GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 15. RUJNA 2020./ 15 SEPTEMBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 3.1.4/7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U SRPNJU 2020.

BUILDING PERMITS ISSUED, JULY 2020

 

 

 

U srpnju 2020. izdano je 676 građevinskih dozvola, što je manje za 15,3% u odnosu na srpanj 2019.

 

In July 2020, there were 676 building permits issued, which was 15.3% less than in July 2019.

 

 

 

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do srpnja 2020. u usporedbi s istim razdobljem 2019. manji je za 13,5%.

 

The total number of building permits issued in the period from January to July 2020 decreased by 13.5% compared to the same period of 2019.

 

 

 

U srpnju 2020.:

 

In July 2020:

 

 

 

-

prema vrstama građevina, 83,9% dozvola izdano je za zgrade, a 16,1% za ostale građevine

 

-

by types of constructions, 83.9% of permits were issued on buildings and 16.1% on civil engineering works

 

 

 

 

 

-

prema vrstama radova, 74,9% dozvola izdano je za novogradnju, a 25,1% za rekonstrukcije.

 

-

by types of construction works, 74.9% of permits were issued on new constructions and 25.1% on reconstructions.

 

 

 

Prema izdanim građevinskim dozvolama, u srpnju 2020., predviđeno je građenje 861 stana s prosječnom površinom od 98,6 m2.

 

According to permits issued in July 2020, there are 861 dwellings with an average floor area of 98.6 m2 planned to be built.

 

 

 

1.   Indeksi izdanih GRAĐEVINSKIH DOZVOLA u srpnju 2020.

      Indices of building permits issued, JUly 2020

 

Zgrade

Buildings

Ostale građevine

Civil engineering works

Stanovi

Dwellings

broj

Number

predviđena vrijednost radova

Planned value of works

površina

Floor area

volumen

Volume

broj

Number

predviđena vrijednost radova

Planned value of works

broj

Number

korisna površina

Useful floor area

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 2020.

VI. 2020.

103,5

84,9

77,7

75,6

80,7

268,6

76,3

86,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 2020.

VII. 2019.

82,3

74,1

66,6

69,1

100,0

38,8

71,2

74,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 2020.

Ø 2019.

83,1

65,2

62,7

64,4

75,1

72,7

67,2

73,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – VII. 2020.

I – VII. 2019.

87,7

92,0

83,6

87,5

81,5

46,2

82,3

84,9

 

 

 

3-1-4

 

 

 

2.   IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U srpnju 2020.

      BUILDING PERMITS ISSUED AND PLANNED VALUE OF WORKS, BY TYPES OF CONSTRUCTIONS AND TYPES OF WORKS, JUly 2020

Vrsta radova

Type of works

Broj dozvola prema vrstama građevina

Number of permits by types of constructions

Predviđena vrijednost radova, tis. kuna

Planned value of works, thousand kuna

Stanovi

Dwellings

ukupno

Total

zgrade

Buildings

ostale građevine

Civil engineering works

ukupno

Total

zgrade

Buildings

ostale građevine

Civil engineering works

broj

number

korisna površina, m2

useful floor area, m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

676

567

109

2 110 218

1 103 306

1 006 912

861

84 863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New constructions

506

429

77

1 422 440

822 588

599 852

767

76 501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcije

Reconstructions

170

138

32

687 778

280 718

407 060

941)

8 3621)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. − VII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

4 979

4 109

870

14 226 417

9 688 590

4 537 827

7 293

683 686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New constructions

3 750

3 093

657

10 159 751

7 506 815

2 652 936

6 704

631 228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcije

Reconstructions

1 229

1 016

213

4 066 666

2 181 775

1 884 891

5891)

52 4581)

 

 

1)   Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

1)   New dwellings created by additions (extensions) or by conversions of non-residential areas into dwellings.

 

 

 

3.   IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U SRPNJU 2020.

      BUILDING PERMITS ISSUED ON BUILDINGS, JULY 2020

 

Broj dozvola

Number of permits

Površina, m2

Floor area, m2

Volumen, m3

Volume, m3

 

 

 

 

 

 

Ukupno

567

160 205

600 935

Total

 

 

 

 

 

Nove zgrade

429

144 386

544 062

New buildings

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

350

100 246

310 097

Residential buildings with:

S 1 stanom

238

45 648

142 274

One dwelling

S 2 stana

37

9 613

29 056

Two dwellings

S 3 i više stanova

75

44 985

138 767

Three and more dwellings

Zgrade za stanovanje zajednica

-

-

-

Residences for communities

 

 

 

 

 

Nestambene zgrade

79

44 140

233 965

Non-residential buildings

Hoteli i slične zgrade

5

3 720

14 153

Hotels and similar buildings

Uredske zgrade

6

3 940

11 407

Office buildings

Zgrade za trgovinu na veliko i na malo

7

10 214

61 031

Wholesale and retail trade buildings

Zgrade za promet i komunikacije

6

807

2 542

Traffic and communication buildings

Industrijske zgrade i skladišta

21

15 987

105 511

Industrial buildings and warehouses

Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu

6

2 819

9 594

Public entertainment, education, hospital or institutional care buildings

Ostale nestambene zgrade

28

6 653

29 727

Other non-residential buildings

 

 

 

 

 

Dogradnja i nadogradnja1)

63

15 819

56 873

Additions (extensions)1)

Stambene zgrade

56

9 872

29 726

Residential buildings

Nestambene zgrade

7

5 947

27 147

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

Prenamjene i ostale rekonstrukcije

75

-

-

Conversion and improvement

Stambene zgrade

52

-

-

Residential buildings

Nestambene zgrade

23

-

-

Non-residential buildings

 

 

1)   Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

1)   Works leading to the creation of new usable units beside or on already existing constructions (new dwellings, space for economic activity and other spaces).

 

 

 

4.   STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA
      U SRPNJU 2020.

      DWELLINGS IN BUILDINGS FOR WHICH PERMITS WERE ISSUED, BY TYPES OF BUILDINGS, CONSTRUCTION WORKS AND NUMBER
      OF ROOMS, JULY 2020

 

Broj stanova

Number of dwellings

Korisna površina, m2

Useful floor area, m2

stanovi prema broju soba

Dwellings by number of rooms

 

1-sobni

1 room

2-sobni

2 rooms

3-sobni

3 rooms

4-sobni

4 rooms

5-sobni

5 rooms

6-sobni

6 rooms

7-sobni

7 rooms

8-sobni i višesobni

8 or more rooms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

861

84 863

73

195

258

201

87

31

12

4

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi u novim zgradama

767

76 501

66

172

225

179

80

29

12

4

Dwellings in new buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

765

76 370

66

172

223

179

80

29

12

4

Residential buildings with:

S 1 stanom

238

35 509

4

16

35

77

63

27

12

4

One dwelling

S 2 stana

74

7 882

4

10

22

28

8

2

-

-

Two dwellings

S 3 i više stanova

453

32 979

58

146

166

74

9

-

-

-

Three and more dwellings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestambene zgrade

2

131

-

-

2

-

-

-

-

-

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom

88

7 771

6

22

32

19

7

2

-

-

Dwellings got by additions and extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor

6

591

1

1

1

3

-

-

-

-

Dwellings got by converting non-residential area into dwellings

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

 

This First Release presents data collected by using the reporting method on the Monthly Report on Issued Building Permits (GRAĐ-44a form).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

 

The Monthly Report on Issued Building Permits is collected from the administration bodies competent for construction affairs in major cities, the City of Zagreb and counties as well as from the Ministry of Construction and Physical Planning, which issue building permits for constructions as specified in the Building Act (NN, Nos 153/13, 20/17, 39/19 and 125/19).

 

 

 

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.). Ta klasifikacija usklađena je s klasifikacijom koju propisuje Statistički ured Europske unije (Classification of Types of Constructions – CC, final version).

 

Data on types of constructions and works are classified according to the National Classification of Types of Constructions NKVG (Methodological Guidelines No. 41, ISBN 953-6667-33-9, the Croatian Bureau of Statistics, 2002). This Classification is harmonised with the classification prescribed by the Statistical Office of the European Communities (Classification of Types of Constructions − CC, final version).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

 

Constructions are structures connected with the ground, for which construction works are carried out and which are made of construction materials and ready-made components.

 

 

 

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

 

Buildings are permanent constructions covered with a roof and closed with outer walls. They are built as separate useful units that protect from weather and other external conditions, intended for dwelling, for performing a certain activity or for storage and upkeep of animals, goods and equipment used in various industrial activities and services, etc.

 

 

 

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

 

In this survey, constructions covered with a roof but without (some of the) walls, e.g., porches and underground constructions, such as underground shelters, underground garages, underground shopping centres and other business spaces (e.g. in subways), etc. are also counted as buildings.

           

 

 

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

 

Residential buildings are constructions in which 50% or more of the useful floor area is intended for dwelling purposes.

 

 

 

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

 

Non-residential buildings are constructions without dwelling areas or in which less than 50% of the overall useful floor area is used for dwelling purposes.

 

 

 

površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

 

Floor area of a building is the sum total of the areas of all floors of a building placed inside outer walls.

 

 

 

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

 

Useful floor area of a dwelling is the floor area of a dwelling, measured inside the walls of the dwelling.

 

 

 

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

 

Volume of building is the sum total of the volumes of all roofed spaces of a building, including outer walls.

 

 

 

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

 

Civil engineering works are all constructions not classified under buildings, for example roads, railways, pipelines, bridges, dams, constructions intended for sports and recreation, etc.

 

 

 

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

 

New constructions are newly built structures built on a location where no structure existed or on a location previously cleared by demolition.

 

 

 

rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

 

Reconstructions are construction works that affect the main characteristics of already existing constructions, for example, additions and extensions, conversions and other works, which may significantly improve the occupancy value of a construction (for example capacity, quality, function) and/or prolong or at least restore its duration.

 

 

 

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Value of works is defined according to the bill of costs submitted by an investor, which is used for defining the tax paid for the issuing of a building permit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

m2   četvorni metar

 

m2   square metre

m3   kubični metar

 

m3   cubic metre

NN  Narodne novine

 

NN  Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

tis.   tisuća

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-      nema pojave

 

-      no occurrence

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Srećko Palej i Biserka Sviben

Prepared by: Srećko Palej and Biserka Sviben

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148