GLAVA PRIOPCENJA 2020

 

GODINA/ YEAR: LVII.                                              ZAGREB, 1. LIPNJA 2020./ 1 JUNE, 2020                                        BROJ/ NUMBER: 3.1.2/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

IZVRŠENI GRAĐEVINSKI RADOVI I NARUDŽBE
U PRVOM TROMJESEČJU 2020., POSLOVNI SUBJEKTI S 20 I VIŠE ZAPOSLENIH

 

COMPLETED CONSTRUCTION WORKS AND ORDERS,
BUSINESS ENTITIES EMPLOYING 20 OR MORE PERSONS
, FIRST quarter of 2020

 

 

 

Vrijednost novih narudžaba:

 

The value of new orders:

 

 

 

 

 

-

u prvom tromjesečju 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. veća je za 11,0%.

 

-

increased by 11.0% in the first quarter of 2020, as compared to the same period of 2019.

 

 

 

 

 

Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima:

 

The value of construction works done with own workers:

 

 

 

 

 

-

u prvom tromjesečju 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. veća je za 12,4%.

 

-

increased by 12.4% in the first quarter of 2020, as compared to the same period of 2019.

 

 

 

1.   INDEKSI GRAĐEVINSKIH RADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

      INDICES OF CONSTRUCTION WORKS ON TERRITORY OF REPUBLIC OF CROATIA

 

Indeksi

Indices

 

 I. – III. 2020. 

X. – XII. 2019.

I. – III. 2020.

I. – III. 2019.

I. – III. 2020.

Ø 2019.

 

 

 

 

 

Vrijednost novih narudžaba

84,0

111,0

96,6

Value of new orders

Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima

85,5

112,4

96,8

Value of construction works done with own workers

 

 

 

2.   NOVE NARUDŽBE GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE

      NEW ORDERS OF CONSTRUCTION WORKS ON TERRITORY OF REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

Vrijednost novih narudžaba

Value of new orders

Vrijednost novih narudžaba prema vrstama građevina

Value of new orders, by types of constructions

na zgradama

On buildings

na ostalim građevinama

On civil engineering works

 

 

 

 

I. – III. 2020.

5 562 783

2 574 260

2 988 523

 

 

 

3.   VRIJEDNOST IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA I UTROŠENOGA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, GOTOVIH PROIZVODA ZA UGRADNJU,
      GORIVA I ENERGIJE

      VALUE OF CONSTRUCTION WORKS DONE AND BUILDING MATERIAL, COMPLETE UNITS AND STRUCTURES AND PROPULSION MATERIAL USED

tis. kuna

Thousand kuna

 

Vrijednost izvršenih radova

Value of construction works done

Vrijednost utrošenoga građevinskog materijala, gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i energije

Value of building material, complete units and structures and propulsion material used

ukupno

Total

radovi ostvareni s vlastitim radnicima

Works done with own workers

radovi ostvareni s podizvođačima

Works done with sub-contractors

 

 

 

 

 

I. – III. 2020.

6 033 444

4 336 563

1 696 881

1 189 255

 

 

 

4.   VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA OSTVARENA S VLASTITIM RADNICIMA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA

      VALUE OF CONSTRUCTION WORKS DONE WITH OWN WORKERS, BY TYPES OF CONSTRUCTIONS AND WORKS

 

Ukupno, tis. kuna

Total, thousand kuna

Struktura vrijednosti izvršenih radova prema vrstama radova, %

Composition of value of construction works done, by types of works, %

 

ukupno

Total

novogradnja

New constructions

ostali radovi1)

Other works1)

 

 

 

 

 

 

I. – III. 2020.

 

 

 

 

Jan – Mar 2020

Ukupno

4 336 563

100,0

59,5

40,5

Total

Na zgradama

2 233 089

51,5

32,7

18,8

On buildings

Na ostalim građevinama

2 103 474

48,5

26,8

21,7

On civil engineering works

 

 

1)   Rekonstrukcije, popravci i održavanje postojećih građevina

1)   Reconstructions, maintenance and repair works of existing buildings.

 

 

 

3-1-2_1

 

 

 

3-1-2_2

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrazaca Mjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/M) i Tromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/3M).

 

Data on construction presented in this First Release are collected through reporting method by using the Monthly Report on Construction (GRAĐ-21/M form) and the Quarterly Report on Construction (GRAĐ-21/3M form).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Mjesečni i Tromjesečni izvještaj građevinarstva prikupljaju se za poslovne subjekte (pravne osobe i obrte) ili njihove dijelove s 20 i više zaposlenih koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07.) u Registru poslovnih subjekata, odnosno Obrtnom registru razvrstani u područje F Građevinarstvo.

 

The Monthly and the Quarterly Report on construction are collected from business entities (legal entities and tradesmen) and parts thereof employing 20 or more persons classified according to the NKD 2007. (NN, No. 58/07) into section F Construction in the Register of Business Entities or the Crafts Register.

 

 

 

Podaci se odnose na građevinske radove (na novim građevinama, rekonstrukcijama, popravcima i održavanju postojećih građevina) izvršene na području Republike Hrvatske.

 

Data refer to all construction works (new constructions and reconstructions, maintenance and repair works on existing constructions) done on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Razvrstavanje građevina i radova izvršeno je prema Klasifikaciji vrsta građevina, koja je usklađena s klasifikacijom koju propisuje Eurostat  (Classification of Types of Constructions – CC, final version).

 

Constructions and works are classified according to the Classification of Types of Constructions – KVG, which is harmonised with the appropriate classification prescribed by Eurostat (Classification of Types of Constructions – CC, final version).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Vrijednost izvršenih građevinskih radova dana je u tekućim cijenama i uključuje sve izvršene radove bez obzira na to jesu li naplaćeni ili nisu.

 

The value of construction works is presented in current prices and includes works actually done during the reporting period, irrespective of whether they are paid for or not.

 

 

 

Vrijednost izvršenih radova uključuje vrijednost rada, ugrađenog materijala i gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i električne energije, troškove korištenja građevinskih strojeva i opreme te druge troškove u vezi s izvođenjem radova.

 

The value of construction works done includes the value of work, building material, complete units and structures, propulsion material and electricity, expenses of construction machinery usage and equipment and other expenses related to the work in question.

 

 

 

U vrijednost izvršenih radova ne uključuju se troškovi kupnje zemljišta, projektiranja, premjeravanja zemljišta i nadzora te porez na dodanu vrijednost.

 

The value of construction works done excludes value added tax, purchase costs of the land, project costs, surveying of land and supervising of services.

 

 

 

Vrijednost novih narudžaba jest ukupna vrijednost ugovora sklopljenih u izvještajnome mjesecu s naručiteljima radova. Smatra se da je narudžba nastala na dan kada je potpisan ugovor između naručitelja i izvođača radova.

 

The value of new orders is the total value of the contracts made in a reference month with ordering parties. An order is considered to be made on the day when a contract is signed between the ordering party and the contractor.

 

 

 

U nove narudžbe uključuje se i gradnja za vlastite potrebe i za tržište (npr. poslovnog prostora i stanova). Kod gradnje za vlastite potrebe i tržište smatra se da je narudžba nastala na dan kada su počeli radovi, a uključuje se predviđena vrijednost radova.

 

New orders also include works done by constructor on own account and for sale (business premises and dwellings). Referring to constructions on own account and for sale, it is assumed that the order is placed on the day when works have actually started and that the presumed value of works is included.

 

 

 

Opširnija metodološka objašnjenja za ova istraživanja objavljena su na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr.

 

More detailed notes on methodology of these surveys are published on the web site of the Croatian Bureau of Statistics at www.dzs.hr.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

NN

Narodne novine

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

tis.

tisuća

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of                 Croatia

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Srećko Palej i Mirjana Mikulić

Prepared by: Srećko Palej and Mirjana Mikulić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148