image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 14. VELJAČE 2020./ 14 FEBRUARY, 2020

BROJ/ NUMBER: 1.1.20.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

BROJ STOKE I PERADI – privremeni podaci

Stanje 1. prosinca 2019.

NUMBER OF LIVESTOCK AND POULTRY – Provisional Data,

Situation as on 1 December 2019

 

 

 

Prema privremenim podacima brojnog stanja stoke i peradi u 2019., u usporedbi s konačnim podacima za 2018., broj goveda povećan je za 1,4%, ovaca za 4,7%, koza za 2,5% dok je broj svinja u blagom porastu od 0,5%. Istodobno, broj peradi u 2019. manji je za 3,4% u odnosu na prethodnu godinu.

 

According to the provisional data on the number of livestock and poultry in 2019, as compared to the final 2018 data, the number of cattle increased by 1.4%, of sheep by 4.7% and of goats by 2.5%, while the number of pigs slightly increased by 0.5%. At the same time, the number of poultry decreased by 3.4%, as compared to the previous year.

 

 

 

1.   BROJ STOKE I PERADI

      NUMBER OF LIVESTOCK AND POULTRY

tis. grla

'000 head

 

1. XII. 2018.

1. XII. 2019.

Indeksi

Indices

1. XII. 2019.

1. XII. 2018.

 

 

 

 

 

 

Goveda – ukupno

414

420

101,4

Cattle – total

Mlada goveda do 1 godine

153

151

98,7

Young cattle under 1 year old

Goveda od 1 do 2 godine

96

107

111,5

Cattle between 1 and 2 years old

Goveda starija od 2 godine

165

162

98,2

Cattle of 2 years and over

Od toga muzne krave

136

130

95,6

Dairy cows

 

 

 

 

 

Svinje – ukupno

1 049

1 054

100,5

Pigs − total

Svinje za tov teže od 50 kg
(uključujući izlučne za rasplod)

422

453

107,3

Fattening pigs weighing over 50 kg
(including culled ones)

Svinje za rasplod

125

131

104,8

Breeding pigs

Od toga nazimice

15

18

120,0

Gilts

Od toga krmače

68

70

102,9

Sows

 

 

 

 

 

Ovce – ukupno

636

666

104,7

Sheep − total

Od toga muzne ovce

98

161

164,3

Milk ewes

 

 

 

 

 

Koze – ukupno

80

82

102,5

Goats – total

 

 

 

 

 

Perad – ukupno

11 413

11 025

96,6

Poultry – total

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor i prikupljanje podataka

 

Source and data collection

 

 

 

Podaci o broju stoke i peradi prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Tim izvještajima prikupljaju se podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci goveda, svinja, ovaca, koza i peradi, bilanci jaja, bilanci mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega), vune i jaja.

 

Data on the number of livestock and poultry were collected separately for business entities and parts thereof and for private family farms. These surveys serve for collecting data on the number and weight of livestock and poultry, balance of cattle, pigs, sheep, goats and poultry, balance of eggs, balance of milk produced on private family farms; production of cows’, sheep’s and goats’ milk, wool and eggs.

 

 

 

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku te putem internetske aplikacije koju izvještajne jedinice same popunjavaju.

 

Data for business entities are collected in two ways: on reports which are submitted to the Croatian Bureau of Statistics by postal service and via a web application through which the reporting units themselves fill in data.

 

 

 

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak je izabran iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 7 000 jedinica.

 

Data for private family farms are collected by using the CATI method applied to the selected stratified sample. The new sample has been selected on the basis of the Statistical Register of Agricultural Holdings and numbers approximately 7 000 units.

 

 

 

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (Jedinstveni registar domaćih životinja pri Ministarstvu poljoprivrede). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi provedene su korekcije.

 

The expanded data have been compared to the data from previous years and to available administrative sources (The Single Register of Domestic Animals of the Ministry of Agriculture). On the basis of all available data, corrections were implemented as needed.

 

 

 

Podaci broja goveda i koza za 2019. u potpunosti su preuzeti iz Jedinstvenog registra domaćih životinja kao administrativnog izvora podataka.

 

Data on the number of cattle and goats for 2019 have entirely been taken over from the Single Register of Domestic Animals as an administrative data source.

 

 

 

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o statističkim podacima o stočarstvu i mesu, Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

 

The methodology for carrying out the livestock survey is based on the Regulation (EC) No. 1165/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 concerning livestock and meat statistics, Commission Regulation (EC) No. 617/2008 of 27 June 2008 laying down detailed rules for implementing Regulation (EC) No. 1234/2007 as regards marketing standards for eggs for hatching and farmyard poultry chicks and the Methodological Basis for Gathering Data on Milk and Dairy Products Statistics (NN, No. 42/13).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugdje.

 

Reporting units are business entities and parts thereof, which are defined by section A Agriculture, forestry and fishing according to the National Classification of Activities, 2007 version (NN, Nos 58/07 and 72/07), as well as other business entities and parts thereof engaged in agricultural production that are classified elsewhere.

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi. Uzorak za Godišnji izvještaj o stočarstvu 1. prosinca 2019. izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

 

Reporting units are also private family farms engaged in the production of livestock and poultry. The sample of the Annual Report on Livestock Production of 1 December 2019 was selected from the Statistical Register of Agricultural Holdings.

 

 

 

S obzirom na to da je riječ o privremenim podacima, do objavljivanja konačnih rezultata istraživanja broja stoke i peradi postoji mogućnost promjene navedenih podataka.

 

Having in mind that this First Release deals with provisional data, it might happen that, at the time when final data of the survey on the number of livestock and poultry are to be published, the data issued here have to be changed.

 

 

 

 

 

 

Povjerljivost

 

Confidentiality

 

 

 

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. pročišćeni tekt) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, smatraju se povjerljivima te se stoga ne objavljuju.

 

Aggregate data for which there are reasons for confidentiality (small number of units, the dominance rule or the secondary confidentiality rule), in accordance with the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13 consolidated text) and the Ordinance on the Statistical Data Protection Method, are treated as confidential and therefore are not published.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Krave su ženska rasplodna grla koja su se već telila.

 

Cows are female bovine animals, which have already calved.

 

 

 

Krmače su ženska rasplodna grla koja su se najmanje jedanput prasila. Kategorija ne obuhvaća suprasne krmače.

 

Sows are female breeding animals that have farrowed for at least once. This category does not include mated sows.

 

 

 

Nazimice su odabrana mlada ženska grla za rasplod koja se još nisu prasila. Kategorija ne obuhvaća suprasne nazimice.

 

Gilts are selected young female breeding animals that have not farrowed yet. This category does not include mated gilts.

 

 

 

Perad obuhvaća brojlere, kokoši, pure, guske, patke i ostalu perad.

 

Poultry includes broilers, hens, turkeys, geese, ducks and other poultry.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

EZ

Europska zajednica

 

CATI

computer assisted telephone interviewing

kg

kilogram

 

EC

European Community

NN

Narodne novine

 

kg

kilogram

tis.

tisuća

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Mario Valentić i Anita Grlica

Prepared by: Mario Valentić and Anita Grlica

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148