GLAVA PRIOPCENJA 2020

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 14. SVIBNJA 2020./ 14 MAY, 2020

BROJ/ NUMBER: 5.1.3/3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

U OŽUJKU 2020.

TRAFFIC IN AIRPORTS

MARCH 2020

 

 

 

U ožujku 2020. hrvatske zračne luke zabilježile su 133 tisuće putnika ili 61,5% manje nego u istome mjesecu prošle godine.

 

The total traffic of passengers in airports amounted to 133 thousand in March 2020, which was 61.5% less than in March 2019.

 

 

 

Okolnosti izazvane širenjem bolesti COVID-19 izravno su utjecale na pad prometa putnika u hrvatskim zračnim lukama.

 

The circumstances brought about by the COVID-19 epidemic have directly influenced the decrease in the traffic of passengers in Croatian airports.

 

 

 

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb s 96 tisuća putnika (pad od 58,5% u odnosu na ožujak 2019.), slijedi zračna luka Dubrovnik s 19 tisuća putnika (pad od 66,5% u odnosu na ožujak 2019.) i zračna luka Split sa 16 tisuća putnika (pad od 66,5% u odnosu na ožujak 2019.).

 

The largest traffic of passengers was recorded in the Zagreb Airport with 96 thousand passengers (a decrease of 58.5% compared to March 2019), followed by the Dubrovnik Airport with 19 thousand passengers (a decrease of 66.5% compared to March 2019) and the Split Airport with 16 thousand passengers (a decrease of 66.5% compared to March 2019).

 

 

 

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 37 tisuća putnika, što je pad od 64,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

 

The most significant international traffic was realised with German airports, 37 thousand passengers, which was a decrease of 64.9% compared to the same period in the previous year.

 

 

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u ožujku 2020. iznosio je 3 236, što je u usporedbi s ožujkom 2019. pad od 43,7%.

 

The total number of landings and take-offs in airports in March 2020 amounted to 3 236 movements, which was 43.7% less than in March 2019.

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u ožujku 2020. iznosio je 659 tona, što je u usporedbi s ožujkom 2019. pad od 16,5%.

 

The total traffic of freight in airports in March 2020 amounted to 659 tonnes, which was a decrease of 16.5% compared to March 2019.

 

 

 

5-1-3_2020

 

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna jedinica

III. 2019.

III. 2020.

Indeksi

Indices

III. 2020.

III. 2019.

Unit of measure

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova – ukupno

broj

 5 747

 3 236

56,3

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

  346

  133

38,5

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

  789

  659

83,5

t

Traffic of freight

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA
      U OŽUJKU 2020.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS,
      MARCH 2020

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi

Indices

III. 2020.

III. 2019.

 

 

 

Ukupno

Total

 133 228

38,5

 

 

 

Zagreb

 95 716

41,5

Dubrovnik

 19 357

33,5

Split

 16 117

33,5

Zadar

1  013

51,4

Pula

513

35,4

Osijek

248

7,4

Rijeka

 227

10,9

Mali Lošinj

  29

37,7

Brač

8

 5,5

 

3.   DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM
      PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U OŽUJKU 2020.

      TOP 10 COUNTRIES, BY TRAFFIC OF PASSENGERS REALISED
     
WITH                 CROATIAN AIRPORTS, MARCH 2020

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi

Indices

III. 2020.

III. 2019.

 

 

 

 

 

Njemačka

 36 758

35,1

Germany

Ujedinjena Kraljevina

 10 642

66,5

United Kingdom

Nizozemska

 7 114

49,3

Netherlands

Turska

 6 931

43,4

Turkey

Francuska 

 6 707

38,5

France

Katar

 5 599

52,4

Qatar

Belgija

 4 554

55,3

Belgium

Austrija

 4 179

25,5

Austria

Švicarska

 3 632

38,9

Switzerland

Španjolska

 2 697

35,9

Spain

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of individual monthly results due to the rounding of numbers to the nearest thousand.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of all aircraft movements and the traffic of passengers and freight on commercial operations in airports and air landing places of the Republic of Croatia.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

 

The observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

The data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports of Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place of Mali Lošinj.

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports refers to the number of all (commercial and non-commercial) operations of landing and taking-off of an aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes the number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports refers to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than the baggage of passengers. The freight in direct transit is excluded.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom

 

COVID-19 COronaVIrus Disease-19

t                 tona

 

t                 tonne

tis.             tisuća

 

'000           thousand

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Snježana Kos i Ninoslava Podnar

Prepared by: Snježana Kos and Ninoslava Podnar

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148