GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 24. RUJNA 2020./ 24 SEPTEMBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 1.1.23.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

STOČNA PROIZVODNJA U 2019.

LIVESTOCK PRODUCTION, 2019

 

 

 

Porast uvoza u govedarstvu

 

Increase in import in cattle farming

 

 

 

Prirast goveda u 2019., u odnosu na prethodnu godinu, povećao se za 30,0%, odnosno za oko 18,3 tisuće tona. U istom razdoblju broj ukupno oteljene teladi manji je za 4 tisuće grla (za 3,3%). Ukupno klanje goveda, odnosno broj zaklanih grla na prošlogodišnjoj je razini, dok je neto težina veća za oko 1 700 tona (za 3,9%).

 

In 2019, as compared to the previous year, the increase of cattle went up by 30.0%, that is, by about 18.3 thousand tonnes. In the same period, the total number of calves brought forth decreased by 4 thousand head (by 3.3%). The total number of slaughtered cattle, that is, slaughtered head, remained at the previous year’s level, while the net weight increased by about 1 700 tonnes (by 3.9%).

 

 

 

Usporedno s padom broja muznih krava u 2019., ukupna proizvodnja kravljeg mlijeka smanjila se za 3,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

 

Along with the decrease in the total number of dairy cows in 2019, the total production of cows’ milk decreased by 3.0%, as compared to the same period of the previous year.

 

 

 

Ukupan izvoz goveda u 2019. na prošlogodišnjoj je razini, dok je njihov ukupan uvoz veći za 12 tisuća grla (za 9,2%).

 

The total export of cattle in 2019 remained at the previous year’s level, while their total import increased by 12 thousand head (by 9.2%).

 

 

 

 

 

 

Porast proizvodnje u svinjogojstvu

 

Production growth in pig farming

 

 

 

U svinjogojstvu je u 2019. prisutno povećanje prirasta svinja za 11,1% uz povećanje broja zaklanih svinja za 2,4% i neto težine za 6,5%. Broj oprašenih odojaka u blagom je padu u odnosu na prethodnu godinu za oko 6 tisuća grla (za 0,4%).

 

In 2019, the increase of pigs in pig farming went up by 11.1%, accompanied by an increase in the number of slaughtered pigs of 2.4% and in their net weight of 6.5%. The number of piglets brought forth decreased slightly, by about 6 thousand head (by 0.4%), as compared to the previous year.

 

 

 

U vanjsko-trgovinskoj razmjeni u 2019. ostvaren je manji izvoz svinja svih kategorija nego u prethodnoj godini (za 17,6%), dok je ukupan uvoz neznatno smanjen (za 0,2%).

 

As regards foreign trade in 2019, the export of pigs of all categories was lower than in the previous year (by 17.6%), while the total import decreased slightly (by 0.2%).

 

 

 

 

 

 

Pad proizvodnje mlijeka u ovčarstvu i kozarstvu

 

Decrease in milk production in sheep and goat farming

 

 

 

Prirast ovaca u blagom je porastu za 0,7%, odnosno za oko 65 tona u odnosu na 2018., dok je broj ukupno ojanjene janjadi veći za oko 32 tisuće grla (za 7,7%). Ukupno klanje ovaca povećano je za 10 tisuća grla (za 2,2%), odnosno za oko 74 tone neto težine (za 1,4%).

 

The sheep increase went up slightly by 0.7%, that is, by about 65 tonnes compared to 2018, while the total number of lambs brought forth increased by about 32 thousand head (by 7.7%). The total number of slaughtered sheep increased by 10 thousand head (by 2.2%), that is, by about 74 tonnes of net weight (by 1.4%).

 

 

 

Proizvodnja ovčjeg mlijeka smanjila se za 6,5%, dok se proizvodnja vune smanjila za 2,1%.

 

The production of sheep’s milk decreased by 6.5%, while the production of wool decreased by 2.1%.

 

 

 

Uvoz ovaca u 2019., u odnosu na prethodnu godinu, smanjen je za 10,8%, a izvoz za 33,3%.

 

Sheep import decreased by 10.8% and export by 33.3% in 2019, as compared to the previous year.

 

 

 

U odnosu na prethodnu godinu, prirast koza manji je za 8,7%, dok je broj ojarenih jarića veći za 1,8%. Broj zaklanih koza povećan je za 14,0% uz smanjenje njihove neto težine za 3,8%.

 

The goat increase was 8.7% lower than in the previous year, while the number of kids brought forth increased by 1.8%. The number of slaughtered goats increased by 14.0%, while their net weight decreased by 3.8%.

 

 

 

Proizvodnja kozjeg mlijeka smanjila se za 4,8%.

 

The production of goats’ milk decreased by 4.8%.

 

 

 

U 2019., što se tiče koza, ukupna vanjsko-trgovinska razmjena statistički je neznatna.

 

In 2019, concerning goat farming, the total foreign trade was statistically insignificant.

 

 

 

 

 

 

Porast proizvodnje kokošjih jaja

 

Increase in hens' egg production

 

 

 

U proizvodnji peradi u 2019., u odnosu na 2018., broj izvaljenih pilića blago se smanjio, i to za 0,2%, dok se prirast peradi smanjio za 1,5%. Broj ukupno zaklane peradi manji je za 2,6% (oko 1,2 milijuna grla), a njihova težina manja je za 2,0% (oko 1,5 tisuća tona).

 

Concerning the production of poultry in 2019, as compared to 2018, the number of hatched chicks slightly decreased, by 0.2%, while the poultry increase was 1.5% lower. The total number of slaughtered poultry decreased by 2.6% (about 1.2 million head) and their net weight by 2.0% (about 1.5 thousand tonnes).

 

 

 

U proizvodnji kokošjih jaja vidljivo je povećanje od 2,2%, dok se proizvodnja jaja ostale peradi smanjila za 50,7%.

 

An increase of 2.2% was recorded in the production of hens’ eggs, while the production of eggs of other poultry decreased by 50.7%.

 

 

 

Ukupan uvoz i izvoz peradi u 2019. nije se znatno promijenio u odnosu na 2018.

 

The total import and export of poultry did not significantly change in 2019 compared to 2018.

 

 

 

1.   STOČNA PROIZVODNJA U 2019.

      LIVESTOCK PRODUCTION, 2019

 

Mjerna jedinica

Ukupna proizvodnja

Total production

Indeksi

Indices

2019.

2018.

Unit of measure

 

2018.

2019.

 

 

 

 

 

 

 

Goveda

 

 

 

 

 

                  Cattle

Prirast

t

61 081

79 387

130,0

t

                  Increase

Priplod

tis. grla

123

119

96,7

'000 head

                  Newborns

Uvoz

tis. grla

130

142

109,2

'000 head

                  Import

Izvoz

tis. grla

44

44

100,0

'000 head

                  Export

Ukupno klanje        broj

tis. grla

183

183

100,0

'000 head

Number        Total slaughtering

                             neto težina

t

43 708

45 418

103,9

t

Net weight

Gubici

tis. grla

26

27

103,8

'000 head

                  Losses

Kravlje mlijeko

tis. l

599 869

581 765

97,0

‘000 l

                  Cows’ milk

 

 

 

 

 

 

 

Svinje

 

 

 

 

 

                  Pigs

Prirast

t

158 611

176 193

111,1

t

                  Increase

Priplod

tis. grla

1 488

1 482

99,6

'000 head

                  Newborns

Uvoz

tis. grla

485

484

99,8

'000 head

                  Import

Izvoz

tis. grla

279

230

82,4

'000 head

                  Export

Ukupno klanje        broj

tis. grla

1 567

1 605

102,4

'000 head

Number        Total slaughtering

                             neto težina

t

113 491

120 847

106,5

t

Net weight

Gubici

tis. grla

199

158

79,4

'000 head

                  Losses

 

 

 

 

 

 

 

Ovce

 

 

 

 

 

                  Sheep

Prirast

t

9 317

9 382

100,7

t

                  Increase

Priplod

tis. grla

414

446

107,7

'000 head

                  Newborns

Uvoz

tis. grla

120

107

89,2

'000 head

                  Import

Izvoz

tis. grla

27

18

66,7

'000 head

                  Export

Ukupno klanje        broj

tis. grla

454

464

102,2

'000 head

Number        Total slaughtering

                             neto težina

t

5 258

5 332

101,4

t

Net weight

Gubici

tis. grla

53

49

92,5

'000 head

                  Losses

Ovčje mlijeko

tis. l

7 040

6 585

93,5

'000 l

                  Sheep’s milk

Vuna

t

1 119

1 096

97,9

t

                  Wool

 

 

 

 

 

 

 

Koze

 

 

 

 

 

                  Goats

Prirast

t

1 180

1 077

91,3

t

                  Increase

Priplod

tis. grla

55

56

101,8

'000 head

                  Newborns

Uvoz

tis. grla

-

-

-

'000 head

                  Import

Izvoz

tis. grla

-

-

-

'000 head

                  Export

Ukupno klanje        broj

tis. grla

43

49

114,0

'000 head

Number        Total slaughtering

                             neto težina

t

556

535

96,2

t

Net weight

Gubici

tis. grla

9

6

66,7

'000 head

                  Losses

Kozje mlijeko

tis. l

9 028

8 595

95,2

'000 l

                  Goats’ milk

 

 

 

 

 

 

 

Perad

 

 

 

 

 

                  Poultry

Prirast

t

116 518

114 782

98,5

t

                  Increase

Priplod

tis. grla

49 959

49 858

99,8

'000 head

                  Newborns

Uvoz

tis. grla

8 999

9 011

100,1

'000 head

                  Import

Izvoz

tis. grla

10 087

10 092

100,0

'000 head

                  Export

Ukupno klanje        broj

tis. grla

46 739

45 538

97,4

'000 head

Number        Total slaughtering

                             neto težina

t

78 165

76 609

98,0

t

Net weight

Gubici

tis. grla

1 119

1 905

170,2

'000 head

                  Losses

Kokošja jaja

tis. kom.

589 073

602 246

102,2

'000 p/st

                  Hens’ eggs

Jaja ostale peradi

tis. kom.

1 251

617

49,3

'000 p/st

                  Eggs of other poultry

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci o broju stoke i peradi te stočnoj proizvodnji prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

 

Data on the number of livestock and poultry as well as on livestock production are collected separately for legal entities and parts thereof and separately for private family farms.

 

 

 

Tim izvještajima prikupljaju se podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci goveda, svinja, ovaca, koza i peradi, bilanci jaja, bilanci mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega), vune i jaja.

 

Data collected on these farms include data on the number and weight of livestock and poultry, balance of cattle, pigs, sheep, goats and poultry, balance of eggs, balance of milk on private family farms, milk production (cows’, sheep’s and goats’), wool and eggs.

 

 

 

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku te putem internetske aplikacije koju izvještajne jedinice same popunjavaju.

 

Data for business entities are collected in two ways: on reports that are submitted to the Croatian Bureau of Statistics by postal service and via a web application filled in by reporting units themselves.

 

 

 

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su  metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak je izabran iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 7 000 jedinica.

 

Data for private family farms were collected by using the CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) method applied to a selected stratified sample. The sample has been selected on the basis of the Statistical Register of Agricultural Holdings and numbers approximately 7 000 units.

 

 

 

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (Jedinstveni registar domaćih životinja pri Ministarstvu poljoprivrede). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi su provedene korekcije.

 

The expanded data were compared to data from previous years and to available administrative sources (Unique Register of Domestic Animals kept by the Ministry of Agriculture). On the basis of all available data, corrections were done when necessary.

 

 

 

Podaci o uvozu i izvozu stoke preuzimaju se od Službe statistike robne razmjene s inozemstvom.

 

Data on export and import of livestock are taken over from the External Trade in Goods Statistics Department.

 

 

 

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o stočarstvu i mesu od 19. studenoga 2008., Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi od 27. lipnja 2008. te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

 

The methodology for carrying out the livestock survey is based on the Regulation (EC) No. 1165/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 concerning livestock and meat statistics, the Commission Regulation (EC) No. 617/2008 of 27 June 2008 laying down detailed rules for implementing the Regulation (EC) No. 1234/2007 as regarding marketing standards for eggs for hatching and farmyard poultry chicks and on the Methodological Basis for Gathering Data on Milk and Dairy Products Statistics (NN, No. 42/13).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugamo.

 

Reporting units are business entities and parts thereof defined in section A Agriculture, forestry and fishing according to the National Classification of Activities, 2007 version (NN, Nos 58/07 and 72/07) as well as other business entities and parts thereof engaged in the production of livestock but classified elsewhere.

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi. Uzorak za Godišnji izvještaj o stočarstvu 1. prosinca 2019. izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

 

Reporting units are also private family farms engaged in the production of livestock and poultry. The sample of the Annual Report on Livestock Production of 1 December 2019 was selected from the Statistical Register of Agricultural Holdings.

 

 

 

 

 

 

Povjerljivost

 

Confidentiality

 

 

 

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, tretiraju se kao povjerljivi te se stoga ne objavljuju.

 

Aggregate data for which there are reasons for confidentiality (small number of units, the dominance rule or secondary confidentiality rule), in accordance with the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and the Ordinance on the Statistical Data Protection Method, are treated as confidential and therefore are not published.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prirast goveda, ovaca, koza, svinja i peradi izračunan je tako da se razlika težine izvoza i uvoza pribroji težini zaklane stoke i razlici težine stada na kraju i na početku promatranog razdoblja.

 

Increase of cattle, sheep, goats, pigs and poultry is calculated by adding the difference in the weight of export and import to the weight of slaughtered livestock and the difference of the weight of the herd at the end and at the beginning of a reference period.

 

 

 

Priplod. Oteljeno, oprašeno, ojanjeno, ojareno, izvaljeno. Obuhvaća ukupan broj dobivenoga živorođenog podmlatka stoke i peradi (telad, prasad, janjad, jarad, pilići).

 

Newborns. Calved, farrowed, lambed, kidded, hatched. It comprises the total number of obtained live-born offspring of livestock and poultry (calves, piglets, lambs, kids, chicks).

 

 

 

Mlijeko. Iskazana je proizvodnja kravljega, ovčjega i kozjeg mlijeka kod pravnih osoba te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Iskazano je ukupno pomuženo mlijeko u promatranom razdoblju bez obzira na način mužnje.

 

Milk. The production of cows’, sheep’s and goats’ milk in legal entities as well as on private family farms is presented. The total milked quantity in a reference period is presented, irrespective of the way of milking.

 

 

 

Ukupno klanje. Obuhvaća svu stoku i perad zaklanu na području Republike Hrvatske bez obzira na podrijetlo. Označuje zbroj klanja stoke i peradi u klaonicama te klanja stoke i peradi kod pravnih osoba (prisilno klanje) i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

 

Total slaughtering. Covers all livestock and poultry slaughtered on the territory of the Republic of Croatia, irrespective of origin. It represents the sum of livestock and poultry slaughtered in abattoirs and livestock and poultry slaughtered at legal entities (compulsory slaughtering) and on private family farms.

 

 

 

Vuna. Iskazuju se količine ostrižene (ošišane) vune s odraslih ovaca i šilježadi (runska vuna i podstrig), i to kao neprana vuna.

 

Trimmed wool. Quantities of trimmed (clipped) wool from grown up sheep and tags (matted wool and cropped wool) are reported as raw wool.

 

 

 

Proizvodnja jaja. Iskazuju se podaci o ukupnom broju snesenih jaja svih rasa kokoši i ostalih vrsta peradi. Obuhvaćena su jaja za nasad i konzumna jaja za potrošnju/ishranu stanovništva.

 

Eggs production. Data on the total number of laid eggs by all categories of hens and other kinds of poultry (eggs for setting and eggs for human consumption) are reported.

 

 

 

Gubici. Iskazuju se podaci o broju stoke i peradi (podmladak i odrasla grla) uginulih od zaraznih bolesti, iscrpljenosti, nezgoda i o broju nestalih i ubijenih grla zbog bolesti, čije meso nije upotrebljivo za ljudsku hranu.

 

Losses. Data on the number of livestock and poultry (offspring and adult head) that died due to infectious diseases, exhaustion and accidents as well as on the number of head missing or killed, whose meat is not suitable for human consumption because of diseases, are reported.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

EU        Europska unija

 

EU        European Union

EZ        Europska zajednica

 

EC        European Community

kom.    komad

 

l            litre

l            litra

 

NN       Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

NN       Narodne novine

 

p/st       pieces/sticks

t            tona

 

t            tonne

tis.        tisuća

 

'000      thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-           nema pojave

 

-           no occurrence

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Mario Valentić i Anita Grlica

Prepared by: Mario Valentić and Anita Grlica

 

               

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148