
zaposlenih
 osoba
Number of persons employed

Promet
Turnover

Dodana
vrijednost
prema
troškovima
proizvodnih
čimbenika
Value added
at factor cost

Ukupne
nabave roba
 i usluga
Total purchases of goods and services

Troškovi osoblja
Personnel costs

 

 

 

tis. kuna
Thousand kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

  153 363

 1 033 197

 697 401 137

 185 975 385

 547 360 976

 104 105 488

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

   231

  4 040

 3 363 615

 1 227 981

 2 318 536

  631 345

B

Mining and quarrying

05

Vađenje ugljena i lignita

-

-

-

-

-

-

05

Mining of coal and lignite

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

   3

   59

  360 226

  153 391

  209 136

  18 765

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

07

Vađenje metalnih ruda

-

-

-

-

-

-

07

Mining of metal ores

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

   216

  2 049

 1 537 595

  572 329

 1 084 310

  217 871

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

   12

  1 932

 1 465 794

  502 261

 1 025 090

  394 710

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

  19 768

  268 304

 167 924 084

 46 882 746

 129 125 225

 28 146 340

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

  2 724

  51 595

 34 410 647

 7 610 048

 27 616 942

 4 795 173

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

   529

  6 589

 6 473 629

 2 209 997

 4 454 261

  936 306

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

   5

   993

 z

  z

  z

  z

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

   457

  3 666

 1 416 768

  344 809

 1 176 965

  268 434

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

   832

  14 290

 3 789 449

 1 270 710

 2 760 723

  958 885

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

   202

  10 824

 3 377 678

  880 046

 2 553 968

  747 225

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

  1 646

  17 934

 8 186 079

 2 315 883

 6 451 575

 1 370 872

16

Manufacture of wood and of products
of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od
papira

   297

  4 676

 3 994 885

  998 170

 3 268 913

  482 845

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

  1 234

  8 034

 4 594 516

 1 413 358

 3 389 058

  836 610

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda

   13

  4 505

 z

 z

 z

  z

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

   365

  5 981

 5 556 748

  936 213

 4 785 779

  702 384

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih
proizvoda i farmaceutskih pripravaka

   49

  5 068

 5 628 443

 2 164 200

 3 893 901

 1 018 835

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

  1 106

  12 504

 7 516 275

 1 932 417

 5 995 456

 1 107 610

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

  1 089

  12 433

 9 130 674

 2 884 423

 6 703 569

 1 402 277

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

   130

  4 685

 2 898 542

  317 128

 2 867 160

  477 374

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

  3 245

  34 873

 14 833 881

 5 871 610

 9 790 894

 3 692 860

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

   499

  5 643

 3 515 923

 1 468 895

 2 270 645

 1 039 529

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

   414

  11 385

 6 916 845

 2 319 134

 5 142 658

 1 526 495

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

   711

  12 673

 7 305 843

 2 161 789

 5 478 122

 1 460 823

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

   129

  2 919

 1 552 125

  472 310

 1 142 104

  317 859

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

   334

  8 875

 3 334 872

 1 057 667

 2 858 300

 1 059 115

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

  1 010

  11 216

 4 344 748

 1 285 979

 3 269 693

  890 156

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

  1 215

  4 233

 1 481 990

  527 656

 1 038 660

  291 181

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

  1 533

  12 710

 5 316 466

 2 131 040

 3 356 919

 1 519 133

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

   645

  14 292

 38 260 467

 7 815 961

 31 562 923

 2 329 749

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

   645

  14 292

 38 260 467

 7 815 961

 31 562 923

 2 329 749

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

   817

  29 893

 10 149 052

 5 751 119

 5 820 935

 3 456 392

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

   134

  8 428

 2 355 622

 1 915 763

 1 077 902

 1 029 374

36

Water collection, treatment and supply

37

Uklanjanje otpadnih voda

   66

   530

  217 060

  158 892

  133 093

  64 783

37

Sewerage

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade
i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

   533

  19 413

 6 877 376

 3 280 729

 4 283 622

 2 127 623

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale
djelatnosti gospodarenja otpadom

   84

  1 522

  698 994

  395 734

  326 318

  234 612

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Građevinarstvo

  18 823

  105 286

 48 980 811

 13 750 320

 38 280 309

 9 204 359

F

Construction

41

Gradnja zgrada

  7 121

  40 804

 20 753 439

 4 770 431

 17 647 077

 3 228 367

41

Construction of buildings

42

Gradnja građevina niskogradnje

   903

  21 373

 12 508 580

 3 702 508

 9 454 168

 2 700 919

42

Civil engineering

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

  10 799

  43 109

 15 718 792

 5 277 380

 11 179 064

 3 275 073

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Trgovina na veliko i na malo;
popravak motornih vozila i motocikla

  35 205

  232 130

 271 289 480

 39 577 366

 243 186 888

 22 066 280

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

  5 267

  21 781

 33 912 831

 3 708 326

 32 275 816

 2 050 142

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

  15 222

  77 037

 129 415 823

 17 547 752

 116 687 885

 9 120 502

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

  14 716

  133 312

 107 960 826

 18 321 288

 94 223 187

 10 895 636

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Prijevoz i skladištenje

  9 262

  81 051

 37 489 529

 16 510 281

 24 038 937

 9 553 032

H

Transportation and storage

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni
transport

  7 368

  42 811

 18 585 734

 7 001 446

 13 154 083

 4 138 485

49

Land transport and transport via pipelines

50

Vodeni prijevoz

   802

  4 439

 2 969 315

 1 095 613

 2 170 050

  588 887

50

Water transport

51

Zračni prijevoz

   12

  1 094

 z

  z

 z

  z

51

Air transport

52

Skladištenje i prateće djelatnosti
u prijevozu

  1 006

  21 948

 12 062 287

 6 699 686

 6 255 828

 3 447 605

52

Warehousing and support activities for transportation

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

   74

  10 759

z

 z

  z

 z

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

  20 585

  104 565

 32 685 413

 15 163 733

 19 028 256

 8 239 238

I

Accommodation and food service activities

55

Smještaj

  3 365

  39 166

 17 115 393

 9 684 352

 8 106 483

 4 469 039

55

Accommodation

56

Djelatnost pripreme i usluživanja
hrane i pića

  17 220

  65 399

 15 570 019

 5 479 381

 10 921 773

 3 770 199

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Informacije i komunikacije

  7 399

  45 128

 30 932 398

 14 443 175

 17 654 190

 6 760 946

J

Information and communication

58

Izdavačke djelatnosti

   868

  4 955

 2 225 241

  896 796

 1 487 901

  599 463

58

Publishing activities

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i
televizijskog programa, djelatnosti
snimanja zvučnih i izdavanja
glazbenih zapisa

689

  1 862

 1 474 015

  520 901

 1 028 677

  161 681

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing

60

Emitiranje programa

   207

  4 872

 2 420 493

 1 129 308

 1 437 265

  669 202

60

Programming and broadcasting activities

61

Telekomunikacije

   326

  9 799

 13 214 937

 6 335 723

 7 277 289

 1 755 773

61

Telecommunications

62

Računalno programiranje,
savjetovanje i djelatnosti povezane
s njima

  4 647

  20 718

 10 372 290

 4 895 835

 5 838 796

 3 179 147

62

Computer programming, consultancy and related activities

63

Informacijske uslužne djelatnosti

   662

  2 922

 1 225 423

  664 613

  584 263

  395 681

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

Poslovanje nekretninama

  5 063

  12 347

 7 971 459

 4 828 512

 5 145 923

  974 865

L

Real estate activities

68

Poslovanje nekretninama

  5 063

  12 347

 7 971 459

 4 828 512

 5 145 923

  974 865

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

  26 317

  75 297

 27 103 552

 12 606 718

 16 262 932

 7 993 061

M

Professional, scientific and technical activities

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

  9 774

  23 917

 5 420 981

 3 706 114

 1 917 164

 1 878 604

69

Legal and accounting activities

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje
u vezi s upravljanjem

  4 702

  9 635

 4 047 547

 1 111 014

 3 579 340

 1 057 633

70

Activities of head offices; management consultancy activities

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

  6 461

  24 718

 9 140 018

 4 626 131

 4 961 196

 2 965 781

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

   269

  2 640

 1 048 834

  619 842

  500 561

  477 818

72

Scientific research and development

73

Promidžba (reklama i propaganda)
i istraživanje tržišta

  2 298

  6 938

 5 216 423

 1 486 097

 3 944 297

  973 215

73

Advertising and market research

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti

  2 549

  5 177

 1 599 206

  735 545

 1 014 912

  388 712

74

Other professional, scientific and technical activities

75

Veterinarske djelatnosti

   264

  2 272

  630 543

  321 976

  345 461

  251 298

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti

  7 872

  57 332

 19 213 576

 6 843 755

 13 449 801

 4 392 244

N

Administrative and support service
activities

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja
u zakup (leasing)

  2 893

  7 099

 6 210 322

 1 817 635

 5 022 316

  544 836

77

Rental and leasing activities

78

Djelatnosti zapošljavanja

   220

  13 759

 1 792 109

 1 269 586

  541 893

 1 215 657

78

Employment activities

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge
te djelatnosti povezane s njima

  2 173

  6 961

 6 805 688

 1 252 983

 5 802 266

  618 774

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

   181

  12 434

 1 358 728

  957 932

  474 738

  896 630

80

Security and investigation activities

81

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

  1 758

  13 812

 2 156 874

 1 125 913

 1 112 867

  821 645

81

Services to buildings and landscape activities

82

Uredske, administrativne i pomoćne
djelatnosti te ostale poslovne
pomoćne djelatnosti

   647

  3 267

  889 855

  419 707

  495 722

  294 703

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S95

Popravak računala i predmeta za 
osobnu uporabu i kućanstvo

  1 376

  3 532

 2 037 701

  573 719

 1 486 121

  357 637

 S95

Repair of computers and personal and household goods

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Uvod u strukturne poslovne statistike

 

Introduction to structural business statistics

 

 

 

Strukturne poslovne statistike (SPS) opisuju strukturu, izvođenje i učinak gospodarskih djelatnosti, vrednovan u tržišnim cijenama, promatranjem jedinica koje te djelatnosti obavljaju. One osiguravaju informacije o prihodima i rashodima, zaposlenosti, produktivnosti, nacionalnoj i regionalnoj specijalizaciji, veličini poduzeća, investicijama itd.

 

Structural business statistics (SBS) describe the structure, conduct and performance of economic activities, valued at market prices, by observing the units engaged in those activities. They provide information on income and expenditures, employment, productivity, national and regional specialisation, enterprises' size classes, investments, etc.

 

 

 

Svrha istraživanja o strukturnim statistikama poduzeća jest praćenje poslovanja i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u potpunosti u skladu s europskim standardima strukturnih poslovnih statistika (Uredba br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008.). Dobiveni pokazatelji omogućuju analizu poslovanja i strukturnih promjena poslovne populacije. Osnova su za izradu tržišnih analiza i donošenje poslovnih odluka te za izračun bruto domaćeg proizvoda i ocjenu osnovnih makroekonomskih kategorija.

 

The purpose of the survey on structural business statistics is the monitoring of business and providing internationally comparable data in accordance with the European SBS standards (the Regulation 295/2008/EC of the European Parliament and of the European Council of 11 March 2008). The obtained indicators enable the analysis of business and structural changes of the business population. The indicators serve as a basis for performing market analysis and business decision-making as well as for the calculation of the gross domestic product and the assessment of basic macroeconomic categories.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Podaci za kompilaciju SPS-a i izračune pokazatelja SPS-a prikupljaju se u cijelosti iz postojećih administrativnih i statističkih izvora. Glavni izvor podataka jest Godišnji financijski izvještaj poduzetnika (obrazac GFI-POD). Dodatni izvori podataka jesu ostali financijski izvještaji, evidencije Porezne uprave (poreza na dobit i dohodak) te vlastita istraživanja Državnog zavoda za statistiku (obrasci IDU-OK i INV-P) u skladu s relevantnom metodologijom.

 

The SBS compilation data and those used in the calculation of SBS indicators are collected from the existing administrative and statistical sources. The principal data source is the Annual Financial Report of Entrepreneurs (GFI-POD form). Additional data sources are other financial reports, records of the Tax Administration Office (profit and income taxes) and own surveys of the Croatian Bureau of Statistics (IDU-OK and INV-P forms) in accordance with a relevant methodology.

 

 

 

 

 

 

Jedinice promatranja

 

Observation units

 

 

 

Glavna jedinica promatranja koja se koristi za SPS jest poduzeće – pravna ili fizička osoba. Svakom poduzeću kao cjelini dodjeljuje se jedna šifra Nacionalne klasifikacije djelatnosti prema glavnoj djelatnosti koju obavlja. Glavnu djelatnost utvrđuje i ažurira Statistički poslovni registar (SPR) Državnog zavoda za statistiku. Kriterij za određivanje glavne djelatnosti jest najveći udio u ukupnoj dodanoj vrijednosti poduzeća, odnosno ako se to ne može sa sigurnošću utvrditi, primjenjuju se zamjenski kriteriji prihoda i/ili broja zaposlenih.

 

The main observation unit used for the SBS is an enterprise – legal entity or natural person. Each enterprise as a whole is assigned a code number of its principal activity according to the National Classification of Activities. The principal activity is determined and updated by the Statistical Business Register of the Croatian Bureau of Statistics. The criterion for determining the principal activity is the largest share in the total value added of an enterprise. If it is not possible to obtain accurate information on the value added, the activity classification has to be determined by using substitute criteria such as income and/or the number of employed persons.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

U ovoj publikaciji podaci su prikazani prema područjima i odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. (NKD-a 2007.). Obuhvaćaju se aktivna poduzeća (pravne i fizičke osobe) koja su prema glavnoj djelatnosti svrstana u područja od B do J i od L do N te odjeljak 95 područja S prema NKD-u 2007.

 

The publication presents data by sections and divisions of the NKD 2007. It includes all active enterprises – legal entities and natural persons – that are classified into sections B – J and L – N as well as into division 95 of section S, according to their main activity.

 

 

 

 

 

 

Objavljivanje

 

Publication

 

 

 

Prvi nacionalni rezultati za određeni uži izbor varijabli objavljuju se najkasnije 11 mjeseci po isteku referentne (izvještajne) godine. Konačni nacionalni rezultati za prošireni set varijabli objavljuju se najkasnije 19 mjeseci po isteku referentne (izvještajne) godine. Nakon nacionalne objave podatke također preuzima i objavljuje Eurostat.

 

The first national results for a certain narrow range of variables are published within 11 months after the end of a reporting year. The final national results for the extended set of variables are published within 19 months after the end of a reporting year. After the publication of data in the Republic of Croatia, the data is also overtaken and published by Eurostat.

 

 

 

Povjerljivost

 

Confidentiality

 

 

 

Agregirani podaci kod kojih postoji razlog za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti) u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. ‒ pročišćeni tekst) i Uredbom br. 250/2009 Europske komisije tretiraju se kao takvi i ne objavljuju se.

 

Aggregated data, for which confidentiality must be upheld (because of a small number of units, the dominance rule or secondary confidentiality rule), are treated as such and are not published, which is in line with the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13 ‒ consolidated text) and the Regulation of the European Commission (250/2009/EC).

 

 

 

 

 

 

Definicije varijabli

 

Definitions of variables

 

 

 

Broj poduzeća (EU-ova šifra 11110) jest broj pravnih i fizičkih osoba registriranih u Statističkome poslovnom registru koje su bile aktivne barem dio izvještajnog razdoblja.

 

Number of enterprises (EU code 11110) is a number of legal entities and natural persons registered in the Statistical Business Register that were active during at least a part of a reference period.

 

 

 

Broj zaposlenih osoba (EU-ova šifra 16110) jest ukupan broj osoba koje rade u poduzeću (uključujući vlasnike koji rade, ortake koji redovito rade u jedinici, neplaćene obiteljske radnike i volontere) te osoba koje rade izvan poduzeća kojem pripadaju, a ono ih plaća.

 

Number of persons employed (EU code 16110) is defined as the total number of persons who work in an enterprise (including working proprietors, partners working regularly in the unit, unpaid family workers and voluntary workers), as well as persons who work outside the enterprise they belong to but are paid by it.

 

 

 

Promet (EU-ova šifra 12110) obuhvaća obračunane prihode od prodaje proizvoda, roba i usluga trećim stranama, bez odbitnog PDV-a. Isključeni su financijski, ostali i izvanredni prihodi.

 

Turnover (EU code 12110) comprises the total accrued incomes from market sales of goods or services to third parties, with the exception of deductible VAT. Incomes classified as financial, other and extraordinary ones are excluded.

 

 

 

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika (EU-ova šifra 12150) jest bruto zarada od poslovnih aktivnosti poduzeća prilagođena za operativne subvencije i indirektne poreze, izračunana u bruto izrazu (bez oduzimanja amortizacije). Prihod i rashod klasificiran kao financijski isključen je iz dodane vrijednosti.

 

Value added at factor costs (EU code 12150) is the gross income from operating activities after adjusting for operating subsidies and indirect taxes, calculated gross (depreciation is not subtracted). Income and expenditure classified as financial is excluded from value added.

 

 

 

Ukupne nabave roba i usluga (EU-ova šifra 13110) uključuju vrijednost svih roba i usluga (bez odbitnog PDV-a) nabavljenih u obračunskom razdoblju, osim kapitalnih dobara čija se upotreba registrira kao upotreba fiksnoga kapitala. Rashodi klasificirani kao financijski isključeni su.

 

Total purchases of goods and services (EU code 13110) include the value of all goods and services (with the exception of deductible VAT) purchased during the accounting period, excluding capital goods the consumption of which is registered as consumption of fixed capital. Expenditures classified as financial ones are excluded.

 

 

 

Troškovi osoblja (EU-ova šifra 13310) jesu naknade koje je poslodavac obračunao i plative su zaposlenicima u zamjenu za obavljen rad, a sastoje se od nadnica i plaća (EU-ova šifra 13320) i troškova socijalnog osiguranja (EU-ova šifra 13330).

 

Personnel costs (EU code 13310) are remunerations calculated and payable by employers to employees in return for work done. They are made up of wages and salaries (EU code 13320) and social security costs (EU code 13330).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

EU code

EU code of variables

EU-ova šifra

šifra varijable EU-a

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

mln

million

mil.

milijun

 

n. e. c.

not elsewhere classified

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

PDV

porez na dodanu vrijednost

 

VAT

value added tax

tis.

tisuća

 

z

data are not published for confidentiality reasons

z

podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

 

Ovaj dokument proizveden je uz financijsku pomoć Europske unije. Za sadržaj dokumenta odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te se ni pod kojim uvjetima ne smije smatrati da izražava stav Europske unije.

 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika 

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Željko Jelovečki, Stjepan Boroš i Paula Nimac

Prepared by: Željko Jelovečki, Stjepan Boroš and Paula Nimac

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148