image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 14. LISTOPADA 2020./ 14 OCTOBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 3.1.4/8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U KOLOVOZU 2020.

BUILDING PERMITS ISSUED, AUGUST 2020

 

 

 

U kolovozu 2020. izdano je 738 građevinskih dozvola, što je manje
za 3,5% u odnosu na kolovoz 2019.

 

In August 2020, there were 738 building permits issued, which was 3.5% less than in August 2019.

 

 

 

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do kolovoza 2020. u usporedbi s istim razdobljem 2019. manji je za 12,3%.

 

The total number of building permits issued in the period from January to August 2020 decreased by 12.3% compared to the same period of 2019.

 

 

 

U kolovozu 2020.:

 

In August 2020:

 

 

 

-

prema vrstama građevina, 84,7% dozvola izdano je za zgrade,
a 15,3% za ostale građevine

 

-

by types of constructions, 84.7% of permits were issued on buildings and 15.3% on civil engineering works

 

 

 

 

 

-

prema vrstama radova, 78,0% dozvola izdano je za novogradnju,
a 22,0% za rekonstrukcije.

 

-

by types of construction works, 78.0% of permits were issued on new constructions and 22.0% on reconstructions.

 

 

 

Prema izdanim građevinskim dozvolama, u kolovozu 2020., predviđeno je građenje 1 184 stana s prosječnom površinom od 89,2 m2.

 

According to permits issued in August 2020, there are 1 184 dwellings with an average floor area of 89.2 m2 planned to be built.

 

 

 

1.   Indeksi izdanih GRAĐEVINSKIH DOZVOLA u KOLOVOZU 2020.

      Indices of building permits issued, AUGUST 2020

 

Zgrade

Buildings

Ostale građevine

Civil engineering works

Stanovi

Dwellings

broj

Number

predviđena vrijednost radova

Planned value
of works

površina

Floor area

volumen

Volume

broj

Number

predviđena vrijednost radova

Planned value
of works

broj

Number

korisna površina

Useful floor area

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. 2020.

VII. 2020.

110,2

142,1

134,5

126,8

103,7

50,2

137,5

124,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. 2020.

VIII. 2019.

96,9

101,7

96,4

97,6

94,2

44,5

104,1

99,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. 2020.

Ø 2019.

91,6

92,7

84,4

81,6

77,9

36,5

92,4

91,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – VIII. 2020.

I – VIII. 2019.

88,8

93,2

85,1

88,6

82,8

46,0

84,8

86,6

 

 

 

 

 

 

2.   IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U KOLOVOZU 2020.

      BUILDING PERMITS ISSUED AND PLANNED VALUE OF WORKS, BY TYPES OF CONSTRUCTIONS AND TYPES OF WORKS, AUGUST 2020

Vrsta radova

Type of works

Broj dozvola prema vrstama građevina

Number of permits by types of constructions

Predviđena vrijednost radova, tis. kuna

Planned value of works, thousand kuna

Stanovi

Dwellings

ukupno

Total

zgrade

Buildings

ostale građevine

Civil engineering works

ukupno

Total

zgrade

Buildings

ostale građevine

Civil engineering works

broj

number

korisna površina, m2

useful floor area, m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

738

625

113

2 073 566

1 568 146

505 420

1 184

105 609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New constructions

576

479

97

1 637 302

1 232 387

404 915

1 095

97 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcije

Reconstructions

162

146

16

436 264

335 759

100 505

891)

8 0151)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. − VIII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

5 717

4 734

983

16 299 983

11 256 736

5 043 247

8 477

789 295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New constructions

4 326

3 572

754

11 797 053

8 739 202

 3 057 851

7 799

728 822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcije

Reconstructions

1 391

1 162

229

4 502 930

2 517 534

1 985 396

6781)

60 4731)

 

 

1)   Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

1)   New dwellings created by additions (extensions) or by conversions of non-residential areas into dwellings.

 

 

 

3.   IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U KOLOVOZU 2020.

      BUILDING PERMITS ISSUED ON BUILDINGS, AUGUST 2020

 

Broj dozvola

Number of permits

Površina, m2

Floor area, m2

Volumen, m3

Volume, m3

 

 

 

 

 

 

Ukupno

625

215 506

761 823

Total

 

 

 

 

 

Nove zgrade

479

196 360

690 948

New buildings

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

383

130 591

412 201

Residential buildings with:

S 1 stanom

260

50 164

158 669

One dwelling

S 2 stana

37

8 079

24 673

Two dwellings

S 3 i više stanova

86

72 348

228 859

Three and more dwellings

Zgrade za stanovanje zajednica

-

-

-

Residences for communities

 

 

 

 

 

Nestambene zgrade

96

65 769

278 747

Non-residential buildings

Hoteli i slične zgrade

9

7 062

24 443

Hotels and similar buildings

Uredske zgrade

7

3 625

11 500

Office buildings

Zgrade za trgovinu na veliko i na malo

10

24 411

89 718

Wholesale and retail trade buildings

Zgrade za promet i komunikacije

8

725

2 794

Traffic and communication buildings

Industrijske zgrade i skladišta

17

14 041

91 669

Industrial buildings and warehouses

Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade
za zdravstvenu zaštitu

6

5 575

17 911

Public entertainment, education, hospital
or institutional care buildings

Ostale nestambene zgrade

39

10 330

40 712

Other non-residential buildings

 

 

 

 

 

Dogradnja i nadogradnja1)

72

19 146

70 875

Additions (extensions)1)

Stambene zgrade

57

8 744

27 195

Residential buildings

Nestambene zgrade

15

10 402

43 680

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

Prenamjene i ostale rekonstrukcije

74

-

-

Conversion and improvement

Stambene zgrade

46

-

-

Residential buildings

Nestambene zgrade

28

-

-

Non-residential buildings

 

 

1)   Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

1)   Works leading to the creation of new usable units beside or on already existing constructions (new dwellings, space for economic activity and other spaces).

 

 

 

4.   STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA
      U KOLOVOZU 2020.

      DWELLINGS IN BUILDINGS FOR WHICH PERMITS WERE ISSUED, BY TYPES OF BUILDINGS, CONSTRUCTION WORKS AND NUMBER
      OF ROOMS, AUGUST 2020

 

Broj
stanova

Number of dwellings

Korisna površina, m2

Useful floor area, m2

stanovi prema broju soba

Dwellings by number of rooms

 

1-sobni

1 room

2-sobni

2 rooms

3-sobni

3 rooms

4-sobni

4 rooms

5-sobni

5 rooms

6-sobni

6 rooms

7-sobni

7 rooms

8-sobni i višesobni

8 or more rooms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 184

105 609

143

347

334

230

82

41

5

2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi u novim zgradama

1 095

97 594

136

327

298

210

78

39

5

2

Dwellings in new buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

1 016

92 696

106

301

280

205

78

39

5

2

Residential buildings with:

S 1 stanom

260

38 629

7

12

32

90

75

38

4

2

One dwelling

S 2 stana

74

6 305

8

20

25

18

1

1

1

-

Two dwellings

S 3 i više stanova

682

47 762

91

269

223

97

2

-

-

-

Three and more dwellings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestambene zgrade

79

4 898

30

26

18

5

-

-

-

-

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni dogradnjom
i nadogradnjom

73

6 848

7

19

24

17

4

2

-

-

Dwellings got by additions
and extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor

16

1 167

-

1

12

3

-

-

-

-

Dwellings got by converting non-residential area into dwellings

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

 

This First Release presents data collected by using the reporting method on the Monthly Report on Issued Building Permits (GRAĐ-44a form).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

 

The Monthly Report on Issued Building Permits is collected from the administration bodies competent for construction affairs in major cities, the City of Zagreb and counties as well as from the Ministry of Physical Planning, Construction and State Assets, which issue building permits for constructions as specified in the Building Act (NN, Nos 153/13, 20/17, 39/19 and 125/19).

 

 

 

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG (Metodološke upute br. 41,
ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.). Ta klasifikacija usklađena je s klasifikacijom koju propisuje Statistički ured Europske unije (Classification of Types of Constructions – CC, final version).

 

Data on types of constructions and works are classified according to the National Classification of Types of Constructions NKVG (Methodological Guidelines No. 41, ISBN 953-6667-33-9, the Croatian Bureau of Statistics, 2002). This Classification is harmonised with the classification prescribed by the Statistical Office of the European Communities (Classification of Types of Constructions − CC, final version).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

 

Constructions are structures connected with the ground, for which construction works are carried out and which are made of construction materials and ready-made components.

 

 

 

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

 

Buildings are permanent constructions covered with a roof and closed with outer walls. They are built as separate useful units that protect from weather and other external conditions, intended for dwelling, for performing a certain activity or for storage and upkeep of animals, goods and equipment used in various industrial activities and services, etc.

 

 

 

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

 

In this survey, constructions covered with a roof but without (some of the) walls, e.g., porches and underground constructions, such as underground shelters, underground garages, underground shopping centres and other business spaces (e.g. in subways), etc. are also counted as buildings.

           

 

 

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

 

Residential buildings are constructions in which 50% or more of the useful floor area is intended for dwelling purposes.

 

 

 

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

 

Non-residential buildings are constructions without dwelling areas or in which less than 50% of the overall useful floor area is used for dwelling purposes.

 

 

 

površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

 

Floor area of a building is the sum total of the areas of all floors of a building placed inside outer walls.

 

 

 

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

 

Useful floor area of a dwelling is the floor area of a dwelling, measured inside the walls of the dwelling.

 

 

 

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

 

Volume of building is the sum total of the volumes of all roofed spaces of a building, including outer walls.

 

 

 

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

 

Civil engineering works are all constructions not classified under buildings, for example roads, railways, pipelines, bridges, dams, constructions intended for sports and recreation, etc.

 

 

 

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

 

New constructions are newly built structures built on a location where no structure existed or on a location previously cleared by demolition.

 

 

 

rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

 

Reconstructions are construction works that affect the main characteristics of already existing constructions, for example, additions and extensions, conversions and other works, which may significantly improve the occupancy value of a construction (for example capacity, quality, function) and/or prolong or at least restore its duration.

 

 

 

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Value of works is defined according to the bill of costs submitted by an investor, which is used for defining the tax paid for the issuing of a building permit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

m2   četvorni metar

 

m2   square metre

m3   kubični metar

 

m3   cubic metre

NN  Narodne novine

 

NN  Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

tis.   tisuća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-      nema pojave

 

-      no occurrence

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Srećko Palej i Biserka Sviben

Prepared by: Srećko Palej and Biserka Sviben

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148