GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 8. RUJNA 2020./ 8 SEPTEMBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 3.1.5/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020.

PRICES OF NEW DWELLINGS SOLD, FIRST HALF-YEAR OF 2020

 

 

 

U prvom polugodištu 2020. prosječna cijena 1 m2 novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a1), iznosila je 12 939 kuna. Ta cijena veća je za 2,2% u odnosu na drugo polugodište 2019. i za 4,6% u odnosu na prvo polugodište 2019.

 

In the first half-year of 2020, the average price per 1 m2 of new dwellings sold by trade companies and other legal entities, excluding POS1), was 12 939 kuna. It was 2.2% higher than the price per 1 m2 in the second half-year of 2019 and 4.6% higher than the price per 1 m2 in the first half-year of 2019.

 

 

 

Prosječna cijena 1 m2 stanova POS-a (na temelju Programa društveno poticane stanogradnje) u prvom polugodištu 2020. iznosila je 8 214 kuna.

 

The average price per 1 m2 of dwellings sold according to POS (based on the Programme of Subsidised Residential Construction) amounted to 8 214 kuna in the first half-year of 2020.

 

 

 

U istom razdoblju ukupna prosječna cijena po 1 m2 svih prodanih stanova (bez obzira na prodavatelja) iznosila je 12 824 kune.

 

In the same period, the total average price per 1 m2 of all sold dwellings (irrespective of the seller) was 12 824 kuna.

 

 

 

U izračunu ukupne prosječne cijene 1 m2 stana u prvom polugodištu 2020. stanovi POS-a sudjelovali su s 2,4% u ukupnom obujmu praćenih prodanih m2, a ostali prodavatelji s 97,6%.

 

As regards the calculation of the total average price per 1 m2 of a dwelling in the first half-year of 2020, dwellings sold according to POS participated with 2.4% in the total volume of monitored m2 sold and other sellers with 97.6%.

 

 

 

1.   INDEKSI CIJENA PRODANIH NOVIH STANOVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020.

      PRICE INDICES OF NEW DWELLINGS SOLD, FIRST HALF-YEAR OF 2020

 

Indeksi

Indices

 

   I. – VI. 2020.  

VII. – XII. 2019.

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2020.

I. – XII. 2019.

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

102,6

105,6

103,9

Republic of Croatia

Zagreb

108,0

115,3

111,4

Zagreb

Ostala naselja

96,1

95,8

96,0

Other settlements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema prodavatelju stanova

 

 

 

Dwellings sold by sellers

 

 

 

 

 

Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a

 

 

 

Trade companies and other legal entities, excluding POS

Republika Hrvatska

102,2

104,6

103,2

Republic of Croatia

Zagreb

107,4

113,1

110,0

Zagreb

Ostala naselja

95,6

95,8

95,7

Other settlements

 

 

 

 

 

POS

 

 

 

POS

Republika Hrvatska

103,7

109,5

106,6

Republic of Croatia

Zagreb

94,4

100,7

98,6

Zagreb

Ostala naselja

107,6

112,3

108,9

Other settlements

 

 

1)   Prodavatelji koji prodaju stanove na temelju Programa društveno poticane stanogradnje – POS-a (Zakon o društveno poticanoj stanogradnji; NN, br. 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13., 26/15., 57/18. i 66/19.)

1)   Sellers who sell dwellings on the basis of the Programme of Subsidised Residential Construction – POS (the Act on Subsidised Residential Construction, NN, Nos 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 and 66/19).

 

 

 

2.   PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2

      AVERAGE PRICES OF NEW DWELLINGS SOLD, PER 1 m2

kune

Kuna

 

2018.

2019.

2020.

 

I. – VI.

VII. – XII.

I. – XII.

I. – VI.

VII. – XII.

I. – XII.

I. – VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

10 829

11 986

11 466

12 142

12 493

12 338

12 824

Republic of Croatia

Zagreb

12 397

12 964

12 749

12 400

13 239

12 834

14 299

Zagreb

Ostala naselja

9 785

10 863

10 310

11 755

11 716

11 732

11 263

Other settlements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema prodavatelju stanova

 

 

 

 

 

 

 

Dwellings sold by sellers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a

 

 

 

 

 

 

 

Trade companies and other legal entities, excluding POS

Republika Hrvatska

11 301

12 209

11 819

12 375

12 662

12 536

12 939

Republic of Croatia

Zagreb

12 429

13 081

12 831

12 725

13 393

13 077

14 389

Zagreb

Ostala naselja

10 360

11 136

10 765

11 868

11 889

11 881

11 368

Other settlements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS

 

 

 

 

 

 

 

POS

Republika Hrvatska

7 584

7 844

7 670

7 501

7 921

7 704

8 214

Republic of Croatia

Zagreb

7 813

7 403

7 473

7 490

7 986

7 653

7 543

Zagreb

Ostala naselja

7 579

7 965

7 688

7 543

7 876

7 782

8 473

Other settlements

 

 

 

3.   Broj I površina NOVIH STANOVA I STRUKTURA CIJENE U PRVOM POLUGODIŠTU 2020.

      AVERAGE PRICES OF NEW DWELLINGS SOLD AND PRICE STRUCTURE, FIRST HALF-YEAR OF 2020

 

Prodani stanovi

Dwellings sold

Prosječna cijena po 1 m2, kune

Average price per 1 m2, kuna

 

broj

Number

korisna površina, m2

Useful floor area, m2

ukupno

Total

troškovi građevinskog zemljišta

Costs of building sites

troškovi građenja i dobit izvođača

Construction costs
and constructor's profit margins

ostali troškovi

Other costs

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

1 452

95 366

12 824

2 131

7 446

3 247

Republic of Croatia

Zagreb

713

49 033

14 299

2 440

8 156

3 703

Zagreb

Ostala naselja

739

46 333

11 263

1 805

6 695

2 763

Other settlements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema prodavatelju stanova

 

 

 

 

 

 

Dwellings sold by sellers

 

 

 

 

 

 

 

 

Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a

 

 

 

 

 

 

Trade companies and other legal entities, excluding POS

Republika Hrvatska

1 422

93 043

12 939

2 167

7 507

3 265

Republic of Croatia

Zagreb

704

48 386

14 389

2 455

8 191

3 743

Zagreb

Ostala naselja

718

44 657

11 368

1 855

6 765

2 748

Other settlements

 

 

 

 

 

 

 

 

POS

 

 

 

 

 

 

POS

Republika Hrvatska

30

2 323

8 214

712

5 010

2 492

Republic of Croatia

Zagreb

9

647

7 543

1 311

5 544

688

Zagreb

Ostala naselja

21

1 676

8 473

481

4 804

3 188

Other settlements

 

 

 

3-1-5_20

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (GRAĐ-41).

 

This First Release presents the data collected by a reporting method using the Quarterly Report on Prices of Sold New Dwellings (GRAĐ-41 form).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova ispunjavaju  pravne osobe, koje su ujedno nositelji cjelokupne gradnje zgrada sa stanovima, odnosno koje se bave prodajom stanova bez obzira na to izvode li te radove preko vlastitih pogona ili specijaliziranih poduzeća. Ne obuhvaćaju se one pravne osobe koje se bave isključivo posredništvom u prodaji postojećega stambenog fonda, tj. starih stanova.

 

The Quarterly Report is filled in by legal entities that are also contractors of construction works, that is, who are engaged in the sale of dwellings, regardless of whether they carry out construction works with own facilities or through specialised companies. Excluded are those legal entities that solely intermediate in the sale of the existing dwelling stock, that is, "old dwellings".

 

 

 

Podaci se daju na temelju realiziranih ugovora u izvještajnom tromjesečju. Ugovori se smatraju realiziranima ako je kupac u roku koji je odredio prodavatelj stana uplatio cijeli iznos cijene stana ili barem dio iznosa.

 

The data are collected on the basis of contracts carried out in the reporting quarter. A contract is considered carried out if the buyer, in terms defined by the seller, paid, in whole or partly, the price of the dwelling.

 

 

 

Ne obuhvaćaju se cijene novih stanova na kojima su izvedeni samo grubi građevinski radovi (tzv. Rohbau) ni stanova koje je gradila/prodala izvještajna jedinica, a nije pribavljala građevinsko zemljište, odnosno zemljište je pribavio naručitelj gradnje i sl.

 

Excluded are prices of new dwellings on which only rough construction works were conducted (the so called "Rohbau") as well as those of dwellings constructed/sold by a reporting unit, if it did not provide for a building site, that is, if the building site was provided by the client.

 

 

 Pri upotrebi podataka objavljenih u ovom Priopćenju treba uzeti u obzir sljedeće:

 

When using the data published in this First Release it should be kept in mind that:

 

 

 

-    zbog nedostupnosti ažurnih informacija o svim pravnim osobama – prodavateljima novih stanova u nekom razdoblju, ovo statističko istraživanje provodi se na ograničenom obuhvatu pravnih osoba/trgovačkih društava, a selekcija je izvršena prema njihovoj djelatnosti u Registru poslovnih subjekata, broju zaposlenih i/ili neto prometu (ukupno oko 1 000 potencijalnih izvještajnih jedinica).  Stoga podaci o broju i površini stanova ne iskazuju obujam prodaje svih novih stanova u izvještajnom razdoblju. Taj podatak objavljuje se samo zato da bi korisnici mogli, ovisno o svojim potrebama, ocijeniti analitičku vrijednost podataka o prosječnim cijenama s obzirom na obuhvat jedinica promatranja.

 

-    due to the unavailability of up-to-date information on all legal entities engaged in selling dwellings in a particular period, this statistical survey covers a limited number of legal entities/trade companies. Their selection is based on their activity as recorded in the Register of Business Entities, number of persons in employment and/or net turnover (the total of approximately 1 000 potential reporting units). Therefore, the data on the number and useful floor area of dwellings do not cover the volume of all sold new dwellings in a reporting period, but this figure is published only to help users to asses, according to their needs, the analytical value of the data on average prices regarding the coverage of the monitored units.

 

 

 

-    od 2004. u izračun ukupne prosječne cijene uključeni su i podaci o cijenama novih stanova koji se prodaju preko POS-a pa su prosječne cijene za 2003. i prethodne godine usporedive samo s onim cijenama stanova za 2004. i sljedeće godine kojima su prodavatelji trgovačka društva i druge pravne osobe, bez stanova POS-a.

 

-    since 2004, the calculation of the total average price has included the data on the prices of new dwellings sold according to POS. Therefore, the average prices in 2003 and previous years are comparable only to the prices in 2004 and later years for dwellings sold by trade companies and other legal entities, excluding POS.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Cijena 1 m2 prodanog stana obuhvaća sljedeće:

 

The price of 1 m2 of a dwelling sold includes the following:

 

 

 

-    troškove građevinskog zemljišta (pribavljanje zemljišta te eventualne troškove raseljavanja stanara iz postojećih stambenih zgrada ako nije kupljeno prazno zemljište)

 

-    costs of building sites (price of land and costs of displacing of residents or owners of the existing facilities if the land is not empty)

 

 

 

-    troškove građenja (građenje zgrade uključuje rušenje postojećih građevina, čišćenje gradilišta, zemljane radove, podizanje zgrada, podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija, instalacijske i završne radove na zgradi i stanovima) te dobit izvođača radova

 

-    construction costs (demolition of the existing facilities, cleaning of a construction site, excavation works, erection of a building, erection of a roof covering and frames, installation and final works) as well as constructor’s profit margins

 

 

 

-    ostale troškove (pribavljanje odobrenja za građenje, projektiranje, premjeravanje zemljišta, stručni nadzor, različite pristojbe i poreze, osiguranja, kamate na kredit, PDV, troškove i dobit poslovnog subjekta koji je naručio gradnju radi daljnje prodaje na tržištu).

 

-    other costs (fees on acquiring building permits, building design and drafting, land surveying activities, supervision of construction, different taxes, insurance costs, interests on loans, VAT, expenses and profit of the business entity which ordered the construction for further sale on the market).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

PDV

porez na dodanu vrijednost

 

m2

square meter

POS

stanovi prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

m2

četvorni metar

 

POS

Programme of Subsidised Residential Construction

NN

Narodne novine

 

VAT

value added tax

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Srećko Palej i Marijana Marić

Prepared by: Srećko Palej and Marijana Marić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

Pretplata publikacija

Subscription

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148