Glava priopcenja EU 2020

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 29. SVIBNJA 2020./ 29 MAY, 2020

BROJ/ NUMBER: 4.2.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U 2019.

KONAČNI PODACI

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, 2019

FINAL DATA

 

 

 

Konačni podaci o robnoj razmjeni s inozemstvom u 2019. Državnog zavoda za statistiku i dalje pokazuju porast izvoza i uvoza Republike Hrvatske.

 

Final data of the Croatian Bureau of Statistics on foreign trade in goods in 2019 continue to show an increase in both export and import of the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Izvoz, uvoz i vanjskotrgovinski deficit rastu, a pokrivenost uvoza izvozom ostala je na istoj razini

 

Export, import and foreign trade deficit recorded an increase, while the coverage of import by export remained the same

 

 

 

Prema konačnim podacima statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom, u 2019. u usporedbi s 2018. i dalje je vidljiv rast izvoza i uvoza, kao i vanjskotrgovinskog deficita, dok je pokrivenost uvoza izvozom gotovo na istoj razini.

 

Final data on foreign trade in goods of the Republic of Croatia show that export and import as well as foreign trade deficit continued to increase in 2019 compared to 2018, while the coverage of import by export remained almost the same.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u 2019. iznosio je oko 113 milijardi kuna i u odnosu na 2018. povećao se za 5 milijardi kuna, odnosno oko 5%. Istodobno je ukupan uvoz iznosio oko 185 milijardi kuna, što je povećanje za oko 9 milijardi kuna, odnosno oko 5% u usporedbi s godinom prije.

 

The total export of the Republic of Croatia amounted to about 113 billion kuna in 2019, which is a growth of 5 billion kuna, or about 5%, compared to 2018. At the same time, the total import amounted to about 185 billion kuna, which is a growth of about 9 billion kuna, or about 5%, compared to the previous year.

 

 

 

U 2019. deficit robne razmjene s inozemstvom iznosio je oko 72 milijarde kuna te je porastao za oko 6%, odnosno za 4 milijarde kuna u odnosu na 2018. Snažniji rast uvoza u odnosu na izvoz utjecao je na pokrivenost uvoza izvozom, koja je u 2019. iznosila oko 61%, isto kao i u 2018.

 

In 2019, foreign trade deficit amounted to about 72 billion kuna, which is an increase of about 6%, or 4 billion kuna, compared to 2018. A stronger growth of import compared to export affected the coverage of import by export, which amounted to about 61% in 2019, the same as in 2018.

 

 

 

4-2-2_G1

 

 

 

Na porast izvoza i uvoza najviše utječe prerađivačka industrija

 

Manufacturing contributed the most to the increase of export and import

 

 

 

S udjelom u ukupnom izvozu od oko 90% u 2019., Prerađivačka industrija ostvarila je porast izvoza od 5% i time najviše utjecala na porast ukupnog izvoza Republike Hrvatske.

 

With the share of 90% in the total export in 2019, Manufacturing realised a growth in export of 5%, thus contributing the most to the growth in the total export of the Republic of Croatia.

 

 

 

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, kao dio Prerađivačke industrije, sudjelovala je u ukupnom izvozu s oko 6% i ostvarila je najveći doprinos porastu izvoza, i to s 27%.

 

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers, as a part of Manufacturing, accounted for about 6% of the total export and contributed the most to the increase in export, with 27%.

 

 

 

Znatan utjecaj na povećanje izvoza imala je i Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, s udjelom od oko 3% u ukupnom izvozu i porastom izvoza od oko 35%.

 

Manufacture of other transport equipment also had a significant impact on the increase in export, with the share of about 3% in the total export and with about 35% of the export increase.

 

 

 

Porastu uvoza u 2019. isto tako najviše je pridonijela Prerađivačka industrija, s udjelom u ukupnom uvozu oko 89% i povećanjem uvoza od oko 8% u odnosu na 2018.

 

Manufacturing also contributed the most to the increase in import in 2019, with the share of about 89% in the total import and with about 8% of the import increase, compared to 2018.

 

 

 

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, kao dio Prerađivačke industrije, s udjelom od oko 5% u ukupnom uvozu, najviše je pridonijela povećanju uvoza, i to za oko 26% u odnosu na 2018.

 

Manufacture of coke and refined petroleum products, as a part of Manufacturing, accounted for about 5% of the total import and contributed most to the increase in import, with about 26% compared to 2018.

 

 

 

Povećanju uvoza pridonijela je i Proizvodnja prehrambenih proizvoda, s udjelom od oko 9% u ukupnom uvozu i porastom od oko 12%.

 

Manufacture of food products also contributed to the increase in import, with the share of about 9% in the total import and with about 12% of the import increase.

 

 

 

 

 

 

Strojevi i prijevozna sredstva ostvaruju gotovo više od četvrtine vrijednosti ukupnog izvoza i uvoza

 

Machinery and transport equipment accounted for almost a quarter of the total export and import value

 

 

 

Prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK), sektor Strojevi i prijevozna sredstva ostvaruje najveću vrijednost, odnosno čini gotovo četvrtinu ukupnog izvoza i uvoza Republike Hrvatske. U 2019. izvoz tog sektora iznosio je oko 29 milijardi kuna i činio nešto više od 25% ukupnoga hrvatskog izvoza te je ostvario porast od oko 13% u odnosu na 2018. Uvoz u istom razdoblju iznosio je oko 51 milijardu kuna, odnosno oko 27% ukupnog uvoza Republike Hrvatske i, u odnosu na 2018., ostvario porast od oko 8%.

 

According to the Standard International Trade Classification (SITC), the highest value, i.e. almost a quarter of the total export and import of the Republic of Croatia, was generated by the sector Machinery and transport equipment. In 2019, export in that sector amounted to about 29 billion kuna, accounting for slightly more than 25% of the total Croatian export, which was an increase of about 13% compared to 2018. In the same period, import amounted to about 51 billion kuna, which is about 27% of the total import of the Republic of Croatia and an increase of about 8% compared to 2018.

 

 

 

 

 

 

Njemačka, Italija i Slovenija standardno najvažniji trgovinski partneri iz EU-a

 

As usual, Germany, Italy and Slovenia the most important trade partners from the EU

 

 

 

Najvažniji vanjskotrgovinski partneri Republike Hrvatske su države članice EU-a. Robna razmjena Republike Hrvatske s tržištem EU-a u 2019. čini oko 68% ukupnog izvoza, koji je u odnosu na godinu prije porastao za oko 4%, te oko 80% ukupnog uvoza, koji je porastao za oko 8% u odnosu na 2018.

 

The most important foreign trade partners of the Republic of Croatia are EU Member States. Foreign trade in goods of the Republic of Croatia with the EU market accounted for about 68% of the total export in 2019, which increased by about 4% compared to the previous year, and for about 80% of the total import, which increased by about 8% compared to 2018.

 

 

 

Najveći su vanjskotrgovinski partneri iz EU-a u 2019. Njemačka, Italija i Slovenija.

 

The biggest foreign trade partners from the EU in 2019 were Germany, Italy and Slovenia.

 

 

 

Italija, s udjelom od 14% ukupnog izvoza, jest zemlja partner u koju je izvezeno najviše robe u 2019,. u vrijednosti oko 16 milijardi kuna, što je ostalo na istoj razini kao i u 2018.

 

Italy, with the share of almost 14% in the total export, is a partner country with which the biggest export in 2019 was realised, in the value of about 16 billion kuna, thus remaining at the same level as in 2018.

 

 

 

U ukupnome hrvatskom uvozu u 2019. udio uvoza robe iz Njemačke iznosio je oko 16%, što je porast od oko 7% u odnosu na 2018. Njemačka je za većinu država članica EU-a, prema privremenim podacima Eurostata, i dalje država u koju se u 2019. najviše izvozi, ali i iz koje se najviše robe uvozi.

 

The share of import from Germany in the total Croatian import in 2019 amounted to about 16%, which was an increase of about 7% compared to 2018. According to the provisional data of Eurostat, Germany was still the most important export destination for most of the EU Member States in 2019, but also the country from which most goods were imported.

 

 

 

Slovenija je uobičajeno jedna od najvažnijih zemalja partnera u ukupnoj robnoj razmjeni Republike Hrvatske, pa su tako u 2019. izvoz i uvoz činili oko 11% ukupnog izvoza i uvoza. U 2019. izvoz u Sloveniju porastao je oko 2%, a uvoz oko 9% u odnosu na godinu prije.

 

Slovenia remained one of the most important partner countries in the total trade in goods of the Republic of Croatia in 2019, with the share of almost 11% in both total export and total import. The export to Slovenia increased by about 2% in 2019, while the import from Slovenia increased by about 9% compared to the previous year.

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina i dalje najvažnije izvozno tržište izvan EU-a

 

Bosnia and Herzegovina remained the most important export market outside the EU

 

 

 

Robna razmjena s trećim zemljama u 2019. čini oko 32% ukupnog izvoza, koji je porastao za oko 6%, i oko 20% ukupnog uvoza, koji se smanjio za oko 6% u usporedbi s 2018.

 

Foreign trade in goods with non-EU Member States accounted for about 32% of the total export in 2019, which increased by about 6%, and for about 20% of the total import, which decreased by about 6% compared to 2018.

 

 

 

Najveći vanjskotrgovinski partneri izvan EU-a s kojima je Republika Hrvatska ostvarila robnu razmjenu u 2019. i nadalje su susjedne države Bosna i Hercegovina te Srbija. U 2019. godini 10% ukupnoga hrvatskog izvoza, koji je porastao u odnosu na 2018. za oko 12%, ostvareno je u Bosni i Hercegovini, dok je uvoz pao za oko 5%.

 

The biggest foreign trade partners outside the EU, with which the Republic of Croatia realised trade in goods in 2019, were its neighbouring countries Bosnia and Herzegovina as well as Serbia. In 2019, 10% of the total Croatian export was realised with Bosnia and Herzegovina, which grew by about 12% compared to 2018, while import fell by 5%.

 

 

 

 

 

 

RH i druge države članice EU-a

 

Republic of Croatia and other EU Members States

 

 

 

Republika Hrvatska nalazi se među prve tri države članica EU-a koje više od tri četvrtine svojeg uvoza ostvaruju iz drugih država članica EU-a.

 

The Republic of Croatia is among the first three EU Member States that generate more than three quarters of their import from other EU Member States.

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

Coverage of import by export, %

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

7 905 897

1 051 124

1 255 484

12 950 722

1 722 326

2 058 992

-5 044 826

-671 202

-803 509

61,0

II.

7 839 060

1 056 405

1 310 967

12 740 071

1 717 366

2 133 553

-4 901 011

-660 962

-822 586

61,5

III.

8 882 877

1 193 551

1 462 241

16 603 428

2 230 615

2 730 404

-7 720 551

-1 037 064

-1 268 163

53,5

IV.

8 682 962

1 168 619

1 439 828

14 128 143

1 901 311

2 342 179

-5 445 181

-732 692

-902 351

61,5

V.

9 323 238

1 257 535

1 533 634

15 243 620

2 055 982

2 502 159

-5 920 382

-798 448

-968 525

61,2

VI.

9 162 944

1 241 650

1 450 856

15 337 822

2 078 072

2 423 240

-6 174 878

-836 422

-972 384

59,7

VII.

9 528 611

1 291 654

1 500 282

15 675 295

2 124 667

2 469 842

-6 146 684

-833 013

-969 560

60,8

VIII.

8 733 158

1 182 604

1 386 696

13 985 310

1 893 577

2 220 090

-5 252 152

-710 973

-833 395

62,4

IX.

9 164 702

1 234 398

1 434 802

14 436 363

1 944 154

2 261 378

-5 271 661

-709 757

-826 576

63,5

X.

10 404 427

1 401 834

1 630 922

16 520 866

2 225 907

2 588 788

-6 116 440

-824 073

-957 866

63,0

XI.

9 995 946

1 346 085

1 531 493

15 585 163

2 098 679

2 385 504

-5 589 217

-752 594

-854 011

64,1

XII.

8 289 618

1 117 968

1 273 265

13 008 923

1 754 900

1 996 960

-4 719 305

-636 932

-723 695

63,7

I. – XII.

107 913 440

14 543 427

17 210 469

176 215 726

23 747 557

28 113 089

-68 302 286

-9 204 130

-10 902 620

61,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 292 917

1 119 680

1 279 950

13 873 607

1 872 883

2 142 197

-5 580 690

-753 203

-862 247

59,8

II.

8 913 671

1 200 854

1 373 764

14 685 092

1 978 529

2 266 622

-5 771 421

-777 675

-892 858

60,7

III.

9 760 854

1 316 015

1 496 234

16 743 871

2 256 766

2 568 814

-6 983 017

-940 751

-1 072 580

58,3

IV.

9 226 955

1 243 496

1 401 712

17 051 212

2 297 348

2 585 908

-7 824 257

-1 053 852

-1 184 196

54,1

V.

9 931 256

1 338 885

1 504 490

17 590 310

2 372 357

2 662 983

-7 659 054

-1 033 472

-1 158 492

56,5

VI.

8 656 012

1 166 689

1 300 821

14 185 478

1 911 942

2 131 778

-5 529 466

-745 253

-830 957

61,0

VII.

11 880 850

1 606 282

1 809 283

17 511 603

2 367 873

2 673 117

-5 630 753

-761 591

-863 834

67,8

VIII.

7 635 224

1 035 113

1 154 620

13 393 165

1 816 003

2 024 962

-5 757 941

-780 889

-870 342

57,0

IX.

9 722 063

1 315 482

1 454 105

15 126 279

2 046 030

2 260 622

-5 404 216

-730 547

-806 516

64,3

X.

10 137 834

1 370 077

1 500 155

16 385 340

2 214 011

2 422 189

-6 247 506

-843 934

-922 035

61,9

XI.

9 810 141

1 315 795

1 467 087

15 411 852

2 066 629

2 304 388

-5 601 711

-750 834

-837 302

63,7

XII.

8 909 988

1 198 335

1 320 828

13 239 596

1 780 588

1 960 835

-4 329 608

-582 253

-640 006

67,3

I. – XII.

112 877 765

15 226 703

17 063 050

185 197 405

24 980 960

28 004 414

-72 319 640

-9 754 256

-10 941 365

60,9

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

107 913 440

112 877 765

104,6

176 215 726

185 197 405

105,1

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

5 167 797

5 261 754

101,8

5 008 582

5 262 628

105,1

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

711 904

1 109 998

155,9

12 678 736

9 336 580

73,6

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

96 928 511

101 817 522

105,0

153 143 772

165 153 647

107,8

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

8 502 191

9 090 798

106,9

15 521 781

17 374 130

111,9

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

1 194 617

1 213 148

101,6

1 687 760

1 904 815

112,9

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

911 673

1 210 493

132,8

568 114

1 007 419

177,3

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

1 325 777

1 286 174

97,0

3 346 270

3 250 235

97,1

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

5 146 483

5 295 188

102,9

7 935 010

8 294 575

104,5

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

3 238 081

3 275 832

101,2

4 586 721

4 488 273

97,9

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

5 246 861

5 510 094

105,0

2 508 355

2 657 924

106,0

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1 949 342

2 012 559

103,2

3 884 741

3 985 734

102,6

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

14 902

15 756

105,7

14 011

15 592

111,3

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

8 963 613

8 037 377

89,7

7 131 114

8 956 927

125,6

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

5 904 507

6 342 109

107,4

13 947 931

14 569 028

104,5

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

6 915 770

7 747 080

112,0

8 919 380

10 115 707

113,4

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

3 295 890

3 637 969

110,4

7 221 890

7 521 270

104,1

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

3 656 486

3 814 586

104,3

3 312 059

3 450 566

104,2

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

3 760 508

4 065 754

108,1

9 780 012

10 142 850

103,7

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

7 068 512

7 298 110

103,2

6 254 235

7 052 102

112,8

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

3 535 078

3 651 032

103,3

10 384 513

11 157 773

107,4

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

7 097 337

7 702 520

108,5

9 041 372

9 085 041

100,5

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

7 570 217

7 410 127

97,9

13 643 648

14 735 911

108,0

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

4 916 063

6 241 130

127,0

13 677 210

15 091 625

110,3

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

2 888 722

3 884 048

134,5

2 489 245

3 298 086

132,5

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

1 999 177

1 945 007

97,3

2 590 386

2 812 183

108,6

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

1 826 709

1 130 633

61,9

4 698 016

4 185 881

89,1

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1 931 594

1 919 901

99,4

4 098 109

4 357 405

106,3

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

2 234 106

1 857 201

83,1

648 094

483 398

74,6

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

504 086

498 284

98,8

612 131

576 407

94,2

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

152

576

379,8

576

1 639

284,4

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

4 776

5 118

107,2

2 614

2 894

110,7

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

430 513

407 411

94,6

23 110

22 808

98,7

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

107 913 440

112 877 765

104,6

176 215 726

185 197 405

105,1

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

11 268 684

12 014 726

106,6

18 393 407

20 535 823

111,6

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

2 216 318

2 349 730

106,0

2 501 576

3 009 064

120,3

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

8 149 835

8 263 813

101,4

3 402 849

3 358 212

98,7

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

11 408 612

10 712 153

93,9

23 910 044

22 575 425

94,4

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

483 180

511 695

105,9

705 812

782 912

110,9

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

13 669 774

15 256 733

111,6

24 533 705

26 488 467

108,0

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

18 276 655

19 054 469

104,3

30 675 846

31 884 384

103,9

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

25 344 318

28 613 630

112,9

46 686 563

50 619 238

108,4

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

16 381 206

15 394 037

94,0

25 257 465

25 785 640

102,1

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

284 345

299 368

105,3

125 348

135 431

108,0

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

430 513

407 411

94,6

23 110

22 808

98,7

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

107 913 440

112 877 765

104,6

176 215 726

185 197 405

105,1

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a

74 188 818

77 116 135

103,9

137 652 204

148 984 622

108,2

EU member states

 

 

 

 

 

 

 

 

Austrija

6 958 129

6 669 977

95,9

12 142 938

11 955 001

98,5

Austria

Belgija

1 935 200

1 913 570

98,9

2 890 099

3 386 052

117,2

Belgium

Bugarska

770 193

712 410

92,5

1 399 925

1 197 359

85,5

Bulgaria

Cipar

63 225

72 918

115,3

48 036

76 913

160,1

Cyprus

Češka

1 823 507

1 742 013

95,5

4 839 296

4 703 307

97,2

Czech Republic

Danska

390 473

414 040

106,0

963 267

1 095 651

113,7

Denmark

Estonija

68 437

69 303

101,3

31 278

48 288

154,4

Estonia

Finska

410 661

179 125

43,6

224 486

334 711

149,1

Finland

Francuska

2 800 554

3 214 775

114,8

4 560 002

5 051 417

110,8

France

Grčka

452 907

863 889

190,7

988 326

994 220

100,6

Greece

Irska

199 980

326 993

163,5

528 329

690 139

130,6

Ireland

Italija

15 769 856

15 765 568

100,0

23 235 090

25 711 527

110,7

Italy

Letonija

76 418

77 095

100,9

57 407

82 653

144,0

Latvia

Litva

352 417

375 247

106,5

202 043

239 112

118,3

Lithuania

Luksemburg

981 316

79 638

8,1

107 249

128 924

120,2

Luxembourg

Mađarska

3 694 502

4 678 444

126,6

13 513 108

15 622 758

115,6

Hungary

Malta

716 357

1 286 114

179,5

44 462

36 075

81,1

Malta

Nizozemska

1 256 285

1 498 821

119,3

6 559 522

7 248 961

110,5

Netherlands

Njemačka

14 300 055

14 860 790

103,9

26 880 421

28 633 134

106,5

Germany

Poljska

1 638 682

1 812 186

110,6

6 580 519

7 048 336

107,1

Poland

Portugal

403 765

525 901

130,2

270 277

289 898

107,3

Portugal

Rumunjska

1 793 830

1 921 109

107,1

1 695 261

1 946 143

114,8

Romania

Slovačka

1 180 171

1 239 019

105,0

3 255 338

3 685 365

113,2

Slovakia

Slovenija

11 949 006

12 139 459

101,6

19 698 145

21 396 510

108,6

Slovenia

Španjolska

1 764 945

1 977 730

112,1

3 746 946

4 248 282

113,4

Spain

Švedska

786 426

877 260

111,6

996 615

1 058 281

106,2

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 620 928

1 784 536

110,1

2 193 741

2 070 875

94,4

United Kingdom

Neraspoređeno

30 592 

38 206

124,9

76

4 728

1)

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 905 308

1 979 645

103,9

1 743 192

1 296 869

74,4

EFTA countries

Island

19 748

28 388

143,8

3 653

183

5,0

Iceland

Lihtenštajn

10 567

8 278

78,3

1 441

196

13,6

Liechtenstein

Norveška

543 452

447 537

82,4

453 358

116 879

25,8

Norway

Švicarska

1 331 541

1 495 443

112,3

1 284 739

1 179 611

91,8

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

18 185 221

20 283 462

111,5

10 652 397

10 239 850

96,1

CEFTA countries

Albanija

447 500

589 706

131,8

52 142

65 806

126,2

Albania

Bosna i Hercegovina

10 101 795

11 270 554

111,6

5 436 709

5 169 842

95,1

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

1 398 414

1 530 496

109,4

37 489

33 809

90,2

Montenegro

Kosovo

553 434

808 017

146,0

18 693

24 996

133,7

Kosovo

Moldavija

12 428

12 187

98,1

16 423

16 628

101,2

Moldova

Sjeverna Makedonija2)

949 783

911 377

96,0

638 846

539 061

84,4

North Macedonia2)

Srbija

4 721 867

5 161 126

109,3

4 452 095

4 389 707

98,6

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

1 569 372

1 090 726

69,5

4 387 329

3 004 710

68,5

OPEC countries

Alžir

461 867

50 927

11,0

22 698

39 064

172,1

Algeria

Angola

360

358

99,4

-

-

-

Angola

Ekvador

905

703

77,7

90 226

100 728

111,6

Ecuador

Ekvatorska Gvineja

288

832

288,7

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

2 289

1 164

50,9

-

158

-

Gabon

Irak

270 858

19 968

7,4

2 952 275

925 376

31,3

Iraq

Iran, Islamska Republika

47 387

69 113

145,8

446 268

17 242

3,9

Iran, Islamic Republic of

Kongo

8 090

943

11,7

58

20

35,0

Congo

Kuvajt

58 455

49 886

85,3

47

313

668,3

Kuwait

Libija

19 430

42 541

218,9

525 364

1 034 100

196,8

Libya

Nigerija

32 582

13 698

42,0

4 629

170 603

1)

Nigeria

Saudijska Arabija

490 100

377 498

77,0

335 355

699 151

208,5

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

176 695

463 031

262,1

9 037

15 324

169,6

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

66

63

96,2

1 371

2 633

192,0

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

3 293 047

2 842 802

86,3

5 477 729

5 350 413

97,7

Other countries in Europe

Bjelorusija

65 171

122 068

187,3

83 484

93 232

111,7

Belarus

Rusija

1 092 856

1 148 239

105,1

2 807 185

2 181 307

77,7

Russian Federation

Turska

768 674

1 053 854

137,1

2 372 090

2 807 012

118,3

Turkey

Ukrajina

268 094

314 220

117,2

198 377

264 967

133,6

Ukraine

Ostale zemlje

1 098 251

204 422

18,6

16 593

3 895

23,5

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

3 963 992

3 260 518

82,3

13 312 818

12 925 629

97,1

Other countries in Asia

Azerbajdžan

6 083

10 150

166,9

2 557 100

2 961 482

115,8

Azerbaijan

Bangladeš

7 378

13 308

180,4

104 124

118 116

113,4

Bangladesh

Filipini

79 139

69 889

88,3

27 086

30 050

110,9

Philippines

Hong Kong, Kina

257 559

176 014

68,3

114 463

61 607

53,8

Hong Kong, China

Indija

81 688

295 015

361,1

937 857

810 921

86,5

India

Indonezija

68 412

79 622

116,4

149 538

156 050

104,4

Indonesia

Izrael

212 136

290 575

137,0

183 888

377 174

205,1

Israel

Japan

401 466

290 742

72,4

275 392

290 408

105,5

Japan

Katar

226 193

176 117

77,9

1 128

16 235

1)

Qatar

Kazahstan

71 306

59 781

83,8

497 189

58 970

11,9

Kazakhstan

Kina

989 448

795 473

80,4

5 959 742

5 309 371

89,1

China

Koreja, Republika

632 969

176 192

27,8

1 446 435

1 304 834

90,2

Korea, Republic of

Libanon

251 464

149 251

59,4

721

229

31,8

Lebanon

Malezija

16 289

59 564

365,7

76 269

89 635

117,5

Malaysia

Pakistan

37 007

25 166

68,0

86 567

88 597

102,3

Pakistan

Singapur

55 862

61 477

110,1

135 841

50 225

37,0

Singapore

Tajland

92 939

60 252

64,8

153 288

140 084

91,4

Thailand

Tajvan, Kina

19 057

44 744

234,8

311 333

302 342

97,1

Taiwan, China

Vijetnam

206 070

179 464

87,1

211 336

248 447

117,6

Viet Nam

Ostale zemlje

251 526

247 721

98,5

83 521

510 850

611,6

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

1 088 032

1 314 916

120,9

372 551

860 041

230,9

Other countries in Africa

Egipat

469 874

647 182

137,7

95 710

149 087

155,8

Egypt

Etiopija

22 958

70 288

306,2

4 129

15 258

369,5

Ethiopia

Južnoafrička Republika

84 866

81 670

96,2

37 430

33 129

88,5

South Africa

Maroko

79 313

83 914

105,8

91 410

61 546

67,3

Morocco

Tunis

266 990

143 487

53,7

30 834

33 348

108,2

Tunisia

Ostale zemlje

164 031

288 376

175,8

113 038

567 674

502,2

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

3 461 899

3 666 075

105,9

2 168 858

1 913 397

88,2

Other countries in America

Argentina

94 625

17 758

18,8

51 729

60 491

116,9

Argentina

Brazil

75 833

93 343

123,1

215 432

313 647

145,6

Brazil

Čile

23 273

53 835

231,3

12 548

12 860

102,5

Chile

Kanada

536 947

269 004

50,1

432 386

154 175

35,7

Canada

Kolumbija

3 257

3 222

98,9

43 378

40 431

93,2

Colombia

Meksiko

90 033

89 609

99,5

38 135

37 284

97,8

Mexico

Peru

3 757

2 347

62,5

2 126

977

46,0

Peru

SAD

2 529 804

3 049 096

120,5

1 334 574

1 243 187

93,2

United States

Ostale zemlje

104 370

87 862

84,2

38 551

50 347

130,6

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

149 288

1 161 764

778,2

31 660

46 389

146,5

Countries of Oceania

Australija

134 465

137 634

102,4

17 292

34 602

200,1

Australia

Maršalovi Otoci

1 041

1 004 486

1)

51

-

-

Marshall Islands

Novi Zeland

11 168

15 719

140,7

13 473

9 971

74,0

New Zealand

Ostale zemlje

2 613

3 925

150,2

845

1 815

214,8

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

108 464

161 722

149,1

416 987

575 484

138,0

Not classified

 

 

1)   Indeks je veći od 999.

2)   Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

 

1)   The index exceeds 999.

2)   As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4201

7,4131

99,9

7,4204

7,4135

99,9

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

14 543 427

15 226 703

104,7

23 747 557

24 980 960

105,2

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

696 521

709 708

101,9

674 827

709 809

105,2

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

95 926

149 410

155,8

1 709 863

1 260 094

73,7

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

13 063 201

13 735 056

105,1

20 637 081

22 276 319

107,9

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

1 145 906

1 226 431

107,0

2 092 294

2 343 721

112,0

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

161 114

163 712

101,6

227 669

257 009

112,9

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

122 933

163 290

132,8

76 603

135 914

177,4

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

178 633

173 492

97,1

450 827

438 378

97,2

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

693 406

713 924

103,0

1 069 079

1 119 036

104,7

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

436 183

441 852

101,3

617 893

605 540

98,0

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

706 988

743 303

105,1

338 001

358 501

106,1

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

262 658

271 485

103,4

523 499

537 607

102,7