image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                    ZAGREB, 8. STUDENOGA 2019./ 8 NOVEMBER, 2019                              BROJ/ NUMBER: 15.2.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVNE DEMOGRAFIJE U 2018.

BASIC INDICATORS OF BUSINESS DEMOGRAPHY, 2018

 

 

Ovo Priopćenje daje pregled sljedećih osnovnih pokazatelja poslovne demografije: broj aktivnih poduzeća1), broj rođenja poduzeća, broj smrti poduzeća te stopa preživljavanja poduzeća od jedne do pet godina nakon godine rođenja.

 

This First Release gives an overview of basic business demography indicators: changes in the number of active enterprises1), enterprise births and deaths as well as the percentage of enterprise survivals in the period from one to five years from the year of birth.

 

 

 

Statistika poslovne demografije poduzeća obuhvaća poduzeća iz područja od B do S Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. (NKD-a 2007.). Skupina djelatnosti K 64.2 – Djelatnosti holding društava i područje O − Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje isključeni su iz obuhvata.

 

Enterprises monitored by business demography statistics are classified in the sections B to S of the National Classification of Activities – NKD 2007. with the exception of group K 64.2 – Activities of holding companies and section O – Public administration and defence; compulsory social security.

 

 

 

Prema privremenim rezultatima u 2018. bilo je aktivno ukupno 170 278 poduzeća koja su zapošljavala 1 132 225 osoba.

 

According to the provisional results in 2018, there was a total of 170 278 active enterprises employing 1 132 225 persons.

 

 

 

Rast broja aktivnih poduzeća zabilježen je u većini djelatnosti s izraženijim rastom u područjima Prijevoz i skladištenje (područje H), Informacije i komunikacije (područje J) te Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (područje N).

 

An increase in the number of active enterprises was recorded in the majority of activity sections, notably in sections Transportation and storage (section H), Information and communication (section J) and Administrative and support service activities (section N).

 

 

 

Najveći pad broja aktivnih poduzeća zabilježen je u području Ostale uslužne djelatnosti (područje S) te Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (područje K).

 

A decrease in the number of active enterprises was recorded in section Other service activities (section S) and Financial and insurance activities (section K).

 

 

 

Budući da u podacima nisu obuhvaćene fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a pritom su obveznici poreza na dohodak koji se utvrđuje u paušalnom iznosu, nakon porezne reforme u 2017. povećan je broj jedinica koje su izašle iz obuhvata poslovne demografije zbog prelaska na paušalno oporezivanje, osobito u uslužnim djelatnostima u kojima je veći udio obrtnika i slobodnih zanimanja.

 

Since data do not include natural persons involved in independent activities who are the taxpayers of the lump-sum income tax, after the tax reform in 2017, the number of units excluded from the scope of business demography increased due to the switch to lump-sum taxation, especially in service activities, where a significant number of crafts and free lances is present.

 

 

 

Broj rođenja poduzeća i dalje raste u 2018. Znatan porast broja rođenja poduzeća zabilježen je u područjima Rudarstvo i vađenje (područje B), Prijevoz i skladištenje (područje H), Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (područje E), kao i Građevinarstvo (područje F).

 

The number of enterprise births continued to grow in 2018. A significant increase in the number of enterprise births was recorded in sections Mining and quarrying (section B), Transportation and storage (section H), Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (section E), as well as Construction (section F).

 

 

 

U odnosu na prethodnu godinu znatniji pad broja rođenja poduzeća zabilježen je u područjima Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (područje D) i Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (područje K).

 

Compared to the previous year, a significant decline in the number of enterprise births was recorded in sections Electricity, gas, steam and air conditioning supply (section D) and  Financial and insurance activities (section K).

 

 

 

Stopa petogodišnjeg preživljavanja poduzeća koja su rođena u 2013. te su i u 2018. bila aktivna jest 52%.

 

The five-year survival rate of enterprises born in 2013 and still active in 2018 was 52%.

 

 

 

U usporedbi s 2015. i 2016. ukupan broj smrti poduzeća u 2017. opada. Najveći pad broja smrti poduzeća zabilježen je u područjima Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (područje Q) i Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (područje E). Najveći rast broja smrti poduzeća zabilježen je u područjima Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (područje D) i Poslovanje nekretninama (područje L).

 

Compared to 2015 and 2016, the total number of enterprise deaths in 2017 declined. The largest decrease in the number of enterprise deaths was recorded in sections Human health and social work activities (section Q) and Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (section E).  The largest increase in the number of enterprise deaths was recorded in sections Electricity, gas, steam and air conditioning supply (section D) and Real estate activities (section L).

 

 

1)       Poduzećem se smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost.

1)       An enterprise is a natural person or a legal entity that performs an economic activity independently.

 

 

1.   BROJ PODUZEĆA PREMA STATUSU AKTIVNOSTI

      NUMBER OF ENTERPRISES, BY ACTIVTIY STATUS

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj aktivnih poduzeća

160 716

 162 032

 161 754

 163 109

 168 168

 170 278

Number of active enterprises

Broj rođenja poduzeća

15 780

 12 401

 13 258

 14 026

 14 792

 15 597

Number of enterprise births

Broj smrti poduzeća

14 737

 15 573

 13 893

 12 768

 11 7761)

...

Number of enterprise deaths

 

 

1)       Privremeni podaci. Konačni podaci bit će objavljeni u bazi podataka 3. srpnja 2020.

 

1)       Provisional data. Final data will be published in the database on 3 July 2020.

 

 

 

 

 

 

2.   BROJ AKTIVNIH PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH PREMA NKD-u 2007.

      NUMBER OF ACTIVE ENTERPRISES AND NUMBER OF PERSONS EMPLOYED, ACCORDING TO NKD 2007.

 

2016.

2017.

2018.1)

 

broj
poduzeća
Number of
enterprises

broj
zaposlenih
Number of
 persons employed

broj
poduzeća
Number of
enterprises

broj
zaposlenih
Number of
persons employed

broj
poduzeća
Number of
enterprises

broj
zaposlenih
Number of
persons employed

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

 163 109

1 093 565

 168 168

1 126 928

 170 278

1 132 225

B       Rudarstvo i vađenje
          Mining and quarrying

  228

 4 209

  223

 4 020

  232

 4 041

C       Prerađivačka industrija
          Manufacturing

 19 475

 264 183

 19 539

 268 726

 19 768

 268 304

D       Opskrba električnom energijom,
          plinom, parom i klimatizacija
          Electricity, gas, steam and
          air conditioning supply 

  670

 15 076

  681

 15 218

  645

 14 292

E       Opskrba vodom; uklanjanje
          otpadnih voda, gospodarenje
          otpadom te djelatnosti sanacije
          okoliša
          Water supply; sewerage,
          waste management and remediation
          activities

  837

 23 741

  815

 24 450

  817

 29 893

F       Građevinarstvo
          Construction

 17 598

 98 850

 17 994

 102 462

 18 823

 105 286

G       Trgovina na veliko i na malo; popravak
          motornih
          vozila i motocikla
          Wholesale and retail trade;
          repair of motor vehicles
          and motorcycles

 36 620

 228 232

 35 567

 228 341

 35 205

 232 130

H       Prijevoz i skladištenje
          Transportation and storage

 8 372

 83 153

 8 606

 84 484

 9 262

 81 051

I         Djelatnosti pružanja smještaja te
          pripreme i usluživanja hrane
          Accommodation and food
          service activities 

 19 913

 100 269

 19 911

 105 607

 20 585

 104 565

J        Informacije i komunikacije
          Information and communication 

 6 642

 39 936

 6 891

 42 364

 7 399

 45 128

K       Financijske djelatnosti i djelatnosti
          osiguranja (bez 64.2)
          Financial and insurance
          activities (without 64.2)

 1 150

 39 843

 1 199

 38 935

 1 112

 38 206

L        Poslovanje nekretninama
          Real estate activities 

 4 585

 11 611

 4 796

 12 838

 5 062

 12 346

M       Stručne, znanstvene i
          tehničke djelatnosti
          Professional, scientific
          and technical activities 

 24 170

 73 552

 25 449

 75 418

 26 317

 75 297

N       Administrativne i pomoćne
          uslužne djelatnosti
          Administrative and support
          service activities 

 6 921

 50 900

 7 447

 56 832

 7 872

 57 332

P       Obrazovanje
          Education

 1 627

 8 591

 1 747

 8 744

 1 785

 9 204

Q       Djelatnosti zdravstvene zaštite
          i socijalne skrbi
          Human health and social work activities

 5 499

 21 625

 6 552

 24 612

 6 446

 25 299

R       Umjetnost, zabava i rekreacija
          Arts, entertainment and recreation

 1 967

 12 527

 2 234

 13 154

 2 142

 13 752

S       Ostale uslužne djelatnosti
          Other service activities

 6 835

 17 267

 8 517

 20 723

 6 806

 16 099

 

 

1)

Privremeni podaci. Konačni podaci bit će objavljeni u bazi podataka 3. srpnja 2020.

1)

Provisional data. Final data will be published in the database on 3 July 2020.

 

 

 

3.   BROJ ROĐENJA PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH PREMA NKD-u 2007.

      NUMBER OF ENTERPRISE BIRTHS AND PERSONS EMPLOYED, ACCORDING TO NKD 2007.

 

2016.

2017.

2018.1)

 

broj
poduzeća
Number of
enterprises

broj
zaposlenih
Number of
 persons employed

broj
poduzeća
Number of
enterprises

broj
zaposlenih
Number of
persons employed

broj
poduzeća
Number of
enterprises

broj
zaposlenih
Number of
persons employed

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

 14 026

 28 804

 14 792

 30 427

 15 597

 27 464

B       Rudarstvo i vađenje
          Mining and quarrying 

  11

  37

  3

  3

  11

  6

C       Prerađivačka industrija
          Manufacturing

 1 172

 3 285

 1 170

 3 421

 1 243

 3 012

D       Opskrba električnom energijom,
          plinom, parom i klimatizacija
          Electricity, gas, steam and
          air conditioning supply 

  77

  136

  51

  68

  29

  21

E       Opskrba vodom; uklanjanje
          otpadnih voda, gospodarenje
          otpadom te djelatnosti sanacije
          okoliša

          Water supply; sewerage,
          waste management and
          remediation activities

  43

  126

  39

  71

  48

  53

F       Građevinarstvo
          Construction

 1 544

 3 226

 1 564

 3 572

 1 876

 3 528

G       Trgovina na veliko i na
          malo; popravak motornih
          vozila i motocikla
          Wholesale and retail trade;
          repair of motor vehicles
          and motorcycles

 3 025

 5 895

 2 658

 4 793

 2 639

 4 284

H       Prijevoz i skladištenje
          Transportation and storage

  684

 1 274

  770

 1 287

 1 121

 1 511

I         Djelatnosti pružanja smještaja
          te pripreme i usluživanja hrane
          Accommodation and food
          service activities 

 2 314

 5 608

 2 590

 7 878

 2 820

 8 675

J        Informacije i komunikacije
          Information and communication 

  668

 1 055

  702

 1 244

  841

  783

K       Financijske djelatnosti i
          djelatnosti
          osiguranja (bez 64.2)
          Financial and insurance
          activities (without 64.2)

  115

  488

  88

  166

  51

  51

L        Poslovanje nekretninama
          Real estate activities 

  525

  745

  456

  642

  529

  237

M       Stručne, znanstvene i
          tehničke djelatnosti
          Professional, scientific
          and technical activities 

 1 777

 2 743

 2 224

 3 109

 2 134

 1 832

N       Administrativne i pomoćne
          uslužne djelatnosti
          Administrative and support
          service activities 

  901

 1 994

 1 043

 1 788

  975

 1 496

P       Obrazovanje
          Education

  147

  231

  152

  233

  156

  224

Q       Djelatnosti zdravstvene
          zaštite
          i socijalne skrbi

          Human health and social
          work activities

  134

  289

  233

  468

  248

  702

R       Umjetnost, zabava i rekreacija
          Arts, entertainment and recreation

  252

  520

  277

  346

  283

  195

S       Ostale uslužne djelatnosti
          Other service activities

  637

 1 152

  772

 1 338

  593

  854

 

 

1)

Privremeni podaci. Konačni podaci bit će objavljeni u bazi podataka 3. srpnja 2020.

1)

Provisional data. Final data will be published in the database on 3 July 2020.

 

 

 

4.   STOPA PREŽIVLJAVANJA1) PODUZEĆA ROĐENIH OD 2013. DO 2017.
      SURVIVAL RATE1) OF ENTERPRISES BORN FROM 2013 TO 2017

%

 

Rođenja u
Births in

 

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

 

 

 

 

 

 

Jedna godina preživljavanja
One-year survivals

84

92

84

85

872)

Dvije godine preživljavanja
Two-year survivals

72

77

71

732)

...

Tri godine preživljavanja
Three-year survivals

63

68

622)

...

Četiri godine preživljavanja
Four-year survivals

57

612)

...

...

Pet godina preživljavanja
Five-year survivals

522)

...

 ...

...

 

 

1)

Stopa preživljavanja pokazuje koliko je poduzeća nastavilo neprekinutu aktivnost nakon godine rođenja izraženo u postotku.

2)

Privremeni podaci. Konačni podaci bit će objavljeni u bazi podataka 3. srpnja 2020.

 

1)

Survival rate represents the percentage of enterprises that were constantly active after the year of birth.

2)

Provisional data. Final data will be published in the database on 3 July 2020.

 

 

 

 

 

 

5.   BROJ SMRTI PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH PREMA NKD-u 2007.

      NUMBER OF ENTERPRISE DEATHS AND PERSONS EMPLOYED, ACCORDING TO NKD 2007.

 

2015.

2016.

2017.1)

 

broj
poduzeća
Number of
enterprises

broj
zaposlenih
Number of
persons
employed

broj
poduzeća
Number of
enterprises

broj
zaposlenih
Number of
persons
employed

broj
poduzeća
Number of
enterprises

broj
zaposlenih
Number of
persons
employed

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

 13 893

 22 021

 12 768

 19 954

 11 776

 16 782

B       Rudarstvo i vađenje
          Mining and quarrying 

  19

  21

  13

  32

  13

  14

C       Prerađivačka industrija
          Manufacturing

 1 456

 2 608

 1 259

 2 488

 1 089

 1 901

D       Opskrba električnom energijom,
          plinom, parom i klimatizacija
          Electricity, gas, steam and air
          conditioning supply 

  42

  48

  45

  48

  91

  102

E       Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
          voda, gospodarenje otpadom te
          djelatnosti sanacije okoliša
          Water supply; sewerage,
          waste management and remediation
          activities

  56

  76

  65

  147

  40

  49

F       Građevinarstvo
          Construction

 1 814

 3 045

 1 379

 1 893

 1 391

 2 009

G       Trgovina na veliko i na malo; popravak
          motornih vozila i motocikla
          Wholesale and retail trade; repair
          of motor vehicles and motorcycles 

 3 713

 5 458

 3 424

 4 841

 2 806

 3 815

H       Prijevoz i skladištenje
          Transportation and storage 

  673

 1 162

  536

  813

  462

  599

I         Djelatnosti pružanja smještaja te
          pripreme i usluživanja hrane
          Accommodation and food service
          activities 

 2 440

 4 355

 2 253

 4 266

 1 871

 3 651

J        Informacije i komunikacije
          Information and communication 

  464

  618

  454

  524

  425

  541

K       Financijske djelatnosti i djelatnosti
          osiguranja (bez 64.2)
          Financial and insurance activities
          (without 64.2)

  49

  52

  61

  460

  65

  56

L        Poslovanje nekretninama
          Real estate activities 

  311

  626

  415

  541

  705

  729

M       Stručne, znanstvene i tehničke
          djelatnosti
          Professional, scientific and technical
          activities 

 1 351

 1 739

 1 395

 1 704

 1 335

 1 534

N       Administrativne i pomoćne uslužne
          djelatnosti
          Administrative and support service
          activities 

  542

  837

  559

  816

  536

  702

P       Obrazovanje
          Education

  65

  94

  84

  114

  94

  80

Q       Djelatnosti zdravstvene zaštite
          i socijalne skrbi
          Human health and social work activities

  174

  300

  189

  384

  77

  94

R       Umjetnost, zabava i rekreacija
          Arts, entertainment and recreation

  188

  239

  215

  253

  249

  135

S       Ostale uslužne djelatnosti
          Other service activities

  536

  743

  422

  630

  527

  771

 

 

1)

Privremeni podaci. Konačni podaci bit će objavljeni u bazi podataka 3. srpnja 2020.

1)

Provisional data. Final data will be published in the database on 3 July 2020.

 

 

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

Podaci poslovne demografije pripremljeni su u skladu s metodologijom Eurostata i OECD-a.

 

Business demography data are prepared in line with the methodology developed by Eurostat and OECD.

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data sources

 

 

 

 

 

Statistika poslovne demografije poduzeća temelji se na podacima Statističkoga poslovnog registra (SPR-a) Državnog zavoda za statistiku.

 

Business demography statistics is based on data from the Statistical Business Register of the Croatian Bureau of Statistics.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedinice promatranja

 

Observation units

 

 

 

 

 

Jedinica promatranja koja se koristi za statistiku poslovne demografije jest poduzeće – pravna ili fizička osoba. Svakom poduzeću kao cjelini dodjeljuje se šifra NKD-a 2007. prema glavnoj djelatnosti koju obavlja. Glavnu djelatnost utvrđuje i ažurira SPR Državnog zavoda za statistiku. Kriterij za određivanje glavne djelatnosti jest najveći udio u ukupnoj dodanoj vrijednosti poduzeća, odnosno ako se to ne može sa sigurnošću utvrditi, primjenjuju se zamjenski kriteriji prihoda i/ili broja zaposlenih.

 

The observation unit used for business demography statistics is an enterprise – a legal entity or a natural person. Each enterprise as a whole is assigned a code number of its main activity according to the NKD 2007. The main activity is determined and updated by the Statistical Business Register Unit of the Croatian Bureau of Statistics. The criterion for determining the main activity is the largest share in the total value added of an enterprise. If it is not possible to obtain accurate information on the value added, the activity has to be determined by using substitute criteria such as income and/or number of persons employed.

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

 

 

Podaci poslovne demografije odnose se na poduzeća registrirana u SPR-u koja su razvrstana u područja od B do S NKD-a 2007., s iznimkom djelatnosti holding poduzeća – K 64.2 i područja O.

 

Business demography data refer to enterprises registered in the Statistical Business Register that are classified in sections B – S according to the NKD 2007., with the exception of group K 64.2 – Activities of holding companies and section O – Public administration and defence; compulsory social security.

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

 

 

Poduzećem u statističkom smislu smatramo pravne i fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost (obrti i slobodna zanimanja).

 

Enterprise in statistical sense includes legal entities and natural persons who perform economic activity independently (crafts and free lances).

 

 

 

 

 

Broj aktivnih poduzeća jest broj pravnih i fizičkih osoba registriranih u Statističkome poslovnom registru koje su bile aktivne barem dio izvještajne godine.

 

Number of active enterprises is the number of legal entities and natural persons registered in the Statistical Business Register that were active during at least a part of a reference year.

 

 

 

 

 

Aktivna poduzeća jesu poduzeća koja su u izvještajnoj godini ostvarivala promet i/ili zapošljavala radnike (zaposlene osobe).

 

Active enterprises are enterprises that generated turnover or had employment in a reference year.

 

 

 

 

 

Broj zaposlenih osoba jest ukupan broj osoba koje rade u poduzeću (uključujući vlasnike koji rade, ortake koji redovito rade u poduzeću, neplaćene obiteljske radnike i volontere) i izračunava se kao godišnji prosjek.

 

Number of persons employed is defined as a total number of persons who work in an enterprise (including working proprietors, partners working regularly in an enterprise, unpaid family workers and voluntary workers), calculated as an annual average.

 

 

 

 

 

Populacija poduzeća koja su započela aktivnost (rođenja) obuhvaća poduzeća koja su započela ekonomsku aktivnost u izvještajnoj godini.

 

Population of enterprises who started an activity (births) includes enterprises that started an economic activity in a reference year.

 

 

 

 

 

Rođenja isključuju događaje kao što su nastanak izdvajanjem dijela poduzeća u novo poduzeće, nastanak spajanjem ili dijeljenjem postojećih poduzeća te restrukturiranjem grupa poduzeća.

 

Births exclude events such as mergers, break-ups, split-offs or restructuring of enterprise groups.

 

 

 

 

 

Rođenje poduzeća nije istovjetno registraciji poduzeća u nadležnom  registru.

 

Enterprise birth is not equal to registration of enterprise in a competent register.

 

 

 

 

 

Populacija poduzeća koja su prestala s aktivnošću (smrti poduzeća) obuhvaća poduzeća koja dvije uzastopne godine od posljednje godine aktivnosti nisu bila ekonomski aktivna. Iz populacije poduzeća koja su prestala s aktivnošću isključuju se poduzeća koja su prestala poslovati zbog podjele, pripajanja drugom poduzeću (preuzimanjem) i spajanja s drugim poduzećem u novo poduzeće.

 

Population of enterprises who ceased their activity (deaths) covers enterprises that have not been economically active for two consecutive years after the last year of activity. Deaths exclude enterprises that ceased activity due to a split-up, take-over or merger.

 

 

 

 

 

Preživjelo poduzeće jest ono poduzeće koje nije imalo prekida u aktivnosti nakon godine u kojoj je rođeno.

 

Survived enterprise is the one without discontinuity in its activity status after the year of birth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

 

 

Obuhvaćena su poduzeća koja imaju sjedište na teritoriju Republike Hrvatske.

 

Population covers enterprises resident in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

OECD

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

 

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

 

 

 

ne raspolaže se podatkom

 

...

data not available

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika 

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Marija Klobučar Tot i Zrinka Pavlović

Prepared by: Marija Klobučar Tot and Zrinka Pavlović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148