GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 31. PROSINCA 2020./ 31 DECEMBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 2.1.3/11.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE TE INDEKSI ZALIHA,
ZAPOSLENIH OSOBA I PROIZVODNOSTI RADA U INDUSTRIJI
U STUDENOME 2020.

 

INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDEX AND INDICES OF STOCKS,
PERSONS EMPLOYED AND LABOUR PRODUCTIVITY IN INDUSTRY,
NOVEMBER 2020

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje – ukupno

 

Industrial production volume index – total

 

 

 

Ukupna sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj u studenome 2020. u usporedbi s listopadom 2020. pala je za 2,6%.

 

The total seasonally and working-day adjusted industrial production in the Republic of Croatia in November 2020, as compared to October 2020, decreased by 2.6%.

 

 

 

U studenome 2020. u usporedbi sa studenim 2019. industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj, kalendarski prilagođena, pala je za 1,7%.

 

In November 2020, as compared to November 2019, the industrial production in the Republic of Croatia, working-day adjusted, decreased by 1.7%.

 

 

 

213_G-1_G1

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema agregatima GIG-a 2009.

 

Industrial production volume index, according to the MIGs 2009. aggregates

 

 

 

 

 

 

Mjesečna usporedba1)

 

Monthly comparison1)

 

 

 

U studenome 2020. u odnosu na listopad 2020. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 5,4%, Energija za 3,3%, Intermedijarni proizvodi za 2,4% i Kapitalni proizvodi za 1,7%, a Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 0,6%.

 

In November 2020, as compared to October 2020, Durable consumer goods decreased by 5.4%, Energy by 3.3%, Intermediate goods by 2.4% and Capital goods by 1.7%, while Non-durable consumer goods increased by 0.6%.

 

 

 

 

 

 

Godišnja usporedba2)

 

Annual comparison2)

 

 

 

U studenome 2020. u odnosu na studeni 2019. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 17,6%, Energija za 9,1% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 3,6%, a Kapitalni proizvodi veći su za 7,7% i Intermedijarni proizvodi za 3,0%.

 

In November 2020, as compared to November 2019, Durable consumer goods decreased by 17.6%, Energy by 9.1% and Non-durable consumer goods by 3.6%, while Capital goods increased by 7.7% and Intermediate goods by 3.0%.

 

 

 

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima NKD-a 2007. – prilagođeni indeksi

 

Industrial production volume index, according to the NKD 2007. sections – adjusted indices

 

 

 

 

 

 

Mjesečna usporedba1)

 

Monthly comparison1)

 

 

 

Prema područjima NKD-a 2007., sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u studenome 2020. u usporedbi s listopadom 2020. pala je u Prerađivačkoj industriji za 3,1% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 2,7%, dok je u Rudarstvu i vađenju porasla za 0,2%.

 

According to the NKD 2007. sections, seasonally and working-day adjusted industrial production in November 2020, as compared to October 2020, decreased in Manufacturing by 3.1% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 2.7%, while in Mining and quarrying it increased by 0.2%.

 

 

 

 

 

 

Godišnja usporedba2)

 

Annual comparison2)

 

 

 

U studenome 2020. u usporedbi sa studenim 2019. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, pala je u Rudarstvu i vađenju za 5,3% i u Prerađivačkoj industriji za 1,7%, dok je u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji porasla za 0,5%.

 

In November 2020, as compared to November 2019, the industrial production, working-day adjusted, decreased in Mining and quarrying by 5.3% and in Manufacturing by 1.7%, while in Electricity, gas, steam and air conditioning supply it increased by 0.5%.

 

 

 

 

 

 

Indeks zaliha gotovih industrijskih proizvoda pri proizvođačima – izvorni indeksi

 

Producers’ stock index of industrial finished products – gross indices

 

 

 

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Republici Hrvatskoj na kraju studenoga 2020. u usporedbi sa zalihama na kraju listopada 2020. manje su za 2,8%, a u usporedbi sa zalihama na kraju studenoga 2019. manje su za 0,9%.

 

At the end of November 2020, the total stocks of industrial finished products in the Republic of Croatia were 2.8% lower than the stocks at the end of October 2020 and 0.9% lower than the stocks at the end of November 2019.

 

 

 

 

 

 

Indeks zaposlenih osoba u industriji – izvorni indeksi

 

Index of persons employed in industry – gross indices

 

 

 

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u studenome 2020. ostao je nepromijenjen u usporedbi s listopadom 2020., a u usporedbi sa studenim 2019. manji je za 2,4%.

 

The total number of persons employed in industry in November 2020 remained the same as in October 2020, while it decreased by 2.4% compared to November 2019.

 

 

 

 

 

 

Indeks proizvodnosti rada u industriji – izvorni indeksi

 

Labour productivity index in industry – gross indices

 

 

 

Ukupna proizvodnost rada u industriji od siječnja do studenoga 2020. u usporedbi s istim razdobljem 2019. manja je za 0,4%.

 

In the period from January to November 2020, the total labour productivity in industry decreased by 0.4%, as compared to the same period of 2019.

 

 

 

 

1)   Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi. Vidi Metodološka objašnjenja.

 

1)   Seasonally and working-day adjusted indices. See Notes on Methodology.

2)   Kalendarski prilagođeni indeksi. Vidi Metodološka objašnjenja.

 

2)   Working-day adjusted indices. See Notes on Methodology.

 

 

 

I.    SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI POKAZATELJI

      SEASONALLY ADJUSTED AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICATORS

 

1.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA
      U STUDENOME 2020.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – MONTH-ON-MONTH GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF SEASONALLY AND WORKING-DAY
      ADJUSTED INDICES, NOVEMBER 2020

%

 

 

VI. 2020.

V. 2020.

VII. 2020.

VI. 2020.

VIII. 2020.

VII. 2020.

 IX. 2020. 

VIII. 2020.

 X. 2020. 

IX. 2020.

 XI. 2020. 

X. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

8,7

2,7

-1,0

1,4

1,8

-2,6

 

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

11,8

2,3

0,2

2,2

4,6

-2,4

AI

Intermediate goods

AE

Energija

-1,6

1,7

-1,2

-0,1

-0,9

-3,3

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

12,5

13,0

-7,7

6,0

-2,6

-1,7

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

33,3

18,1

-0,1

-3,1

-3,3

-5,4

CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

8,8

0,0

2,0

-2,1

1,7

0,6

CN

Consumer non-durables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

4,8

0,0

-2,9

-6,3

5,1

0,2

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

-0,9

-1,7

-2,0

-22,1

25,8

-0,2

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

20,7

6,6

1,5

5,6

-11,4

5,5

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

5,5

2,4

-17,9

9,6

-5,8

-0,3

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

14,1

1,7

-0,8

1,1

1,6

-3,1

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

9,1

-1,6

2,5

-0,8

0,5

0,6

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

-1,7

1,4

-4,6

16,0

5,5

-2,5

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

-10,9

44,8

-1,4

1,3

-1,3

17,0

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

-1,7

-11,7

15,7

6,7

-7,2

-14,2

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

33,3

-12,9

-7,3

-4,2

10,1

-10,0

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

40,8

10,2

-2,7

0,4

-2,0

2,3

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

5,3

-0,9

-0,2

6,3

0,2

-1,6

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

5,0

-4,5

-1,0

3,0

5,7

-3,4

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

12,7

-4,0

6,8

0,6

-6,0

9,2

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

-3,1

-1,1

-6,1

10,3

-18,7

-71,4

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

5,5

10,7

-12,0

14,8

-4,9

4,7

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

5,0

-2,1

10,1

-16,3

11,8

-2,6

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

22,6

2,6

-1,1

4,8

3,8

1,2

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

9,2

1,2

-1,8

0,7

-2,9

2,2

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

16,8

0,2

18,9

-19,6

26,9

-2,5

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

11,6

0,0

-2,4

7,4

3,5

-5,8

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

30,6

19,5

-6,6

-2,9

5,9

-6,2

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

15,0

2,2

-7,8

3,9

21,1

-19,9

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

32,7

3,4

1,7

-1,8

0,6

-1,7

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

160,1

25,0

0,0

7,2

-15,0

3,6

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

-46,3

123,5

-4,2

-7,4

8,4

-10,0

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

26,4

20,5

1,9

-2,2

0,3

-3,1

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

13,4

15,5

-1,0

-1,4

-2,9

16,8

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

1,5

3,9

-10,4

15,6

-6,4

1,4

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

0,0

3,9

-0,6

0,3

0,2

-2,7

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

0,0

3,9

-0,6

0,3

0,2

-2,7

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

2.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA U STUDENOME 2020.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – YEAR-ON-YEAR GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF WORKING-DAY ADJUSTED INDICES,
      NOVEMBER 2020

%

 

 

VI. 2020.

VI. 2019.

VII. 2020.

VII. 2019.

VIII. 2020.

VIII. 2019.

IX. 2020.

IX. 2019.

X. 2020.

X. 2019.

XI. 2020.

XI. 2019.

I. XI. 2020.

I. XI. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

-1,8

-1,6

-1,2

-1,1

2,2

-1,7

-3,8

 

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

2,0

-2,6

0,8

0,8

8,1

3,0

-2,4

AI

Intermediate goods

AE

Energija

0,0

2,1

-0,2

0,4

-1,9

-9,1

-1,0

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

-4,8

14,8

4,5

11,1

7,2

7,7

-1,3

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

-16,5

1,7

0,5

-9,2

-8,3

-17,6

-14,7

CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

-3,9

-9,3

-5,1

-8,4

-3,7

-3,6

-6,7

CN

Consumer non-durable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

-4,2

-6,6

-8,1

-15,2

-9,2

-5,3

-9,1

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

-11,9

-13,4

-13,9

-31,3

-13,3

-11,7

-14,4

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

9,0

0,3

6,4

9,6

-5,9

4,9

-0,5

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

13,9

8,5

-7,9

1,6

-9,0

-3,6

0,7

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

-2,4

-3,2

-1,7

-1,4

2,2

-1,7

-4,3

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

1,5

-7,0

-1,7

-3,1

-1,6

-1,8

-2,2

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

-22,0

-20,5

-24,2

-18,9

-15,3

-16,6

-19,1

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

-21,5

-4,1

-2,6

-9,7

-5,8

4,2

-10,4

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

-7,7

-20,0

-6,0

0,4

-8,3

-18,2

-9,2

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

-12,4

-25,7

-17,1

-28,8

-18,7

-26,5

-24,6

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

-14,7

-2,9

-6,3

-0,6

-6,6

-1,8

-12,0

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

-3,8

-10,8

-9,6

0,2

3,0

-1,7

-6,7

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

6,1

-6,7

-6,8

-3,9

0,9

-4,1

-0,6

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

2,8

-9,5

-3,2

-5,6

-11,9

5,1

-5,6

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

-11,2

-18,5

-23,0

-0,8

-25,4

-67,9

3,1

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

10,3

24,2

5,3

20,0

23,5

20,4

12,5

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

8,6

2,4

20,4

-12,9

8,9

-2,9

0,1

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

-9,8

-9,3

-4,2

-5,8

0,0

-0,2

-9,4

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

1,6

3,9

1,8

3,0

-0,5

1,9

-1,7

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

-8,0

-8,3

5,9

-5,6

16,6

26,3

-6,0

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

7,8

10,4

11,7

21,0

22,6

20,8

7,8

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

-7,2

9,2

14,4

12,5

20,0

9,6

-3,7

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

14,8

-5,7

8,5

-1,1

30,5

-5,5

-0,9

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

-2,0

-7,8

1,9

-6,0

-0,9

-3,0

-10,3

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

-28,1

-7,8

11,7

1,2

-8,0

-17,9

-19,8

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

-42,6

21,4

33,7

18,6

5,3

0,3

-3,5

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

-19,5

0,6

2,1

-9,0

-5,8

-14,0

-14,1

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

-25,5

3,1

3,7

-4,2

-8,1

23,4

-10,0

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

0,6

36,0

-11,3

6,2

-1,8

5,8

1,8

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

3,4

8,0

5,8

5,8

3,3

0,5

1,4

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

3,4

8,0

5,8

5,8

3,3

0,5

1,4

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

213_G-2_2

 

 

 

II.   IZVORNI INDEKSI

      GROSS INDICES

 

1.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – IZVORNI INDEKSI OBUJMA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA
      NKD-a 2007. U STUDENOME 2020.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS
      AND DIVISIONS, NOVEMBER 2020

 

 

Struktura

Structure

XI. 2020.

Ø 2019.

XI. 2020.

XI. 2019.

I. – XI. 2020.

I. – XI. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

102,3

98,3

96,7

 

Total industry

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

33,47

104,5

103,0

98,4

AI

Intermediate goods

AE

Energija

18,34

103,2

90,9

99,0

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

14,12

107,7

107,8

98,8

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

2,78

89,2

82,1

85,3

CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

31,29

98,3

96,2

93,3

CN

Consumer non-durables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

4,50

90,8

94,7

90,8

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

2,88

82,3

88,3

85,6

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

1,22

111,5

104,9

99,6

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

0,40

88,8

96,4

100,7

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

81,85

100,8

98,3

96,2

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

15,14

101,5

98,1

97,7

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

5,21

66,1

83,4

80,9

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

0,38

120,1

104,3

89,3

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

1,00

81,1

81,9

90,9

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

2,00

69,7

73,5

75,3

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1,50

102,1

98,3

87,9

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

3,97

97,6

98,3

93,3

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

2,42

98,8

95,9

99,4

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1,54

109,2

105,1

94,3

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

1,81

48,4

32,0

103,1

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

2,31

117,6

120,6

112,5

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

5,76

115,0

97,1

100,2

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

4,79

104,0

99,8

91,3

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

6,55

104,2

101,9

98,8

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

2,21

113,3

127,0

94,1

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

7,67

114,6

121,4

107,9

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

1,45

111,9

109,6

96,3

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

3,96

103,2

94,4

99,1

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

3,24

103,7

96,9

89,8

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

0,99

98,2

82,0

80,2

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

0,50

85,5

100,2

96,6

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

2,48

92,5

86,0

85,9

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,84

123,3

123,5

90,0

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

4,13

107,9

105,7

101,8

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

13,65

114,9

100,5

101,4

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

13,65

114,9

100,5

101,4

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

2.   ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA PRI PROIZVOĐAČIMA – IZVORNI INDEKSI VOLUMENA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA
      I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U STUDENOME 2020.

      PRODUCERS’ STOCK OF FINISHED PRODUCTS – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007.
      SECTIONS AND DIVISIONS, NOVEMBER 2020

 

 

Struktura

Structure

XI. 2020.

Ø 2019.

 XI. 2020. 

X. 2020.

XI. 2020.

XI. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

100,1

97,2

99,1

 

Total industry

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

36,23

111,4

101,3

110,1

AI

Intermediate goods

AE

Energija

8,53

81,9

68,0

65,2

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

4,63

116,0

102,6

122,1

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

2,69

82,4

90,0

84,9

CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

47,92

94,2

100,1

96,7

CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

4,95

94,1

97,0

94,4

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

2,42

85,6

94,2

88,3

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

2,53

102,2

99,5

99,8

08

Other mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

95,05

100,4

97,2

99,3

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

18,91

106,4

109,4

97,8

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

10,29

97,5

108,1

111,2

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

1,97

37,0

220,5

66,9

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

1,94

104,8

100,9

99,3

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

2,46

81,2

96,5

82,9

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1,15

77,2

104,4

75,9

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

6,26

130,6

105,1

124,8

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1,57

103,3

111,0

98,0

17

Manufacture of paper and paper products

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

6,11

80,5

60,8

58,7

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

7,20

101,6

95,6

99,1

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

11,01

80,8

74,5

88,5

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

1,86

103,9

98,8

107,3

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

10,47

111,3

101,3

109,2

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

2,33

119,5

104,3

122,5

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

3,63

74,7

94,3

76,9

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

0,44

127,2

98,2

176,0

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

2,94

108,2

110,4

112,9

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

1,91

171,2

105,1

172,7

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

0,26

76,3

100,3

75,1

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

0,00

629,4

97,3

787,7

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

1,64

87,4

91,4

82,5

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,70

89,9

107,0

125,2

32

Other manufacturing

 

 

 

213_G-3-01

 

 

 

3.   ZAPOSLENE OSOBE I PROIZVODNOST RADA U INDUSTRIJI – IZVORNI INDEKSI VOLUMENA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA
      I ODJELJCIMA NKD-a 2007. KRAJEM STUDENOGA 2020.

      PERSONS EMPLOYED AND LABOUR PRODUCTIVITY IN INDUSTRY – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009.
      AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS, END OF NOVEMBER 2020

 

Struktura

Structure

Zaposlene osobe

Persons employed

Proizvodnost
rada

Labour productivity

 

XI. 2020.

Ø 2019.

 XI. 2020. 

X. 2020.

XI. 2020.

XI. 2019.

I. XI. 2020.

I. XI. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

96,7

100,0

97,6

97,1

99,6

 

Industry – total

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

33,36

98,1

100,2

98,6

98,4

100,0

AI

Intermediate goods

AE

Energija

7,00

97,2

100,1

97,2

97,2

101,9

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

19,58

94,6

100,1

97,0

95,0

104,0

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

4,49

97,8

100,1

99,2

97,2

87,8

CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

35,57

96,5

99,9

96,8

96,9

96,3

CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

2,08

95,3

99,4

97,0

99,0

91,7

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

0,60

90,6

99,8

93,6

92,5

92,5

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

0,93

100,5

100,6

100,4

99,6

100,0

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

0,55

91,6

96,9

94,4

105,2

95,7

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

92,09

96,6

100,1

97,5

97,0

99,2

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

15,89

96,4

99,5

95,9

96,6

101,1

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

2,57

93,2

98,6

96,0

97,4

83,1

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

0,53

106,0

124,9

93,5

94,7

94,3

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

1,50

120,8

100,2

120,5

113,4

80,2

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

6,38

85,7

98,7

88,9

90,4

83,3

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

4,33

98,0

100,7

98,8

97,6

90,1

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

6,97

94,1

100,2

94,1

96,6

96,6

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

2,34

103,5

99,9

102,3

103,1

96,4

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

2,32

95,7

99,8

95,9

97,6

96,6

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

0,57

74,8

97,3

81,0

84,6

121,9

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

2,75

99,0

98,4

101,9

96,2

116,9

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

2,30

106,3

100,3

104,6

104,7

95,7

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

3,97

100,6

99,9

99,4

100,0

91,3

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

4,19

98,6

100,2

98,2

98,5

100,3

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

2,13

99,2

101,8

101,9

96,6

97,4

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

8,86

101,2

99,8

103,1

100,9

106,9

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

2,41

104,1

102,9

102,9

100,2

96,1

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

4,80

95,8

99,8

95,8

96,0

103,2

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

4,55

89,9

99,8

92,9

91,9

97,7

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

0,90

106,0

101,4

101,9

99,8

80,4

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

3,54

84,4

99,8

92,3

87,2

110,8

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

4,11

97,2

100,3

98,9

96,7

88,8

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,89

95,3

99,8

96,8

94,3

95,4

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

3,29

95,4

100,5

97,1

96,4

105,6

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

5,83

100,0

100,3

98,9

99,0

102,4

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

5,83

100,0

100,3

98,9

99,0

102,4

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

213_G-4_G4

 

 

 

III.  DODATAK – INDEKSI OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE – VREMENSKE SERIJE

      ANNEX – INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDICES – TIME SERIES

 

1.   UKUPNO INDUSTRIJA I PREMA GIG-u 2009. – IZVORNI INDEKSI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI

      TOTAL INDUSTRY AND ACCORDING TO MIGs 2009. – GROSS AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICES

Ø 2015. = 100

 

Izvorni indeksi

Gross indices

Kalendarski prilagođeni indeksi

Working-day adjusted indices

 

ukupno

Total

Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods

Energija

Energy

Kapitalni proizvodi

Capital goods

Trajni proizvodi za široku potrošnju

Durable consumer goods

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

Non-durable consumer goods

ukupno

Total

Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods

Energija

Energy

Kapitalni proizvodi

Capital

goods

Trajni proizvodi za široku potrošnju

Durable consumer goods

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

113,4

120,7

111,5

109,0

101,6

112,4

112,6

119,7

111,5

108,2

100,8

111,5

XII.

101,5

96,8

120,9

84,0

85,3

104,6

104,9

100,4

120,9

88,0

89,2

109,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

102,3

109,1

120,5

78,3

93,4

99,1

101,0

107,5

120,5

76,8

92,0

97,4

II.

102,3

114,7

104,8

89,9

105,0

96,2

103,3

116,7

104,8

89,8

104,9

96,1

III.

111,7

128,7

104,8

98,6

118,4

107,5

113,7

130,5

104,8

100,8

120,5

110,1

IV.

106,8

121,7

91,2

93,9

109,2

110,4

105,8

120,5

91,2

92,8

108,1

109,2

V.

112,2

128,6

94,3

98,2

115,1

116,6

110,1

126,3

94,3

96,1

113,0

114,1

VI.

100,9

108,7

94,7

84,3

107,8

106,9

103,3

111,3

94,7

87,2

110,7

110,3

VII.

114,5

130,2

101,4

78,9

106,1

130,3

112,4

127,8

101,4

76,8

104,0

127,7

VIII.

91,3

94,4

105,8

63,8

80,5

96,4

92,5

95,7

105,8

65,5

82,0

98,3

IX.

108,3

122,4

98,4

84,5

119,3

114,1

109,0

123,0

98,4

85,5

120,2

115,1

X.

113,6

123,1

114,3