GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 30. LISTOPADA 2020./ 30 OCTOBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 4.1.2/8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

USLUŽNE DJELATNOSTI
u KOLOVOZU 2020.

SERVICE ACTIVITIES
AUGUST 2020

 

 

Promet od uslužnih djelatnosti u kolovozu 2020. pao je na godišnjoj razini1), a porastao je na mjesečnoj razini2).

 

The turnover from service activities in August 2020 decreased at the annual level1), while it increased at the monthly level2).

 

 

 

Ukupan sezonski i kalendarski prilagođen promet od uslužnih djelatnosti ostvaren u kolovozu 2020. porastao za 1,6% u odnosu na srpanj 2020.

 

The total seasonally and working-day adjusted turnover from service activities realised in August 2020 increased by 1.6%, as compared to July 2020

 

 

 

Najveći porast prometa ostvaren je u sljedećim djelatnostima: Poslovanje nekretninama (za 22,1%), Smještaj (za 21,0%) i Izdavačke djelatnosti (za 18,3%).

 

The highest increase in the turnover was recorded in the following activities: Real estate activities (by 22.1%), Accommodation (by 21.0%) and Publishing activities (by 18.3%).

 

 

 

Najveći pad prometa ostvaren je u sljedećim djelatnostima: Vodeni prijevoz (za 22,1%), Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla (za 10,6%) te Pravne i računovodstvene djelatnosti te savjetovanje u vezi s upravljanjem
(za 8,3%).

 

The highest decrease in the turnover was recorded in the following activities: Water transport (by 22.1%), Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (by 10.6%) and Legal and accounting activities and management consultancy activities (by 8.3%).

 

 

 

Ukupan kalendarski prilagođen promet od uslužnih djelatnosti ostvaren u kolovozu 2020. pao za 11,5% u odnosu na kolovoz 2019.

 

The total working-day adjusted turnover from service activities realised in August 2020 decreased by 11.5%, as compared to August 2019

 

 

 

Najveći pad prometa ostvaren je u sljedećim djelatnostima: Smještaj (za 47,1%), Vodeni prijevoz (za 35,9%) te Informacijske uslužne djelatnosti (za 35,0%).

 

The highest decrease in the turnover was recorded in the following activities: Accommodation (by 47.1%), Water transport (by 35.9%) and Information service activities (by 35.0%).

 

 

 

Porast prometa ostvaren je u sljedećim djelatnostima: Izdavačke djelatnosti (za 18,9%), Poslovanje nekretninama (za 10,4%) te Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza
(za 6,2%).

 

The increase in the turnover was recorded in the following activities: Publishing activities (by 18.9%), Real estate activities (by 10.4%) and Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (by 6.2%).

 

 

 

Promatrajući prvih osam mjeseci, kalendarski prilagođeni promet od uslužnih djelatnosti pao je za 11,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

 

Observing the first eight months, the working-day adjusted turnover from service activities decreased by 11.8%, as compared to the same period of the previous year.

 

 

 

4-1-2_2020_g1

 

 

1)   Podaci koji se uspoređuju s podacima od istog mjeseca prethodne godine (tzv. kalendarski prilagođeni podaci)

2)   Podaci koji se uspoređuju s podacima od prethodnog mjeseca (tzv. sezonski i kalendarski prilagođeni podaci)

 

1)   Data compared to those of the same month of the previous year (the so-called working-day adjusted data).

2)   Data compared to those of the previous month (the so-called seasonally and working-day adjusted data).

 

 

 

1.   INDEKSI PROMETA PO PRETEŽNIM DJELATNOSTIMA POSLOVNIH SUBJEKATA

      TURNOVER INDICES, BY MAIN ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES

Šifra djelatnosti NKD-a 2007.

NKD 2007. activity code

VIII. 2020.

VII. 2020.

VIII. 2020.

VIII. 2019.

I. VIII. 2020.

I. VIII. 2019.

VIII. 2020.

Ø 2015.

sezonski i kalendarski
prilagođeni indeksi
1)

Seasonally and working-day adjusted indices1)

kalendarski prilagođeni indeksi1)

Working-day adjusted indices1)

izvorni, neprilagođeni indeksi1)

Gross, unadjusted indices1)

sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi1)

Seasonally and working-day adjusted indices1)

kalendarski prilagođeni indeksi1)

Working-day adjusted indices1)

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno usluge (G – N)2)

Total services (G – N)2)

101,6

88,5

88,2

128,3

107,0

129,6

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

99,4

93,1

92,9

120,4

117,3

121,9

G 45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

89,4

81,4

73,3

106,3

143,1

108,8

G 46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

102,4

96,7

95,6

115,9

119,8

118,0

G 47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

99,1

92,8

94,0

127,1

108,6

128,4

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Prijevoz i skladištenje

Transportation and storage

99,4

77,3

81,0

111,1

85,9

112,4

H 49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Land transport and transport via pipelines

99,6

85,5

86,6

98,0

97,7

99,4

H 50

Vodeni prijevoz

Water transport

77,9

64,1

72,0

141,8

40,8

141,8

H 51

Zračni prijevoz

Air transport

z

z

z

z

z

z

H 52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Warehousing and support activities for transportation

98,9

69,0

75,4

136,3

75,7

136,3

H 53

Poštanske i kurirske djelatnosti

Postal and courier activities

z

z

z

z

z

z

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
Accommodation and food service activities

53,5

62,5

52,3

176,6

18,4

176,6

I 55

Smještaj

Accommodation

121,0

52,9

39,5

205,5

70,3

205,5

I 56

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

Food and beverage service activities

110,4

72,1

65,1

133,4

60,2

133,4

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Informacije i komunikacije

Information and communication

103,7

103,5

103,5

166,0

152,8

167,2

J 58

Izdavačke djelatnosti

Publishing activities

118,3

118,9

92,4

230,1

125,4

230,1

J 59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

108,5

75,5

68,4

74,3

103,3

74,3

J 60

Emitiranje programa

Programming and broadcasting activities

102,0

103,6

91,9

84,5

102,8

84,5

J 61

Telekomunikacije

Telecommunications

100,5

92,5

93,7

112,4

101,5

112,4

J 62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Computer programming, consultancy and related activities

94,8

92,6

102,3

130,2

133,6

133,9

J 63

Informacijske uslužne djelatnosti

Information service activities

97,9

65,0

86,8

192,7

118,9

192,7

 

 

 

 

 

 

 

 

L3)

Poslovanje nekretninama

Real estate activities

122,1

110,4

95,2

143,3

136,8

145,4

L 683)

Poslovanje nekretninama

Real estate activities

122,1

110,4

95,2

143,3

136,8

145,4

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific and technical activities

102,0

93,2

93,0

82,9

109,9

83,9

M 69 + 702

Pravne i računovodstvene djelatnosti te savjetovanje u vezi s upravljanjem

Legal and accounting activities and management consultancy activities

91,7

82,0

90,4

81,7

97,4

81,7

M 71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo;tehničko ispitivanje i analiza

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

104,1

106,2

101,8

77,6

114,9

79,1

M 73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Advertising and market research

108,3

88,1

82,3

85,6

110,7

86,5

M 74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Other professional, scientific and technical activities

97,4

93,5

86,8

89,0

118,6

89,0

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Administrative and support service activities

110,2

57,1

60,1

91,5

48,5

92,4

N 773)

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Rental and leasing activities

105,8

78,7

75,1

185,4

147,7

189,6

N 78

Djelatnosti zapošljavanja

Employment activities

97,2

83,5

86,7

113,6

99,2

113,6

N 79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Travel agency, tour operator reservation services and related activities

117,34)

28,14)

28,94)

60,6

32,74)

60,64)

N 80

Zaštitne i istražne djelatnosti

Security and investigation activities

99,5

91,9

91,9

79,7

83,6

80,5

N 813)

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Services to buildings and landscape activities

99,6

98,9

96,3

122,8

127,5

122,8

N 812

Djelatnosti čišćenja

Cleaning activities

105,4

98,6

92,7

132,0

125,2

133,3

N 82

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Office administrative, office support and other business support activities

94,6

91,1

101,6

93,5

108,5

93,5

 

 

1)   Vidi Metodološka objašnjenja, Prezentacija indeksa.

2)   Obuhvaćene su samo one uslužne djelatnosti koje su propisane Uredbom o kratkoročnim poslovnim statistikama.

3)   Vidi Metodološka objašnjenja, Obuhvat i usporedivost.

4)   Manje pouzdana procjena.

 

 

1)   See Notes on Methodology, Presentation of indices.

2)   Only service activities prescribed by the Regulation concerning short-term statistics are included.

3)   See Notes on Methodology, Coverage and comparability.

4)   Less reliable estimate.

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

Priopćenje 4.1.2. Uslužne djelatnosti objavljuje se od siječnja 2019. u mjesečnoj periodici umjesto dotadašnjeg Priopćenja, koje se objavljivalo u tromjesečnoj periodici.

 

The First Release 4.1.2. Service Activities has been published in monthly dynamics since January 2019. It replaced the previous First Release, which was published in quarterly dynamics.

 

 

 

Od siječnja 2020. Priopćenje 4.1.2. Distributivna trgovina i ostale usluge promijenilo je naslov u Uslužne djelatnosti.

 

Since January 2020, the First Release 4.1.2. Distributive Trade and Other Services has changed its title to Service Activities.

 

 

 

Vremenske serije indeksa prometa uslužnih djelatnosti objavljuju se na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) u području Uslužne djelatnosti pod naslovom Indeksi prometa uslužnih djelatnosti − mjesečni podaci kao i Indeksi prometa uslužnih djelatnosti − tromjesečni podaci na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/Report?dt=9 te na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji.

 

The time series of the turnover indices of service activities are published on the web site of the Croatian Bureau of Statistics www.dzs.hr in the STS Database (Short-Term Business Statistics Database) in the area Services under the headings Turnover indices of services activities − monthly data, and Turnover indices of services activities − quarterly data, on the link https://stsbaza.dzs.hr/en/Report?dt=9 and within Statistics in Line under the title Economy – Basic Indicators.

 

 

 

Točni datumi objavljivanja navedeni su u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka 2020., koji se nalazi na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr.

 

Accurate dissemination dates are listed in the Calendar of Statistical Data Issues for 2020, which is available on the web site of the Croatian Bureau of Statistics: www.dzs.hr.

 

 

 

Dio podataka iz ovog Priopćenja, a to su mjesečni indeksi na bazi 2015., kalendarski prilagođeni, sezonski i kalendarski prilagođeni i neprilagođeni, redovito se mjesečno i tromjesečno dostavljaju Eurostatu i dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama http//ec.europa.eu/eurostat, s pokazateljima svih država članica EU-a s kojima su usporedivi.

 

A part of the data in this First Release, particularly relating to monthly indices on the 2015 base, working-day adjusted, seasonally and working-day adjusted and unadjusted are regularly submitted on the monthly and quarterly basis to the Eurostat and are available on the Eurostat’s web site http//ec.europa.eu/eurostat, together with the indicators of all EU Member States they are comparable to.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

 

 

 

Podaci iz ovog Priopćenja rezultat su redovitog istraživanja Mjesečni izvještaj uslužnih djelatnosti (obrazac USL-M) te administrativnih izvora podataka (datoteke prijava poreza na dodanu vrijednost Porezne uprave), osim podataka za djelatnost trgovine na malo (odjeljak G 47), koji su dobiveni Mjesečnim izvještajem trgovine na malo (obrazac TRG-1).

 

The data in this First Release are based on the Monthly Report on Service Activities (USL-M form) and administrative data sources (databases of value added tax reports of the Tax Administration), except data on retail trade activities (division G 47), which were calculated on the basis of the Monthly Report on Retail Trade (TRG-1 form).

 

 

 

Podaci se prikupljaju s pomoću internetske aplikacije (tzv. CAWI). Izvještajne jedinice neposredno ispunjavaju podatke na e-obrascu USL-M, koji se nalazi na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr. Razdoblje prikupljanja podataka svakog mjeseca u pravilu se kreće od 1. do 25. u mjesecu za podatke iz prethodnoga izvještajnog mjeseca.

 

The data are collected via a web-based application (the so-called CAWI). The reporting units enter data directly into the USL-M form, which is available on the web site of the Croatian Bureau of Statistics at www.dzs.hr. The period for data collection ranges each month, as a rule, between the 1st and the 25th day in a month for the previous reference month data.

 

 

 

Metodologija za istraživanje temelji se na Uredbi Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (Dodatak D) te njezinim izmjenama i dopunama. Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

 

The methodology for this survey is based on the Council Regulation (EC) No 1165/98 (Annex D) concerning short-term statistics and its amendments. This survey is conducted on the basis of the Official Statistics Act (NN, No. 25/20).

 

 

 

Osnovna je svrha istraživanja mjerenje dinamike kretanja prometa u uslužnim djelatnostima.

 

The survey is mainly aimed at measuring turnover changes in service activities.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanje se provodi metodom uzorka.

 

The survey is carried out by using the sampling method.

 

 

 

Uzorak se bira jedanput na godinu, a bazira se na informacijama o veličini i godišnjem prometu poslovnih subjekata za prethodnu godinu.

 

The sample is selected once a year. It is based on size and on annual turnover of business entities for the previous year.

 

 

 

Iz Statističkog poslovnog registra (SPR) uključuju se sva srednje velika i velika poduzeća (veličine 5, 6 i 7). Jedinice koje su u SPR-u označene kao male jedinice, ali prema prometu prelaze zadani prag također se uključuju u uzorak.

 

All medium-sized and large enterprises (sizes 5, 6 and 7) are taken over from the Statistical Business Register. Units marked in the Register as small ones are also included if they exceed the determined threshold according to the turnover.

 

 

 

Između jedinica izabranih u uzorak bira se podskup jedinica koje će biti uključene u redovito istraživanje (obrazac USL-M). Kriterij za izbor utvrđen je prema određenom pragu prometa koji treba biti pokriven ovim jedinicama.

 

A subset of units that will be included into the regular survey (USL-M form) is selected from all units selected in the sample. A selection criterion has been determined according to a particular turnover threshold, which has to be covered by those units.

 

 

 

Ukupna veličina uzorka jest oko 12 000 jedinica, a od toga se oko 900 jedinica nalazi u redovitom Mjesečnom istraživanju uslužnih djelatnosti (obrazac USL-M).

 

The total sample consists of about 12 000 units, of which about 900 of them are included in the regular Monthly Report on Service Activities (USL-M form).

 

 

 

Pretežna djelatnost određena je za svaki poslovni subjekt u skladu s NKD-om 2007. (NN, br. 58/07. i 123/08.).

 

The main activity is defined for each business entity according to the NKD 2007. (NN, Nos 58/07 and 123/08).

 

 

 

Kriterij za određivanje veličine poslovnog subjekta jest broj zaposlenih. Poslovni subjekti veličine 1 jesu oni s 0 – 4 zaposlenih, veličine 2 s 5 – 9 zaposlenih, veličine 3 s 10 – 19 zaposlenih, veličine 4 s 20 – 49 zaposlenih, veličine 5 s 50 – 99 zaposlenih, veličine 6 sa 100 – 249 zaposlenih i veličine 7 s 250 i više zaposlenih.

 

The criterion for determining the size of a business entity is the number of persons in employment. Business entities of size 1 are those employing 0 – 4 persons, of size 2 those employing 5 – 9 persons, of size 3 those employing 10 – 19 persons, of size 4 those employing 20 – 49 persons, of size 5 those employing 50 – 99 persons, of size 6 those employing 100 – 249 persons and of size 7 those employing 250 and more persons.

 

 

 

Jedinice promatranja u Mjesečnom izvještaju uslužnih djelatnosti (USL-M) jesu poslovni subjekti koji su prema glavnoj djelatnosti registrirani u sljedećim područjima NKD-a 2007.:

 

Observation units in the Monthly Report on Service Activities (USL-M form) are business entities that are registered by their main activity in the following sections of the NKD 2007. :

 

 

 

 

 

G

Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla
(osim odjeljka 47)

 

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (except division 47),

H

Prijevoz i skladištenje

 

H

Transportation and storage,

I

Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

 

I

Accommodation and food service activities,

J

Informacije i komunikacije

 

J

Information and communication,

L

Poslovanje nekretninama

 

L

Real estate activities,

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (osim skupine 70.1 i
odjeljaka 72 i 75)

 

M

Professional, scientific and technical activities (except group 70.1
and divisions 72 and 75) and

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti.

 

N

Administrative and support service activities.

 

 

 

Od prvog tromjesečja 2016. obrađuju se i objavljuju indeksi prometa za tri nove uslužne djelatnosti koje nisu obuhvaćene Uredbom EU-a o kratkoročnim statistikama: L 68 Poslovanje nekretninama, N 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i N 81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika. Stoga se ne nalaze u ukupnom prometu usluga
(G − N), a obuhvaćene su komentarom.

 

Since the first quarter of 2016, three new service activities have been published that are not covered by EU Council Regulation concerning short-term statistics: L 68 Real estate activities, N 77 Rental and leasing activities and N 81 Services to buildings and landscape activities. Therefore they are not included in the total turnover of services (G – N), but are covered in a commentary.

 

 

 

 

 

 

Prezentacija indeksa

 

Index presentation

 

 

 

Prezentacija i interpretacija indeksa u ovom Priopćenju potpuno je usklađena sa zahtjevima Eurostata za prikazivanje kratkoročnih poslovnih pokazatelja te Uredbom Vijeća (EZ) o kratkoročnim statistikama br. 1165/98 i njezinim izmjenama i dopunama.

 

The presentation and interpretation of indices in this First Release has been entirely harmonised with Eurostat´s requirements for the presentation of short-term business indicators and with the Council Regulation (EC) No. 1165/98 on short-term statistics as well as its amendments.

 

 

 

Indeksi manje pouzdane procjene nisu obuhvaćeni komentarom.

 

Indices marked as less reliable estimate are not covered by the commentary.

 

 

 

 

 

 

Metoda sezonske i kalendarske prilagodbe

 

Seasonal and working-day adjustment method

 

 

 

Od 2016. za proces sezonske prilagodbe (identifikaciju i procjenu sezonskih i kalendarskih učinaka) primijenjen je programski paket JDemetra+. Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA. U sezonskoj prilagodbi vremenskih serija indeksa isključen je utjecaj slučajne sastavnice.

 

Since 2016, in the process of seasonal adjustment (identification and evaluation of seasonal and calendar effects), the software package JDemetra+ was used. Seasonal and working-day adjustment has been done by using the X13 ARIMA method. The effect of a random component in the seasonal adjustment process of the time series of indices has been excluded.

 

 

 

Zbog svojstava primijenjene metode prilagodbe dodavanjem novih mjesečnih podataka u seriji može doći do promjene sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa za prethodna razdoblja. Za procjenu kalendarske komponente, odnosno učinka radnih dana i blagdana koristi se službeni popis blagdana i neradnih dana u Republici Hrvatskoj.

 

Due to the character of the implemented adjustment method, the adding of new monthly observations for each quarter may cause changes in the seasonally and working-day adjusted indices for previous periods. The official list of holidays and non-working days in the Republic of Croatia is used to assess the working-day component, that is, to assess the effect of working days and holidays.

 

 

 

 

 

 

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi

 

Seasonally and working-day adjusted indices

 

 

 

Ovaj pojam podrazumijeva da su izvorni indeksi prilagođeni i za sezonu i za kalendarske dane. Podaci koji se uspoređuju s podacima iz prethodnog mjeseca prikazuju se u sezonski i kalendarski prilagođenu obliku indeksa prometa ili iz njih izračunanih stopa rasta.

 

This term is used to indicate that gross indices are adjusted for both seasonal and working-day effects. The data that are compared to those of the previous month are presented in a seasonally and working-day adjusted form of turnover indices or growth rates calculated from them.

 

 

 

 

 

 

Kalendarski prilagođeni indeksi

 

Working-day adjusted indices

 

 

 

Ovaj pojam podrazumijeva da su izvorni indeksi prilagođeni za kalendarske dane. Podaci koji se uspoređuju s podacima od istog mjeseca prethodne godine (tj. godišnja usporedba) prikazuju se u kalendarski prilagođenom obliku indeksa prometa ili iz njih izračunanih stopa rasta.

 

This term is used to indicate that gross indices are adjusted only for working-day effects. The data compared to those of the same month of a previous year (that is, annual comparison) are presented in a working-day adjusted form of turnover indices or growth rates calculated from them.

 

 

 

 

 

 

Izvorni, neprilagođeni indeksi

 

Gross, unadjusted indices

 

 

 

Ovaj pojam podrazumijeva da indeksi nisu prilagođeni ni za sezonu ni za kalendarske dane. Ti se indeksi objavljuju, ali se posebno ne komentiraju.

 

This term is used to indicate that indices are not adjusted for seasonal and working-day effects. Gross, unadjusted indices are published, but they are not commented in particular.

 

 

 

Indeksi su iskazani u nominalnom izrazu, tj. iz njih nije isključen utjecaj promjene cijena.

 

Indices are presented as gross, non-deflated indices, that is, the price change effect is not excluded from them.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Promet (poslovni prihod) je vrijednost svih prodanih roba i obavljenih usluga na tržištu tijekom promatranog razdoblja bez obzira na to jesu li naplaćene ili nisu. Iz prometa je isključen porez na dodanu vrijednost.

 

Turnover (business revenue) is the value of all goods sold and services provided on the market during the reference period, irrespective of whether they are paid for or not. Value added tax is excluded.

 

 

 

Poslovni subjekti u Mjesečnom izvještaju uslužnih djelatnosti iskazuju ukupan promet (poslovni prihod) koji ostvare i od glavne i od sporednih djelatnosti koje obavljaju.

 

Business entities on the Monthly Report on Service Activities report their total turnover (business revenue) generated from their main as well as from their secondary activities.

 

 

 

Indeksi prometa izračunani iz datoteka poreza na dodanu vrijednost dobiveni su iz podataka o ukupnim (oporezivim i neoporezivim) isporukama. Isporuke u datotekama poreza na dodanu vrijednost ne moraju uvijek odgovarati definiciji prometa koja se primjenjuje u statističkim istraživanjima, što utječe na usporedivost podataka.

 

The turnover indices calculated from the value added tax databases have been obtained from the data on total deliveries (both taxable and non-taxable ones). Deliveries recorded in the value added tax databases may differ from the definition of turnover applied in statistical surveys, which affects the comparability of data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

 

 

 

EU

Europska unija

 

EC

European Community

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

EU

European Union

EZ

Europska zajednica

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

z

podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

z

data are not published for confidentiality reasons

 

 

 

 

 

 

https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2016/02-01-03_03_2016_files/image006.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Josipa Kalčić Ivanić i Maja Dozet

Prepared by: Josipa Kalčić Ivanić and Maja Dozet

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148