GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 29. SIJEČNJA 2021./ 29 JANUARY, 2021

BROJ/ NUMBER: 4.1.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TRGOVINA NA MALO

u PROSINCU 2020.

RETAIL TRADE

DECEMBER 2020

 

 

 

Realni promet u trgovini na malo u prosincu 2020. pao je i na godišnjoj i na mjesečnoj razini.

 

In December 2020, the retail trade turnover in real terms decreased at the annual and at the monthly level.

 

 

 

 

 

 

Na mjesečnoj razini porastao promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima, a pao promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima

 

At the monthly level, the retail trade turnover of food products grew, while the retail trade turnover of non-food products fell

 

 

 

Ukupan sezonski i kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo što su ga u prosincu 2020. ostvarili svi poslovni subjekti koji se bave tom djelatnošću, bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, realno je pao za 0,8% u usporedbi sa studenim 2020. Od toga je promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima porastao za 1,1%, a promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) pao za 3,4%.

 

In December 2020, the total seasonally and working-day adjusted deflated retail trade turnover of all business entities engaged in this activity, irrespective of their main activity, was in real terms 0.8% lower than in November 2020. Out of that, the retail trade turnover of food products increased by 1.1%, while the retail trade turnover of non-food products (except of automotive fuels and lubricants) decreased by 3.4%.

 

 

 

 

 

 

Na godišnjoj razini realni promet od trgovine na malo kontinuirano pada od ožujka 2020.

 

At the annual level, the retail trade turnover in real terms has kept decreasing since March 2020

 

 

 

 

 

 

U prosincu 2020., u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo realno je pao za 3,2%.

 

In December 2020, compared to the same month of the previous year, the working-day adjusted retail trade turnover decreased in real terms by 3.2%.

 

 

 

Pritom je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima porastao za 4,7%, dok je promet od trgovine neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) pao za 5,5%.

 

Out of that, the retail trade turnover of food, beverages and tobacco increased by 4.7%, while the retail trade turnover of non-food products (except of automotive fuels and lubricants) decreased by 5.5%.

 

 

 

U 2020. realni, kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo pao je za 5,8% u odnosu na godinu prije.

 

In 2020, the real, working-day adjusted retail trade turnover decreased by 5.8% compared to the previous year.

 

 

 

 

 

 

Samo tri trgovačke struke u 2020. ostvarile porast prometa

 

In 2020, only three trade branches recorded an increase in turnover

 

 

 

 

 

 

U 2020. samo su tri trgovačke struke ostvarile porast prometa u odnosu na godinu prije, i to Trgovina na malo internetom ili poštom (za 12,6%), Ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi, kozmetički i toaletni proizvodi (za 5,8%) te Nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namirnicama (za 0,2%).

 

In 2020, only three trade branches recorded an increase in turnover  compared to the previous year, as follows: Retail sale via Internet or via mail order (of 12.6%), Dispensing chemists, medical and orthopaedic goods, cosmetic and toilet articles (of 5.8%) and Non-specialised stores with food, beverages and tobacco predominating (of 0.2%).

 

 

 

U prosincu 2020. u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, prema izvornim indeksima, porast prometa ostvarilo je pet trgovačkih struka, koje čine 64,5% ukupnog prometa, a u ostalim trgovačkim strukama, na koje otpada 35,5% ukupnog prometa, promet je pao.

 

In December 2020 compared to the same month of the previous year, according to gross, unadjusted indices, an increase in turnover was recorded in five trade branches, which generated 64.5% of the total turnover, while in other trade branches, which generated 35.5% of the total turnover, recorded a decrease in turnover.

 

 

 

Najveći porast prometa u odnosu na prosinac 2019. ostvarila je trgovačka struka Nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namirnicama (za 5,8%), a u odnosu na studeni 2020. najveći porast prometa ostvarila je trgovačka struka Računalna oprema, knjige i novine, igre i igračke, cvijeće i sadnice, satovi i nakit i ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama (za 20,9%).

 

The largest increase in turnover compared to December 2019 was realised by the trade branch Non-specialised stores with food, beverages and tobacco predominating (of 5.8%), while the largest increase compared to November 2020 was realised by the trade branch Computer equipment, books and newspapers, games and toys, flowers and seeds, watches and jewellery and other retail sale in specialised stores (of 20.9%).

 

 

 

 

 

 

Prodaja motornih goriva i maziva imala najveći utjecaj na pad prometa

 

The sale in Automotive fuels and lubricants had the largest effect on the decrease in turnover

 

 

 

Najveći utjecaj na pad nominalnog prometa u prosincu 2020. u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, prema izvornim indeksima, imale su sljedeće trgovačke struke: Motorna goriva i maziva, s padom prometa od 17,2% i s utjecajem na ukupan indeks prometa od 2,3%, te Tekstil, odjevni predmeti, obuća i kožni proizvodi, s padom prometa od 31,1% i s utjecajem na ukupan indeks prometa od 2,0%. Stoga je ukupan izvorni promet od trgovine na malo u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine nominalno pao za 4,1%. U 2020. taj promet nominalno je pao za 6,0% u odnosu na godinu prije.

 

The largest impact on the decrease in the nominal turnover in December 2020 compared to the same month of the previous year, according to gross, unadjusted indices, came from the following trade branches: Automotive fuels and lubricants, with a fall in turnover of 17.2% and an impact on the total trade turnover of 2.3%, and Textile, clothing, footwear and leather goods, with a fall in turnover of 31.1% and an impact on the total trade turnover of 2.0%. Accordingly, the total gross retail trade turnover decreased by 4.1% in nominal terms compared to the same month of the previous year. In 2020, this nominal turnover decreased by 6.0% compared to the previous year.

 

 

 

 

 

 

Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)1) realno pao na mjesečnoj i na godišnjoj razini

 

The total turnover from retailers (NKD division 47)1) fell in real terms both at the monthly and at the annual level

 

 

 

Ukupan sezonski i kalendarski prilagođeni promet što su ga ostvarili svi poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost (razvrstani u odjeljak 47 NKD-a 2007.) u prosincu 2020. u odnosu na studeni 2020. realno je pao za 1,9%.

 

In December 2020, the total seasonally and working-day adjusted deflated turnover generated by all business entities with retail trade as their main activity (classified in division 47 of the NKD 2007.) was in real terms 1.9% lower than in November 2020.

 

 

 

U usporedbi s prosincem 2019. njihov ukupan, kalendarski prilagođeni promet realno je pao za 1,7%, a u 2020. realno je pao za 4,4% u odnosu na godinu prije.

 

Their total turnover, working day-adjusted, was in real terms 1.7% lower than in December 2019, and in 2020, it decreased in real terms by 4.4% compared to the previous year.

 

 

1)   Vidi definicije u Metodološkim objašnjenjima.

1)   See Definitions in the Notes on Methodology.

 

 

 

4-1-1

 

 

 

I.    SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI POKAZATELJI1)

      SEASONALLY AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICATORS1)

 

 

1.   TRGOVINA NA MALO – MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA

      RETAIL TRADE – MONTH-ON-MONTH GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF SEASONALLY AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICES

%

 

VII. 2020.

VI. 2020.

VIII. 2020.

VII. 2020.

 IX. 2020. 

VIII. 2020.

 X. 2020. 

IX. 2020.

XI. 2020.

X. 2020.

XII. 2020.

XI. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)2)

 

 

 

 

 

 

Total turnover from retailers (NKD division 47)2)

Nominalno

0,0

-1,7

1,9

4,3

2,8

-2,1

Value index

Realno

-0,1

-1,8

1,6

4,5

2,9

-1,9

Volume index

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet od trgovine na malo

 

 

 

 

 

 

Retail trade turnover

Nominalno

0,0

-1,6

2,8

3,1

1,1

0,1

Value index

Realno

0,0

-1,8

2,4

3,6

2,3

-0,8

Volume index

 

 

1)   Vidi Metodološka objašnjenja, Prezentacija indeksa.

2)   Vidi definicije u Metodološkim objašnjenjima.

 

1)   See Notes on Methodology, Presentation of indices.

2)   See Definitions in the Notes on Methodology.

 

 

 

2.   TRGOVINA NA MALO – GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA

      RETAIL TRADE – YEAR-ON-YEAR GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF WORKING-DAY ADJUSTED INDICES

%

 

VII. 2020.

VII. 2019.

VIII. 2020.

VIII. 2019.

IX. 2020.

IX. 2019.

X. 2020.

X. 2019.

XI. 2020.

XI. 2019.

XII. 2020.

XII. 2019.

I. XII. 2020.

I. XII. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)1)

 

 

 

 

 

 

 

Total turnover from retailers (NKD division 47)1)

Nominalno

-6,0

-7,3

-6,7

-1,0

0,3

-3,4

-4,9

Value index

Realno

-5,0

-6,5

-6,0

-0,3

1,5

-1,7

-4,4

Volume index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet od trgovine na malo

 

 

 

 

 

 

 

Retail trade turnover

Nominalno

-7,7

-9,4

-7,9

-3,4

-1,9

-4,8

-6,3

Value index

Realno

-6,7

-8,6

-7,3

-2,6

-0,7

-3,2

-5,8

Volume index

 

 

1)   Vidi definicije u Metodološkim objašnjenjima.

1)   See Definitions in the Notes on Methodology.

 

 

 

3.   SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI PROMETA PREMA PRETEŽNOJ DJELATNOSTI POSLOVNIH SUBJEKATA
      PREMA NKD-u 2007.

      SEASONALLY AND WORKING-DAY ADJUSTED TURNOVER INDICES, BY MAIN ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.

 

 

Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)1)

Total turnover from retailers (NKD division 47)1)

Promet od trgovine na malo

Retail trade turnover

 

 

nominalno

Value indices

realno

Volume indices

nominalno

Value indices

realno

Volume indices

 

 

 X. 2020.

IX. 2020.

XI. 2020.

X. 2020.

XII. 2020.

XI. 2020.

 X. 2020.

IX. 2020.

XI. 2020.

X. 2020.

XII. 2020.

XI. 2020.

 X. 2020.

IX. 2020.

XI. 2020.

X. 2020.

XII. 2020.

XI. 2020.

 X. 2020.

IX. 2020.

XI. 2020.

X. 2020.

XII. 2020.

XI. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

-

-

-

-

-

-

103,1

101,1

100,1

103,6

102,3

99,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

104,3

102,8

97,9

104,5

102,9

98,1

103,5

101,4

99,4

106,5

101,0

99,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.11 + 47.2

Trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima

Retail trade of food, beverages and tobacco

106,5

102,7

99,7

106,6

102,5

101,2

109,5

101,3

100,9

109,8

101,3

101,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.19 + 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7+ 47.8 + 47.9

Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima)

Retail trade of non-food products (except of automotive fuels and lubricants)

103,2

101,4

94,9

103,5

102,1

95,4

102,5

100,5

96,2

102,8

100,9

96,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 - 47.3

Trgovina na malo, osim specijalizirane trgovine motornim gorivima i mazivima

Retail trade, except of automotive fuels and lubricants in specialised stores

104,5

101,6

97,7

104,0

102,4

98,3

104,2

101,0

98,9

106,6

100,8

99,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale djelatnosti (izvan odjeljka 47)

Other activities (excluding division 47)

-

-

-

-

-

-

102,5

100,3

100,5

103,0

101,0

100,6

 

 

1)   Vidi definicije u Metodološkim objašnjenjima.

1)   See Definitions in the Notes on Methodology.

 

 

 

4.   KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI PROMETA PREMA PRETEŽNOJ DJELATNOSTI POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NKD-u 2007.

      WORKING-DAY ADJUSTED TURNOVER INDICES, BY MAIN ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.

 

 

Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)1)

Total turnover from retailers (NKD division 47)1)

Promet od trgovine na malo

Retail trade turnover

 

 

nominalno

Value indices

realno

Volume indices

nominalno

Value indices

realno

Volume indices

 

 

X. 2020.

X. 2019.

XI. 2020.

XI. 2019.

XII. 2020.

XII. 2019.

X. 2020.

X. 2019.

XI. 2020.

XI. 2019.

XII. 2020.

XII. 2019.

X. 2020.

X. 2019.

XI. 2020.

XI. 2019.

XII. 2020.

XII. 2019.

X. 2020.

X. 2019.

XI. 2020.

XI. 2019.

XII. 2020.

XII. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

-

-

-

-

-

-

96,6

98,1

95,2

97,4

99,3

96,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

99,0

100,3

96,6

99,7

101,5

98,3

99,6

100,4

97,8

100,4

101,7

99,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.11 + 47.2

Trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima

Retail trade of food, beverages and tobacco

101,9

104,2

103,3

99,8

102,4

103,1

101,9

103,3

104,9

99,8

101,5

104,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.19 + 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 + 47.8 + 47.9

Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima)

Retail trade of non-food products (except of automotive fuels and lubricants)

101,3

100,9

93,3

102,6

102,7

95,1

100,6

100,1

92,8

102,0

101,9

94,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 - 47.3

Trgovina na malo, osim specijalizirane trgovine motornim gorivima i mazivima

Retail trade, except of automotive fuels and lubricants in specialised stores

101,6

102,4

98,3

101,2

102,4

99,2

101,3

101,7

98,9

100,9

101,7

99,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale djelatnosti (izvan odjeljka 47)

Other activities (excluding division 47)

-

-

-

-

-

-

87,9

88,8

86,0

88,6

89,8

87,5

 

 

1)   Vidi definicije u Metodološkim objašnjenjima.

1)   See Definitions in the Notes on Methodology.

 

 

 

II.   IZVORNI, NEPRILAGOĐENI POKAZATELJI

      GROSS, NON-ADJUSTED INDICATORS

 

 

1.   NOMINALNI I REALNI INDEKSI PROMETA U TRGOVINI NA MALO

      VALUE AND VOLUME INDICES OF RETAIL TRADE TURNOVER

 

XII. 2020.

XI. 2020.

XII. 2020.

XII. 2019.

XII. 2020.

Ø 2015.

I. XII. 2020.

I. XII. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)1)

 

 

 

 

Total turnover from retailers (NKD division 47)1)

Nominalno

111,9

97,7

123,1

95,4

Value index

Realno

112,9

99,4

121,6

96,0

Volume index

 

 

 

 

 

 

Promet od trgovine na malo

 

 

 

 

Retail trade turnover

Nominalno

111,3

95,9

122,2

94,0

Value index

Realno

112,3

97,6

120,7

94,5

Volume index

 

 

1)   Vidi definicije u Metodološkim objašnjenjima.

1)   See Definitions in the Notes on Methodology.

 

 

 

2.   NOMINALNI INDEKSI PROMETA OD TRGOVINE NA MALO PO TRGOVAČKIM STRUKAMA

      VALUE INDICES OF RETAIL TRADE TURNOVER, BY BRANCHES

 

 

Udio u ukupnom prometu, % XII. 2020.

Share in total turnover, %

Utjecaj na ukupan indeks, %1)

XII. 2020.

XII. 2019.

Effect on total index, %1)

XII. 2020.

XI. 2020.

XII. 2020.

XII. 2019.

I. XII. 2020.

I. XII. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

100,0

-

111,3

95,9

94,0

Total

 

Ukupno, osim motornih vozila i motocikala, njihovih dijelova i pribora te motornih goriva i maziva

84,6

-

113,4

99,1

97,1

Total, except of motor vehicles, parts and accessories for motor vehicles, motorcycles and related parts and accessories, and automotive fuels and lubricants

01 + 03 + 04

Motorna vozila, dijelovi i pribor za motorna vozila, motocikli i dijelovi

2,0

-0,5

96,1

73,9

81,9

Motor vehicles, parts and accessories for motor vehicles, motorcycles and related parts and accessories

30

Motorna goriva i maziva

13,4

-2,3

102,0

82,8

82,2

Automotive fuels and lubricants

11

Nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namirnicama

39,8

2,3

120,7

105,8

100,2

Non-specialised stores with food, beverages and tobacco predominating

19

Ostale nespecijalizirane prodavaonice

7,2

-0,2

119,1

97,1

96,8

Other non-specialised stores

21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 29

Specijalizirane prodavaonice živežnim namirnicama

5,6

-0,6

112,3

89,6

91,1

Specialised stores with food, beverages and tobacco

73 + 74 + 75

Ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi, kozmetički i toaletni proizvodi

9,1

0,4

117,5

104,3

105,8

Dispensing chemists, medical and orthopaedic goods, cosmetic and toilet articles

51 + 71 + 72

Tekstil, odjevni predmeti, obuća i kožni proizvodi

6,5

-2,0

97,5

68,9

77,9

Textile, clothing, footwear and leather goods

43 + 52 + 54 + 59

Audio i videooprema, željezna roba, boje i staklo, električni aparati za kućanstvo, namještaj i drugi proizvodi za kućanstvo

8,5

0,3

94,1

103,2

97,7

Audio and video equipment, hardware, paints and glass, electrical household appliances, furniture and other household articles

41 + 42 + 53 + 61 + 62 + 64 + 65 + 76 + 77 + 78

Računalna oprema, knjige i novine, igre i igračke, cvijeće i sadnice, satovi i nakit i ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama

6,1

0,2

120,9

103,8

96,6

Computer equipment, books and newspapers, games and toys, flowers and seeds, watches and jewellery and other retail sale in specialised stores

91

Trgovina na malo internetom ili poštom

1,0

0,0

74,9

102,0

112,6

Retail sale via Internet or via mail order

79 – 89 + 99

Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica

0,8

-0,1

98,8

92,2

82,0

Other non-store retail sale

 

 

1)   Utjecaj na ukupan indeks pokazuje umnožak udjela trgovačke struke u ukupnom prometu i stope rasta ili pada prometa u mjesecu tekuće godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine podijeljen sa 100.

1)   Impact on the total index is a product of the multiplication of a trade branch's share in the total turnover and the rate of growth or fall in turnover in a month of the current year in relation to the same month of the previous year divided by 100.

 

 

 

III.  STANDARDNA POGREŠKA I KOEFICIJENT VARIJACIJE ZA VERIŽNI INDEKS PROMETA

      STANDARD ERROR AND COEFFICIENT OF VARIANCE FOR TURNOVER CHAIN INDEX

 

 

1.   STANDARDNA POGREŠKA I KOEFICIJENT VARIJACIJE ZA VERIŽNI INDEKS PROMETA U PROSINCU 2020.

      STANDARD ERROR AND COEFFICIENT OF VARIANCE FOR TURNOVER CHAIN INDEX, DECEMBER 2020

 

Procjena verižnog indeksa

Estimation of chain index

Koeficijent varijacije, %

Coefficient of variance, %

Standardna pogreška

Standard error

Donja granica 95-postotnog intervala pouzdanosti

Lower 95% confidence interval limit

Gornja granica 95-postotnog intervala pouzdanosti

Upper 95% confidence interval limit

 

 

 

 

 

 

Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)1)

Total turnover from retailers
(NKD division 47)1)

111,9

1,18

1,32

109,3

114,5

 

 

 

 

 

 

Promet od trgovine na malo
Retail trade turnover

111,3

0,85

0,95

109,5

113,2

 

 

1)   Vidi definicije u Metodološkim objašnjenjima.

1)   See Definitions in the Notes on Methodology.

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

Vremenske serije prometa od trgovine na malo od 2005. i vremenske serije ukupnog prometa trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a) od 2000. možete preuzeti u Excel-formatu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Baze podataka pod naslovima STS baza podataka i PC AXIS baze podataka te na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo ‒ osnovni pokazatelji.

 

Time series on retail trade turnover, starting with 2005, and time series on total turnover from retailers (NKD division 47), starting with 2000, are available in Excel tables on the website of the Croatian Bureau of Statistics within the Databases under the titles STS Databases and PC-Axis Databases, and within Statistics in Line under the title Economy – Basic Indicators.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci u ovom Priopćenju dobiveni su Mjesečnim izvještajem trgovine na malo (TRG-1). To se istraživanje provodi od siječnja 1998.

The data in this First Release are based on the Monthly Report on Retail Trade (TRG-1 form). This survey has been carried out since January 1998.

 

 

 

Podaci se prikupljaju s pomoću internetske aplikacije (tzv. CAWI). Izvještajne jedinice neposredno ispunjavaju podatke na e-obrascu TRG-1, koji se nalazi na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr. Razdoblje prikupljanja podataka svakog mjeseca u pravilu se kreće od 1. do 20. u mjesecu za podatke iz prethodnoga izvještajnog mjeseca.

The data are collected via a web-based application (the so-called CAWI). The reporting units enter data directly into the TRG-1 form, which is available on the website of the Croatian Bureau of Statistics at www.dzs.hr. The period for data collection ranges each month, as a rule, between the 1st and the 20th day in a month for the previous reference month data.

 

 

 

Metodologija za istraživanje temelji se na Uredbama Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (Dodatak C), 1158/05, 1503/06 i 1893/06. Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

The methodology for this survey is based on Council Regulations (EC) Nos 1165/98 (Annex C), 1158/05, 1503/06 and 1893/06 concerning short-term statistics. This survey is conducted on the basis of the Official Statistics Act (NN, No. 25/20).

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

Coverage and comparability

 

 

 

Jedinice promatranja jesu poslovni subjekti (pravne osobe i obrtnici) koji su prema pretežnoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo (odjeljak 47 NKD-a 2007.). Obuhvaćeni su i izabrani poslovni subjekti iz ostalih djelatnosti ako obavljaju trgovinu na malo.

The observation units are business entities (legal entities and tradesmen) registered in retail trade as their main activity (division 47 of the NKD 2007.) as well as selected business entities registered in other activities if performing retail trade activities.

 

 

 

Istraživanje se provodi metodom uzorka. Okvir za izbor uzorka jesu poslovni subjekti ili njihovi dijelovi registrirani u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku.

 

The survey is carried out by using the sampling method. The sample frame consists of business entities and parts thereof registered in the Register of Business Entities of the Croatian Bureau of Statistics.

 

 

 

Uzorak je podijeljen na stratume prema pretežnoj djelatnosti i veličini poslovnog subjekta. Poslovni subjekti razvrstani su prema pretežnoj djelatnosti na temelju NKD-a 2007. (NN, br. 58/07. i 123/08.). Prema veličini razvrstani su na razrede od 1 do 7.

The sample is divided into strata according to the main activity and the size of a business entity. Business entities are divided by their main activity on the basis of the NKD 2007. (NN, Nos 58/07 and 123/08). By size, they are divided into classes from 1 to 7.

 

 

 

Kriterij za određivanje veličine poslovnog subjekta jest broj zaposlenih. Poslovni subjekti veličine 1 jesu oni s 0 – 4 zaposlenih, veličine 2 s 5 – 9 zaposlenih, veličine 3 s 10 – 19 zaposlenih, veličine 4 s 20 – 49 zaposlenih, veličine 5 s 50 – 99 zaposlenih, veličine 6 sa 100 – 249 zaposlenih i veličine 7 s 250 i više zaposlenih. Za poslovne subjekte kojima je pretežna djelatnost izvan trgovine upotrebljava se broj zaposlenih u trgovinskim djelatnostima.

The criterion for determining the size of a business entity is the number of persons in employment. Business entities of size 1 are those employing 0 – 4 persons, of size 2 those employing 5 – 9 persons, of size 3 those employing 10 – 19 persons, of size 4 those employing 20 – 49 persons, of size 5 those employing 50 – 99 persons, of size 6 those employing 100 – 249 persons and of size 7 those employing 250 and more persons. For business entities engaged primarily in non-
trade activities, the number of persons in employment in trade activities is taken into account.

 

 

 

Uzorkom su obuhvaćeni svi poslovni subjekti s 10 i više zaposlenih te slučajnim uzorkom izabrani poslovni subjekti koji imaju manje od 10 zaposlenih.

The sample covers all business entities employing 10 and more persons as well as business entities employing less than 10 persons selected by using the random sample method.

 

 

 

U istraživanju se za usporedbu i analizu podataka primjenjuje administrativni izvor podataka (datoteka fiskalizacije Porezne uprave).

 

An administrative data source (Tax Administration fiscalisation file) was used for the comparison and analysis of data.

 

 

 

 

 

 

Metoda sezonske i kalendarske prilagodbe

 

Seasonal and working-day adjustment method

 

 

 

Od siječnja 2016. za proces sezonske prilagodbe (identifikaciju i procjenu sezonskih i kalendarskih učinaka) primjenjuje se programski paket JDemetra+, verzija 2.0.0. Budući da su u JDemetri+ dostupne dvije opcije: TRAMO-SEATS (primjenjuje metodu Seats za procjenu sezonskih učinaka) i X13 (primjenjuje metodu X11 za procjenu sezonskih učinaka), u ovom Priopćenju sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA.

 

Since January 2016, the software package JDemetra+, version 2.0.0., has been applied in the process of seasonal adjustment (identification and evaluation of seasonal and calendar effects). Considering that there are two available options in the JDemetra+, TRAMO-SEATS (using Seats method for estimating seasonal effects) and X13 (using the X11 method for estimating seasonal effects), seasonal and working-day adjustment has been done by using the X13 ARIMA method in this First Release.

 

 

 

Produljivanje serije indeksa dodavanjem novih mjesečnih opažanja za svaki idući mjesec može zbog svojstava primijenjene metode sezonske prilagodbe prouzročiti naknadne ispravke već objavljenih sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa te trenda za nekoliko mjeseci unatrag.

 

Due to the character of the implemented seasonal adjustment method, the extension of the index series by adding new monthly observations for each new month could cause subsequent corrections of the already published seasonally and working-day adjusted indices and trend for several previous months.

 

 

 

 

 

 


Napomena o terminologiji primijenjenoj u ovom Priopćenju

 

Notice concerning the terminology used in this First Release

 

 

 

Pojam ''kalendarsko prilagođavanje'' na hrvatskom jeziku nije usklađen s prijevodom pojma working-day adjustment iz engleskoga, koji znači ''prilagodba za broj radnih dana'', kako bi se izbjeglo da hrvatski korisnici pogrešno protumače taj termin.

 

In Croatian language, the term “kalendarsko prilagođavanje” (calendar adjustment) is not the literal translation of the term “working-day adjustment” in English, which means “adjustment for the number of working days”. It is used in order to prevent misunderstandings by national users.

 

 

 

Pojam "prilagodba za broj radnih dana'' u kratkoročnim poslovnim statistikama podrazumijeva kalendarsku prilagodbu, ali zbog specifičnih Eurostatovih terminoloških zahtjeva u kratkoročnim poslovnim statistikama upotrebljava se spomenuti termin.

 

The term “working-day adjustment” in short-term business statistics actually refers to calendar adjustment, but due to specific Eurostat's requirements for short-term statistics, the term “working-day adjustment” is used instead.

 

 

 

 

 

 

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi

 

Seasonally and working-day adjusted indices

 

 

 

Pojam "sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi" podrazumijeva da su izvorni indeksi prilagođeni za sezonu i kalendarske dane. Podaci koji se uspoređuju s podacima iz prethodnog mjeseca (tj. mjesečna usporedba) prikazuju se u sezonski i kalendarski prilagođenu obliku indeksa prometa ili iz njih izračunanih stopa rasta.

 

The term "seasonally and working-day adjusted indices” is used to indicate that gross indices are adjusted for both seasonal and working-day effects. The data that are compared to those of the previous month (that is, monthly comparison) are presented in a seasonally and working-day adjusted form of turnover indices or growth rates calculated from them.

 

 

 

U skladu s tim, u ovom Priopćenju u mjesečnoj usporedbi (I. dio Priopćenja, tablice 1. i 3.) prikazane su i tumače se mjesečne stope promjena prometa izračunane iz sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa (usporedba indeksa izvještajnog mjeseca s indeksima prethodnoga izvještajnog mjeseca).

 

In line with the above mentioned, this First Release presents and interprets month-on-month growth rates of turnover calculated on the basis of seasonally and working-day adjusted indices (the comparison between the indices of the current reporting month with the indices of the previous reporting month) in the monthly comparison (First Release, part I., tables 1. and 3.).

 

 

 

 

 

 

Kalendarski prilagođeni indeksi

 

Working-day adjusted indices

 

 

 

Pojam "kalendarski prilagođeni indeksi" podrazumijeva da su izvorni indeksi prilagođeni za kalendarske dane. Podaci koji se uspoređuju s podacima od istog mjeseca prethodne godine (tj. godišnja usporedba) prikazuju se u kalendarski prilagođenu obliku indeksa prometa ili iz njih izračunanih stopa rasta.

 

The term working-day adjusted indices is used to indicate that gross indices are adjusted only for working-day effects. The data compared to those of the same month of a previous year (that is, annual comparison) are presented in a working-day adjusted form of turnover indices or growth rates calculated from them.

 

 

 

Prema tome, u ovom su Priopćenju u godišnjoj usporedbi (I. dio Priopćenja, tablice 2. i 4.) prikazane i tumače se godišnje stope promjena prometa izračunane iz kalendarski prilagođenih indeksa (usporedba indeksa izvještajnog mjeseca s indeksima istoga izvještajnog mjeseca prethodne godine).

 

In line with the above mentioned, in this First Release, year-on-year growth rates of the volume of turnover calculated on the basis of working-day adjusted indices are presented and interpreted (comparison between indices of the reporting month with the indices of the same reporting month of the previous year) in the annual comparison (First Release, part I., tables 2. and 4.).

 

 

 

 

 

 

Izvorni indeksi

 

Gross indices

 

 

 

Radi održavanja dosljednosti i kontinuiteta s prethodno objavljenim podacima indeksi se i dalje iskazuju u obliku izvornih, neprilagođenih indeksa na isti način kao i prije (II. dio Priopćenja, tablice 1. i 2.).

 

In order to sustain the consistency and continuity with the previously released data, indices continue to be presented as gross, unadjusted indices in the same way as before (First Release, part II., tables 1. and 2.).

 

 

 

Dio podataka iz ovog istraživanja (to su podaci koji se odnose na ukupan promet poslovnih subjekata kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost, tj. razvrstani su u odjeljak 47 NKD-a 2007.) redovito se mjesečno dostavlja Eurostatu (u obliku nominalnih i realnih izvornih, sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa na bazi 2015.) i nalazi se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat s pokazateljima država članica Europske unije s kojima su usporedivi.

 

A part of the data from this survey (those that refer to the total turnover of business entities with the main activity registered in division 47 of the NKD 2007.) are regularly sent to Eurostat every month (in the form of value and volume gross, seasonally and working-day adjusted indices on the basis of 2015). They are available on Eurostat’s web site: http://ec.europa.eu/eurostat together with the indicators of other EU Member States they are comparable with.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Promet je vrijednost svih prodanih roba i obavljenih usluga na tržištu tijekom mjeseca bez obzira na to jesu li naplaćene. U promet je uključen porez na dodanu vrijednost.

 

Turnover is the total value of all goods sold and services provided on the market in a month, irrespective of whether paid up or not. It also includes the value added tax.

 

 

 

Promet u trgovini na malo prati se na dva načina, i to:

 

The retail trade turnover is presented in relation to:

 

 

 

-

ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a) jest promet što ga ostvaruju svi poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost (razvrstani u odjeljak 47 NKD-a 2007.)

 

-

the total turnover from retailers (NKD division 47) is a turnover generated by all business entities with retail trade as their main activity (classified in division 47 of the NKD 2007.).

 

 

 

 

 

-

promet od trgovine na malo jest promet što ga ostvaruju svi poslovni subjekti koji tu djelatnost obavljaju bez obzira na pretežnu djelatnost u kojoj su registrirani.

 

-

the retail trade turnover is a turnover generated by all business entities engaged in this activity, irrespective of their registered main activity.

 

 

 

 

 

Rezultati se objavljuju u obliku nominalnih i realnih indeksa.

 

The results are shown in the form of nominal (value indices) and real indices (volume indices).

 

 

 

Nominalni indeksi prikazuju kretanje prometa u tekućim cijenama.

 

Value indices show the turnover movements in current prices.

 

 

 

Realni indeksi dobiveni su deflacioniranjem nominalnih indeksa indeksom maloprodajnih cijena dobara (bez električne energije i distribucije vode) prema indeksu potrošačkih cijena.

 

Volume indices are calculated by deflating the value indices by the retail trade price indices of goods (without electricity and water distribution) according to the consumer price indices.

 

 

 

 

 

 

Trgovačke struke

 

Retail trade branches

 

 

 

Trgovačke struke predstavljaju stvarni pretežni asortiman prodaje u trgovini na malo koji se također određuje na osnovi NKD-a 2007.

 

Retail trade branches represent the actual predominant assortment of sales in the retail trade, which is also determined according to the
NKD 2007
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

CAWI

razmjena podataka internetom uz računalnu podršku

 

CAWI

computer-assisted web interchange

EZ

Europska zajednica

 

EC

European Community

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

EU

European Union

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

NN

Narodne novine

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

0,0

podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

0,0

value not zero but less than 0.05 of the unit of measure used

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2016/02-01-03_03_2016_files/image006.jpg

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Josipa Kalčić Ivanić, Ljiljanka Boras i Sanja Godec

Prepared by: Josipa Kalčić Ivanić, Ljiljanka Boras and Sanja Godec

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148