image description

 

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 31. SRPNJA 2020./ 31 JULY, 2020

BROJ/ NUMBER: 4.1.2/5. – CORR.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

USLUŽNE DJELATNOSTI
u SVIBNJU 2020.

SERVICE ACTIVITIES
MAY 2020

 

 

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, promet uslužnih djelatnosti u svibnju 2020. pao je na godišnjoj razini1), a porastao na mjesečnoj razini2) zbog postupnog ukidanja epidemioloških mjera radi sprečavanja pandemije bolesti COVID-19.

 

According to the data of the Croatian Bureau of Statistics, the turnover from service activities in May 2020 decreased at the annual level1) and increased at the monthly level2) due to the phasing out of epidemiological measures introduced to prevent the COVID-19 pandemic.

 

 

 

Ukupan sezonski i kalendarski prilagođen promet od uslužnih djelatnosti ostvaren u svibnju 2020. porastao za 18,0% u odnosu na travanj 2020.

 

The total seasonally and working-day adjusted turnover from service activities realised in May 2020 increased by 18.0%, as compared to April 2020

 

 

 

Najveći porast prometa ostvaren je u sljedećim djelatnostima: Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla (za 102,6%), Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (za 23,2%) te Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (za 21,0%).

 

The highest increase in the turnover was recorded in the following activities: Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (by 102.6%), Food and beverage service activities (by 23.2%) and Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles (by 21.0%).

 

 

 

Najveći pad prometa ostvaren je u sljedećim djelatnostima: Smještaj (za 20,6%), Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti (za 15,8%) te Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (za 15,5%).

 

 

The highest decrease in the turnover was recorded in the following activities: Accommodation (by 20.6%), Office administrative, office support and other business support activities (by 15.8% ) and Other professional, scientific and technical activities (by 15.5%)

 

 

 

 

Ukupan kalendarski prilagođen promet od uslužnih djelatnosti ostvaren u svibnju 2020. pao za 21,2% u odnosu na svibanj 2019.

 

The total working-day adjusted turnover from service activities released in May 2020 decreased by 21.2% as compared to May 2019

 

 

 

Najveći pad prometa ostvaren je u sljedećim djelatnostima: Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (za 94,1%) Smještaj
(za 91,5%) te Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (za 58,5%).

 

The highest decrease in the turnover was recorded in the following activities: Travel agency, tour operator reservation services and related activities (by 94.1%), Accommodation (by 91.5%) and Food and beverage service activities (by 58.5%).

 

 

 

Porast prometa ostvaren je samo u djelatnosti Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (za 7,4%).

 

The increase in the turnover was recorded only in the Computer programming, consultancy and related activities (by 7.4%).

 

 

 

Promatrajući prvih pet mjeseci, kalendarski prilagođeni promet uslužnih djelatnosti u padu je za 11,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

 

Observing the first five months, the working-day adjusted turnover from service activities decreased by 11.9% compared to the same period of the previous year.

 

 

 

 

 

 

 

 


ISPRAVAK

 

U Priopćenju 4.1.2/5. Uslužne djelatnosti u svibnju 2020., od 31. srpnja 2020., došlo je do pogreške u dijelu komentara.

 

Stoga molimo korisnike da se koriste ispravljenim komentarom koji ovdje prilažemo.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

 

CORRECTION

 

In the First Release no. 4.1.2/5., Service activities, May 2020 of 31 July 2020, an error occurred in the part of the commentary.

 

Therefore, users are kindly asked to use the corrected commentary attached here.

 

Thank you for your consideration.


 

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Josipa Kalčić Ivanić i Maja Dozet

Prepared by: Josipa Kalčić Ivanić and Maja Dozet

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148