image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 11. RUJNA 2020./ 11 SEPTEMBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 5.1.3/7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

U SRPNJU 2020.

TRAFFIC IN AIRPORTS

JULY 2020

 

 

 

U srpnju 2020. hrvatske zračne luke zabilježile su 363 805 putnika ili 81,6% manje nego u istome mjesecu prošle godine, kada je ostvaren promet od 1 974 671 putnika.

 

The total traffic of passengers in airports amounted to 363 805 in July 2020, which was 81.6% less than in the same month of the previous year, when the total traffic of passengers amounted to 1 974 671.

 

 

 

Okolnosti prouzročene širenjem bolesti COVID-19 izravno su utjecale na pad prometa putnika u hrvatskim zračnim lukama.

 

The circumstances brought about by the COVID-19 pandemic have directly influenced the decrease in the traffic of passengers in Croatian airports.

 

 

 

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Split sa 169 tisuća putnika (pad od 76,5% u odnosu na srpanj 2019., kada je prevezeno 720 tisuća putnika), slijedi zračna luka Zagreb sa 77 tisuća putnika (pad od 78,8% u odnosu na srpanj 2019., kada su prevezene 364 tisuće putnika) te zračna luka Dubrovnik s 58 tisuća putnika (pad od 88,6% u odnosu na srpanj 2019., kada je prevezeno 511 tisuća putnika).

 

 

The largest traffic of passengers was recorded in the Split Airport with 169 thousand passengers (a decrease of 76.5% compared to July 2019, when the traffic of passengers amounted to 720 thousand), followed by the Zagreb Airport with 77 thousand passengers (a decrease of 78.8% compared to July 2019, when the traffic of passengers amounted to 364 thousand) and the Dubrovnik Airport with 58 thousand passengers (a decrease of 88.6% compared to July 2019, when the traffic of passengers amounted to 511 thousand).

 

 

 

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 96 tisuća putnika, što je pad od 72,0% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

 

The most significant international traffic was realised with German airports, 96 thousand passengers, which was a decrease of 72.0% compared to the same period in the previous year.

 

 

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u srpnju 2020. iznosio je 9 277, što je pad od 53,0% u usporedbi sa srpnjem 2019., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 19 739.

 

The total number of landings and take-offs in airports in July 2020 amounted to 9 277 movements, which was 53.0% less than in July 2019, when the total number of landings and take-offs in airports amounted to 19 739 movements.

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u srpnju 2020. iznosio je 646 tone, što je pad od 40,7% u usporedbi sa srpnjem 2019., kada je promet tereta iznosio 1 089 tona.

 

The total traffic of freight in airports in July 2020 amounted to 646 tonnes, which was a decrease of 40.7% compared to July 2019, when the total traffic of freight in airports amounted to 1 089 tonnes.

 

 

 

 

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna
jedinica

2019.

2020.

Indeksi

Indices

Unit of
measure

 

VII.

I. – VII.

VII.

I. – VII.

VII. 2020.
VII. 2019.

I. VII. 2020.
I.
– VII. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

broj

19 739

73 419

9 277

26 751

47,0

36,4

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

1 975

6 257

364

1 113

18,4

17,8

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

1 089

6 620

 646

4 428

59,3

66,9

t

Traffic of freight

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA
      U SRPNJU 2020.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS,
      JULY 2020

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi

Indices

VII. 2020.

VII. 2019.

 

 

 

Ukupno

Total

363 805

18,4

 

 

 

Split

169 229

23,5

Zagreb

77 040

21,2

Dubrovnik

57 993

11,4

Zadar

31 372

22,0

Pula

18 476

10,0

Rijeka

6 872

16,8

Osijek

1 355

25,0

Brač

1 173

22,1

Mali Lošinj

295

 38,9

 

3.   DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM
      PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U SRPNJU 2020.

      TOP 10 COUNTRIES, BY TRAFFIC OF PASSENGERS REALISED
      WITH CROATIAN AIRPORTS, JULY
2020

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi

Indices

VII. 2020.

VII. 2019.

 

 

 

 

 

Njemačka

95 716

28,0

Germany

Ujedinjena Kraljevina

34 712

10,7

United Kingdom

Francuska

32 197

21,0

France

Nizozemska

29 250

37,9

Netherlands

Poljska

24 458

61,4

Poland

Austrija

17 010

35,1

Austria

Švicarska

16 119

32,0

Switzerland

Danska

13 352

20,6

Denmark

Švedska

9 484

9,2

Sweden

Belgija

8 666

23,8

Belgium

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of individual monthly results due to the rounding of numbers to the nearest thousand.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of all aircraft movements and the traffic of passengers and freight on commercial operations in airports and air landing places of the Republic of Croatia.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

 

The observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

The data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports of Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place of Mali Lošinj.

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports refers to the number of all (commercial and non-commercial) operations of landing and taking-off of an aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes the number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports refers to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than the baggage of passengers. The freight in direct transit is excluded.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

COVID-19   bolest prouzročena koronavirusom

 

COVID-19   COronaVIrus Disease-19

t                   tona

 

t                   tonne

tis.               tisuća

 

'000             thousand

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Snježana Kos i Ninoslava Podnar

Prepared by: Snježana Kos and Ninoslava Podnar

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148