GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 6. STUDENOGA 2020./ 6 NOVEMBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 4.3.5/5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
u razdoblju od siječnja do rujna 2020.


FOREIGN VESSELS ON CRUISE IN THE REPUBLIC OF CROATIA

January – September 2020

 

 

 

Broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja na hrvatskom Jadranu i dalje znatno pada

 

The number of journeys of foreign vessels on cruise in the Croatian Adriatic continue to plummet

 

 

 

U razdoblju od siječnja do rujna 2020. broj stranih brodova za kružna putovanja u hrvatskim morskim lukama manji je za 83,9% u odnosu na isto razdoblje 2019. zbog negativnog utjecaja širenja pandemije virusa COVID-19.

 

In the period from January to September 2020, the number of foreign vessels on cruise in Croatian seaports was 83.9% lower than in the same period of 2019 due to the negative impact of the spread of the COVID-19 pandemic.

 

 

 

U prvih devet mjeseci 2020. broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja manji je za 95,4% i broj dana boravka brodova na hrvatskom Jadranu za 89,1% u odnosu na isto razdoblje 2019. Broj putnika na tim brodovima u odnosu na isto razdoblje 2019. manji je za 99,5%.

 

In the first nine months of 2020, the number of journeys of foreign vessels on cruise decreased by 95.4% and the number of sojourns in the Croatian Adriatic by 89.1%, as compared to the same period of 2019. The number of passengers on board these vessels decreased by 99.5%, as compared to the same period of 2019.

 

 

 

Nakon potpunog izostanka kružnih putovanja stranih brodova na hrvatskom Jadranu u razdoblju od travnja do lipnja 2020., u razdoblju od srpnja do rujna 2020. pristigla su četiri strana broda za kružna putovanja koja su ostvarila 11 kružnih putovanja  s 401 putnikom i ukupno 77 dana boravka u Hrvatskoj.

 

After the period from April to June 2020 when no journeys whatsoever of foreign vessels on cruise in the Croatian Adriatic were recorded, four foreign vessels on cruise arrived in the period from July to September 2020, which realised 11 cruises with 401 passengers and a total of 77 sojourns in Croatia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U prvih devet mjeseci 2020. ostvareno 26 kružnih putovanja stranih brodova

 

In the first nine months of 2020, a total of 26 journeys of foreign vessels on cruise were realised

 

 

 

U razdoblju od siječnja do rujna 2020. u hrvatske morske luke uplovilo je 10 stranih brodova za kružna putovanja, koji su ostvarili 26 kružnih putovanja. Na tim brodovima bilo je 4 138 putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 124 dana.

 

In the period from January to September 2020, 10 foreign vessels on cruise arrived in Croatian seaports, which realised 26 journeys. There were 4 138 passengers on board these vessels, who stayed for 124 days in Croatia.

 

 

 

Od ukupno 26 kružnih putovanja, 84,6% putovanja ostvareno je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dok je ostalih 15,4% putovanja ostvareno u Istarskoj županiji.

 

Out of the total of 26 journeys of foreign vessels on cruise, 84.6% were realised in the County of Dubrovnik-Neretva, while the remaining 15.4% of journeys were realised in the County of Istria.

 

 

 

1.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE

 

I. – IX. 2019.

I. – IX. 2020.

Indeksi

Indices

I. – IX. 2020.
I. – IX. 2019.

 

 

 

 

Strani brodovi za kružna putovanja

Foreign vessels on cruise

62

10

16,1

Putovanja

Cruises

567

26

4,6

Dani boravka brodova

Sojourns

1 137

124

10,9

Putnici na brodu

Passengers on board

885 365

4 138

0,5

 

4-3-5 G1

 

 

 

2.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO RUJNA 2020.

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE, SOJOURNS AND PASSENGERS, BY FLAG OF VESSEL, JANUARY – SEPTEMBER 2020

Zastava broda

Putovanja

Cruises

Dani boravka brodova

Sojourns

Putnici na brodu

Passengers on board

Flag of vessel

I. – IX.

I. – IX.

I. – IX.

 

 

 

 

 

Ukupno

26

124

4 138

Total

 

 

 

 

 

Belgija

4

15

260

Belgium

Grčka

3

23

60

Greece

Italija

1

1

2 690

Italy

Malta

12

43

480

Malta

Maršalovi Otoci

1

1

465

Marshall Islands

Otoci Wallis i Futuna

5

41

183

Wallis and Futuna

 

 

 

3.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2019. I 2020.

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE, SOJOURNS AND PASSENGERS, BY MONTHS, 2019 AND 2020

 

Putovanja

Cruises

Dani boravka brodova

Sojourns

Putnici na brodu

Passengers on board

2019.

2020.

indeksi

Indices

2020.

2019.

2019.

2020.

indeksi

Indices

2020.

2019.

2019.

2020.

indeksi

Indices

2020.

2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

567

26

4,6

1 137

124

10,9

885 365

4 138

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

5

5

100,0

12

12

100,0

2 702

2 809

104,0

II.

11

7

63,6

49

29

59,2

1 243

745

59,9

III.

18

3

16,7

71

6

8,5

19 518

183

0,9

IV.

49

-

-

97

-

-

82 924

-

-

V.

88

-

-

157

-

-

141 183

-

-

VI.

101

-

-

168

-

-

161 668

-

-

VII.

96

1

1,0

195

6

3,1

155 844

25

0,0

VIII.

98

5

5,1

180

30

16,7

167 744

221

0,1

IX.

101

5

5,0

208

41

19,7

152 539

155

0,1

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

 

The statistical survey is aimed at monitoring the entries of foreign vessels on cruise in the internal sea waters of the Republic of Croatia, the number of passengers aboard and the days in which a ship stays in the internal sea waters of the Republic of Croatia. The results of this survey provide indicators used in the analysis of tourism in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal basis

 

 

 

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Godišnjemu provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.).

 

The survey is carried out on the basis of the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and the Annual Implementation Plan of Statistical Activities of the Republic of Croatia 2020 (NN, No. 12/20).

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS). Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

 

The data source for the statistical survey on cruises of foreign vessels in the Republic of Croatia is the Croatian Integrated Maritime Information System (CIMIS). The Croatian Bureau of Statistics takes over a part of the database from the Ministry of Sea, Transport and Infrastructure, after which it performs further processing.

 

 

 U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

 

Among other data, ships submit information on the ship, journey and passengers to this system through authorised maritime agents and shippers. The accuracy and completeness of the data in the official proceedings of registration is verified by the harbour master’s offices.


 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

 

Observation unit for this survey is a foreign vessel on a tourist cruise that enters the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske (tablica 1., tablica 2. i tablica 3.).

 

Data on foreign vessels on cruise cover only seaports of the first entry of a foreign vessel into the internal sea waters of the Republic of Croatia (table 1, table 2 and table 3).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja pristaje na svojem putu u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

 

Foreign vessel on cruise means a passenger ship intended rather to provide passengers with a pleasure of a journey and facilities for entertainment aboard (luxurious atmosphere, adventures, education, culture, entertainment, sports activities, wellness or recreation) than the transport of persons from one seaport to another. It is equipped for a multi-day stay of passengers aboard and must provide food, drinks and accommodation services. On its journey, a foreign vessel on cruise stops in seaports of several interesting destinations.

 

 

 

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

 

A journey is an entry of a foreign vessel on cruise into the first seaport of the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

 

Passengers on board are any persons who arrived by ship irrespective of age, providing that he/she is not a crew member.

 

 

 

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

 

Sojourns represent a total number of days a ship spends in the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

 

Flag of vessel represents the country in which a ship is registered, that is, entered into the ship registry and is bound by its laws.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN  Narodne novine

 

NN  Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-      nema pojave

 

-      no occurrence

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Ivana Brozović i Gordana Šiklić

Prepared by: Ivana Brozović and Gordana Šiklić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148