GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 30. LIPNJA 2020./ 30 JUNE, 2020

BROJ/ NUMBER: 1.1.15.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

RANE PROCJENE POVRŠINA VAŽNIJIH USJEVA U 2020.

 

EARLY ESTIMATES OF AREAS OF SOME IMPORTANT CROPS, 2020

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se rane procjene zasijanih površina za najvažnije usjeve.

 

This First Release contains data on early estimates of areas sown with the most important crops.

 

 

 

 

 

 

Povećana sjetva soje

 

Increased sowing of soya beans

 

 

 

Procjenjuje se da je površina zasijana sojom u 2020. veća
za 4 tisuće hektara, odnosno 5,1% u usporedbi s godinom prije. Procjenjuje se i povećanje površine zasijane suncokretom.

 

It is estimated that the area sown with soya beans in 2020 increased by 4 thousand hectares, that is, by 5.1% compared to the previous year. It is estimated that the area sown with sunflowers also recorded an increase.

 

 

 

 

 

 

Smanjena sjetva šećerne repe

 

Decreased sowing of sugar beets

 

 

 

Procjenjuje se da je površina zasijana šećernom repom manja
za 1 tisuću hektara u usporedbi s godinom prije. Uzrok smanjenoj zasijanoj površini šećerne repe jesu loše vremenske prilike i manja otkupna cijena.

 

It is estimated that the area sown with sugar beets decreased by 1 thousand hectares compared to the previous year, due to poor weather conditions and a lower purchase price.

 

 

 

1.   RANE PROCJENE POVRŠINA VAŽNIJIH USJEVA U 2020.

      EARLY ESTIMATES OF AREAS SOWN WITH IMPORTANT CROPS, 2020

 

2019.1)

2020.

Indeksi

Indices

2020.

2019.

 

tis. ha

‘000 ha

 

 

 

 

 

Pšenica – ukupno2)

142

142

100,0

Wheat − total2)

Kukuruz – ukupno3)

256

258

100,8

Maize − total3)

 

 

 

 

 

Soja

78

82

105,1

Soya beans

Uljana repica

41

43

104,9

Rapeseed

Suncokret

36

38

105,6

Sunflowers

 

 

 

 

 

Šećerna repa

12

11

91,7

Sugar beets

 

 

 

 

 

Krumpir3)

9

9

100,0

Potatoes3)

 

 

1)   Konačni podaci

2)   Meka pšenica (ozima, jara, sjemenska i tvrda pšenica)

3)   Merkantilni i sjemenski

 

1)   Final data.

2)   Soft wheat (winter, spring seed and durum).

3)   Mercantile and seed.

 

 

 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od
18. lipnja 2009. te Delegirane uredbe Komisije (EU) o statistici usjeva br. 1557/2015 od 13. srpnja 2015. kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 543/2009 od 18. lipnja 2009.

 

The Croatian Bureau of Statistics conducted surveys on crop statistics on the basis of the Official Statistics Act (NN, No. 25/20), the Regulation (EC) No. 543/2009 of the European Parliament and of the Council of
18 June 2009 concerning crop statistics and Commission Delegated Regulation (EU) No. 1557/2015 of 13 July 2015 amending Regulation (EC) No. 543/2009 of 18 June 2009 concerning crop statistics.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci o ranim procjenama o zasijanim površinama za važnije ratarske usjeve odnose se na stanje 1. lipnja. Ti su podaci prve informacije koje objavljuje Državni zavod za statistiku o stanju zasijanih površina na kraju proljetne sjetve. Obuhvaćeni su sljedeći usjevi: pšenica, kukuruz, soja, uljana repica, suncokret, šećerna repa i krumpir.

 

Data on early estimates of areas sown with important crops refer to the situation as on 1 June. These data are first information issued by the Croatian Bureau of Statistics on the situation of areas sown at the end of spring harvest. The following crops are included: wheat, maize, soya beans, rape seed, sunflowers, sugar beets and potatoes.

 

 

 

Podaci o zasijanim površinama za važnije usjeve ocijenjeni su u Državnom zavodu za statistiku na temelju:

 

Data on areas sown with important crops have been estimated by the Croatian Bureau of Statistics on the following bases:

 

 

 

-

rezultata Izvještaja o jesenskoj sjetvi u 2019. (obrazac PO-21)

 

-

results of the Report on Autumn Harvest in 2019 (PO-21 form)

 

 

 

 

 

-

raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva poljoprivrede, Upisnika poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalih relevantnih izvora.

 

-

available administrative sources of the Ministry of Agriculture, the Farm Register of the Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development and other relevant sources.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema
NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje. Obuhvat je selektivan. Podaci se prikupljaju izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku.

 

Reporting units are business entities and parts thereof defined in section A Agriculture, forestry and fishing according to the NKD 2007. as well as other business entities and parts thereof engaged in agricultural production but classified in other activities. The coverage is selective. Data are collected on reports mailed to the Croatian Bureau of Statistics.

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu također obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.

 

Reporting units are also private family farms engaged in agricultural production, for which interviewers collect data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

ha

hektar

 

ha

hectare

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

tis.

tisuća

 

‘000

thousand

 

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

Prepared by: Predrag Cvjetićanin and Željko Kanižaj 

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148